Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

出版したら終わり、にしない技術書執筆 / #DevRel #DevReljp

Junichi Ito
September 07, 2022

出版したら終わり、にしない技術書執筆 / #DevRel #DevReljp

「DevRel Meetup in Tokyo #78 〜商業技術書出版を学ぼう〜」で使用したスライドです。

https://devrel.connpass.com/event/257968/

Twitter: https://twitter.com/jnchito
Blog: https://blog.jnito.com/

【参考リンク】
プロを目指す人のためのRuby入門[改訂2版] 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで
https://gihyo.jp/book/2021/978-4-297-12437-3

Everyday Rails - RSpecによるRailsテスト入門
https://leanpub.com/everydayrailsrspec-jp/

Ruby 2.5で発生する「プロを目指す人のためのRuby入門」との差異について - Qiita
https://qiita.com/jnchito/items/761db22aec84910fe116

Ruby 2.5で発生する差異
https://ruby-book.jnito.com/change_log_2_5

文字列の大小比較をもう少し詳しく調べてみる(チェリー本の補足として) - Qiita
https://qiita.com/jnchito/items/077f6d541d53152aa680

Rubyのキーワード引数はシンボルっぽく定義するけど、シンボルそのものではない、という話 - Qiita
https://qiita.com/jnchito/items/74e0930c54df90f9704c

技術書を書きたいITエンジニア必見!?「プロを目指す人のためのRuby入門」の舞台裏をお見せします
https://blog.jnito.com/entry/2017/12/15/054718

チェリー本増刷記念!?技術書の改訂版ができあがるまで 〜プロを目指す人のためのRuby入門 改訂2版の制作裏話〜
https://blog.jnito.com/entry/2022/08/08/082334

Junichi Ito

September 07, 2022
Tweet

More Decks by Junichi Ito

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ग़൛ͨ͠ΒऴΘΓɺʹ͠ͳ͍ٕज़ॻࣥච
  גࣜձࣾιχοΫΨʔσϯɿҏ౻३Ұ
  2022-9-7 DevRel Meetup in Tokyo #78 ʙ঎ۀٕज़ॻग़൛Λֶ΅͏ʙ

  View full-size slide

 2. 3
  Hello, world! !
  • ҏ౻ ३Ұ
  • גࣜձࣾιχοΫΨʔσϯͷRailsϓϩάϥϚ
  • ϑΟϤϧυϒʔτΩϟϯϓͷϝϯλʔ
  • ฌݿݝ੢࿬ࢢࡏॅʢϦϞʔτϫʔΫྺ10೥ʣ
  !KODIJUP
  CMPHKOJUPDPN

  View full-size slide

 3. 4
  Qiita
  • ϢʔβʔϥϯΩϯά1Ґʢ2022೥9݄ݱࡏʣ
  • QiitaදজϓϩάϥϜ DIAMONDड৆ऀ
  "

  View full-size slide

 4. 5
  ஶॻ
  ʮϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷRubyೖ໳ʯ
  ‣ ௨শɾνΣϦʔຊ#
  ‣ ग़൛ࣾɿٕज़ධ࿦ࣾ
  ‣ 2017೥11݄ ୈ̍൛ൃച
  ‣ 2021೥12݄ վగ̎൛ൃചʢRuby 3.0ʹରԠʣ

  View full-size slide

 5. 6
  ༁ॻ
  ʮEveryday Rails - RSpecʹΑΔRailsςετೖ໳ʯ
  ‣ Aaron Sumner ஶ
  ‣ ग़൛ࣾɿLeanpub
  ‣ ిࢠॻ੶ΦϯϦʔʢࢴͷຊͰ͸ͳ͍ʣ
  ‣ 2014೥2݄ 1stϦϦʔε
  ‣ 2022೥1݄ Rails 7.0ʹରԠ
  ‣ RSpecͰRailsͷςετΛॻͨ͘Ίͷೖ໳ॻ
  ‣ RSpec = RubyͷςεςΟϯάϑϨʔϜϫʔΫ

  View full-size slide

 6. 7
  ຊ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  • ಺༰Λਵ࣌ߋ৽Ͱ͖ͳ͍ࢴͷຊͱมԽͷ଎͍ITٕज़͸Ͳ͏ͯ͠΋૬ੑ͕ѱ͍
  • ૬ੑͷѱ͞͸ड͚ೖΕ্ͨͰɺචऀ͕ੵۃతʹಡऀΛαϙʔτ͢Δ
  • มԽͷ଎͍ٕज़͸ࢴͷຊͰ͸ͳ͘ɺిࢠॻ੶ͷΈͱ͢Δͷ΋Ұख

  View full-size slide

 7. ٕज़ॻΛࢴͷຊͰग़͢ͱ͖ʹࠔΔ͜ͱ

  View full-size slide

 8. 9
  ٕज़ॻΛࢴͷຊͰग़͢ͱ͖ʹࠔΔ͜ͱ
  • ࣥචதʹର৅ͷٕज़͕ͲΜͲΜόʔδϣϯΞοϓͯ͠ॻ͖௚͕͠ൃੜ͢Δ
  • ग़൛ͯ͠਺೥ܦͭͱɺ಺༰͕ͲΜͲΜݹ͘ͳͬͯ͠·͏
  • ٕज़ॻΛग़൛͢Δ্Ͱ͸͜ͷ໰୊͸Ͳ͏ͯ͠΋ආ͚͕͍ͨ

  View full-size slide

 9. 10
  ๻ͷઓུ
  • ਐԽ͕଎͍ٕज़͸ࢴͷຊʹ͠ͳ͍
  ‣ ޙํޓ׵ੑΛ͙͢ʹࣺͯΔRuby on Railsͱɺ໓ଟʹࣺͯͳ͍Ruby
  ‣ ࢴͷຊΛग़͢ͳΒɺRailsΑΓ΋Rubyͷํ͕޲͍͍ͯΔ
  • ਐԽ͕଎͍ٕज़͸ిࢠॻ੶ͷΈͰग़൛͢Δ
  ‣ ిࢠॻ੶ͳΒ೚ҙͷλΠϛϯάͰΞοϓσʔτͰ͖Δ
  ‣ ͨͩ͠ɺ঎ۀग़൛ͱͯ͠ྲྀ௨ͤ͞ΒΕͳ͍ͷ͕೉఺ʢͰ΋ҹ੫཰͸Α͍ʣ

  View full-size slide

 10. 11
  ͦͷ݁Ռͱͯ͠ͷ͜ͷ2࡭
  • ൺֱత৘ใ͕ݹ͘ͳΓʹ͍͘Ruby͸ࢴͷຊ
  • සൟͳΞοϓσʔτ͕ඞཁͳRailsʢRSpecʣ͸ిࢠॻ੶

  View full-size slide

 11. ಡऀαϙʔτΛվగ൛੍࡞ʹͭͳ͛Δ

  View full-size slide

 12. 13
  લఏ஌ࣝ
  • νΣϦʔຊ ୈ1൛ͷग़൛͸2017೥11݄ɻର৅όʔδϣϯ͸Ruby 2.4
  • Ruby͸ຖ೥12݄25೔όʔδϣϯΞοϓ͢Δ
  ‣ 2017೥12݄25೔ Ruby 2.5
  ‣ 2018೥12݄25೔ Ruby 2.6
  ‣ 2019೥12݄25೔ Ruby 2.7
  ‣ 2020೥12݄25೔ Ruby 3.0
  ‣ 2021೥12݄25೔ Ruby 3.1

  View full-size slide

 13. 14
  ݹ͘ͳ͍ͬͯ͘৘ใͱͲ͏ରቂ͢Δ͔
  • ๻ͷߟ͑ ʹ ωοτͰิ଍͢Ε͹͍͍͡Όͳ͍ʂ

  View full-size slide

 14. 15
  ຖ೥΍͍ͬͯͨ͜ͱʢ2017.12ʙʣ
  • ৽όʔδϣϯͷϦϦʔεʹ߹Θͤͯɺॻ੶ͱͷࠩҟΛهࣄԽ͢Δ

  View full-size slide

 15. 16
  ॻ੶಺Ͱ༧Ί༧ࠂ͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 16. 17
  αϙʔτϖʔδΛ࡞ͬͯϦϯΫΛࡌͤΔ
  https://ruby-book.jnito.com/change_log_2_5

  View full-size slide

 17. 18
  Twitter΍FacebookͰ֦ࢄ͢Δ

  View full-size slide

 18. 19
  ਵ࣌΍͍ͬͯͨ͜ͱ
  • վగ൛Ͱॻ͖௚͍ͨ͠෦෼ΛϝϞ͍ͯ͘͠
  ‣ ಡऀ͕Θ͔Γʹͦ͘͏ʹײ͍ͯ͡Δ෦෼
  ‣ ͋ͱ͔Βݴٴ͓ͯ͘͠΂͖ͩͬͨɺͱؾ෇͍ͨ಺༰
  ʮϏϧυʯͬͯԿʂʁ

  View full-size slide

 19. 20
  Qiitaʹ΋ͱ͖Ͳ͖ϑΥϩʔهࣄΛॻ͍͍ͯͨ

  View full-size slide

 20. 21
  ͜͏ͨ͠৘ใΛվగ൛ͷΠϯϓοτʹ͢Δ
  • Ruby 2.4͔Β3.0ʹ͔͚ͯɺͲΜͳ࢓༷มߋ͕͋ͬͨͷ͔ʁ
  • ΋ͬͱΘ͔Γ΍͘͢આ໌͢΂͖ϙΠϯτ͸Ͳ͔͜ʁ
  • ಡऀͷ໾ʹཱ࣮ͭફతͳ஌ݟ΍ςΫχοΫΛ΋ͬͱఏڙͰ͖ͳ͍͔ʁ
  • etc

  View full-size slide

 21. 22
  վగ൛੍࡞ͷྲྀΕ
  2020೥12݄25೔ Ruby 3.0ͷϦϦʔε
  2021೥1݄ ໨࣍Ҋͷ࡞੒ɺاըձٞ
  2021೥2݄ʙ5݄ ݪߘͷՃචमਖ਼
  2021೥6݄ʙ11݄ ήϥͷߍਖ਼ɺࣝऀ΁ͷϨϏϡʔґཔ
  2021೥12݄2೔ վగ2൛ൃച $ʢRuby 3.0ରԠ൛ʣ
  2021೥12݄25೔ Ruby 3.1ͷϦϦʔε ͙͢όʔδϣϯ্͕͕ͬͪΌ͏%

  View full-size slide

 22. 23
  ൃച௚ޙʹόʔδϣϯ্͕͕ͬͯ͠·͏໰୊
  • վగ൛ͷ੍࡞ʹணखͨ࣌͠఺Ͱ͸Ruby 3.1ͷ࿩͸΄ͱΜͲग़͍ͯͳ͍
  • ࣥචதʹRuby 3.1ͷ৽ػೳΛࣖʹͯ͠΋ɺͦͷ··ϦϦʔε͞ΕΔอূ͸ͳ͍
  • DTPͰ੍࡞͢Δͱ͸͍͑ɺࢴͷຊͷ੍࡞͸ҙ֎ͳ΄Ͳߏ੒มߋʹऑ͍
  ‣ ࢀߟɿऴ࢝Ұ؏ͯ͠ςΩετͰݪߘΛ؅ཧ͢Δग़൛ࣾ͞Μ΋͋Δ
  • Ώ͑ʹɺվగ2൛Ͱ͸ࣥච࣌఺Ͱ࢓༷͕֬ఆ͍ͯ͠ΔRuby 3.0Λର৅ͱͨ͠
  ‣ Ͱ͖Ε͹Ruby 3.1Λαϙʔτ͔ͨͬͨ͠&

  View full-size slide

 23. 24
  ͱ͸͍͑ɺͪΌΜͱαϙʔτ͢Ε͹ຬ଍ͯ͠΋Β͑Δ͸ͣ
  https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RPZFZWZOHPENU

  View full-size slide

 24. 25
  ͞Βʹ͘Θ͘͠
  ϒϩάʹ੍࡞ཪ࿩Λ͍Ζ͍Ζॻ͍͍ͯ·͢
  ٕज़ॻΛॻ͖͍ͨITΤϯδχΞඞݟʂʁʮϓϩΛ
  ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷRubyೖ໳ʯͷ෣୆ཪΛ͓ݟͤ
  ͠·͢
  νΣϦʔຊ૿࡮ه೦ʂʁٕज़ॻͷվగ൛͕Ͱ͖
  ͕͋Δ·Ͱ ʙϓϩΛ໨ࢦ͢ਓͷͨΊͷRubyೖ໳
  վగ2൛ͷ੍࡞ཪ࿩ʙ
  https://blog.jnito.com/entry/2022/08/08/082334
  https://blog.jnito.com/entry/2017/12/15/054718

  View full-size slide

 25. 27
  ·ͱΊ
  • ಺༰Λਵ࣌ߋ৽Ͱ͖ͳ͍ࢴͷຊͱมԽͷ଎͍ITٕज़͸Ͳ͏ͯ͠΋૬ੑ͕ѱ͍
  • ૬ੑͷѱ͞͸ड͚ೖΕ্ͨͰɺචऀ͕ੵۃతʹಡऀΛαϙʔτ͢Δ
  ‣ ਌੾ʹαϙʔτ͢Ε͹ධ൑্͕͕ͬͯվగ൛੍࡞ͷ࿩΋ਐΊ΍͍͔͢΋ʁ
  • มԽͷ଎͍ٕज़͸ࢴͷຊͰ͸ͳ͘ɺిࢠॻ੶ͷΈͱ͢Δͷ΋Ұख
  ‣ ͨͩ͠ɺ঎ۀग़൛Ͱͳ͍ͨΊྲྀ௨໘Ͱ͸ऑ͍ʢҹ੫཰͸ߴ͍͚Ͳʣ

  View full-size slide

 26. ࢴͷຊͰ͋Εɺిࢠॻ੶Ͱ͋Εɺ
  େࣄͳߟ͑ํ͸

  View full-size slide

 27. ग़൛ͨ͠Βʮ΍Ε΍ΕʯͰऴΘΒͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 28. ٕज़ͷมԽ͕଎͍ͳΒɺஶऀ΋ܧଓͯ͠
  ͦͷมԽʹ௥ै͢Δ࢟੎ͱ޻෉͕େࣄ

  View full-size slide

 29. ͝ਗ਼ௌ
  !KODIJUP
  CMPHKOJUPDPN
  ɹɹɹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide