$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vue with Vite

Vue with Vite

kazupon

May 12, 2021
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue with Vite
  Line Developer Meetup #72
  Vue.js
  2021.05.12
  @kazupon

  View Slide

 2. PLAID, inc.
  Vue.js Core Team Member
  Vue.js Japan User Group Organizer
  Creator of Vue I18n & Intlify
  @kazu_pon kazupon
  kazupon

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ࠷ۙϦϦʔε͞Εͨ Vite Λ࢖ͬͨ
  Vue ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃʹͭ
  ͍ͯ

  View Slide

 5. ຊ୊ʹೖΔલʹ…

  View Slide

 6. Vite

  View Slide

 7. Vite
  • ࡞ऀ:
  Evan You
  • ໊લ:
  pronounced `/vit/`
  • GitHub ϨϙδτϦ:
  https://vitejs/vite

  View Slide

 8. Vite ͷಛ௃
  https://github.com/vuejs-jp/vite-docs-ja

  View Slide

 9. Vite ͷຊ࣭తͳಛ௃
  • ES Modules ͕ಈ࡞͢ΔϞμϯͳ
  ϒϥ΢β޲͚Λ૝ఆͨ͠ϑϩϯτ
  Τϯυ։ൃπʔϧ
  • طଘͷπʔϧ: WebPack ϕʔε
  • Vite: Rollup ϕʔε

  View Slide

 10. ϒϥ΢βपΓΛऔΓר͘ঢ়گ
  • IE 11 Ҏ֎ͷओཁϒϥ΢βͰ͸ ES
  Modules ͕࢖͑Δঢ়گ
  https://caniuse.com/es6-module

  View Slide

 11. ϒϥ΢βपΓΛऔΓר͘ঢ়گ
  • IE11 ͸ɺEOL Λ
  ଴ͨͣʹओཁ
  αʔϏεɺͦ͠
  ͯ OSS ք۾΋α
  ϙʔτଧͪ੾Δ
  ྲྀΕ
  https://github.com/vuejs/rfcs/discussions/296
  Vite ͸͜͏ͨ͠ঢ়گΛ
  ݟਾ͑ͯ࡞ΒΕͨ
  ະདྷࢤ޲ͳπʔϧʂ

  View Slide

 12. ਖ਼ࣜϦϦʔεલͷ͔Β
  Կ͕৽͘͠ͳͬͨͷ͔

  View Slide

 13. ϑϨʔϜϫʔΫʹґଘ͠ͳ͘ͳͬͨ
  • Vite 0.x ͷͱ͖͸ Vue
  ʹಛԽ͍ͯͨ͠
  • Vite 2 ͸θϩ͔Β࠶ઃ
  ܭ
  • Scaffold͢ΔϓϩδΣ
  ΫτςϯϓϨʔτͷΈ
  ͸ެࣜͰఏڙ͢Δ

  View Slide

 14. ৽͍͠ϓϥάΠϯػߏͱAPIͷચ࿅
  • WMR͔ΒӨڹΛड
  ͚ͨϓϥάΠϯػ
  ߏ
  • ϓϥάΠϯ͸
  Rollup ޓ׵ϑοΫ
  + Vite ಠࣗϑοΫ +
  Vite ಠࣗڍಈௐ੔
  https://vite-rollup-plugins.patak.dev/

  View Slide

 15. ৽͍͠ϓϥάΠϯػߏͱAPIͷચ࿅
  • API ΋αʔυύʔςΟπʔϧɺϑϨʔϜ
  ϫʔΫ޲͚ʹ࢖͍΍͍͢ܗʹ
  https://vitejs.dev/guide/api-javascript.html

  View Slide

 16. ESBuildΛ࢖ͬͨPre-Bundling
  • Rollup ͔Β ESBuild
  ʹ
  • ES Modules ϕʔε
  ͳ dev server ͰϘ
  τϧωοΫʹͳͬͯ
  ͍ͨύϑΥʔϚϯε
  Λ10 ʙ100 ഒύ
  ϑΥʔϚϯεվળ
  https://twitter.com/youyuxi/status/1354447126093307905

  View Slide

 17. CSS όϯυϦϯά΋αϙʔτ
  • @import / url() ͷύεΛ Vite ͷϦκϧό
  ʹΑͬͯղܾ
  • url()ύε͸ Vite ͕ࣗಈతʹϦϕʔε
  • JS ͷ code spliting ʹରԠͨ͠ CSS ͷ
  code spliting ͷੜ੒

  View Slide

 18. αʔόαΠυϨϯμϦϯάͷαϙʔτ
  • ES Modules ϕʔεͷαʔόαΠυϨΠϯ
  μϦϯάػߏͷఏڙ
  (ݱ࣌఺Ͱ͸࣮ݧతػೳ)
  • CommonJS ޓ׵ͷґଘؔ܎Λࣗಈతʹ֎
  ෦Խ

  View Slide

 19. ϨΨγʔϒϥ΢β޲͚ͷOpt-inఏڙ
  • Ϟμϯϒϥ΢βҎ֎
  Ͱ΋ಈ࡞͢ΔΑ͏
  ެࣜViteϓϥάΠϯ
  (`@vitejs/plugin-
  legacy`)Λఏڙ
  https://github.com/vitejs/vite/tree/main/packages/plugin-legacy

  View Slide

 20. ͦͷଞͷࡉ͔͍มߋ
  • dev-server ͷ back-end ͷมߋ
  • koa ͔Β connect ΁
  • Vite ࣗମ΋όϯυϧ͍ͯ͠Δ
  • ґଘύοέʔδ͸ͨͬͨͷ 4 ͭʂ

  View Slide

 21. ຊ୊

  View Slide

 22. جຊฤ

  View Slide

 23. ϓϩδΣΫτ
  ࡞੒
  Vue CLI

  View Slide

 24. ηοτΞοϓ
  • Vue CLI ΛΠϯε
  τʔϧ͔ͯ͠Β
  `vue create` ίϚϯ
  υΛ࣮ߦ͢Δ
  • ࣮ߦޙɺର࿩ܗࣜͰ
  ඞཁͳπʔϧΛબ୒
  ͢Δ͜ͱͰϓϩδΣ
  Ϋτ͕࡞੒͞ΕΔ

  View Slide

 25. ηοτΞοϓ
  • ηοτΞοϓ࣌ʹɺύοέʔδϚωʔδϟ
  ͷΠϯετʔϧ΋࣮ߦͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 26. ηοτΞοϓͰ͖Δ Vue όʔδϣϯ
  • σϑΥϧτ Vue 2 ޲͚ϓϩδΣΫτ
  • Vue 3 ޲͚ͷϓϩδΣΫτ͸·ͩ Preview

  View Slide

 27. ϓϩδΣΫτ
  ࡞੒
  Vite

  View Slide

 28. ηοτΞοϓ
  • `npm init @vitejs/app` ͔Β࡞੒Ͱ͖Δ
  • ίϚϯυ࣮ߦޙɺϑϨʔϜϫʔΫͱ࢖༻ݴ
  ޠΛબ୒͢ΔͱϓϩδΣΫτ͕ग़དྷ্͕
  Δ

  View Slide

 29. ηοτΞοϓ
  • ηοτΞοϓ࣌ʹɺύοέʔδϚωʔδϟ
  ͷΠϯετʔϧ͸࣮ߦͯ͘͠Εͳ͍ʂ
  • ͜ͷͨΊɺࣗ෼ͰϓϩδΣΫτσΟϨΫτ
  Ϧ಺ͰΠϯετʔϧ͕ඞཁ
  ΠϯετʔϧΛ଴ͨͳͯ͘΋Α͍ͨΊɺҙࣝతʹ࣍
  ͷ࡞ۀʹҠΕΔͨΊɺ։ൃ࡞ۀͷDX͕ྑ͍

  View Slide

 30. ηοτΞοϓͰ͖Δ Vue όʔδϣϯ
  • σϑΥϧτ Vue 3 ޲͚ͷϓϩδΣΫτ
  • Vue 2 ޲͚͸Ұ౓ηοτΞοϓޙɺ`vite-
  plugin-vue2` ΛΠϯετʔϧ͢Δ͜ͱͰՄ

  https://github.com/underfin/vite-plugin-vue2

  View Slide

 31. TypeScript ޲͚ͷηοτΞοϓ
  • vue-tsc
  Vue ޲͚ʹ TypeScript ͷܕνΣοΫ͕ಛ
  Խ͞Εͨ CLIπʔϧ
  https://github.com/johnsoncodehk/vue-tsc
  template ΋ܕνΣοΫΛͯ͘͠Δʂ

  View Slide

 32. vue-tsc ͷ։ൃऀ͸ Volar ͷ։ൃऀ
  • Volar ͸ Vue 3 ޲͚ͷ VSCode ֦ு
  • Template ͷܕνΣοΫ΋ͯ͘͠ΕΔ
  https://github.com/johnsoncodehk/volar

  View Slide

 33. Vite ޲͚ͷઃఆϑΝΠϧ͕࡞੒͞ΕΔ
  Vite Λ࢖ͬͨ։ൃͰඞཁ࠷௿
  ݶͷ಺༰ΛηοτΞοϓ

  View Slide

 34. Dev Server
  ্ཱͪ͛
  Vue CLI

  View Slide

 35. `serve` Λ࣮ߦ͢Δ
  • ίϚϯυͷ࣮ଶ
  ͸ `vue-cli-service`
  ͷ `serve`
  • ࣮ߦ͢Δͱ
  όϯυϧͨ͠ޙʹ
  ϩʔΧϧ্ʹ Dev
  Server ͕ىಈ͢Δ

  View Slide

 36. Dev Server
  ্ཱͪ͛
  Vite

  View Slide

 37. `dev` Λ࣮ߦ͢Δ
  • ίϚϯυͷ࣮ଶ
  ͸ɺ`vite`
  • ࣮ߦ͢Δͱ
  όϯυϧ͠ͳ͍
  ͰϩʔΧϧ্ʹ
  Dev Server ͕ى
  ಈ͢Δ
  ͙͢ʹ։ൃ͕Ͱ͖Δ
  DX ͕Α͍ʂ

  View Slide

 38. Ϗϧυ
  Vue CLI

  View Slide

 39. `build` Λ࣮ߦ͢Δ
  • npm scripts ͷ `build` ͔Β`vue-cli-service
  build` ͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 40. όϯυϧ͞Εͨίʔυ
  • ES2015 Λαϙʔτ͠ͳ͍ϒϥ΢βͰͷಈ
  ࡞Λ૝ఆͨ͠ίʔυʹɺσϑΥϧτͰτ
  ϥϯεύΠϧ͞ΕΔ
  • ES2015͕αϙʔτ͞Εͨ؀ڥͷΈʹͨ͠
  ͍৔߹͸ɺ`--modern` Φϓγϣϯͷࢦఆ͕
  ඞཁ
  https://cli.vuejs.org/guide/browser-compatibility.html#modern-mode

  View Slide

 41. Ϗϧυ
  Vite

  View Slide

 42. `build` Λ࣮ߦ͢Δ
  • npm scripts ͷ `build` ͔Β`vite build` ͕࣮
  ߦ͞ΕΔ
  Ϗϧυ͸ߴ଎ʂ

  View Slide

 43. TypeScript ޲͚ϓϩδΣΫτͰ͸…
  • package.json ʹ͸ҎԼ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔ
  ͨΊɺܕνΣοΫ -> ϏϧυͱͳΔ
  `vue-tsc --noEmit && vite build`
  ܕνΣοΫ͞Ε͍ͯΔͷͰݎ࿚ͳΞϓϦʹͳΔʂ
  (஫ҙ: Ϗϧυ࣌ͷܕνΣοΫ͸෼཭͞ΕΔՄೳੑ΋͋Γ)

  View Slide

 44. όϯυϧ͞Εͨίʔυ
  • σϑΥϧτ ES2015 Ҏ্Λαϙʔτͨ͠
  ίʔυʹτϥϯεύΠϧ͞ΕΔ
  • ϨΨγʔͳϒϥ΢β্Ͱಈ࡞ͤ͞ΔͨΊ
  ʹ͸ɺެࣜViteϓϥάΠϯ `@vitejs/plugin-
  legacy`͕ඞཁ

  View Slide

 45. Ԡ༻ฤ

  View Slide

 46. VueϓϥάΠϯ
  Πϯετʔϧ
  Vue CLI

  View Slide

 47. `vue add` ίϚϯυܦ༝ͰΠϯετʔϧ
  VueϓϥάΠϯ͕ಈ࡞ʹඞཁͳ
  ؀ڥ & ґଘύοέʔδΛ
  Vue CLIϓϥάΠϯܦ༝͚ͩͰ
  ϓϩδΣΫτʹηοτΞοϓ

  View Slide

 48. VueϓϥάΠϯ
  Πϯετʔϧ
  Vite

  View Slide

 49. ύοέʔδϚωʔδϟܦ༝ͰΠϯετʔϧ
  • VueϓϥάΠϯ͸ɺVite ܦ༝Ͱ͸ͳ͘௨ৗ
  ͷύοέʔδϚωʔδϟͰΠϯετʔϧ

  View Slide

 50. ։ൃΛ͞Βʹศར͢ΔͨΊʹ͸…
  • Vite ϓϥάΠϯΛύοέʔδϚωʔδϟʔ
  Ͱ devDeps ͱͯ͠Πϯετʔϧ͢Δ

  View Slide

 51. Πϯετʔϧޙɺઃఆ͕ඞཁ
  • Vite ͷઃఆϑΝΠϧʹΠϯετʔϧͨ͠
  Vite ϓϥάΠϯΛઃఆ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 52. ։ൃ؀ڥઃఆ
  Vue CLI

  View Slide

 53. vue.config.js Ͱઃఆ͢Δ
  • ϏϧυɺDev SeverɺCSSɺPWAͳͲͷઃ
  ఆ͸͜ͷϑΝΠϧͰߦ͏
  https://cli.vuejs.org/config/#vue-config-js

  View Slide

 54. ϏϧυपΓͷઃఆ
  • ҎԼͷ I/F Ͱ
  webpack.config ૬౰͕Մೳ
  - configureWebpack
  - chainWebpack
  • ύϑΥʔϚϯε࠷దԽͱ
  ͍ͬͨڽͬͨόϯυϦϯά
  ઃఆ͢Δʹ͸ɺVue CLI ଆ
  ͷ webpack ͷઃఆΛཧղ
  ͢Δඞཁ͕͋Γ
  • ͦͷͨΊ Vue CLI ͸ `vue
  inspect` Λ༻ҙ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 55. Vue CLI ϓϥάΠϯͷઃఆ
  • `pluginOptions`
  ʹઃఆͰ͖ͯ
  vue.config.jsͰҰ
  ׅ؅ཧ
  • ઃఆ͸େ఍ Vue
  CLIϓϥάΠϯΠ
  ϯετʔϧ࣌ʹࣗ
  ಈతʹߦΘΕΔ
  https://cli.vuejs.org/config/#pluginoptions

  View Slide

 56. ։ൃ؀ڥઃఆ
  Vite

  View Slide

 57. vite.config.[tj]s Ͱઃఆ͢Δ
  • Vue CLI ͱ͸ҧ͍ɺϏϧυɺDev Serverप
  ΓͷόϯυϥʹಛԽ͞Εͨઃఆ͕Մೳ
  https://vitejs.dev/config/

  View Slide

 58. ϏϧυपΓͷઃఆ
  • `build` ΦϓγϣϯͰઃఆՄೳ
  • Rollup ϕʔεͳͷͰɺ
  `build.rollupOptions` Ͱࡉ͔͍ઃఆ͕Ͱ͖
  Δ

  View Slide

 59. ϏϧυपΓͷઃఆ
  • Vite ͸ Rollup ޓ׵όϯυϥͳͷͰϏϧυ
  पΓ͸ࠞཚ͢ΔΑ͏ͳσϑΥϧτઃఆΛ
  Ճ͍͑ͯͳ͍
  • ࢖͍΍͘͢͢ΔͨΊͷઃఆ͕Ճ͑ΒΕͯ
  ͍Δ͙Β͍ (e.g. JSONϑΝΠϧ)

  View Slide

 60. Vite ϓϥάΠϯͷઃఆ
  • `plugins` Φϓγϣϯ
  Ͱ import ͨ͠ Vite
  ϓϥάΠϯؔ਺ͷΦ
  ϓγϣϯͰࢦఆ͕ඞ

  • Vue CLI ͷΑ͏ͳί
  ϚϯυͰ Vite ϓϥά
  ΠϯͰ͖ͳ͍ͨΊɺ
  ࣗ෼Ͱઃఆ͕ඞཁ

  View Slide

 61. ϥΠϒϥϦ
  Ϗϧυ
  Vue CLI

  View Slide

 62. `--target` ΦϓγϣϯͰग़དྷΔ
  • Vue CLI ͷϓϩδΣΫτΛଞͷΞϓϦέʔ
  γϣϯͰར༻Ͱ͖ΔϥΠϒϥϦͱͯ͠Ϗ
  ϧυͰ͖Δ
  • Web Components Ϗϧυ͕Ͱ͖Δ
  https://cli.vuejs.org/guide/build-targets.html#build-targets

  View Slide

 63. Ϗϧυ͞Εͨίʔυ
  • ग़ྗ͞ΕΔܗࣜͱͯ͠͸ CommonJS ͱ
  UMD ͷΈ
  • ES Modules ܗࣜ͸ग़ྗͰ͖ͳ͍

  View Slide

 64. ϥΠϒϥϦ
  Ϗϧυ
  Vite

  View Slide

 65. Vite ͷઃఆϑΝΠϧͰग़དྷΔ
  • `build.lib` ΦϓγϣϯͰ Vite ͷϓϩδΣΫ
  τΛϥΠϒϥϦͱͯ͠ϏϧυͰ͖Δ
  https://vitejs.dev/guide/build.html#library-mode

  View Slide

 66. Ϗϧυ͞Εͨίʔυ
  • ग़ྗ͞ΕΔܗࣜͱͯ͠͸σϑΥϧτ ES
  Modules ͱ UMD ͷΈ
  • CommonJS ͱ IIFE ܗࣜ΋
  `build.lib.formats` ΦϓγϣϯͰରԠՄೳ

  View Slide

 67. ͦͷଞ

  View Slide

 68. όοΫΤϯυ࿈ܞ
  • Vue CLI
  • ઃఆ `devServer.proxy`ΦϓγϣϯͰϓϩΩγΛ࢖ͬͯ࿈ܞ
  Ͱ͖Δ
  • Vite
  • ઃఆ `server.proxy`ΦϓγϣϯͰϓϩΩγͰ͖Δ
  • ϚχϑΣετػߏ࢖͏ͱόοΫΤϯυͱVite͕γʔϜϨε
  ʹͰ͖Δ
  • ༗໊ॴ͸ Vite ϓϥάΠϯೖΕΔ͚ͩ
  e.g. Rails ͸ Vite Ruby
  https://github.com/ElMassimo/vite_ruby

  View Slide

 69. ϓϥάΠϯΞοϓάϨʔυ
  • Vue CLI
  `vue upgrade` Ͱ Vue CLI ؔ࿈ͷύοέʔ
  δΛΞοϓάϨʔυͰ͖Δ
  • Vite
  ύοέʔδϚωʔδϟʔ͕༻ҙ͍ͯ͠Δ
  ΋ͷͰΞοϓάϨʔυ
  e.g. `npm upgrade`

  View Slide

 70. ϓϥάΠϯϚΠάϨʔγϣϯ
  • Vue CLI
  Vue CLI ϓϥάΠϯͷϚΠάϨʔγϣϯػ
  ߏ(APIͱ`vue migration`ίϚϯυ)Λα
  ϙʔτ
  • Vite
  ϚΠάϨʔγϣϯػߏ͸ແ͍

  View Slide

 71. GUI ʹΑΔ։ൃࢧԉ
  • Vue CLI
  Vue CLI UI (`vue ui`)Λఏڙ
  • Vite
  GUI͸ແ͍
  - Dev Server ্ཱͪ͛
  - Ϗϧυ
  - ϓϥάΠϯΠϯετʔϧ
  - ઃఆ؅ཧ
  … ͳͲ

  View Slide

 72. ·ͱΊ

  View Slide

 73. Vue CLI ͱ Vite ͱͰ։ൃʹ͍ͭͯൺֱ
  • جૅ
  • ϓϩδΣΫτ࡞੒
  • Dev Server ্ཱͪ͛
  • Ϗϧυ
  • Ԡ༻
  • ϓϥάΠϯΠϯετʔϧ
  • ։ൃ؀ڥઃఆ
  • ϥΠϒϥϦϏϧυ
  • ͦͷଞ
  • όοΫΤϯυ࿈ܞ
  • ϓϥάΠϯΞοϓάϨʔυ
  • ϓϥάΠϯϚΠάϨʔγϣϯ
  • GUI ʹΑΔ։ൃࢧԉ

  View Slide

 74. Vue CLI ͸…
  • ݱ࣌఺Ͱ͸ Vue 2 ޲͚
  • ES2015 & ES Modules ͕࢖͑ͳ͍ϨΨ
  γʔͳϒϥ΢βͰͷಈ࡞Λ૝ఆ
  • Vue CLI ͕ੜ·Εͨഎܠࣄ৘͔Β։ൃࢧ
  ԉ͕खް͍

  View Slide

 75. Vite ͸…
  • σϑΥϧτ Vue 3 ޲͚
  • ES2015 & ES Modules ͕࢖͑ΔϞμϯͳϒϥ
  ΢βͰͷಈ࡞Λ૝ఆ
  • Dev Server ͷ্ཱ͕ͪΓͱϏϧυͷ଎͞ͷ DX
  ͸ Vue CLI ΑΓ΋֨ஈ্ʂ
  • Vue CLI ͷΑ͏ͳखް͍։ൃࢧԉ·Ͱɺ·ͨ४
  උͰ͖͍ͯͳ͍͕ɺ࣮ફతͳ։ൃ͸ग़དྷΔʂ

  View Slide

 76. awesome-vite
  • Vite Ͱ Vue ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͷͨΊ
  starter & Vite ϓϥάΠϯͷϦετ͕ఏڙ
  ͞Ε͍ͯΔ
  https://github.com/vitejs/awesome-vite

  View Slide

 77. Vite ࢖͑Δػձ͕͋ͬͨΒ
  ͥͻ࢖ͬͯߦ͖·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 78. Vue CLI ͸
  ࠓޙͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 79. VueConf US 2021 ΑΓ
  • Vue CLI ͸Ҿ͖ଓ͖αϙʔτ͢Δʂ
  https://docs.google.com/presentation/d/1Lu1X6dyofyWqE6lpWsdUAkHMWm9pB6A9bs187iIUin4/edit#slide=id.gc0eae89b1f_0_122

  View Slide

 80. Vue CLI ࠷৽ϩʔυϚοϓ
  • ݱࡏ v5 ։ൃத
  https://github.com/vuejs/vue-cli/issues/6064
  v5 Ͱ͸Ϗϧυʹ
  Vite Λ࢖͏ࣄ͕Ͱ͖Δ
  Α͏ʹͳΔ༧ఆ

  View Slide

 81. Thank you very much!
  https://github.com/sponsors/kazupon

  View Slide