Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubinius — niby MRI, ale zupełnie inaczej

Rubinius — niby MRI, ale zupełnie inaczej

Slides from a presentation delivered on 15.01.2013 at the Warsaw Ruby Users Group meetup.

http://wrug.eu/2013/01/09/spotkanie-styczniowe/

Jan Stępień

January 15, 2013
Tweet

More Decks by Jan Stępień

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Array#insert w MRI i Rubinius static VALUE rb_ary_insert(int argc, VALUE

  *argv, VALUE ary) { long pos; if (argc < 1) { rb_raise(rb_eArgError, ”wrong number of arguments”); } rb_ary_modify_check(ary); if (argc == 1) return ary; pos = NUM2LONG(argv[0]); if (pos == -1) { pos = RARRAY_LEN(ary); } if (pos < 0) { pos++; } rb_ary_splice(ary, pos, 0, rb_ary_new4(argc - 1, argv + 1)); return ary; } class Array def insert(idx, *items) Rubinius.check_frozen return self if items.length == 0 idx = Rubinius::Type.coerce_to idx, Fixnum, :to_int idx += (@total + 1) if idx < 0 if idx < 0 raise IndexError, ”#{idx} out of bounds” end self[idx, 0] = items self end end (przeredegowano i usunięto to i owo w celu poprawy czytelności)
 2. Kompilacja wedle MRI require ’sinatra’ get ’/ping’ do content_type ’text/pong’

  ’pong’ end → call self :get '/ping' :args → putself putstring ”sinatra” send :require, 1, nil, 8 pop trace putself putstring ”/ping” send :get, 1, <c>, 8
 3. Kompilacja wedle Rubinius . . . → putself putstring ”sinatra”

  send :require, 1, nil, 8 pop trace putself putstring ”/ping” send :get, 1, <c>, 8 → xor eax, eax test rax, rax je 0xf01dab1e pop rbp mov edi, 0x600d80 jmp rax nop dword ptr [rax+0x0] mov eax, 0x600d80
 4. Kompilacja wedle Rubinius require ’sinatra’ get ’/ping’ do content_type ’text/pong’

  ’pong’ end → xor eax, eax test rax, rax je 0xf01dab1e pop rbp mov edi, 0x600d80 jmp rax nop dword ptr [rax+0x0] mov eax, 0x600d80 LLVM
 5. Zarządzanie pamięcią w MRI Alokacja ▶ Pula pamięci podzielona na

  bloki ▶ Lista nieużywanych kawałków Zwalnianie 1. Zatrzymaj działanie maszyny 2. Zaznacz używane obiekty 3. Usuń niezaznaczone
 6. 20%

 7. 20%

 8. 5 ings You’ll Love About Rubinius – Brian Ford https://blog.engineyard.com/2009/5-things-youll-love-about-rubinius/

  Garbage Collector – Dirkjan Bussink https://github.com/rubinius/rubinius/blob/master/web/doc/en/memory- system/garbage-collector.markdown
 9. $ time ruby wątki.rb 30.73user 0.03system 0:31.45elapsed 97%CPU (0avgtext+0avgdata 5032maxresident)k

  2032inputs+0outputs (1major+1354minor)pagefaults 0swaps $ time rbx wątki.rb 20.53user 0.04system 0:10.92elapsed 188%CPU (0avgtext+0avgdata 34280maxresident)k 0inputs+0outputs (0major+9166minor)pagefaults 0swaps
 10. Garść testów Życiowe ▶ rails — 1 000 zapytań do

  prostej aplikacji Rails 3.2 ▶ sinatra — 10 000 zapytań do jeszcze prostszej aplikacji w Sinatrze Nieżyciowe ▶ macierze — mnożenie macierzy (źródło: The Computer Language Benchmarks Game) ▶ wątki — to samo co kilka slajdów temu
 11. 0 10 20 30 40 50 rails sinatra wątki macierze

  rbx mri Czas wykonania [s] Rubinius: commit fd80bd skompilowany GCC 4.7.2. MRI: pakiet Arch Linux x86-64 w wersji 1.9.3_p362-1.
 12. Uzupełnienia po prezentacji Niniejszy slajd ma na celu uzupełnienie prezentacji

  przedstawionej na spotkaniu Warsaw Ruby Users Group w dniu 15.01.2013. W przeprowadzonym przeze mnie eksperymencie, w którym MRI zużywał na odśmiecanie pamięci 20% czasu procesora, w wypadku Rubinius czas spędzony w GC stanowił 5% łącznego czasu wykonania. Przed każdym spośród wykonanych testów dokonano uruchomienia, którego wyniki były odrzucane, aby pozwolić systemowi operacyjnemu na umieszczenie niezbędnych plików w pamięci podręcznej. Testy Ruby on Rails i Sinatra były prowadzone przy pomocy serwera in 1.5.0. Ze względu na fakt, że in korzysta z rozszerzeń napisanych w C, warto dokonać powtórnych testów na innych serwerach, np. (sic!) WEBrick. Czas odpowiedzi na zapytania HTTP mierzono przy pomocy ApacheBench 2.3. W wypadku obu maszyn wirtualnych testy poprzedzone były zadaniem tysiąca niemierzonych zapytań HTTP. Miało to na celu umożliwienie Rubinius rozpoczęcia kompilacji JIT przed właściwymi testami. Kod testów można uzyskać pod adresem https://bitbucket.org/jstepien/wrug-2013-01-15
 13. Prezentację przygotowano przy pomocy pakietu L A TEX. © 2013

  Jan Stępień. Część praw zastrzeżono.