Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Next Vue.js 0.12

kazupon
May 27, 2015
4.4k

Next Vue.js 0.12

kazupon

May 27, 2015
Tweet

Transcript

 1. Next Vue.js 0.12
  Data Binding JS Night
  2015-05-27
  @kazupon

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @kazupon
  • ໾ׂɿϦʔυΤϯδχΞ
  • ࢓ࣄɿ։ൃશൠ 

  (ϑϩϯτΤϯυ/όοΫΤϯυ/Πϯϑϥ)
  • Vue.jsͱͷؔΘΓɿ

  Vue.js organizationͷϝϯόͱͯ͠vuejs/vue-validator
  ͷϝϯςφͯ͠·͢
  • ࠷ۙͷJSؔ࿈ͷڵຯɿ

  FRP | Stream | ServiceWorker | nodejs/NG | electron

  View Slide

 3. ͸͡Ίʹ
  • ࠓ೔͓࿩͢Δ಺༰͸ɺҎԼͷ৘ใͱݱ࣌఺࠷৽Ͱ͋Δ
  0.12βͷಈ࡞֬ೝΛݩʹͨ͠಺༰Ͱ͢
  • Release Tag

  - https://github.com/yyx990803/vue/releases/tag/0.12.0-beta2

  - https://github.com/yyx990803/vue/releases/tag/0.12.0-beta3
  • 0.12 Plan - feedback welcome (vuejs/Discussion)

  - https://github.com/vuejs/Discussion/issues/158
  • ·ͩ։ൃதͳͷͰɺ࠷ऴతʹϦϦʔε͞ΕΔ0.12Ͱ͸ɺ
  ຊൃදͷ಺༰Λ֬ূͰ͖Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 4. 0.12Ͱ໨ۄͳϞϊ
  • ৽ػೳ
  • async components
  • element directives
  • ࢓༷มߋ
  • partial
  • filter
  • v-with directive
  • paramAttributes option
  • v-component directive

  View Slide

 5. ৽ػೳ

  View Slide

 6. async components

  View Slide

 7. async components
  • ैདྷͷίϯϙʔωϯτͷ࢖͍ํ

  Vue.extendͨ͠αϒΫϥε·ͨ͸ΦϒδΣΫτΛࢦఆ
  ͯ͠ಉظతʹొ࿥
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  a: 1,
  b: 2
  },
  components: {
  child1: Vue.extend({ // case1: Vue.extend
  template: 'child1'
  }),
  child2: { // case2: Object
  template: 'child2'
  }
  }
  })

  View Slide

 8. async components
  • ैདྷͷίϯϙʔωϯτγεςϜʹ͓͚Δ໰୊఺
  • ΞϓϦ͕΋Γ΋Γ੒௕ͯ͠େ͖͘ͳͬͯ͘ΔͱɺΞϓ
  Ϧॳظϩʔυ͕஗͘ͳΓ͕ͪ
  • ίϯϙʔωϯτͷ஗ԆϩʔσΟϯάʹΑΔΞϓϦ։ൃ
  ͸͔ͳΓΊΜͲ͍͘͞

  View Slide

 9. async components
  • 0.12Ҏ߱Ͱ͸ɺίϯϙʔωϯτͷ஗ԆϩʔσΟϯάΛ࣮
  ૷ͨؔ͠਺Λࢦఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ໰୊Λղܾ͢Δ͜
  ͱ͕Ͱ͖Δ
  new Vue({
  el: '#app',
  components: {
  child1: function (resolve) {
  // load component
  loadComponent(function (component) {
  resolve(component) // resolve component !!
  }
  }
  }
  })

  View Slide

 10. async components
  • ྫ: require.js

  // JS (main)
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: 'hello world !!'
  },
  components: {
  'async-child': function (resolve) {
  // with require.js
  require(['./module1.js'], resolve)
  }
  }
  })
  // JS (module1)
  module.exports = {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  https://jsfiddle.net/kazupon/39mbpaz9/3/

  View Slide

 11. async components
  • ྫ: webpack (code-splitting)

  // JS (main)
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: 'hello world !!'
  },
  components: {
  'async-child': function (resolve) {
  // with webpack
  require.ensure(['./module1.js'],
  function (require) {
  require(['./module1.js'], resolve)
  }
  }
  }
  })
  // JS (module1)
  module.exports = {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }

  View Slide

 12. element
  directives

  View Slide

 13. element directives
  • ैདྷͷdirective/custom direcitves͸ɺର৅ͱͳ
  Δλάʹରͯ͠ଐੑతʹࢦఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯػೳΛ௥
  Ճ


  v-model="comment"
  v-validate="minLength: 16, maxLength: 128">

  too long your comment.
  too short your comment.  View Slide

 14. element directives
  • element directives͸ɺΧελϜλ
  άશମʹରͯ͠ػೳΛ௥ՃͰ͖Δ 

  (AngularͷRestrict Eʹ૬౰)
  • ࣮૷ํ๏͸custom directivesͱಉ
  ༷ɺbind/update/unbindΛ࣮૷
  • ԼهΞηοτAPIͰొ࿥

  - Vue.elementDirective 

  (άϩʔόϧΞηοτ)

  - elementDirectives 

  (ϓϥΠϕʔτΞηοτ)  {{message}}


  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: 'hello world !!'
  },
  elementDirectives: { // private
  'element-directive': {
  bind: function () {
  // ...
  },
  update: function (val, old) {
  // ...
  },
  unbind: function () {
  // ...
  }
  }
  }
  })

  View Slide

 15. element directives
  • custom directivesͱͷҧ͍

  1. argͱexpression͸ड͚ೖΕෆՄ
  https://jsfiddle.net/kazupon/gv9wLL94/10/  value="view1" v-model="view">
  value="view2" v-model="view">

  current view : view1

  # element directive ͷҾ਺ͷ಺༰
  name: {{name}}
  arg: {{arg}}
  expression: {{expression}}
  raw: {{raw}}


  new Vue({
  data: { view: ‘view1' },
  elementDirectives: {
  view: {
  bind: function () {
  var self = this
  this.vm.$set('arg', this.arg) //
  undefined
  this.vm.$set('expression',
  this.expression) // “”
  this.vm.$set('raw', this.raw) // “”
  this.vm.$set('name', this.name) // view
  this._watcher = this.vm.$watch('view',
  function (val, old) {
  self.update(val, old)
  })
  },
  ...

  View Slide

 16. element directives
  • custom directivesͱͷҧ͍

  2. λʔϛφϧͳσΟϨΫςΟϒͳͷͰɺΧελϜλά಺ʹ͋Δࢠͷλάʹ
  ରͯ͠ίϯύΠϧॲཧ͕εΩοϓ͞ΕΔ


  ͭ·Γ


  - ΧελϜλά಺ΛDOMΛ࢖ͬͯࣗ༝ʹૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  - VueίϯϙʔωϯτͷΠϯελϯεੜ੒ͷΦʔόʔϔου͕ͳ͍


  ͳͷͰɺ


  ύϑΥʔϚϯε͕ٻΊΒΕΔίϯϙʔωϯτΛ࡞Δʹ͸ɺίϯϙʔωϯτγ
  εςϜͷΦϧλφςΟϒͳ΋ͷͱͯ͠ར༻Ͱ͖Δ

  View Slide

 17. element directives
  • element directivesΛ࢖ͬͨ΋ͷ
  • Vue.js͕ఏڙ͢Δϧʔλ (WIP)

  vuejs/vue-router

  https://github.com/vuejs/vue-router

  View Slide

 18. ࢓༷มߋ

  View Slide

 19. partial

  View Slide

 20. partial
  • v-partial directiveͱ{{>partial}}ϒϩοΫͷഇ
  ࢭ

  • ͜Εʹ൐͍ɺpartialΛొ࿥͢ΔΞηοτAPI΋࡟আ

  (άϩʔόϧɺϓϥΠϕʔτ྆ํ)  {{>my-partial}}

  View Slide

 21. ͳͥഇࢭ͢Δͷ͔ʁ
  partial

  View Slide

 22. partial
  • partial͸จࣈྻϕʔεͷςϯϓϨʔτ͔ΒͷҨ࢈
  • ίϯϙʔωϯτϕʔεͳVue.jsͰ͸͋·Γ༗༻Ͱ͸ͳ͍
  ͨΊ

  View Slide

 23. filter

  View Slide

 24. filter
  • ϑΟϧλҾ਺ʹจࣈྻΛ౉͢৔߹ɺγϯάϧΫΥʔτ
  (‘’)ඞਢ
  View Slide

 25. filter
  • $dataΛ࢖ͬͨಈతͳϑΟϧλҾ਺ͷαϙʔτ
  https://jsfiddle.net/kazupon/q2kykpuz/  {{first | concat last}}


  // JS
  new Vue({
  data: {
  first: '',
  last: ''
  },
  filters: {
  concat: function (val, arg) {
  return val + arg
  }
  }
  }).$mount('#app')

  View Slide

 26. v-with
  directive

  View Slide

 27. v-with directive
  • v-with directive͸ഇࢭ  iv>
  // JS
  Vue.component('user-profile', {
  template: '{{name}}
  {{email}}'
  })
  var parent = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  user: {
  name: 'Foo Bar',
  email: '[email protected]'
  }
  }

  View Slide

 28. ͳͥഇࢭ͢Δͷ͔ʁ
  v-with directive

  View Slide

 29. v-with directive
  • ςϯϓϨʔτͷ{{#with}}ϒϩοΫͰσʔλΛड͚౉͢
  ํ๏ΛσΟϨΫςΟϒԽͨ͠ෛͷҨ࢈ͳͷͰ࡟আ͍ͨ͠


  {{#with user}}

  {{{name}}}
  {{{email}}}

  {{/with}}
  >

  View Slide

 30. v-with directive
  • 0.11Ͱ͸σʔλΛɺࢠʹରͯ͠໌ࣔతʹड͚౉͢ํ๏͕
  2ͭ͋ͬͯ෼͔Γʹ͍͘
  # paramAttributes option ʹΑΔํ๏

  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  parentMsg: 'parent message'
  },
  components: {
  'child-component': {
  paramAttributes: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })

  View Slide

 31. v-with directive
  • 0.12Ҏ߱Ͱ͸ࢠ΁ͷσʔλͷड͚౉͠͸ɺࢠͷprops
  optionܦ༝Ͱ౷Ұ͢Δ

  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  parentMsg: 'hello world !!'
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })
  https://jsfiddle.net/kazupon/7ph214eg/4/

  View Slide

 32. v-with directive
  • ࢠͷ$dataΛյͯ͠͠·͏

  ex1: $dataʹҙਤ͠ͳ͍ϓϩύςΟΛੜ΍ͯ͠͠·͏


  # v-withͳ͠  # v-withͰ਌ͷnumberΛࢠͷcountͱͯ͠ࢦఆ

  v-with="count: number">

  // JS
  var child = {
  template: '{{$data|json}}',
  data: function () {
  return { msg: 'hello' }
  }
  }
  var app1 = new Vue({
  components: { child: child }
  }).$mount('#app1')
  var app2 = new Vue({
  data: { number: 3 },
  components: { child: child }
  }).$mount('#app2')
  http://jsfiddle.net/kazupon/pqw77weq/3/

  View Slide

 33. v-with directive
  • ࢠͷ$dataΛյͯ͠͠·͏

  ex2: $dataͷॳظ஋Λม͑ͯ͠·͏


  # v-withͳ͠  # v-withͰσʔλΛॻ͖׵͑ͯ͠·͏
  v-with="msg: say">

  // JS
  var child = {
  template: '{{$data|json}}',
  data: function () {
  return { msg: 'hello' }
  }
  }
  var app1 = new Vue({
  components: { child: child }
  }).$mount('#app1')
  var app2 = new Vue({
  data: { say: 'world' },
  components: { child: child }
  }).$mount('#app2')
  http://jsfiddle.net/kazupon/tceb6wLt/2/

  View Slide

 34. paramsAttribute
  option

  View Slide

 35. paramsAttbites option
  • Φϓγϣϯ໊͸propsʹ
  มߋ
  • {{*prop}}ͰҰํ޲
  (one-way)ͳόΠϯ
  σΟϯάͱͯ͠໌ࣔతʹ
  ࢦఆ͕Ͱ͖Δ

  https://
  jsfiddle.net/
  kazupon/cecypzan/3/  ਌:  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  parentMsg: 'hello world !!'
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: 'ࢠ:{{childMsg}}


  '
  }
  }
  })

  View Slide

 36. paramsAttbites option
  • ෳ਺ͷmustacheΛɺprops optionͰఆٛͨ͠ϓϩύ
  ςΟʹࢦఆ͕Ͱ͖Δ
  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  a: 1,
  b: 2
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })
  https://jsfiddle.net/24ch88n2/2/

  View Slide

 37. paramsAttbites option
  • ϑΟϧλ΋ؚΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  msg: 'hello'
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })
  https://jsfiddle.net/kazupon/ondpvuk8/1/

  View Slide

 38. paramsAttbites option
  • expressionsΛؚΊΔ͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  https://jsfiddle.net/kazupon/pnszx8rc/1/
  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  a: 1,
  b: 2
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })

  View Slide

 39. paramsAttbites option
  • ਌ͷϓϩύςΟ͕ઃఆՄೳͰ͸ͳ͍ͱ͖ɺϓϩύςΟ͸
  ࣗಈతʹҰํ޲ͳόΠϯσΟϯάʹͳΔ
  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  a: 1,
  b: 2
  },
  components: {
  child: {
  props: ['child-msg'],
  template: '{{childMsg}}'
  }
  }
  })

  View Slide

 40. v-component
  directive

  View Slide

 41. v-component directive
  • v-component
  directive͸ഇࢭ
  • ࠓޙ͸ΧελϜλάͰί
  ϯϙʔωϯτΛར༻͢Δ

  (ϋΠϑϯ”-“͸ඞਢͰ͸
  ͳ͘ͳͬͨ)

  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  message: 'hello world !!'
  },
  components: {
  view: {
  props: ['text'],
  template: '{{text}}'
  }
  }
  })
  https://jsfiddle.net/kazupon/Lkqdd1y0/

  View Slide

 42. v-component directive
  • ಈతͳίϯϙʔωϯτ͸


  // JS
  new Vue({
  el: '#app',
  data: { view: ‘view1' },
  components: {
  view1: {
  template: 'view1'
  },
  view2: {
  template: 'view2'
  }
  }
  })
  https://jsfiddle.net/kazupon/oev3bahL/2/

  View Slide

 43. ͦͷଞ

  View Slide

 44. ͦͷଞ
  • Vue.jsެࣜϓϥάΠϯͷαϙʔτ͕૿͑ͨ
  • vuejs/vue-router (WIP)

  https://github.com/vuejs/vue-router
  • vuejs/vue-resource

  https://github.com/vuejs/vue-resource

  View Slide

 45. ·ͱΊ

  View Slide

 46. ·ͱΊ
  • 0.12Ͱ͸͍͔ͭ͘ͷ৽ػೳͱ࢓༷มߋ͕͋Δ
  • ৽ػೳͱ࢓༷มߋʹΑΓɺVue.jsΛ࢖ͬͨ։ൃ͕͠қ
  ͘ͳͬͨΓɺύϑΥʔϚϯεվળՄೳ
  • ࢓༷มߋʹ͓͍ͯ͸ɺAPIͷI/FͷBreakతͳมߋ͕͋
  ΔͷͰɺچόʔδϣϯ͔ΒόʔδϣϯΞοϓ͢Δࡍ͸ɺ
  ରԠ͕ඞཁ

  View Slide

 47. ͓·͚

  View Slide

 48. View Slide

 49. Roetem
  • Vue.js+RethinkDBʹΑΔMeteorϥΠΫͳ௒࣮ݧతͳ
  ϓϩδΣΫτ

  https://github.com/yyx990803/roetem
  • কདྷɺVue.jsͷΑ͏ʹɺطଘͷ΋ͷʹ૊ΈࠐΊΔΑ͏ͳ
  γϯϓϧͳϥΠϒϥϦΛ࡞Δ͔΋͠Εͳ͍

  (Evanࢯίϝϯτ)

  https://github.com/yyx990803/roetem/issues/1

  View Slide

 50. ެࣜαΠτͷ຋༁
  • ༗ࢤͰެࣜαΠτ
  vue.orgͷ೔ຊޠ຋༁Λ
  ΍͍ͬͯ·͢

  https://github.com/
  vuejs-jp/vuejs.org
  • དྷ݄6݄຤͋ͨΓαΠτެ
  ։༧ఆ

  View Slide

 51. vuejs-jp೔ຊϢʔβʔάϧʔϓൃ଍
  • ຋༁ϓϩδΣΫτͷ༗ࢤͰ೔ຊϢʔβʔάϧʔϓΛཱͪ
  ্͛·ͨ͠

  https://github.com/vuejs-jp
  • ࠓޙͷ׆ಈ༧ఆ
  • ެࣜαΠτ຋༁
  • ษڧձ
  • ϒϩάʹΑΔ৘ใڞ༗

  View Slide

 52. ͝੩ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide