Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

PHP-MLを使ってみた話

E0bfc79f940632a7ebe372b057696811?s=47 Keisuke Iwabuchi
August 08, 2017
910

 PHP-MLを使ってみた話

E0bfc79f940632a7ebe372b057696811?s=128

Keisuke Iwabuchi

August 08, 2017
Tweet

Transcript

 1. PHP-MLΛ࢖ͬͯΈͨ࿩ 2017/08/08 PHP BLT #8 Keisuke Iwabuchi

 2. ࣗݾ঺հ ໊લ : ؠ෵ܙี ( Keisuke Iwabuchi ) Twitter :

  @bucchi49 झຯ : FXʢಛʹγεςϜτϨʔυ͕޷͖ʣ ձࣾ : גࣜձࣾΰΰδϟϯ ʢ࠷ۙσΟʔϓϥʔχϯά͸͡Ί·ͨ͠ʣ
 3. PHP͸ػցֶशͰ͖ͳ͍ͷʁ

 4. ͋ͬͨʂ

 5. PHP-ML Machine Learning library for PHP MIT License PHP >=

  7.0 https://github.com/php-ai/php-ml ※ࠓ೔ͷࢿྉ͸v0.4.1Λ࢖ͬͯ·͢ɻ
 6. PHP-MLΛ࢖ͬͯΈΔ ɾࠓճ͸χϡʔϥϧωοτϫʔΫΛࢼ͢ ɾେ͖͘෼͚ͯ3ͭͷεςοϓͰ࣮૷͢Δ 1. ωοτϫʔΫͷ࡞੒ 2. ܇࿅ 3. ༧ଌ

 7. εςοϓ̍ɹωοτϫʔΫͷ࡞੒ MLPClassifierΠϯελϯεΛ࡞Δ ೖྗ૚, ӅΕ૚, ग़ྗ૚ͷχϡʔϩϯ਺Λࢦఆ

 8. εςοϓ̎ɹ܇࿅ trainϝιουʹඪຊͱ౴͑Λ౉͢ partialTrainϝιουͰόονॲཧ΋Մೳ

 9. εςοϓ̏ɹ༧ଌ predictϝιουΛ࣮ߦͯ͠༧ଌ஋ΛಘΔ

 10. جຊ͸͜Ε͚ͩ

 11. ଞʹͰ͖Δ͜ͱ • σʔλͷલॲཧ • ਖ਼نԽʢL1 norm, L2 normʣ • ܽଛ஋ͷิ׬

  • σʔλͷ෼ׂ • ແ࡞ҝ෼ׂ • ૚ผແ࡞ҝ෼ׂ
 12. αϯϓϧίʔυɿΞϠϝΛ෼ྨ

 13. αϯϓϧίʔυɹଓ͖ ෼ྨਫ਼౓ɹ97.78%

 14. PHP-MLͰ͍᪴ͨͱ͜Ζ ϕετ̎

 15. ̎Ґ

 16. ηʔϒػೳ͕ݟ͔ͭΒͳ͍ • ܇࿅݁Ռͷอଘํ๏͕υΩϡϝϯτʹࡌͬͯͳ͍ • ηʔϒػೳͳ͍ͱຖճܭࢉ͕ඞཁ • ࠷ॳ͸ແ͍΋ͷͩͱࢥͬͯࣗલͰ࣮૷ͨ͠ • ιʔεΛΑ͘ݟΔͱଘࡏ͢Δ

 17. ܇࿅݁ՌΛอଘ͢Δʹ͸ʁ • ModelManagerΫϥεΛ࢖͏ • saveToFileϝιουͰηʔϒ • restoreFromFileϝιουͰ෮ݩ

 18. ̍Ґ

 19. composer͕མͱ݀͠ • composerͰΠϯετʔϧ͢Δํ๏͕঺հ͞Ε͍ͯΔ • ͔͠͠composerͰಋೖ͢ΔͱMLPClassifier.php͸ଘࡏ͠ͳ͍ • ͭ·ΓχϡʔϥϧωοτϫʔΫ͸࣮ߦͰ͖ͳ͍ • Github͔Β௚઀མͱͯ͘͠Δͷ͕ਖ਼ղ

 20. ·ͱΊ • ؾܰʹ࣮૷Λମݧ͢Δʹ͸PHP-ML͕దͯ͠Δ • ػೳͷॆ࣮౓͸ଞͷϥΠϒϥϦʹྼΔ • PHPͰຊ֨తͳػցֶश͸࣮༻తͰ͸ͳ͍ • ૉ௚ʹPython֮͑·͠ΐ͏ •

  PHPͷͳΜͰ΋͋Δͱ͜Ζ͕޷͖
 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ