Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

銀座Rails版 「Rubyプログラミング問題に チャレンジ!」公開コードレビュー / ginzarails code review

Junichi Ito
January 25, 2022

銀座Rails版 「Rubyプログラミング問題に チャレンジ!」公開コードレビュー / ginzarails code review

銀座Rails#41で使用したスライドです。
https://ginza-rails.connpass.com/event/234304/

- Links -

全視情協:点字とは - 点字のしくみ
http://www.naiiv.net/braille/?tenji-sikumi

点字 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/点字

レビュー対象のプルリクエスト
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/pull/5

Rubyプログラミング問題にチャレンジ! -改訂版・チェリー本発売記念- Advent Calendar 2021
https://qiita.com/advent-calendar/2021/ruby-challenge

Qiitaアドベントカレンダーの最優秀作品
https://qiita.com/haruguchiyuma/items/7d93a8feca11a325bee9

出題者(@jnchito)の模範解答
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/tree/answer

辛口バージョンのテストパターン
https://gist.github.com/JunichiIto/1c8565bbffd0b5cf589b905f9ad2388f

辛口バージョンの模範解答
https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/blob/karakuchi-answer/lib/tenji.rb

プロを目指す人のためのRuby入門 [改訂2版]
https://gihyo.jp/book/2021/978-4-297-12437-3

Rubyコミッタ辻本さんによる推薦の言葉
https://twitter.com/k_tsj/status/1469535631995191303

Twitter
https://twitter.com/jnchito

Blog
https://blog.jnito.com/

第2回 ツクってアソぶハッカソン
https://tsukuaso.connpass.com/event/234370/

Everyday Rails - RSpecによるRailsテスト入門
https://leanpub.com/everydayrailsrspec-jp/

Junichi Ito

January 25, 2022
Tweet

More Decks by Junichi Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ۜ࠲Rails#41 2022-1-25 ۜ࠲Rails൛ ʮRubyϓϩάϥϛϯά໰୊ʹ νϟϨϯδʂʯެ։ίʔυϨϏϡʔ ҏ౻ ३Ұ / @jnchito

 2. ͜ͷൃද͸ԿͰ͔͢ʁ • Έͳ͞Μ͕ॻ͍ͯ͘ΕͨϓϩάϥϜΛίʔυϨϏϡʔ͠·͢ • ϓϩάϥϜͷ͓୊͸ʮ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜʯͰ͢ • QiitaΠϕϯτͷ࠷༏ल࡞඼΍๻ͷ໛ൣղ౴΋͓ݟͤ͠·͢

 3. ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜʁ

 4. ఺ࣈϝʔΧʔϓϩάϥϜͱ͸ • ೖྗʹϩʔϚࣈɺग़ྗʹ఺ࣈʢͷจࣈྻʣͱͳΔRubyϓϩάϥϜͰ͢ tenji_maker = TenjiMaker.new puts tenji_maker.to_tenji('A HI RU')

  ↑ɹ↑ɹ↑ ͋ ͻ Δ #=> o- o- oo # -- o- -o # -- oo --
 5. ͸͍ɺઌੜʂ ఺ࣈͷ͘͠Έ͕Θ͔Γ·ͤΜʂ

 6. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ఺ࣈʹ͸6ͭͷ఺͕͋ΓɺͦΕͧΕ1ʙ6ͷ൪߸͕ৼΒΕ͍ͯ·͢ ᶃ ᶆ ᶄ ᶇ ᶅ ᶈ

 7. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮ͍͋͏͓͑ʯ͸͜͏Ͱ͢ʢ͜Ε͸֮͑Δ͚ͩʣ ᶃ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶃ

  ʔ ᶄ ʔ ʔ ʔ ᶃ ᶆ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶃ ᶆ ᶄ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶆ ᶄ ʔ ʔ ʔ ͋ɹɹ͍ɹɹ͏ɹɹ͑ɹɹ͓
 8. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮ͔͖͚͘͜ʯ͸ʮ͍͋͑͏͓ʯʹᶈͷ఺ΛՃ͑·͢ ᶃ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶈ ᶃ

  ʔ ᶄ ʔ ʔ ᶈ ᶃ ᶆ ʔ ʔ ʔ ᶈ ᶃ ᶆ ᶄ ʔ ʔ ᶈ ʔ ᶆ ᶄ ʔ ʔ ᶈ ͔ɹɹ͖ɹɹ͘ɹɹ͚ɹɹ͜
 9. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮͤͦ͢͞͠ʯ͸ʮ͍͋͑͏͓ʯʹᶇͱᶈͷ఺ΛՃ͑·͢ ᶃ ʔ ʔ ᶇ ʔ ᶈ ᶃ

  ʔ ᶄ ᶇ ʔ ᶈ ᶃ ᶆ ʔ ᶇ ʔ ᶈ ᶃ ᶆ ᶄ ᶇ ʔ ᶈ ʔ ᶆ ᶄ ᶇ ʔ ᶈ ͞ɹɹ͠ɹɹ͢ɹɹͤɹɹͦ
 10. ͳΜͱͳ͘Θ͔͖ͬͯͨʁ

 11. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ͨߦɺͳߦɺ͸ߦɺ·ߦɺΒߦ͸ʮ͍͋͏͓͑ʯʹ྘ͷ఺ΛՃ͑Ε͹OK

 12. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢ ᶃ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶃ

  ᶆ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶆ ᶄ ʔ ʔ ʔ ͋ɹɹɹɹɹ͏ɹɹɹɹɹ͓
 13. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶅ ʔ ʔ

  ʔ ʔ ʔ ᶅ ᶈ ʔ ʔ ʔ ᶇ ᶅ ʔ
 14. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮ΍ΏΑʯ͸฼ԻΛҰ൪ԼʹԼΖͯ͠ɺᶆͷ఺ΛՃ͑·͢ ʔ ᶆ ʔ ʔ ᶅ ʔ ʔ

  ᶆ ʔ ʔ ᶅ ᶈ ʔ ᶆ ʔ ᶇ ᶅ ʔ ΍ɹɹɹɹɹΏɹɹɹɹɹΑ
 15. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮΘʯ͸ʮ͋ʯΛҰ൪ԼʹԼΖ͚ͩ͢ɻʮΜʯ͸ᶅᶇᶈͰද͠·͢ ᶃ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ

  ʔ ʔ ᶇ ᶅ ᶈ ͋ɹɹɹɹɹΜɹɹɹɹɹΑ
 16. 2෼ͰΘ͔Δ఺ࣈͷ࢓૊Έ • ʮΘʯ͸ʮ͋ʯΛҰ൪ԼʹԼΖ͚ͩ͢ɻʮΜʯ͸ᶅᶇᶈͰද͠·͢ɻ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶅ ʔ ʔ

  ʔ ʔ ᶇ ᶅ ᶈ ΘɹɹɹɹɹΜɹɹɹɹɹΑ
 17. ҎԼͷ఺ࣈ͸ࠓճ ม׵ର৅֎ • ʮΛʯ • ௕Իʢ৳͹͢ԻɻʮͪʔͨʔʯͳͲʣ • ଅԻʢ͍ͪ͞ͳʮͭʯɻʮ͔ͬͺʯͳͲʣ • ୙Իʢʮ͕͙͗͛͝ʯͳͲʣɺ൒୙Իʢʮͺͽ΀΃Άʯʣ

  • ፠Իʢʮ͖Ό͖Ύ͖ΐʯͳͲʣ • ͳͲͳͲ
 18. ࢀߟจݙ͓Αͼը૾ͷҾ༻ݩ • શࢹ৘ڠ:఺ࣈͱ͸ - ఺ࣈͷ͘͠Έ
 http://www.naiiv.net/braille/?tenji-sikumi • ఺ࣈ - Wikipedia


  https://ja.wikipedia.org/wiki/఺ࣈ
 19. ͸͍ɺ΋͏఺ࣈΛϚελʔ ͠·ͨ͠Ͷʁʢॴཁ࣌ؒ2෼ʣ

 20. ೖྗ͢ΔϩʔϚࣈͷϧʔϧ • ͢΂ͯΞϧϑΝϕοτͷେจࣈͰॻ͘ • ͔ͳͷؒ͸൒֯εϖʔεͰ۠੾Δ A HI RU [ [

 21. ೖྗ͢ΔϩʔϚࣈͷϧʔϧ • ܇ྩࣜͰೖྗ͢ΔʢϔϘϯࣜ͸ߟྀෆཁʣ ܇ྩࣜ ϔϘϯࣜ ͠ SI SHI ͪ TI

  CHI ͭ TU TSU ; HU FU Μ N N/M
 22. ೖྗςΩετͷྫ • ͋ͻΔ = A HI RU • ͖ΓΜ =

  KI RI N • ͠·͏· = SI MA U MA • ʹΘͱΓ = NI WA TO RI • ͻΑ͜ = HI YO KO • ͖ͭͶ = KI TU NE • ҟৗͳೖྗ஋Λߟྀ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜ
 23. ࡞੒ͨ͠ϓϩάϥϜͷఏग़ํ๏ • GitHubͷ਽ܗϦϙδτϦΛϑΥʔΫ͠ɺίʔυΛॻ͘ • ϓϧϦΫΤετΛ࡞੒͠ɺCIͷςετ͕શ෦ύεͨ͠ΒOK class TenjiMakerTest < Minitest::Test def

  setup @tenji_maker = TenjiMaker.new end def test_a_hi_ru tenji = @tenji_maker.to_tenji('A HI RU') assert_equal <<~TENJI.chomp, tenji o- o- oo -- o- -o -- oo -- TENJI end # ҎԼɺςετ͕ଓ͘
 24. ͜ͷߨԋͰֶΜͰ΄͍͜͠ͱ • ࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυͱଞͷਓ͕ॻ͍ͨίʔυΛݟൺ΂ͯΈΑ͏ • ͍ΖΜͳϩδοΫͷߟ͑ํΛֶ΅͏ • Rubyͷݴޠػೳ΍ศརͳϝιουʹֶ͍ͭͯ΅͏ • ͜͜ͰֶΜͩ಺༰Λ໌೔͔Βॻࣗ͘෼ͷίʔυʹ׆͔ͯ͠ΈΑ͏

 25. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖ • ࢀՃऀͷԠื࡞඼Λެ։ίʔυϨϏϡʔ ʢ1ຊʣ • QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͰͷ࠷༏ल࡞඼Λ঺հ • ग़୊ऀʢ@jnchitoʣͷ໛ൣղ౴Λ঺հ

 26. ؍ઓπΠʔτ΋͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ • ʮ͜ͷίʔυɺ޷͖ʂʯͱ͔ʮ๻ͩͬͨΒ͜͏ॻ͘ͳ͋ʯͳͲͳͲ • Έͳ͞ΜͷπΠʔτ΋͜ͷൃදͷҰ෦Ͱ͢ • ΈΜͳͰΘ͍Θ͍ίʔυϨϏϡʔ͠·͠ΐ͏😄 • ͜ͷ͋ͱͷ࠙਌ձͰʮྑ͍ίʔυʯʹ͍ͭͯٞ࿦ͯ͠ΈΔͷ΋͍͍͔΋

 27. Ԡื࡞඼ͷެ։ίʔυϨϏϡʔ

 28. Ԡื࡞඼ͷެ։ίʔυϨϏϡʔ • ࠓ͔ΒϨϏϡʔର৅ͷϓϧϦΫΤετΛ1ຊબͼ·͢ • બఆج४͸όΠτ਺ͷ߹ܭ͕࠷΋খ͍͞ϓϩάϥϜͰ͢ʂʢςετίʔυΛআ͘ʣ

 29. ͱ͍͏Θ͚Ͱɺຊ೔ͷର৅࡞඼͸ͪ͜Βʂ • https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/pull/5

 30. ϨϏϡʔ͓ΘΓ pofkuma͞ΜɺͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

 31. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ ࠷༏ल࡞඼ͷ঺հ

 32. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ࠷༏ल࡞඼ • QiitaͷاըͰ΋ಉ͓͡୊ͰɺίʔυͱղઆهࣄΛॻ͍ͯ΋Β͍·ͨ͠
 https://qiita.com/advent-calendar/2021/ruby-challenge

 33. QiitaΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ࠷༏ल࡞඼ • Qiitaͷ࠷༏ल࡞඼͸ @haruguchiyuma ͞ΜͷίʔυͰ͢ʂ
 https://qiita.com/haruguchiyuma/items/7d93a8feca11a325bee9

 34. ๻ͷධՁϙΠϯτʢදজཧ༝ʣ • ίʔυ͕γϯϓϧͰ୹͘·ͱ·͍ͬͯΔ • ίʔυͷॻ͖ํʹΫη͕ͳ͘ಡΈ΍͍͢ • ม׵ϩδοΫ͸গ͠ಠಛ͕ͩɺهࣄ಺Ͱߟ͑ํ͕ஸೡʹઆ໌͞Ε͓ͯΓɺ
 ͳ͓͔ͭʮࠓճͷ࢓༷ͷΈ࢖͑Δํ๏ͩͱׂΓ੾ͬͯߟ͑Δʯͱ
 τϨʔυΦϑ͕͋Δ͜ͱ΋ͪΌΜͱ֮ࣗͰ͖͍ͯΔ •

  ͸Δ͙ͪ͞Μɺ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ🎉
 35. ग़୊ऀʢ@jnchitoʣͷ໛ൣղ౴

 36. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (1/3) class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map

  { |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end
 37. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (2/3) class Tenji DAN = { 'A' => 0b100000,

  'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000, 'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000, } GYO = { 'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010, 'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100, } def initialize(romaji) @romaji = romaji end # ͭͮ͘
 38. ๻͕ॻ͍ͨίʔυ͸͜Μͳײ͡ (3/3) # ͖ͭͮ def to_i case @romaji.chars in ['Y'

  => gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4) in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2) in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4 in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan] in ['N'] then 0b000111 in [dan] then DAN[dan] end end def to_s sprintf('%06b', to_i).tr('01', '-o').scan(/../).join("\n") end end
 39. ίʔυ͸ͪ͜Βʹஔ͍ͯ͋Γ·͢ • https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/tree/answer

 40. ϩδοΫͷղઆ

 41. جຊతͳߟ͑ํ • TenjiMakerΫϥεͱ͸ผʹTenjiΫϥεΛ࡞Δ • TenjiΫϥε͸ɺ͔ͳ1จࣈʹରԠ͢Δ఺ࣈʢͷจࣈྻʣΛੜ੒Ͱ͖Δ • ʮ͔ͳ1จࣈˠ఺ࣈʯͷ͘͠Έ͑͞Ͱ͖Ε͹ɺ͋ͱ͸ͦΕΛ࿈݁͢Δ͚ͩ Tenji.new('A').to_s #=> o-

  # -- # -- Tenji.new('HI').to_s #=> o- # o- # oo
 42. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ • ఺ࣈʹ͸6ͭͷυοτʢ఺ʣ͕͋Δ • ֤υοτ͸"o"ͱ"-"ͷ2ͭͷঢ়ଶΛ࣋ͭ • "o"ͱ"-"͸ONͱOFFͰ͋Γɺ1ͱ0Ͱදͤ͹ɺ6Ϗοτͷ2ਐ਺ͰදݱͰ͖Δ ᶃ ʔ ʔ

  ᶇ ʔ ᶈ 0b100011 ᶃʔʔʔᶇᶈ → → 1 2 3 4 5 6
 43. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ • ͨͩ͠ɺϓϩάϥϜͰॲཧ͢Δ৔߹͸ԣॻ͖ͷํ͕Կ͔ͱ౎߹͕ྑ͍ • ͦ͜Ͱࠓճ͸͋͑ͯυοτͷ൪߸Λԣॻ͖ͰׂΓৼΔ͜ͱʹ͢Δ ᶃ ᶆ ᶄ ᶇ ᶅ

  ᶈ → ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ ᶇ ᶈ λ ς Ϥί 0b110011 0b101101 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 λς Ϥί ↓
 44. ఺ࣈΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔ʁ • 2ਐ਺ͷ੔਺஋͸࿦ཧ࿨ (OR) Λ࢖ͬͯɺ2ͭͷ஋Λ߹੒Ͱ͖Δ • ʮ͖ʯΛ࡞Δ৔߹ ᶃ ʔ ᶅ

  ʔ ʔ ᶈ ͖ ͍ஈ 0b101000 ͔ߦ 0b000001 ͖ɹ 0b101001 0b101000 | 0b000001 #=> 0b101001 1 2 3 4 5 6
 45. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ฼ԻΛҰ൪Լ·ͰԼΖ͢ඞཁ͕͋ΔɻͲ͏͢Ε͹͍͍͔ʁ ʔ ᶄ ʔ ʔ ᶇ ʔ ʔ

  ᶄ ʔ ʔ ᶇ ᶈ ʔ ᶄ ʔ ᶆ ᶇ ʔ ΍ɹɹɹɹɹΏɹɹɹɹɹΑ
 46. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏ ᶃ ᶄ ʔ ʔ ʔ ʔ 0b110000

 47. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏ ʔ ᶄ ᶅ ʔ ʔ ʔ 0b110000

  >> 1 ↓ 0b011000
 48. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏ ʔ ʔ ᶅ ᶆ ʔ ʔ 0b110000

  >> 2 ↓ 0b001100 2ͭӈʹϏοτγϑτ ͢Ε͹1ஈԼ͕Δ
 49. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏ ʔ ʔ ʔ ᶆ ᶇ ʔ 0b110000

  >> 3 ↓ 0b000110
 50. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτ͕࢖͑ͦ͏ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶇ ᶈ 0b110000

  >> 4 ↓ 0b000011 4ͭӈʹϏοτγϑτ ͢Ε͹2ஈԼ͕Δ
 51. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτͨ͠஋ʹ࿦ཧ࿨Ͱʮ΍ߦʯΛද͢ᶄͷυοτΛ߹੒͢Ε͹OK (0b011000 >> 2) | 0b010000 #=> 0b010110

  ʔ ᶄ ᶅ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶆ ᶇ ʔ → ͓ (0b110000 >> 4) | 0b010000 #=> 0b010011 ᶃ ᶄ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶇ ᶈ → ͏
 52. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ӈϏοτγϑτͨ͠஋ʹ࿦ཧ࿨Ͱʮ΍ߦʯΛද͢ᶄͷυοτΛ߹੒͢Ε͹OK (0b011000 >> 2) | 0b010000 #=> 0b010110

  ʔ ᶄ ᶅ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶄ ʔ ᶆ ᶇ ʔ → ͓ Α (0b110000 >> 4) | 0b010000 #=> 0b010011 ᶃ ᶄ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶄ ʔ ʔ ᶇ ᶈ → ͏ Ώ
 53. ʮΘʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ʮ͋ʯΛҰ൪Լ·ͰԼΖ͢ ʹ 4ͭӈʹϏοτγϑτ͢Δ ᶃ ʔ ʔ ʔ ʔ

  ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ᶇ ʔ → 0b100000 >> 4 #=> 0b000010 ͋ Θ
 54. ʮΜʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • Ͳͷϧʔϧʹ΋౰ͯ͸·Βͳ͍ͷͰɺͨͩͷݻఆ஋ͱݟͳ͢ ʔ ʔ ʔ ᶆ ᶇ ᶈ 0b000111

  ʔʔʔᶆᶇᶈ → → Μ
 55. ஈͱߦͷϚοϐϯάදʢϋογϡʣΛ࡞Δ • ฼ԻʢஈʣͱࢠԻʢߦʣͷରԠؔ܎ΛϋογϡͰ·ͱΊΔ • ʮΜʯ͸ͨͩͷݻఆ஋ͳͷͰɺ͜ͷϋογϡʹ͸ؚΊͳ͍ class Tenji DAN = {

  'A' => 0b100000, 'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000, 'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000, } GYO = { 'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010, 'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100, }
 56. ϩʔϚࣈΛͲ͏΍ͬͯߦͱஈʹ෼͚Δ͔ʁ • charsϝιουͰϩʔϚࣈ͸ஈͱߦʹ෼ղ͢Δ • Ϛοϐϯάද͔Β਺஋Λऔಘ͠࿦ཧ࿨Λฦ͢ / ʮ͍͋͏͓͑ʯ͸ஈ͚ͩฦ͢ # gyo="K", dan="I"

  ͕୅ೖ͞ΕΔ gyo, dan = "KI".chars # GYO["K"]=0b000001, DAN["I"]=0b101000 Ͱ࿦ཧ࿨͸ 0b101001 GYO[gyo] | DAN[dan] # dan="A" ͕୅ೖ͞ΕΔ dan, = "A".chars # DAN["A"]=0b100000 DAN[dan]
 57. 2จࣈͱ1จࣈͷͱ͖ͰͲ͏৚݅෼ذ͢Δʁ • ύλʔϯϚονʢcase/inࣜʣΛ࢖ͬͯ഑ྻͷߏ଄ʹண໨͢Δͱศརͦ͏ def to_i case @romaji.chars in [gyo, dan]

  GYO[gyo] | DAN[dan] in [dan] DAN[dan] end end charsͷ໭Γ஋͕["K", "I"]ͳΒ͜͜ʹϚον ͞Βʹɺม਺gyoʹ"K"͕ɺม਺danʹ"I"͕ ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ
 58. 2จࣈͱ1จࣈͷͱ͖ͰͲ͏৚݅෼ذ͢Δʁ • ύλʔϯϚονʢcase/inࣜʣΛ࢖ͬͯ഑ྻͷߏ଄ʹண໨͢Δͱศརͦ͏ def to_i case @romaji.chars in [gyo, dan]

  GYO[gyo] | DAN[dan] in [dan] DAN[dan] end end charsͷ໭Γ஋͕["A"]ͳΒ͜͜ʹϚον ͞Βʹɺม਺danʹ"A"͕୅ೖ͞ΕΔ
 59. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ def to_i case @romaji.chars in ['Y' =>

  gyo, 'A' | 'U' => dan] GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4) in ['Y' => gyo, 'O' => dan] GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2) in [gyo, dan] # ҎԼུ ["Y", "A"] ͔ ["Y", "U"] ͳΒϚον gyo ʹ͸ "Y" ͕ dan ʹ͸ "A" ͔ "U" ͕ ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ
 60. ʮ΍ΏΑʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ def to_i case @romaji.chars in ['Y' =>

  gyo, 'A' | 'U' => dan] GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4) in ['Y' => gyo, 'O' => dan] GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2) in [gyo, dan] # ҎԼུ ["Y","O"] ͳΒϚον gyo ʹ͸ "Y" ͕ dan ʹ͸ "O" ͕ ͦΕͧΕ୅ೖ͞ΕΔ
 61. ʮΘʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ def to_i case @romaji.chars # লུ in

  ['W', 'A' => dan] DAN[dan] >> 4 in [gyo, dan] # ҎԼུ ["W","A"] ͳΒϚον dan ʹ͸ "A" ͕୅ೖ͞ΕΔ
 62. ʮΜʯ͸Ͳ͏͢Δʁ • ͜Ε΋ύλʔϯϚονͰରԠՄೳ def to_i case @romaji.chars # লུ in

  ['N'] 0b000111 in [dan] DAN[dan] end end ["N"] ͳΒϚον ม਺͸࢖Θͣݻఆ஋Λฦ͢
 63. શ෦·ͱΊΔͱɺ͜͏ • εϖʔεͷ౎߹্ɺthenͰߦ਺Λઅ໿͠·ͨ͠ def to_i case @romaji.chars in ['Y' =>

  gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4) in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2) in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4 in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan] in ['N'] then 0b000111 in [dan] then DAN[dan] end end
 64. ͜ΕͰϩʔϚࣈΛ2ਐ਺ʹม׵Ͱ͖Δʂ • to_i ϝιουͷڍಈ͸͜Μͳײ͡ Tenji.new('KI').to_i #=> 0b101001 Tenji.new('A').to_i #=> 0b100000

  Tenji.new('YU').to_i #=> 0b010011 Tenji.new('WA').to_i #=> 0b000010 Tenji.new('N').to_i #=> 0b000111
 65. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹ def to_s

  sprintf('%06b', to_i) .tr('01', '-o') .scan(/../) .join("\n") end
 66. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹ def to_s

  sprintf('%06b', to_i) .tr('01', '-o') .scan(/../) .join("\n") end จࣈྻ "101001" ʹม׵
 67. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹ def to_s

  sprintf('%06b', to_i) .tr('01', '-o') .scan(/../) .join("\n") end "0"Λ"-"ʹɺ"1"Λ"o"ʹม׵ ͭ·Γɺ "o-o--o" ͕Ͱ͖͕͋Δ
 68. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹ def to_s

  sprintf('%06b', to_i) .tr('01', '-o') .scan(/../) .join("\n") end 2จࣈͣͭ഑ྻʹ෼ׂ͢Δ ͭ·Γɺ ["o-", "o-", "-o"] ͕Ͱ͖͕͋Δ
 69. 2ਐ਺Λ఺ࣈͷจࣈྻʹม׵͢Δ • ͋ͱ͸ػցతʹม׵͢Δ͚ͩ # to_i ͕ 0b101001 Λฦ͢৔߹ def to_s

  sprintf('%06b', to_i) .tr('01', '-o') .scan(/../) .join("\n") end ֤ཁૉΛվߦจࣈͰ࿈݁ → ʢ׬੒ʂʣ o- o- -o
 70. TenjiΫϥεͷશମ૾ (1/2) class Tenji DAN = { 'A' => 0b100000,

  'I' => 0b101000, 'U' => 0b110000, 'E' => 0b111000, 'O' => 0b011000, } GYO = { 'K' => 0b000001, 'S' => 0b000101, 'T' => 0b000110, 'N' => 0b000010, 'H' => 0b000011, 'M' => 0b000111, 'Y' => 0b010000, 'R' => 0b000100, } def initialize(romaji) @romaji = romaji end # ͭͮ͘
 71. TenjiΫϥεͷશମ૾ (2/2) # ͖ͭͮ def to_i case @romaji.chars in ['Y'

  => gyo, 'A' | 'U' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 4) in ['Y' => gyo, 'O' => dan] then GYO[gyo] | (DAN[dan] >> 2) in ['W', 'A' => dan] then DAN[dan] >> 4 in [gyo, dan] then GYO[gyo] | DAN[dan] in ['N'] then 0b000111 in [dan] then DAN[dan] end end def to_s sprintf('%06b', to_i).tr('01', '-o').scan(/../).join("\n") end end
 72. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end
 73. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end ೖྗ஋ΛεϖʔεͰ෼ׂͯ͠ TenjiΫϥεͷ഑ྻΛ࡞Δ
 74. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end ֤఺ࣈΛߦ͝ͱʹ෼ׂͯ͠ ഑ྻͷঢ়ଶʹ໭͢ [ ["o-", "o-", "--"], ͍ ["oo", "--", "o-"] ͵ ] o- oo o- -- -- o- ͍ɹ͵ →
 75. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end ߦྻΛ൓సͤ͞Δ [ ["o-", "oo"], ["o-", "--"], ["--", "o-"] ] [ ["o-", "o-", "--"], ͍ ["oo", "--", "o-"] ͵ ] ͍ɹɹɹ͵ ↓
 76. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end ߦ಺ͷ֤ཁૉΛεϖʔεͰ࿈݁͢Δ [ ["o-", "oo"], ["o-", "--"], ["--", "o-"] ] ͍ɹɹɹ͵ [ "o- oo", "o- --", "-- o-" ] ͍ɹ͵ ↓
 77. TenjiMakerΫϥεͷॲཧ΋ඇৗʹػցత class TenjiMaker def to_tenji(text) tenji_list = text.split(' ').map {

  |romaji| Tenji.new(romaji) } join(tenji_list) end private def join(tenji_list) tenji_list .map { |tenji| tenji.to_s.split("\n") } .transpose .map { |row| row.join(' ') } .join("\n") end end ֤ߦΛվߦจࣈͰ࿈݁͢Δʢ׬੒ʂʣ [ "o- oo", "o- --", "-- o-" ] ͍ɹ͵ o- oo o- -- -- o- ͍ɹ͵ ↓
 78. ϩδοΫͷ͓͞Β͍

 79. ϩδοΫͷ͓͞Β͍ • ϩʔϚࣈˠ఺ࣈͷม׵ϧʔϧ͸TenjiΫϥεʹΧϓηϧԽͨ͠ • ఺ࣈ͸6Ϗοτͷ2ਐ਺ͱͯ͠ѻͬͨʢυοτͷ൪߸͸ԣಡΈʹஔ͖׵͑ͨʣ • ฼ԻʢஈʣͱࢠԻʢߦʣͷ֤਺஋ΛϏοτԋࢉͷ࿦ཧ࿨Ͱ߹੒ͨ͠ • ϩʔϚࣈΛ฼ԻͱࢠԻʹ෼ղ͢Δࡍͷ৚݅෼ذΛύλʔϯϚονͰ࣮૷ͨ͠ •

  ఺ࣈΛ2ਐ਺ͰදݱͰ͖Ε͹ɺ͋ͱ͸ػցతʹจࣈྻԽ͢Δ͚ͩ • RailsͰݴ͑͹2ਐ਺͕Ϟσϧɺ"-o"Ͱදͨ͠จࣈྻ͕viewͷΠϝʔδ o- o- -o 0b101001
 80. ໛ൣղ౴ͷ΢ΠʔΫϙΠϯτʁ🤔 • ॲཧޮ཰ͷ؍఺Ͱ͍͏ͱϕετͳ࣮૷Ͱ͸ͳ͍ ‣ TenjiΫϥεͰ࡞ͬͨจࣈྻΛTenjiMakerΫϥε͕࠶෼ղ͍ͯ͠Δ ‣ ͕ɺʮૣ͗͢Δ࠷దԽ͸ॾѱͷࠜݯʯͱ͍͏֨ݴ΋͋Δ ‣ ࠷దԽ͸࣮ߦ଎౓͕໰୊ʹͳͬͨͱ͖ʹߟ͑Ε͹ྑ͍ •

  TenjiΫϥεͷto_i΍to_s͍ͬͯ͏ϝιου໊͸͜ΕͰ͍͍ͷ͔ͳ͋ʁ • ʮ΍ΏΑʯ΍ʮΘʯͰϏοτγϑτΛ࢖͏ͷ͸ͪΐͬͱ΍Γ͔͗͢΋ʁ
 81. ൃలฤɿਏޱόʔδϣϯ΋͋Γ·͢🌶 • ࠓճରԠΛݟૹͬͨ఺ࣈʹ΋ରԠ͢Δɺਏޱόʔδϣϯ΋͋Γ·͢ ‣ ਏޱͷೖྗྫʮͪʔͨʔʯʮͺΜͩʯʮ͖Μ͗ΐʯʮΒͬ͜ʯͳͲ • ςετύλʔϯ͸Լهϖʔδʹࡌ͍ͤͯ·͢
 https://gist.github.com/JunichiIto/1c8565bbffd0b5cf589b905f9ad2388f • ڵຯ͕͋Δํ͸ͪ͜Βʹ΋νϟϨϯδʂ

  • ͪͳΈʹ๻ͷ໛ൣղ౴ͩͱTenjiΫϥεͷߦ਺͸108ߦͰͨ͠
 https://github.com/JunichiIto/tenji-maker-challenge-for-ginza-rails/blob/karakuchi-answer/lib/tenji.rb
 82. ͱ͜ΖͰ

 83. ϏοτԋࢉʁύλʔϯϚονʁʁ ͦ΋ͦ΋Α͘Θ͔ͬͯͳ͍͔΋…

 84. ϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷ3VCZೖ໳ [վగ2൛] ҏ౻ ३Ұ ஶ ൃച೔ 2021೥12݄2೔ ٕज़ධ࿦ࣾ / 3,278ԁʢ੫ࠐʣ

  ͦΜͳ͋ͳͨʹʂ • վగ2൛Ͱ͸Ruby 3.0ʹϑϧରԠ • Ϗοτԋࢉ΋ύλʔϯϚον΋શ෦ ࡌͬͯ·͢ • ಛʹύλʔϯϚονͷઆ໌ʹؔͯ͠͸ ੈքτοϓϨϕϧʂʁ
 85. Rubyίϛολ⁋ຊ͞ΜʹΑΔਪનͷݴ༿ https://twitter.com/k_tsj/status/1469535631995191303

 86. ஸೡͳઆ໌ͱ๛෋ͳαϯϓϧίʔυ

 87. FAQ Q. ͯ͞͸͓લɺຊͷએ఻Λ͢ΔͨΊʹ͜ͷ໰୊Λ࡞ͬͨͳʁ A. ͍͍͑͑ʂ ύλʔϯϚονΛ࢖͓͏ͱࢥͬͨͷ͸໰୊Λ࡞ͬͨޙͰ͢ʂʂʢ΄Μͱʹʣ

 88. ͍͞͝ʹ

 89. About me • ҏ౻ ३Ұ • ιχοΫΨʔσϯͷRailsϓϩάϥϚ • ϑΟϤϧυϒʔτΩϟϯϓͷϝϯλʔ •

  QiitaϥϯΩϯά1Ґʢ2022೥1݄ݱࡏʣ • Twitter @jnchito • Blog https://blog.jnito.com/
 90. ฐࣾڠࢍͷϋοΧιϯΠϕϯτ͕͋Γ·͢ʂ https://tsukuaso.connpass.com/event/234370/ • 2022.2.17ʙ25։࠵ɺࢀՃඅແྉ • ߽՚ͳ෭৆Λ༻ҙ͍ͯ͠·͢🎁 • Կ͔࡞Δ͜ͱ͕େ޷͖ͳํ͸ʮୈ2ճ πΫͬͯΞιͿϋοΧιϯʯ΁ʂ

 91. Everyday Rails RSpecʹΑΔRailsςετೖ໳ Aaron Sumner ஶɺҏ౻ ३Ұ ༁ ൢചՁ֨ 19.00

  USD ࠓ͚ͩ16.99 USD Ξοϓσʔτ͠·ͨ͠ʂ • αϯϓϧΞϓϦΛRails 7.0Խ • ࠷৽ͷRSpec΍gemʹରԠ • ظؒݶఆͰ 16.99υϧͰൢചத • RSpecΛϚελʔ͍ͨ͠ํ͸ͥͻʂ https://leanpub.com/everydayrailsrspec-jp/
 92. ຊ೔ͷ·ͱΊ

 93. ͜ͷߨԋͰֶΜͰ΄͍͜͠ͱʢ࠶ܝʣ • ࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυͱଞͷਓ͕ॻ͍ͨίʔυΛݟൺ΂ͯΈΑ͏ • ͍ΖΜͳϩδοΫͷߟ͑ํΛֶ΅͏ • Rubyͷݴޠػೳ΍ศརͳϝιουʹֶ͍ͭͯ΅͏ • ͜͜ͰֶΜͩ಺༰Λ໌೔͔Βॻࣗ͘෼ͷίʔυʹ׆͔ͯ͠ΈΑ͏ •

  Կ͔ͻͱͭͰ΋໾ཱͭ৘ใ͕͋Ε͹޾͍Ͱ͢😊
 94. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ Ξϯέʔτͷճ౴΋͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ