Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The First Decade of Regional RubyKaigi

34fcd5f1deeb25b1138e9845137feb6e?s=47 Shintaro Kakutani
September 15, 2018
53

The First Decade of Regional RubyKaigi

at Oedo RubyKaigi 07

34fcd5f1deeb25b1138e9845137feb6e?s=128

Shintaro Kakutani

September 15, 2018
Tweet

Transcript

 1. T H E F I R S T D E

  C A D E O F REGIONAL
 RUBYKAIGI ֯୩৴ଠ࿠ !LBLVUBOJ 
 0FEP3VCZ,BJHJ
 2. !LBLVUBOJ

 3. None
 4. ஍Ҭ3VCZձٞ

 5. 3FHJPOBM 3VCZ,BJHJ

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 3FKFDU,BJHJ

 10. ೔ຊ3VCZձٞ

 11. 3VCZ,BJHJ

 12. *OUFSOBUJPOBM 3VCZ $POGFSFODF

 13. 3VCZ$POG &V3V,P 3BJMT$POG

 14. 3FHJPOBM l3VCZ$POGz

 15. ͳΔ΄Ͳ
 ஍Ҭ3VCZձٞ

 16. ஍Ҭ3VCZJTUूஂ ͍ ΘΏΔ஍Ҭ3VCZί ϛϡχςΟ ΛՄࢹ Խ͢Δ ਓͼͱ ׆ ಈ Ձ஋

  ؔ৺͝ͱ
 17. ౰࣌͸ɺ3VCZ,BJHJʹدͤΒ ΕΔϓϩϙʔβϧΛड͚ࢭΊ ͖Εͳ͍͔ΒεέʔϧΞ΢τ ͍ͨ͠ʜ஍ݩͰ3VCZ,BJHJΈ ͍ͨͳͷ͕͋ͬͨΒخ͍͠ਓ ͕͍ͨͪΔͬΆ͍͜ͱ͸աڈ ճͷ3VCZ,BJHJͰΘ͔͖ͬͯ ͍ͯͨʜ͙Β͍ͷؾ࣋ͪ

 18. 3VCZJTUdd

 19. 3VCZJTUಉ࢜ͷͭͳ͕Γ ͷܖػΛͦΕͱͳ͘༻ ҙ͢Δ͜ͱ͸TUγʔζ ϯͷ3VCZ,BJHJͰ͸Χ ϯϑΝϨϯεઃܭͷ ϑΥʔεͷͻͱͭͩͬͨ

 20. ʜશٿత3VCZ,BJHJ΋౦ژ΋͠ ͹Β͘ཹकʹ͢Δࠓɺ೔ຊ3VCZ ͷձͱͯ͠ಛఆ஍Ҭ3VCZJTUू ஂBHOPTUJDͳ೔ຊͷ3VCZJTUͱ ͦ͏Ͱͳ͍ਓʹ޲͚ͨू·Γ͕ ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰͲ͏ʹ͔Ͱ ͖ͨΒΑͦ͞͏ͱࢥ͍࢝Ίͯૣ ਺೥ɺ͚ͩͲ͜Ε͸·ͨผͷ࿩

 21. ͦΕͧΕͷ஍Ҭ 3VCZJTUूஂͷϖʔ εͱن໛ͱ಺༰Ͱ ͜Ε͔Β΋ଓ͍ͯ ͍ͬͨΒخ͍͠ͳ

 22. w஍Ҭ3VCZձٞ͸
 ೔ຊ3VCZձٞͷGPSL w-POH-JWF
 ஍Ҭ3VCZJTUूஂ wଞॴ ࠃ಺֎໰Θͣ ͷ3VCZ ΧϯϑΝϨϯεʹ΋ࢀՃ͠Α

 23. ஍Ҭ3VCZձٞ Further Information https://github.com/ruby-no-kai/official/wiki/ RubyEventCheck 3VCZ&WFOU$IFDL https://regional.rubykaigi.org/ https://rubyconferences.org/ 3VCZ$POGFSFODFT

 24. …TO THE NEXT DECADE OF REGIONAL
 RUBYKAIGI ֯୩৴ଠ࿠ !LBLVUBOJ 


  0FEP3VCZ,BJHJ