Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

クロスコンパイルについて (GeekSalon#7)

クロスコンパイルについて (GeekSalon#7)

Shintaro Kaneko

May 29, 2015
Tweet

More Decks by Shintaro Kaneko

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΫϩείϯύΠϧ
  (FFL4BMPO

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ۚࢠ৻ଠ࿠ 4IJOUBSP,BOFLP

  ‣ גࣜձࣾΤ΢ϨΧ
  ‣ QBJSTͷ։ൃશൠ୲౰
  ‣ ࠷ۙ͸(PݴޠͰ։ൃ͍ͯ͠·͢
  kaneshin
  kaneshinth
  shintaro.kaneko
  J04"OESPJE8FCFOHJOFFS

  View Slide

 3. View Slide

 4. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.
  גࣜձࣾΤ΢ϨΧ
  ࣄۀ಺༰
  ࣗࣾαʔϏεͷاըɾ։ൃɾӡӦ
  wΦϯϥΠϯɾσʔςΟϯάɾαʔϏεʮQBJSTʯ
  wΧοϓϧઐ༻ΞϓϦʮ$PVQMFTʯ
  ւ֎ڌ఺
  w།ྷՈވ㟨༗ݶެ࢘ʢ୆࿷ʣ
  w&63&,"4(1UF-UEʢγϯΨϙʔϧʣ
  Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.
  ΤϯδχΞ

  ඇΤϯδχΞ

  ࣾһ਺ਓ
  Πϯλʔϯɾۀ຿ҕୗؚΉ
  ฏۉ೥ྸࡀ

  View Slide

 5. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.

  View Slide

 6. ຊ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 7. ظ଴age
  ͍͍CLIπʔϧ࡞͔ͬͨΒ
  ࢖ͬͯΈͯΑ
  go get github.com/
  kaneshin/giita/cmd/giita Ͱ
  ΠϯετʔϧͰ͖Δ͔Βʂ
  ໘౗͔ͩΒ exe ͰΫϨ
  ˞ϑΟΫγϣϯͰ͢

  View Slide

 8. ໘౗͔ͩΒ exe ͰΫϨ
  ͑ͬ
  ͑ͬ͑ͬ
  exe Λ஌Βͳ͍ૉਓ͔…
  ࡶڕΊ………
  ˞ϑΟΫγϣϯͰ͢

  View Slide

 9. FYFͰΫϨ

  View Slide

 10. FYFͰΫϨ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ಥવͷWindowsϢʔβʔ ʻ
  ʉ̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮ʉ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼ ࡶڕͬͯݴΘͳ͍Ͱ ʻ
  ʉ̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮̮ʉ

  View Slide

 11. FYFͰΫϨʢFYFʹݶΒͳ͍ʣ
  ‣ ʮHPHFUͰ؆୯Πϯετʔϧ̇ʯ
  ‣ ͱɺݴΘΕͯ΋(P͕ແ͍ͱμϝʢ౰ͨΓલʣ
  ‣ όΠφϦΛʮϋΠɺͲ͏ͧʯʹউΔखܰ͞͸ແ͍
  ‣ %-Ϙλϯԡ͚͕ͩ͢޷·͍͠

  View Slide

 12. View Slide

 13. go  get  …

  View Slide

 14. ΑΖ͍͠

  View Slide

 15. ͳΒ͹ɺΫϩείϯύΠϧͩ

  View Slide

 16. ΫϩείϯύΠϧͱ͸

  View Slide

 17. ΫϩείϯύΠϧͱ͸
  ίϯύΠϥ͕ಈ࡞͍ͯ͠ΔϓϥοτϑΥʔϜҎ֎ʹ
  ޲͚࣮ͨߦϑΝΠϧΛੜ੒͢Δ͜ͱ
  ૊ΈࠐΈػثͰ͸ҰൠతʹߦΘΕ͍ͯΔ

  View Slide

 18. (PͰΫϩείϯύΠϧ

  View Slide

 19. (PͰΫϩείϯύΠϧ
  ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ύοέʔδͷ֬ೝ
  ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ύοέʔδͷϏϧυ
  ΫϩείϯύΠϧͷํ๏

  View Slide

 20. ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚
  ύοέʔδͷ֬ೝ

  View Slide

 21. ύοέʔδͷ֬ೝ
  ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹϏϧυࡁͳΒ͹
  ଞϓϥοτϑΥʔϜͷσΟϨΫτϦ TUBUJDMJCSBSJFT
  ͕ଘࡏ͢Δ
  [kaneshin] ~
  $ ls -1 $(go env GOROOT)/pkg
  darwin_amd64/
  linux_amd64/
  linux_amd64_race/
  obj/
  tool/

  View Slide

 22. ύοέʔδͷ֬ೝ
  ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹϏϧυࡁͳΒ͹
  ଞϓϥοτϑΥʔϜͷσΟϨΫτϦ TUBUJDMJCSBSJFT
  ͕ଘࡏ͢Δ
  [kaneshin] ~
  $ ls -1 $(go env GOROOT)/pkg
  darwin_amd64/
  linux_amd64/
  linux_amd64_race/
  obj/
  tool/

  View Slide

 23. ύοέʔδͷ֬ೝʢ͓·͚ɿHPFOWʣ
  [kaneshin] ~
  $ go env
  GOARCH="amd64"
  GOBIN=""
  GOCHAR="6"
  GOEXE=""
  GOHOSTARCH="amd64"
  GOHOSTOS="linux"
  GOOS="linux"
  GOPATH="/home/kaneshin/gopath"
  GORACE=""
  GOROOT="/usr/local/share/go/default"
  GOTOOLDIR="/usr/local/share/go/default/pkg/tool/linux_amd64"
  CC="gcc"
  GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fmessage-length=0"
  CXX="g++"
  CGO_ENABLED="1"

  View Slide

 24. ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚
  ύοέʔδͷϏϧυ

  View Slide

 25. [kaneshin] ~
  $ cd $(go env GOROOT)/src
  [kaneshin] /path/to/go/src
  $ export GOOS=windows
  $ export GOARCH=amd64
  $ ./make.bash —no-clean
  [kaneshin] /path/to/go/src
  $ GOOS=windows GOARCH=amd64 ./make.bash --no-clean
  ύοέʔδͷϏϧυ
  ͦΕͧΕͷϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹύοέʔδΛϏϧυ
  ؀ڥม਺ͷ(004 (0"3$)Λࢦఆͯ͠Ϗϧυ

  View Slide

 26. [kaneshin] ~
  $ cd $(go env GOROOT)/src
  [kaneshin] /path/to/go/src
  $ export GOOS=windows
  $ export GOARCH=amd64
  $ ./make.bash --no-clean
  [kaneshin] /path/to/go/src
  $ GOOS=windows GOARCH=amd64 ./make.bash --no-clean
  ύοέʔδͷϏϧυ
  ͦΕͧΕͷϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹύοέʔδΛϏϧυ
  ؀ڥม਺ͷ(004 (0"3$)Λࢦఆͯ͠Ϗϧυ
  Ͳͬͪ΋ಉ͡
  1
  2-1
  2-2

  View Slide

 27. ύοέʔδͷϏϧυʢ֬ೝʣ
  Ϗϧυ͕ऴΘͬͨΒ֬ೝ
  [kaneshin] ~
  $ ls -1 $(go env GOROOT)/pkg
  darwin_amd64/
  linux_amd64/
  linux_amd64_race/
  obj/
  tool/
  windows_amd64/

  View Slide

 28. ύοέʔδͷϏϧυʢ֬ೝʣ
  Ϗϧυ͕ऴΘͬͨΒ֬ೝ
  [kaneshin] ~
  $ ls -1 $(go env GOROOT)/pkg
  darwin_amd64/
  linux_amd64/
  linux_amd64_race/
  obj/
  tool/
  windows_amd64/
  ૿͑ͯΔʂ

  View Slide

 29. ύοέʔδͷϏϧυʢ(004ͱ(0"3$)ͷछྨʣ
  $GOOS $GOARCH
  freebsd 386
  freebsd amd64
  freebsd arm
  linux 386
  linux amd64
  linux arm
  netbsd 386
  netbsd amd64
  netbsd arm
  openbsd 386
  openbsd amd64
  $GOOS $GOARCH
  darwin 386
  darwin amd64
  dragonfly 386
  dragonfly amd64
  plan9 386
  plan9 amd64
  solaris amd64
  windows 386
  windows amd64
  छྨͷ૊Έ߹Θ͕ͤଘࡏ͢Δ
  ͭ·Γɺશͯͷ؀ڥͷίϯύΠϥΛ
  ༻ҙ͢Δʹ͸ճϏϧυ͕ඞཁ

  View Slide

 30. ΫϩείϯύΠϧͷํ๏

  View Slide

 31. go  build  -­‐i  /path/to/repo

  View Slide

 32. go  build  -­‐i  /path/to/repo
  $  GOOS=windows  GOARCH=amd64  \

  View Slide

 33. ΫϩείϯύΠϧͷํ๏
  [kaneshin] /tmp/giita
  $ GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -i \
  github.com/kaneshin/giita/cmd/giita
  $ GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -i \
  github.com/kaneshin/giita/cmd/giita
  $ ls -1
  giita*
  giita.exe*
  ͦΕͧΕͷϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹϏϧυ͢Δ
  (004 (0"3$)ͷ؀ڥม਺Λࢦఆͯ͠Ϗϧυ

  View Slide

 34. ΫϩείϯύΠϧͷํ๏
  [kaneshin] /tmp/giita
  $ GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -i \
  github.com/kaneshin/giita/cmd/giita
  $ GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -i \
  github.com/kaneshin/giita/cmd/giita
  $ ls -1
  giita*
  giita.exe*
  ͦΕͧΕͷϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹϏϧυ͢Δ
  (004 (0"3$)ͷ؀ڥม਺Λࢦఆͯ͠Ϗϧυ
  8JOEPXT CJU
  ༻όΠφϦ͕׬੒

  View Slide

 35. ׬੒ͨ͠όΠφϦΛ
  Ξοϓϩʔυ͢Δ

  View Slide

 36. just  click!

  View Slide

 37. "QQFOEJYΫϩείϯύΠϧ
  ‣ ࠓճͷ࿩͠͸γϯϓϧͳ࣮ࢪํ๏
  ‣ ΫϩείϯύΠϧΛαϙʔτ͢Δίϯϙʔωϯτ΋୔ࢁ͋Γ·͢
  ‣ IPNFCSFX
  ‣ CSFXJOTUBMMHPDSPTTDPNQJMFBMMDPNNPO
  ‣ HJUIVCDPNEBWFDIFOFZHPMBOHDSPTTDPNQJMF
  ‣ HJUIVCDPNNJUDIFMMIHPY
  ‣ HJUIVCDPNMBIFSHPYD

  View Slide

 38. ·ͱΊ
  ‣ ଞϓϥοτϑΥʔϜ޲͚όΠφϦ࡞Δͱ୭͔͕ϋοϐʔʹͳΔ
  ‣ ଞͷݴޠͱൺֱ͢ΔͱଞϓϥοτϑΥʔϜ΁ͷ഑෍͕खܰ
  ‣ --ͷΑ͏ʹ୭͔͕࣮ߦ͢ΔͨΊʹݴޠͷόʔδϣϯΛҙࣝ͢Δ
  ඞཁ΋ͳ͍
  ‣ $-*πʔϧ࡞ͬͨޙʹެ։͢ΔͳΒੋඇʢࣗռࠐʣ

  View Slide

 39. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.
  5IBOLZPV

  View Slide