Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubinius — niby MRI, ale zupełnie inaczej

Rubinius — niby MRI, ale zupełnie inaczej

Slides from a presentation delivered on 15.01.2013 at the Warsaw Ruby Users Group meetup.

http://wrug.eu/2013/01/09/spotkanie-styczniowe/

Jan Stępień

January 15, 2013
Tweet

More Decks by Jan Stępień

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Nazywam się Jan Stępień, a ta prezentacja nosi tytuł
  Rubinius
  czyli niby MRI, ale zupełnie inaczej

  View Slide

 2. $ rbx
  irb(main):001:0> RUBY_VERSION
  => ”1.8.7”

  View Slide

 3. $ rbx -X19
  irb(main):001:0> RUBY_VERSION
  => ”1.9.3”

  View Slide

 4. Spis treści
  1. Filozofia
  2. Kompilacja JIT
  3. Odśmiecanie pamięci
  4. Wielowątkowość
  5. Co z tego wynika

  View Slide

 5. Filozofia

  View Slide

 6. MRI
  Język kluczowy to C

  View Slide

 7. Announcing RuDy: write Ruby native extensions in D
  programming language – Tomasz Stachewicz, EuRuKo 2009

  View Slide

 8. Profiling Ruby – Piotr Szotkowski, EuRuKo 2010

  View Slide

 9. Kod działa za
  wolno
  ⇒ Przepisz to w C,
  C++, D itp.

  View Slide

 10. Rubinius
  Język kluczowy to Ruby

  View Slide

 11. Array#insert w MRI i Rubinius
  static VALUE rb_ary_insert(int argc,
  VALUE *argv, VALUE ary)
  {
  long pos;
  if (argc < 1) {
  rb_raise(rb_eArgError,
  ”wrong number of arguments”);
  }
  rb_ary_modify_check(ary);
  if (argc == 1) return ary;
  pos = NUM2LONG(argv[0]);
  if (pos == -1) {
  pos = RARRAY_LEN(ary);
  }
  if (pos < 0) {
  pos++;
  }
  rb_ary_splice(ary, pos, 0,
  rb_ary_new4(argc - 1, argv + 1));
  return ary;
  }
  class Array
  def insert(idx, *items)
  Rubinius.check_frozen
  return self if items.length == 0
  idx = Rubinius::Type.coerce_to idx,
  Fixnum, :to_int
  idx += (@total + 1) if idx < 0
  if idx < 0
  raise IndexError,
  ”#{idx} out of bounds”
  end
  self[idx, 0] = items
  self
  end
  end
  (przeredegowano i usunięto to i owo w celu poprawy czytelności)

  View Slide

 12. Kod działa za
  wolno
  ⇒ Popraw maszynę
  wirtualną

  View Slide

 13. Kompilacja JIT

  View Slide

 14. Just-in-time compilation
  Kompilacja w ostatniej chwili

  View Slide

 15. Kompilacja wedle MRI
  require ’sinatra’
  get ’/ping’ do
  content_type ’text/pong’
  ’pong’
  end

  call
  self :get
  '/ping'
  :args →
  putself
  putstring ”sinatra”
  send :require, 1, nil, 8
  pop
  trace
  putself
  putstring ”/ping”
  send :get, 1, , 8

  View Slide

 16. Kompilacja wedle Rubinius
  . . . →
  putself
  putstring ”sinatra”
  send :require, 1, nil, 8
  pop
  trace
  putself
  putstring ”/ping”
  send :get, 1, , 8

  xor eax, eax
  test rax, rax
  je 0xf01dab1e
  pop rbp
  mov edi, 0x600d80
  jmp rax
  nop dword ptr [rax+0x0]
  mov eax, 0x600d80

  View Slide

 17. Kompilacja wedle Rubinius
  ...co można podsumować następująco:

  View Slide

 18. Kompilacja wedle Rubinius
  require ’sinatra’
  get ’/ping’ do
  content_type ’text/pong’
  ’pong’
  end

  xor eax, eax
  test rax, rax
  je 0xf01dab1e
  pop rbp
  mov edi, 0x600d80
  jmp rax
  nop dword ptr [rax+0x0]
  mov eax, 0x600d80
  LLVM

  View Slide

 19. Making Ruby Fast: e Rubinius JIT – Evan Phoenix
  https://blog.engineyard.com/2010/making-ruby-fast-the-rubinius-jit/

  View Slide

 20. Odśmiecanie pamięci

  View Slide

 21. Zarządzanie pamięcią w MRI
  Alokacja
  ▶ Pula pamięci podzielona na bloki
  ▶ Lista nieużywanych kawałków
  Zwalnianie
  1. Zatrzymaj działanie maszyny
  2. Zaznacz używane obiekty
  3. Usuń niezaznaczone

  View Slide

 22. MRI spędza 20% czasu na
  odśmiecaniu pamięci

  View Slide

 23. 20%

  View Slide

 24. 20%

  View Slide

 25. Garbage Collection and the Ruby Heap – Joe Damato,
  RailsConf 2010

  View Slide

 26. Spostrzeżenie
  Większość obiektów żyje bardzo krótko

  View Slide

 27. Żłobek → Młodzież → Starszyzna
  Kontener na większe obiekty

  View Slide

 28. 5 ings You’ll Love About Rubinius – Brian Ford
  https://blog.engineyard.com/2009/5-things-youll-love-about-rubinius/
  Garbage Collector – Dirkjan Bussink
  https://github.com/rubinius/rubinius/blob/master/web/doc/en/memory-
  system/garbage-collector.markdown

  View Slide

 29. Wielowątkowość

  View Slide

 30. Współbieżność
  vs.
  Równoległośc

  View Slide

 31. Współbieżność
  (ang. concurrency)
  wątek β
  wątek α
  czas

  View Slide

 32. Równoległość
  (ang. parallelism)
  wątek β
  wątek α
  czas

  View Slide

 33. threads = [1, 2].map do |x|
  Thread.new do
  100_000_000.times { x = -x }
  end
  end
  threads.map &:join

  View Slide

 34. $ time ruby wątki.rb
  30.73user 0.03system 0:31.45elapsed 97%CPU
  (0avgtext+0avgdata 5032maxresident)k
  2032inputs+0outputs (1major+1354minor)pagefaults 0swaps
  $ time rbx wątki.rb
  20.53user 0.04system 0:10.92elapsed 188%CPU
  (0avgtext+0avgdata 34280maxresident)k
  0inputs+0outputs (0major+9166minor)pagefaults 0swaps

  View Slide

 35. mri 31,5 s 5 MB 97%
  rbx 10,9 s 34 MB 188%

  View Slide

 36. Co z tego wynika

  View Slide

 37. Garść testów
  Życiowe
  ▶ rails — 1 000 zapytań do prostej aplikacji Rails 3.2
  ▶ sinatra — 10 000 zapytań do jeszcze prostszej
  aplikacji w Sinatrze
  Nieżyciowe
  ▶ macierze — mnożenie macierzy (źródło:
  The Computer Language Benchmarks Game)
  ▶ wątki — to samo co kilka slajdów temu

  View Slide

 38. 0 10 20 30 40 50
  rails sinatra wątki
  macierze
  rbx
  mri
  Czas wykonania [s]
  Rubinius: commit fd80bd skompilowany GCC 4.7.2. MRI: pakiet Arch Linux x86-64 w wersji 1.9.3_p362-1.

  View Slide

 39. Rubinius - Use Ruby – Karol Hosiawa, KRUG 11.2011
  http://hosiawak.github.com/rubinius_presentation/

  View Slide

 40. [email protected]
  http://stepien.cc/~jan
  @janstepien
  Serdecznie
  dziękuję

  View Slide

 41. Uzupełnienia po prezentacji
  Niniejszy slajd ma na celu uzupełnienie prezentacji przedstawionej na
  spotkaniu Warsaw Ruby Users Group w dniu 15.01.2013.
  W przeprowadzonym przeze mnie eksperymencie, w którym MRI zużywał
  na odśmiecanie pamięci 20% czasu procesora, w wypadku Rubinius czas
  spędzony w GC stanowił 5% łącznego czasu wykonania.
  Przed każdym spośród wykonanych testów dokonano uruchomienia,
  którego wyniki były odrzucane, aby pozwolić systemowi operacyjnemu
  na umieszczenie niezbędnych plików w pamięci podręcznej. Testy Ruby
  on Rails i Sinatra były prowadzone przy pomocy serwera in 1.5.0. Ze
  względu na fakt, że in korzysta z rozszerzeń napisanych w C, warto
  dokonać powtórnych testów na innych serwerach, np. (sic!) WEBrick. Czas
  odpowiedzi na zapytania HTTP mierzono przy pomocy ApacheBench 2.3.
  W wypadku obu maszyn wirtualnych testy poprzedzone były zadaniem
  tysiąca niemierzonych zapytań HTTP. Miało to na celu umożliwienie
  Rubinius rozpoczęcia kompilacji JIT przed właściwymi testami.
  Kod testów można uzyskać pod adresem
  https://bitbucket.org/jstepien/wrug-2013-01-15

  View Slide

 42. Prezentację przygotowano przy pomocy pakietu L
  A
  TEX.
  © 2013 Jan Stępień. Część praw zastrzeżono.

  View Slide