Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

最速のASGIサーバを探して

jrfk
October 17, 2020
73

 最速のASGIサーバを探して

はんなりPython LT
Unagi.py / Python 駿河 LT
の資料です。

jrfk

October 17, 2020
Tweet

Transcript

 1. ࠷଎ͷ"4(*8FCαʔόΛ ୳ͯ͠ Junya Fukuda はんなりPython Unagi.py / Python駿河

 2. 썡쎕썟썷쎣쎟 •෱ా ൏໵ʢJunya Fukudaʣʢ@JunyaFffʣ •גࣜձࣾ೔ຊγεςϜٕݚʢJSLʣॴଐ ௕໺ݝͷձࣾ •GEEKLAB.NAGANO •࠷ۙϚΠϯΫϥϑτͰখֶੜ޲͚Youtube഑৴࢝ΊΔ •Effective Python

  ୈ̎൛ ΦϯϥΠϯಡॻձ ΍͍ͬͯ·͢ʂ ΪʔΫϥϘ௕໺
 3. ଎͍ͷ͸޷͖Ͱ͔͢ʁ

 4. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍

 5. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻ

 6. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻɻɻ

 7. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻɻɻ •Ͱ΋͍Ζ͍ΖศརͳͷͰ͢ɻɻ

 8. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻɻɻ •Ͱ΋͍Ζ͍ΖศརͳͷͰ͢ɻɻ •ػցֶशͱ͔IoTɺσʔλ෼ੳɺϓϩάϥϛϯάڭҭͰ΋࢖͍΍͍͢͠ɻɻɻ

 9. 쏬쏋쏣썗쏁쏱쏽썿쎾썗쏵 •Python͸஗͍ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻ •Θ͔͍ͬͯ·͢ɻɻɻɻɻ •Ͱ΋͍Ζ͍ΖศརͳͷͰ͢ɻɻ •ͪΐͬͱͰ΋଎͍WebαʔόΛ୳͠ʹߦ͜͏ͱࢥ͍·͢ɻ •FWॆ࣮ͯ͠Δ͠ɺػցֶशͱ͔IoTɺσʔλ෼ੳɺGUIͰ΋࢖͍΍͍͢͠ɻɻɻ

 10. ͯ͞ɺԿ͔Λ୳͢ͱ͖ʹ͸ ΋ͪΖΜɺɺ

 11. None
 12. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ Go΋ૣ͍͚Ͳɺnode΋Pythonͷjapronto΋ΉͬͪΌૣ͍ https://qiita.com/tkngue/items/62101788c0f384a5b12e

 13. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ Go΋ૣ͍͚Ͳɺnode΋Pythonͷjapronto΋ΉͬͪΌૣ͍ python(japronto) v.s. nodejs v.s. golang Ͱ ൺֱͨ࣌͠ ͜ͷ3ͭ͸

  ͔ͳΓ͍͍উෛΛ͍ͯ͠·͢Ͷɻ https://qiita.com/tkngue/items/62101788c0f384a5b12e
 14. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ Go΋ૣ͍͚Ͳɺnode΋Pythonͷjapronto΋ΉͬͪΌૣ͍ python(japronto) v.s. nodejs v.s. golang Ͱ ൺֱͨ࣌͠ ͜ͷ3ͭ͸

  ͔ͳΓ͍͍উෛΛ͍ͯ͠·͢Ͷɻ japronto͕͜Μ͚ͩૣ͍ཧ༝͸த਎͸ ΄΅C/C++Ͱ ༷ʑͳ ࠷దԽΛ͔͚͍ͯΔͨΊͰ͢ɻ https://qiita.com/tkngue/items/62101788c0f384a5b12e
 15. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ Go΋ૣ͍͚Ͳɺnode΋Pythonͷjapronto΋ΉͬͪΌૣ͍ python(japronto) v.s. nodejs v.s. golang Ͱ ൺֱͨ࣌͠ ͜ͷ3ͭ͸

  ͔ͳΓ͍͍উෛΛ͍ͯ͠·͢Ͷɻ japronto͕͜Μ͚ͩૣ͍ཧ༝͸த਎͸ ΄΅C/C++Ͱ ༷ʑͳ ࠷దԽΛ͔͚͍ͯΔͨΊͰ͢ɻ https://qiita.com/tkngue/items/62101788c0f384a5b12e
 16. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ PythonͷWeb frameworkͷύϑΥʔϚϯεൺֱ (Django, Flask, responder, FastAPI, japronto) https://qiita.com/bee2/items/0ad260ab9835a2087dae

 17. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ PythonͷWeb frameworkͷύϑΥʔϚϯεൺֱ (Django, Flask, responder, FastAPI, japronto) https://qiita.com/bee2/items/0ad260ab9835a2087dae japronto

  >>> FastAPI > responder >>> Flask ~ Django
 18. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ PythonͷWeb frameworkͷύϑΥʔϚϯεൺֱ (Django, Flask, responder, FastAPI, japronto) https://qiita.com/bee2/items/0ad260ab9835a2087dae japronto

  >>> FastAPI > responder >>> Flask ~ Django
 19. ஌썺썽쎕썮썶"4(* •ASGI ؾʹͳͬͨΒΈͯΈ͍ͩ͘͞ https://www.youtube.com/watch?v=EwG5EWKu8nw ASGIʢඇಉظαʔόήʔτ΢ΣΠΠϯλʔϑΣʔεʣͷ֓ཁ (Junya Fukuda) [PyCon JP 2020]

 20. ੑೳଌఆͷఆ൪ 5FDI&NQPXFSCFODI.BSLT ΛݟͯΈ·͠ΐ͏

 21. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ https://www.techempower.com/benchmarks/

 22. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ https://www.techempower.com/benchmarks/

 23. ݱঢ়쎅1ZUIPO쎅ੑೳଌఆ https://www.techempower.com/benchmarks/

 24. ؙʑ쎅ੑೳଌఆ݁Ռ •Uvicorn͕଎͍Α͏Ͱ͢ •ͨͩASGIରԠͷαʔό͸…Uvicorn͔͠ͷ͍ͬͯ·ͤΜ

 25. )551쎂ରԠ썮썶"4(*8FC4FSWFS •ASGI Web ServerͷҰཡ Daphne Mangum IUUQTHJUIVCDPNqPSJNPOENBODBBXFTPNFBTHJ

 26. 쎟썝쎛썦쏃쏉썗쏒஍఺ •UvicornͱHypercornͷੑೳൺֱ •FW͸΋ͪΖΜɺେਓؾFastAPIͰ

 27. 6WJDPSOͱ)ZQFSDPSOͰ ੑೳΛൺֱ

 28. 6WJDPSOͱ)ZQFSDPSOͰ ੑೳΛൺֱʢΏΔͬͱʣ

 29. •࣮ߦ؀ڥ͸ϩʔΧϧϚγϯ •ࢦඪ͸ɺॲཧͷऴྃ·Ͱʹ͔͔ͬͨ࣌ؒʗ1ඵ͋ͨΓʹࡹ͚ΔϦΫΤετ਺ •ੑೳଌఆπʔϧͱͯ͠ɺab ίϚϯυΛ࢖༻͢Δ •؆୯ͳWebΞϓϦέʔγϣϯΛUvicorn/HypercornͰಈ͔͢ 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ •ϓϩτίϧ͸http/1.1ʢSͳ͠ʣ

 30. αʔό Webαʔό Web Framework ⁶ ⁶ ʢASGIʣ 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ •Uvicorn •Hypercorn

  0.11.0 0.11.8
 31. αʔό •Uvicorn •Hypercorn 0.11.0 0.11.8 Webαʔό Web Framework ⁶ ⁶

  ʢASGIʣ 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 32. ϋʔυ΢ΣΞ؀ڥ •Macbook Pro •2.6 GHz 6ίΞ Intel Core i7 •ϝϞϦ

  16GB 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 33. 쎿썗쏚쎿쎮쏓쎅ॲཧ @app.get("/query") async def get_message(): return {"text": f"spam, egg, spam

  and spam!"}
 34. ҎԼ3ͭ৚݅ •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 50, ϦΫΤετ਺ 5000 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ

  100, ϦΫΤετ਺ 10000 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 35. ҎԼ3ͭ৚݅ •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 50, ϦΫΤετ਺ 5000 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ

  100, ϦΫΤετ਺ 10000 ࢦඪ •ॲཧͷऴྃ·Ͱʹ͔͔ͬͨ࣌ؒ •1ඵ͋ͨΓͷॲཧͨ͠ϦΫΤετ਺ 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 36. ҎԼ3ͭ৚݅ •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 50, ϦΫΤετ਺ 5000 •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ

  100, ϦΫΤετ਺ 10000 ࢦඪ •ॲཧͷऴྃ·Ͱʹ͔͔ͬͨ࣌ؒ •1ඵ͋ͨΓͷॲཧͨ͠ϦΫΤετ਺ → ૣ͍ͱྑ͍ → ଟ͍ͱྑ͍ 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 37. •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ

 38. ऴྃ࣌ؒ [s]   •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺

  100 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ
 39. ऴྃ࣌ؒ [s] •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100  

   ϦΫΤετ [s] 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ   
 40.     

  ऴྃ࣌ؒ [s] •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 ϦΫΤετ [s] Uvicorn Hypercorn 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ Uvicorn Hypercorn
 41.   •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 50, ϦΫΤετ਺ 5000 

    ऴྃ࣌ؒ [s] ϦΫΤετ [s] 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn
 42. 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO썾ੑೳൺֱ   •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 100, ϦΫΤετ਺ 10000

     ऴྃ࣌ؒ [s] ϦΫΤετ [s] Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn
 43. None
 44. None
 45. •Uvicorn ͸ ܰྔ 6WJDPSO쎅ಛ௃

 46. 6WDPSO쎅ಛ௃ •Uvicorn ͸ ܰྔ •Uvicorn ͸ uvloop ͱ͍͏ asyncio ͷߴ଎Խπʔϧ͕ೖ͍ͬͯΔ

 47. 6WDPSO쎅ಛ௃ •Uvicorn ͸ ܰྔ •Uvicorn ͸ uvloop ͱ͍͏ asyncio ͷߴ଎Խπʔϧ͕ೖ͍ͬͯΔ

 48. 6WDPSO쎅ಛ௃ •Uvicorn ͸ ܰྔ •Uvicorn ͸ uvloop ͱ͍͏ asyncio ͷߴ଎Խπʔϧ͕ೖ͍ͬͯΔ

 49. 6WDPSO쎅ಛ௃ •Uvicorn ͸ ܰྔ •Uvicorn ͸ uvloop ͱ͍͏ asyncio ͷߴ଎Խπʔϧ͕ೖ͍ͬͯΔ

  •Hypercorn Ͱ΋ uvloop Λ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δʂʂʂ IUUQTQHKPOFTHJUMBCJPIZQFSDPSO
 50. )ZQFSDPSO썾VWMPPQ쎩࢖썝쎂쎆 import asyncio import uvloop from hypercorn.asyncio import serve from

  hypercorn.config import Config import main_fastapi as faster config = Config() config.bind = ["localhost:8080"] asyncio.set_event_loop_policy(uvloop.EventLoopPolicy()) loop = asyncio.new_event_loop() asyncio.set_event_loop(loop) loop.run_until_complete(serve(faster.app, config)) IUUQTQHKPOFTHJUMBCJPIZQFSDPSOIPX@UP@HVJEFTBQJ@VTBHFIUNM
 51. )ZQFSDPSO썾VWMPPQ쎩࢖썝쎂쎆 import asyncio import uvloop from hypercorn.asyncio import serve from

  hypercorn.config import Config import main_fastapi as faster config = Config() config.bind = ["localhost:8080"] asyncio.set_event_loop_policy(uvloop.EventLoopPolicy()) loop = asyncio.new_event_loop() asyncio.set_event_loop(loop) loop.run_until_complete(serve(faster.app, config)) IUUQTQHKPOFTHJUMBCJPIZQFSDPSOIPX@UP@HVJEFTBQJ@VTBHFIUNM
 52. •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ

 53. ऴྃ࣌ؒ [s] •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ 

    
 54. ऴྃ࣌ؒ [s] •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 ϦΫΤετ [s] 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡

  썾ੑೳൺֱ     
 55.     

  ऴྃ࣌ؒ [s] •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 10, ϦΫΤετ਺ 100 ϦΫΤετ [s] Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ
 56.     

  •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 50, ϦΫΤετ਺ 5000 ऴྃ࣌ؒ [s] ϦΫΤετ [s] Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ
 57.     

  •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 100, ϦΫΤετ਺ 10000 ऴྃ࣌ؒ [s] ϦΫΤετ [s] Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ
 58.     

  •ΫϥΠΞϯτಉ࣌઀ଓ 100, ϦΫΤετ਺ 10000 ऴྃ࣌ؒ [s] ϦΫΤετ [s] 6WJDPSO썿)ZQFSDPSO VWMPPQ썙쎡 썾ੑೳൺֱ Uvicorn Hypercorn Uvicorn Hypercorn Hypercorn - uvloop Hypercorn - uvloop
 59. 쎕썿쎘 •΍ͬͺΓUvicorn͸͸΍͍

 60. 쎕썿쎘 •΍ͬͺΓUvicorn͸͸΍͍ •଎͍ASGI Webαʔό͸UvicornͰྑͦ͞͏

 61. 쎕썿쎘 •΍ͬͺΓUvicorn͸͸΍͍ •଎͍ASGI Webαʔό͸UvicornͰྑͦ͞͏ •Ͱ͸ଞͷ͸͍Βͳ͍….ʁʁ

 62. 쎕썿쎘 •΍ͬͺΓUvicorn͸͸΍͍ •଎͍ASGI Webαʔό͸UvicornͰྑͦ͞͏ •Ͱ͸ଞͷ͸͍Βͳ͍….ʁʁ •Hypercorn͸੝Γͩ͘͞ΜͳWebαʔό

 63. 쎕썿쎘 •΍ͬͺΓUvicorn͸͸΍͍ •଎͍ASGI Webαʔό͸UvicornͰྑͦ͞͏ •Ͱ͸ଞͷ͸͍Βͳ͍….ʁʁ •Hypercorn͸੝Γͩ͘͞ΜͳWebαʔό •PyCon mini Hiroshima Ͱ͠Ό΂ͬͨͷͰڵຯ͕͋Ε͹͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ

  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNKSGLIUUQUPBTHJXFCTBCBGBMTFHVBOYJIZQFSDPSOXPMJOJ
 64. ࢀߟࢿྉ •Hypercorn IUUQTQHKPOFTHJUMBCJPIZQFSDPSOJOEFYIUNM •jrfk / fastapi-hypercorn_Performance-measurement IUUQTHJUIVCDPNKSGLGBTUBQJIZQFSDPSO@1FSGPSNBODFNFBTVSFNFOU