Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

銀座Rails版 「Rubyプログラミング問題に チャレンジ!」公開コードレビュー / ginzarails code review

Junichi Ito
January 25, 2022

銀座Rails版 「Rubyプログラミング問題に チャレンジ!」公開コードレビュー / ginzarails code review

銀座Rails#41で使用したスライドです。
https://ginza-rails.connpass.com/event/234304/

- Links -

全視情協:点字とは - 点字のしくみ
http://www.naiiv.net/braille/?tenji-sikumi

点字 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/点字

レビュー対象のプルリクエスト
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/pull/5

Rubyプログラミング問題にチャレンジ! -改訂版・チェリー本発売記念- Advent Calendar 2021
https://qiita.com/advent-calendar/2021/ruby-challenge

Qiitaアドベントカレンダーの最優秀作品
https://qiita.com/haruguchiyuma/items/7d93a8feca11a325bee9

出題者(@jnchito)の模範解答
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/tree/answer

辛口バージョンのテストパターン
https://gist.github.com/JunichiIto/1c8565bbffd0b5cf589b905f9ad2388f

辛口バージョンの模範解答
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/blob/karakuchi-answer/lib/tenji.rb

プロを目指す人のためのRuby入門 [改訂2版]
https://gihyo.jp/book/2021/978-4-297-12437-3

Rubyコミッタ辻本さんによる推薦の言葉
https://twitter.com/k_tsj/status/1469535631995191303

Twitter
https://twitter.com/jnchito

Blog
https://blog.jnito.com/

第2回 ツクってアソぶハッカソン
https://tsukuaso.connpass.com/event/234370/

Everyday Rails - RSpecによるRailsテスト入門
https://leanpub.com/everydayrailsrspec-jp/

Junichi Ito

January 25, 2022
Tweet

More Decks by Junichi Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ۜ࠲Rails#41 2022-1-25
  ۜ࠲Rails൛
  ʮRubyϓϩάϥϛϯά໰୊ʹ
  νϟϨϯδʂʯެ։ίʔυϨϏϡʔ
  ҏ౻ ३Ұ / @jnchito

  View full-size slide

 2. ͜ͷൃද͸ԿͰ͔͢ʁ
  • Έͳ͞Μ͕ॻ͍ͯ͘ΕͨϓϩάϥϜΛίʔυϨϏϡʔ͠·͢

  • ϓϩάϥϜͷ͓୊͸ʮ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜʯͰ͢

  • QiitaΠϕϯτͷ࠷༏ल࡞඼΍๻ͷ໛ൣղ౴΋͓ݟͤ͠·͢

  View full-size slide

 3. ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜʁ

  View full-size slide

 4. ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜͱ͸
  • ೖྗʹϩʔϚࣈɺग़ྗʹ఺ࣈʢͷจࣈྻʣͱͳΔRubyϓϩάϥϜͰ͢
  tenji_maker = TenjiMaker.new
  puts tenji_maker.to_tenji('A HI RU')
  ↑ɹ↑ɹ↑

  ͋ ͻ Δ
  #=> o- o- oo
  # -- o- -o
  # -- oo --

  View full-size slide

 5. ͸͍ɺઌੜʂ


  ఺ࣈͷ͘͠Έ͕Θ͔Γ·ͤΜʂ

  View full-size slide

 6. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ఺ࣈʹ͸6ͭͷ఺͕͋ΓɺͦΕͧΕ1ʙ6ͷ൪߸͕ৼΒΕ͍ͯ·͢
  ᶃ ᶆ

  ᶄ ᶇ

  ᶅ ᶈ

  View full-size slide

 7. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮ͍͋͏͓͑ʯ͸͜͏Ͱ͢ʢ͜Ε͸֮͑Δ͚ͩʣ
  ᶃ ʔ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ᶃ ʔ

  ᶄ ʔ

  ʔ ʔ
  ᶃ ᶆ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ᶃ ᶆ

  ᶄ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ᶆ

  ᶄ ʔ

  ʔ ʔ
  ͋ɹɹ͍ɹɹ͏ɹɹ͑ɹɹ͓

  View full-size slide

 8. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮ͔͖͚͘͜ʯ͸ʮ͍͋͑͏͓ʯʹᶈͷ఺ΛՃ͑·͢
  ᶃ ʔ

  ʔ ʔ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ʔ

  ᶄ ʔ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ᶆ

  ʔ ʔ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ᶆ

  ᶄ ʔ

  ʔ ᶈ
  ʔ ᶆ

  ᶄ ʔ

  ʔ ᶈ
  ͔ɹɹ͖ɹɹ͘ɹɹ͚ɹɹ͜

  View full-size slide

 9. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮͤͦ͢͞͠ʯ͸ʮ͍͋͑͏͓ʯʹᶇͱᶈͷ఺ΛՃ͑·͢
  ᶃ ʔ

  ʔ ᶇ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ʔ

  ᶄ ᶇ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ᶆ

  ʔ ᶇ

  ʔ ᶈ
  ᶃ ᶆ

  ᶄ ᶇ

  ʔ ᶈ
  ʔ ᶆ

  ᶄ ᶇ

  ʔ ᶈ
  ͞ɹɹ͠ɹɹ͢ɹɹͤɹɹͦ

  View full-size slide

 10. ͳΜͱͳ͘Θ͔͖ͬͯͨʁ

  View full-size slide

 11. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ͨߦɺͳߦɺ͸ߦɺ·ߦɺΒߦ͸ʮ͍͋͏͓͑ʯʹ྘ͷ఺ΛՃ͑Ε͹OK

  View full-size slide

 12. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢
  ᶃ ʔ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ᶃ ᶆ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ᶆ

  ᶄ ʔ

  ʔ ʔ
  ͋ɹɹɹɹɹ͏ɹɹɹɹɹ͓

  View full-size slide

 13. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶅ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶅ ᶈ
  ʔ ʔ

  ʔ ᶇ

  ᶅ ʔ

  View full-size slide

 14. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢
  ʔ ᶆ

  ʔ ʔ

  ᶅ ʔ
  ʔ ᶆ

  ʔ ʔ

  ᶅ ᶈ
  ʔ ᶆ

  ʔ ᶇ

  ᶅ ʔ
  ΍ɹɹɹɹɹΏɹɹɹɹɹΑ

  View full-size slide

 15. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮΘʯ͸ʮ͋ʯΛҰ൪ԼʹԼΖ͚ͩ͢ɻʮΜʯ͸ᶅᶇᶈͰද͠·͢
  ᶃ ʔ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ᶇ

  ᶅ ᶈ
  ͋ɹɹɹɹɹΜɹɹɹɹɹΑ

  View full-size slide

 16. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ
  • ʮΘʯ͸ʮ͋ʯΛҰ൪ԼʹԼΖ͚ͩ͢ɻʮΜʯ͸ᶅᶇᶈͰද͠·͢ɻ
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶅ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ᶇ

  ᶅ ᶈ
  ΘɹɹɹɹɹΜɹɹɹɹɹΑ

  View full-size slide

 17. ҎԼͷ఺ࣈ͸ࠓճ ม׵ର৅֎
  • ʮΛʯ

  • ௕Իʢ৳͹͢ԻɻʮͪʔͨʔʯͳͲʣ

  • ଅԻʢ͍ͪ͞ͳʮͭʯɻʮ͔ͬͺʯͳͲʣ

  • ୙Իʢʮ͕͙͗͛͝ʯͳͲʣɺ൒୙Իʢʮͺͽ΀΃Άʯʣ

  • ፠Իʢʮ͖Ό͖Ύ͖ΐʯͳͲʣ

  • ͳͲͳͲ

  View full-size slide

 18. ࢀߟจݙ͓Αͼը૾ͷҾ༻ݩ
  • શࢹ৘ڠ:఺ࣈͱ͸ - ఺ࣈͷ͘͠Έ

  http://www.naiiv.net/braille/?tenji-sikumi

  • ఺ࣈ - Wikipedia

  https://ja.wikipedia.org/wiki/఺ࣈ

  View full-size slide

 19. ͸͍ɺ΋͏఺ࣈΛϚελʔ


  ͠·ͨ͠Ͷʁʢॴཁ࣌ؒ2෼ʣ

  View full-size slide

 20. ೖྗ͢ΔϩʔϚࣈͷϧʔϧ
  • ͢΂ͯΞϧϑΝϕοτͷେจࣈͰॻ͘

  • ͔ͳͷؒ͸൒֯εϖʔεͰ۠੾Δ
  A HI RU
  [
  [

  View full-size slide

 21. ೖྗ͢ΔϩʔϚࣈͷϧʔϧ
  • ܇ྩࣜͰೖྗ͢ΔʢϔϘϯࣜ͸ߟྀෆཁʣ
  ܇ྩࣜ ϔϘϯࣜ
  ͠ SI SHI
  ͪ TI CHI
  ͭ TU TSU
  ; HU FU
  Μ N N/M

  View full-size slide

 22. ೖྗςΩετͷྫ
  • ͋ͻΔ = A HI RU
  • ͖ΓΜ = KI RI N
  • ͠·͏· = SI MA U MA
  • ʹΘͱΓ = NI WA TO RI
  • ͻΑ͜ = HI YO KO
  • ͖ͭͶ = KI TU NE
  • ҟৗͳೖྗ஋Λߟྀ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜ

  View full-size slide

 23. ࡞੒ͨ͠ϓϩάϥϜͷఏग़ํ๏
  • GitHubͷ਽ܗϦϙδτϦΛϑΥʔΫ͠ɺίʔυΛॻ͘

  • ϓϧϦΫΤετΛ࡞੒͠ɺCIͷςετ͕શ෦ύεͨ͠ΒOK
  class TenjiMakerTest < Minitest::Test
  def setup
  @tenji_maker = TenjiMaker.new
  end
  def test_a_hi_ru
  tenji = @tenji_maker.to_tenji('A HI RU')
  assert_equal <<~TENJI.chomp, tenji
  o- o- oo
  -- o- -o
  -- oo --
  TENJI
  end
  # ҎԼɺςετ͕ଓ͘

  View full-size slide

 24. ͜ͷߨԋͰֶΜͰ΄͍͜͠ͱ
  • ࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυͱଞͷਓ͕ॻ͍ͨίʔυΛݟൺ΂ͯΈΑ͏

  • ͍ΖΜͳϩδοΫͷߟ͑ํΛֶ΅͏

  • Rubyͷݴޠػೳ΍ศརͳϝιουʹֶ͍ͭͯ΅͏

  • ͜͜ͰֶΜͩ಺༰Λ໌೔͔Βॻࣗ͘෼ͷίʔυʹ׆͔ͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 25. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖
  • ࢀՃऀͷԠื࡞඼Λެ։ίʔυϨϏϡʔ ʢ1ຊʣ

  • QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͰͷ࠷༏ल࡞඼Λ঺հ

  • ग़୊ऀʢ@jnchitoʣͷ໛ൣղ౴Λ঺հ

  View full-size slide

 26. ؍ઓπΠʔτ΋͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ
  • ʮ͜ͷίʔυɺ޷͖ʂʯͱ͔ʮ๻ͩͬͨΒ͜͏ॻ͘ͳ͋ʯͳͲͳͲ

  • Έͳ͞ΜͷπΠʔτ΋͜ͷൃදͷҰ෦Ͱ͢

  • ΈΜͳͰΘ͍Θ͍ίʔυϨϏϡʔ͠·͠ΐ͏😄

  • ͜ͷ͋ͱͷ࠙਌ձͰʮྑ͍ίʔυʯʹ͍ͭͯٞ࿦ͯ͠ΈΔͷ΋͍͍͔΋

  View full-size slide

 27. Ԡื࡞඼ͷެ։ίʔυϨϏϡʔ

  View full-size slide

 28. Ԡื࡞඼ͷެ։ίʔυϨϏϡʔ
  • ࠓ͔ΒϨϏϡʔର৅ͷϓϧϦΫΤετΛ1ຊબͼ·͢

  • બఆج४͸όΠτ਺ͷ߹ܭ͕࠷΋খ͍͞ϓϩάϥϜͰ͢ʂʢςετίʔυΛআ͘ʣ

  View full-size slide

 29. ͱ͍͏Θ͚Ͱɺຊ೔ͷର৅࡞඼͸ͪ͜Βʂ
  • https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/pull/5

  View full-size slide

 30. ϨϏϡʔ͓ΘΓ
  pofkuma͞ΜɺͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 31. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ


  ࠷༏ल࡞඼ͷ঺հ

  View full-size slide

 32. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ࠷༏ल࡞඼
  • QiitaͷاըͰ΋ಉ͓͡୊ͰɺίʔυͱղઆهࣄΛॻ͍ͯ΋Β͍·ͨ͠

  https://qiita.com/advent-calendar/2021/ruby-challenge

  View full-size slide

 33. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ࠷༏ल࡞඼
  • Qiitaͷ࠷༏ल࡞඼͸ @haruguchiyuma ͞ΜͷίʔυͰ͢ʂ

  https://qiita.com/haruguchiyuma/items/7d93a8feca11a325bee9

  View full-size slide

 34. ๻ͷධՁϙΠϯτʢදজཧ༝ʣ
  • ίʔυ͕γϯϓϧͰ୹͘·ͱ·͍ͬͯΔ

  • ίʔυͷॻ͖ํʹΫη͕ͳ͘ಡΈ΍͍͢

  • ม׵ϩδοΫ͸গ͠ಠಛ͕ͩɺهࣄ಺Ͱߟ͑ํ͕ஸೡʹઆ໌͞Ε͓ͯΓɺ

  ͳ͓͔ͭʮࠓճͷ࢓༷ͷΈ࢖͑Δํ๏ͩͱׂΓ੾ͬͯߟ͑Δʯͱ

  τϨʔυΦϑ͕͋Δ͜ͱ΋ͪΌΜͱ֮ࣗͰ͖͍ͯΔ

  • ͸Δ͙ͪ͞Μɺ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ🎉

  View full-size slide

 35. ग़୊ऀʢ@jnchitoʣͷ໛ൣղ౴

  View full-size slide

 36. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (1/3)
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end

  View full-size slide

 37. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (2/3)
  class Tenji
  DAN = {
  'A' => 0b100000, 'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000,
  'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000,
  }
  GYO = {
  'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010,
  'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100,
  }
  def initialize(romaji)
  @romaji = romaji
  end
  # ͭͮ͘

  View full-size slide

 38. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (3/3)
  # ͖ͭͮ
  def to_i
  case @romaji.chars
  in ['Y' => gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4)
  in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2)
  in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4
  in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan]
  in ['N'] then 0b000111
  in [dan] then DAN[dan]
  end
  end
  def to_s
  sprintf('%06b', to_i).tr('01', '-o').scan(/../).join("\n")
  end
  end

  View full-size slide

 39. ίʔυ͸ͪ͜Βʹஔ͍ͯ͋Γ·͢
  • https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/tree/answer

  View full-size slide

 40. ϩδοΫͷղઆ

  View full-size slide

 41. جຊతͳߟ͑ํ
  • TenjiMakerΫϥεͱ͸ผʹTenjiΫϥεΛ࡞Δ

  • TenjiΫϥε͸ɺ͔ͳ1จࣈʹରԠ͢Δ఺ࣈʢͷจࣈྻʣΛੜ੒Ͱ͖Δ

  • ʮ͔ͳ1จࣈˠ఺ࣈʯͷ͘͠Έ͑͞Ͱ͖Ε͹ɺ͋ͱ͸ͦΕΛ࿈݁͢Δ͚ͩ
  Tenji.new('A').to_s
  #=> o-
  # --
  # --
  Tenji.new('HI').to_s
  #=> o-
  # o-
  # oo

  View full-size slide

 42. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ
  • ఺ࣈʹ͸6ͭͷυοτʢ఺ʣ͕͋Δ

  • ֤υοτ͸"o"ͱ"-"ͷ2ͭͷঢ়ଶΛ࣋ͭ

  • "o"ͱ"-"͸ONͱOFFͰ͋Γɺ1ͱ0Ͱදͤ͹ɺ6Ϗοτͷ2ਐ਺ͰදݱͰ͖Δ
  ᶃ ʔ

  ʔ ᶇ

  ʔ ᶈ
  0b100011
  ᶃʔʔʔᶇᶈ
  → →
  1 2 3 4 5 6

  View full-size slide

 43. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ
  • ͨͩ͠ɺϓϩάϥϜͰॲཧ͢Δ৔߹͸ԣॻ͖ͷํ͕Կ͔ͱ౎߹͕ྑ͍

  • ͦ͜Ͱࠓճ͸͋͑ͯυοτͷ൪߸Λԣॻ͖ͰׂΓৼΔ͜ͱʹ͢Δ
  ᶃ ᶆ

  ᶄ ᶇ

  ᶅ ᶈ

  ᶃ ᶄ

  ᶅ ᶆ

  ᶇ ᶈ
  λ

  ς
  Ϥί
  0b110011
  0b101101
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6
  λς
  Ϥί

  View full-size slide

 44. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ
  • 2ਐ਺ͷ੔਺஋͸࿦ཧ࿨ (OR) Λ࢖ͬͯɺ2ͭͷ஋Λ߹੒Ͱ͖Δ

  • ʮ͖ʯΛ࡞Δ৔߹
  ᶃ ʔ

  ᶅ ʔ

  ʔ ᶈ
  ͖
  ͍ஈ 0b101000
  ͔ߦ 0b000001
  ͖ɹ 0b101001
  0b101000 | 0b000001 #=> 0b101001
  1 2 3 4 5 6

  View full-size slide

 45. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ฼ԻΛҰ൪Լ·ͰԼΖ͢ඞཁ͕͋ΔɻͲ͏͢Ε͹͍͍͔ʁ
  ʔ ᶄ

  ʔ ʔ

  ᶇ ʔ
  ʔ ᶄ

  ʔ ʔ

  ᶇ ᶈ
  ʔ ᶄ

  ʔ ᶆ

  ᶇ ʔ
  ΍ɹɹɹɹɹΏɹɹɹɹɹΑ

  View full-size slide

 46. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏
  ᶃ ᶄ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  0b110000

  View full-size slide

 47. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏
  ʔ ᶄ

  ᶅ ʔ

  ʔ ʔ
  0b110000 >> 1

  0b011000

  View full-size slide

 48. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏
  ʔ ʔ

  ᶅ ᶆ

  ʔ ʔ
  0b110000 >> 2

  0b001100
  2ͭӈʹϏοτγϑτ

  ͢Ε͹1ஈԼ͕Δ

  View full-size slide

 49. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏
  ʔ ʔ

  ʔ ᶆ

  ᶇ ʔ
  0b110000 >> 3

  0b000110

  View full-size slide

 50. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶇ ᶈ
  0b110000 >> 4

  0b000011 4ͭӈʹϏοτγϑτ

  ͢Ε͹2ஈԼ͕Δ

  View full-size slide

 51. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτͨ͠஋ʹ࿦ཧ࿨Ͱʮ΍ߦʯΛද͢ᶄͷυοτΛ߹੒͢Ε͹OK
  (0b011000 >> 2) | 0b010000
  #=> 0b010110
  ʔ ᶄ

  ᶅ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ᶆ

  ᶇ ʔ

  ͓
  (0b110000 >> 4) | 0b010000
  #=> 0b010011
  ᶃ ᶄ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶇ ᶈ

  ͏

  View full-size slide

 52. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ӈϏοτγϑτͨ͠஋ʹ࿦ཧ࿨Ͱʮ΍ߦʯΛද͢ᶄͷυοτΛ߹੒͢Ε͹OK
  (0b011000 >> 2) | 0b010000
  #=> 0b010110
  ʔ ᶄ

  ᶅ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ᶄ

  ʔ ᶆ

  ᶇ ʔ

  ͓ Α
  (0b110000 >> 4) | 0b010000
  #=> 0b010011
  ᶃ ᶄ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ᶄ

  ʔ ʔ

  ᶇ ᶈ

  ͏ Ώ

  View full-size slide

 53. ʮΘʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ʮ͋ʯΛҰ൪Լ·ͰԼΖ͢ ʹ 4ͭӈʹϏοτγϑτ͢Δ
  ᶃ ʔ

  ʔ ʔ

  ʔ ʔ
  ʔ ʔ

  ʔ ʔ

  ᶇ ʔ

  0b100000 >> 4 #=> 0b000010
  ͋ Θ

  View full-size slide

 54. ʮΜʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • Ͳͷϧʔϧʹ΋౰ͯ͸·Βͳ͍ͷͰɺͨͩͷݻఆ஋ͱݟͳ͢
  ʔ ʔ

  ʔ ᶆ

  ᶇ ᶈ
  0b000111
  ʔʔʔᶆᶇᶈ
  → →
  Μ

  View full-size slide

 55. ஈͱߦͷϚοϐϯάදʢϋογϡʣΛ࡞Δ
  • ฼ԻʢஈʣͱࢠԻʢߦʣͷରԠؔ܎ΛϋογϡͰ·ͱΊΔ

  • ʮΜʯ͸ͨͩͷݻఆ஋ͳͷͰɺ͜ͷϋογϡʹ͸ؚΊͳ͍
  class Tenji
  DAN = {
  'A' => 0b100000, 'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000,
  'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000,
  }
  GYO = {
  'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010,
  'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100,
  }

  View full-size slide

 56. ϩʔϚࣈΛͲ͏΍ͬͯߦͱஈʹ෼͚Δ͔ʁ
  • charsϝιουͰϩʔϚࣈ͸ஈͱߦʹ෼ղ͢Δ

  • Ϛοϐϯάද͔Β਺஋Λऔಘ͠࿦ཧ࿨Λฦ͢ / ʮ͍͋͏͓͑ʯ͸ஈ͚ͩฦ͢
  # gyo="K", dan="I" ͕୅ೖ͞ΕΔ


  gyo, dan = "KI".chars
  # GYO["K"]=0b000001, DAN["I"]=0b101000 Ͱ࿦ཧ࿨͸ 0b101001
  GYO[gyo] | DAN[dan]
  # dan="A" ͕୅ೖ͞ΕΔ


  dan, = "A".chars
  # DAN["A"]=0b100000
  DAN[dan]

  View full-size slide

 57. 2จࣈͱ1จࣈͷͱ͖ͰͲ͏৚݅෼ذ͢Δʁ
  • ύλʔϯϚονʢcase/inࣜʣΛ࢖ͬͯ഑ྻͷߏ଄ʹண໨͢Δͱศརͦ͏
  def to_i
  case @romaji.chars
  in [gyo, dan]
  GYO[gyo] | DAN[dan]
  in [dan]
  DAN[dan]
  end
  end
  charsͷ໭Γ஋͕["K", "I"]ͳΒ͜͜ʹϚον
  ͞Βʹɺม਺gyoʹ"K"͕ɺม਺danʹ"I"͕
  ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ

  View full-size slide

 58. 2จࣈͱ1จࣈͷͱ͖ͰͲ͏৚݅෼ذ͢Δʁ
  • ύλʔϯϚονʢcase/inࣜʣΛ࢖ͬͯ഑ྻͷߏ଄ʹண໨͢Δͱศརͦ͏
  def to_i
  case @romaji.chars
  in [gyo, dan]
  GYO[gyo] | DAN[dan]
  in [dan]
  DAN[dan]
  end
  end
  charsͷ໭Γ஋͕["A"]ͳΒ͜͜ʹϚον
  ͞Βʹɺม਺danʹ"A"͕୅ೖ͞ΕΔ

  View full-size slide

 59. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ
  def to_i
  case @romaji.chars
  in ['Y' => gyo, 'A' | 'U' => dan]
  GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4)
  in ['Y' => gyo, 'O' => dan]
  GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2)
  in [gyo, dan]
  # ҎԼུ
  ["Y", "A"] ͔ ["Y", "U"] ͳΒϚον
  gyo ʹ͸ "Y" ͕
  dan ʹ͸ "A" ͔ "U" ͕
  ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ

  View full-size slide

 60. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ
  def to_i
  case @romaji.chars
  in ['Y' => gyo, 'A' | 'U' => dan]
  GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4)
  in ['Y' => gyo, 'O' => dan]
  GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2)
  in [gyo, dan]
  # ҎԼུ
  ["Y","O"] ͳΒϚον
  gyo ʹ͸ "Y" ͕
  dan ʹ͸ "O" ͕
  ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ

  View full-size slide

 61. ʮΘʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ
  def to_i
  case @romaji.chars
  # লུ


  in ['W', 'A' => dan]
  DAN[dan] >> 4
  in [gyo, dan]
  # ҎԼུ
  ["W","A"] ͳΒϚον
  dan ʹ͸ "A" ͕୅ೖ͞ΕΔ

  View full-size slide

 62. ʮΜʯ͸Ͳ͏͢Δʁ
  • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ
  def to_i
  case @romaji.chars
  # লུ


  in ['N']
  0b000111
  in [dan]
  DAN[dan]
  end
  end
  ["N"] ͳΒϚον
  ม਺͸࢖Θͣݻఆ஋Λฦ͢

  View full-size slide

 63. શ෦·ͱΊΔͱɺ͜͏
  • εϖʔεͷ౎߹্ɺthenͰߦ਺Λઅ໿͠·ͨ͠
  def to_i
  case @romaji.chars
  in ['Y' => gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4)
  in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2)
  in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4
  in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan]
  in ['N'] then 0b000111
  in [dan] then DAN[dan]
  end
  end

  View full-size slide

 64. ͜ΕͰϩʔϚࣈΛ2ਐ਺ʹม׵Ͱ͖Δʂ
  • to_i ϝιουͷڍಈ͸͜Μͳײ͡
  Tenji.new('KI').to_i #=> 0b101001
  Tenji.new('A').to_i #=> 0b100000
  Tenji.new('YU').to_i #=> 0b010011
  Tenji.new('WA').to_i #=> 0b000010
  Tenji.new('N').to_i #=> 0b000111

  View full-size slide

 65. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ
  • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ
  # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹


  def to_s
  sprintf('%06b', to_i)
  .tr('01', '-o')
  .scan(/../)
  .join("\n")
  end

  View full-size slide

 66. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ
  • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ
  # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹


  def to_s
  sprintf('%06b', to_i)
  .tr('01', '-o')
  .scan(/../)
  .join("\n")
  end
  จࣈྻ "101001" ʹม׵

  View full-size slide

 67. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ
  • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ
  # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹


  def to_s
  sprintf('%06b', to_i)
  .tr('01', '-o')
  .scan(/../)
  .join("\n")
  end
  "0"Λ"-"ʹɺ"1"Λ"o"ʹม׵
  ͭ·Γɺ "o-o--o" ͕Ͱ͖͕͋Δ

  View full-size slide

 68. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ
  • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ
  # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹


  def to_s
  sprintf('%06b', to_i)
  .tr('01', '-o')
  .scan(/../)
  .join("\n")
  end
  2จࣈͣͭ഑ྻʹ෼ׂ͢Δ
  ͭ·Γɺ ["o-", "o-", "-o"] ͕Ͱ͖͕͋Δ

  View full-size slide

 69. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ
  • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ
  # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹


  def to_s
  sprintf('%06b', to_i)
  .tr('01', '-o')
  .scan(/../)
  .join("\n")
  end
  ֤ཁૉΛվߦจࣈͰ࿈݁ →
  ʢ׬੒ʂʣ
  o-
  o-
  -o

  View full-size slide

 70. TenjiΫϥεͷશମ૾ (1/2)
  class Tenji
  DAN = {
  'A' => 0b100000, 'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000,
  'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000,
  }
  GYO = {
  'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010,
  'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100,
  }
  def initialize(romaji)
  @romaji = romaji
  end
  # ͭͮ͘

  View full-size slide

 71. TenjiΫϥεͷશମ૾ (2/2)
  # ͖ͭͮ
  def to_i
  case @romaji.chars
  in ['Y' => gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4)
  in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2)
  in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4
  in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan]
  in ['N'] then 0b000111
  in [dan] then DAN[dan]
  end
  end
  def to_s
  sprintf('%06b', to_i).tr('01', '-o').scan(/../).join("\n")
  end
  end

  View full-size slide

 72. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end

  View full-size slide

 73. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end
  ೖྗ஋ΛεϖʔεͰ෼ׂͯ͠
  TenjiΫϥεͷ഑ྻΛ࡞Δ

  View full-size slide

 74. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end
  ֤఺ࣈΛߦ͝ͱʹ෼ׂͯ͠
  ഑ྻͷঢ়ଶʹ໭͢
  [
  ["o-", "o-", "--"], ͍
  ["oo", "--", "o-"] ͵
  ]
  o- oo
  o- --
  -- o-
  ͍ɹ͵

  View full-size slide

 75. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end
  ߦྻΛ൓సͤ͞Δ
  [
  ["o-", "oo"],
  ["o-", "--"],
  ["--", "o-"]
  ]
  [
  ["o-", "o-", "--"], ͍
  ["oo", "--", "o-"] ͵
  ]
  ͍ɹɹɹ͵

  View full-size slide

 76. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end
  ߦ಺ͷ֤ཁૉΛεϖʔεͰ࿈݁͢Δ
  [
  ["o-", "oo"],
  ["o-", "--"],
  ["--", "o-"]
  ]
  ͍ɹɹɹ͵
  [
  "o- oo",
  "o- --",
  "-- o-"
  ]
  ͍ɹ͵

  View full-size slide

 77. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత
  class TenjiMaker
  def to_tenji(text)
  tenji_list = text.split(' ').map { |romaji| Tenji.new(romaji) }
  join(tenji_list)
  end
  private
  def join(tenji_list)
  tenji_list
  .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") }
  .transpose
  .map { |row| row.join(' ') }
  .join("\n")
  end
  end
  ֤ߦΛվߦจࣈͰ࿈݁͢Δʢ׬੒ʂʣ
  [
  "o- oo",
  "o- --",
  "-- o-"
  ]
  ͍ɹ͵
  o- oo
  o- --
  -- o-
  ͍ɹ͵

  View full-size slide

 78. ϩδοΫͷ͓͞Β͍

  View full-size slide

 79. ϩδοΫͷ͓͞Β͍
  • ϩʔϚࣈˠ఺ࣈͷม׵ϧʔϧ͸TenjiΫϥεʹΧϓηϧԽͨ͠

  • ఺ࣈ͸6Ϗοτͷ2ਐ਺ͱͯ͠ѻͬͨʢυοτͷ൪߸͸ԣಡΈʹஔ͖׵͑ͨʣ

  • ฼ԻʢஈʣͱࢠԻʢߦʣͷ֤਺஋ΛϏοτԋࢉͷ࿦ཧ࿨Ͱ߹੒ͨ͠

  • ϩʔϚࣈΛ฼ԻͱࢠԻʹ෼ղ͢Δࡍͷ৚݅෼ذΛύλʔϯϚονͰ࣮૷ͨ͠

  • ఺ࣈΛ2ਐ਺ͰදݱͰ͖Ε͹ɺ͋ͱ͸ػցతʹจࣈྻԽ͢Δ͚ͩ

  • RailsͰݴ͑͹2ਐ਺͕Ϟσϧɺ"-o"Ͱදͨ͠จࣈྻ͕viewͷΠϝʔδ
  o-
  o-
  -o
  0b101001

  View full-size slide

 80. ໛ൣղ౴ͷ΢ΠʔΫϙΠϯτʁ🤔
  • ॲཧޮ཰ͷ؍఺Ͱ͍͏ͱϕετͳ࣮૷Ͱ͸ͳ͍

  ‣ TenjiΫϥεͰ࡞ͬͨจࣈྻΛTenjiMakerΫϥε͕࠶෼ղ͍ͯ͠Δ

  ‣ ͕ɺʮૣ͗͢Δ࠷దԽ͸ॾѱͷࠜݯʯͱ͍͏֨ݴ΋͋Δ

  ‣ ࠷దԽ͸࣮ߦ଎౓͕໰୊ʹͳͬͨͱ͖ʹߟ͑Ε͹ྑ͍

  • TenjiΫϥεͷto_i΍to_s͍ͬͯ͏ϝιου໊͸͜ΕͰ͍͍ͷ͔ͳ͋ʁ

  • ʮ΍ΏΑʯ΍ʮΘʯͰϏοτγϑτΛ࢖͏ͷ͸ͪΐͬͱ΍Γ͔͗͢΋ʁ

  View full-size slide

 81. ൃలฤɿਏޱόʔδϣϯ΋͋Γ·͢🌶
  • ࠓճରԠΛݟૹͬͨ఺ࣈʹ΋ରԠ͢Δɺਏޱόʔδϣϯ΋͋Γ·͢

  ‣ ਏޱͷೖྗྫʮͪʔͨʔʯʮͺΜͩʯʮ͖Μ͗ΐʯʮΒͬ͜ʯͳͲ

  • ςετύλʔϯ͸Լهϖʔδʹࡌ͍ͤͯ·͢

  https://gist.github.com/JunichiIto/1c8565bbffd0b5cf589b905f9ad2388f

  • ڵຯ͕͋Δํ͸ͪ͜Βʹ΋νϟϨϯδʂ

  • ͪͳΈʹ๻ͷ໛ൣղ౴ͩͱTenjiΫϥεͷߦ਺͸108ߦͰͨ͠

  https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/blob/karakuchi-answer/lib/tenji.rb

  View full-size slide

 82. ϏοτԋࢉʁύλʔϯϚονʁʁ


  ͦ΋ͦ΋Α͘Θ͔ͬͯͳ͍͔΋…

  View full-size slide

 83. ϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷ3VCZೖ໳ [վగ2൛]

  ҏ౻ ३Ұ ஶ

  ൃച೔ 2021೥12݄2೔

  ٕज़ධ࿦ࣾ / 3,278ԁʢ੫ࠐʣ
  ͦΜͳ͋ͳͨʹʂ
  • վగ2൛Ͱ͸Ruby 3.0ʹϑϧରԠ

  • Ϗοτԋࢉ΋ύλʔϯϚον΋શ෦
  ࡌͬͯ·͢

  • ಛʹύλʔϯϚονͷઆ໌ʹؔͯ͠͸
  ੈքτοϓϨϕϧʂʁ

  View full-size slide

 84. Rubyίϛολ⁋ຊ͞ΜʹΑΔਪનͷݴ༿
  https://twitter.com/k_tsj/status/1469535631995191303

  View full-size slide

 85. ஸೡͳઆ໌ͱ๛෋ͳαϯϓϧίʔυ

  View full-size slide

 86. FAQ
  Q. ͯ͞͸͓લɺຊͷએ఻Λ͢ΔͨΊʹ͜ͷ໰୊Λ࡞ͬͨͳʁ

  A.

  ͍͍͑͑ʂ

  ύλʔϯϚονΛ࢖͓͏ͱࢥͬͨͷ͸໰୊Λ࡞ͬͨޙͰ͢ʂʂʢ΄Μͱʹʣ

  View full-size slide

 87. About me
  • ҏ౻ ३Ұ

  • ιχοΫΨʔσϯͷRailsϓϩάϥϚ

  • ϑΟϤϧυϒʔτΩϟϯϓͷϝϯλʔ

  • QiitaϥϯΩϯά1Ґʢ2022೥1݄ݱࡏʣ

  • Twitter @jnchito

  • Blog https://blog.jnito.com/

  View full-size slide

 88. ฐࣾڠࢍͷϋοΧιϯΠϕϯτ͕͋Γ·͢ʂ
  https://tsukuaso.connpass.com/event/234370/
  • 2022.2.17ʙ25։࠵ɺࢀՃඅແྉ

  • ߽՚ͳ෭৆Λ༻ҙ͍ͯ͠·͢🎁

  • Կ͔࡞Δ͜ͱ͕େ޷͖ͳํ͸ʮୈ2ճ πΫͬͯΞιͿϋοΧιϯʯ΁ʂ

  View full-size slide

 89. Everyday Rails RSpecʹΑΔRailsςετೖ໳

  Aaron Sumner ஶɺҏ౻ ३Ұ ༁

  ൢചՁ֨ 19.00 USD ࠓ͚ͩ16.99 USD
  Ξοϓσʔτ͠·ͨ͠ʂ
  • αϯϓϧΞϓϦΛRails 7.0Խ

  • ࠷৽ͷRSpec΍gemʹରԠ

  • ظؒݶఆͰ 16.99υϧͰൢചத

  • RSpecΛϚελʔ͍ͨ͠ํ͸ͥͻʂ
  https://leanpub.com/everydayrailsrspec-jp/

  View full-size slide

 90. ຊ೔ͷ·ͱΊ

  View full-size slide

 91. ͜ͷߨԋͰֶΜͰ΄͍͜͠ͱʢ࠶ܝʣ
  • ࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυͱଞͷਓ͕ॻ͍ͨίʔυΛݟൺ΂ͯΈΑ͏

  • ͍ΖΜͳϩδοΫͷߟ͑ํΛֶ΅͏

  • Rubyͷݴޠػೳ΍ศརͳϝιουʹֶ͍ͭͯ΅͏

  • ͜͜ͰֶΜͩ಺༰Λ໌೔͔Βॻࣗ͘෼ͷίʔυʹ׆͔ͯ͠ΈΑ͏

  • Կ͔ͻͱͭͰ΋໾ཱͭ৘ใ͕͋Ε͹޾͍Ͱ͢😊

  View full-size slide

 92. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  Ξϯέʔτͷճ౴΋͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ

  View full-size slide