Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

インダストリアルツールとテトラッド / Industrial Tools and Tetrad

インダストリアルツールとテトラッド / Industrial Tools and Tetrad

2019年5月13日(月)、慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科「クリティカルメイキング」のゲスト講義で使用したスライドです。

Kenji Saito

May 13, 2019
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ະདྷ೿ɻ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου
  ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼
  ܚጯٛक़େֶ SFC ݚڀॴ ্੮ॴһɾ؀ڥ৘ใֶ෦/େֶӃϝσΟΞσβΠϯݚڀՊ ߨࢣ (ඇৗۈ)
  ੪౻ ݡ࣐
  [email protected]
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.1/25

  View full-size slide

 2. ؆୯ͳࣗݾ঺հ
  ੪౻ ݡ࣐ (͍͞ͱ͏ ͚Μ͡)
  ܚጯٛक़େֶ SFC ݚڀॴ ্੮ॴһɾ؀ڥ৘ใֶ෦/େֶӃϝσΟΞσβΠϯݚڀՊ ߨࢣ (ඇৗۈ)
  גࣜձࣾϒϩοΫνΣʔϯϋϒ CSO (Chief Science Officer)
  Ұൠࣾஂ๏ਓϏϤϯυϒϩοΫνΣʔϯ ୅දཧࣄ
  Ұൠࣾஂ๏ਓΞΧσϛʔΩϟϯϓ ୅දཧࣄ
  ܦྺ
  1993 ೥ɺίʔωϧେֶΑΓ޻ֶम࢜߸औಘ (ίϯϐϡʔλαΠΤϯε)
  2006 ೥ɺܚጯٛक़େֶΑΓσδλϧ௨՟ͷݚڀͰത࢜߸औಘ (੓ࡦɾϝσΟΞ)
  ܚጯٛक़େֶ େֶӃ ੓ࡦɾϝσΟΞݚڀՊ΍ SFC ݚڀॴʹͯ 18 ೥Ҏ্ʹΘͨΓ
  P2P (Peer-to-Peer) ͓Αͼσδλϧ௨՟౳ͷݚڀʹैࣄ
  2011 ೥ՆΑΓ෱ౡͷ͜Ͳ΋ͨͪͷͨΊͷʮΞΧσϛʔΩϟϯϓʯΛ஥ؒΒͱ։࠵
  ࡢՆ͸ SFC ʹͯ ΞΧσϛʔΩϟϯϓ 2018 ՆʮΦοέʔάʔάϧɺ॓୊΍ͬͱ͍ͯʂʯΛ࣮ࢪ
  ࡢౙ͸ ΞΧσϛʔΩϟϯϓ 2019 ౙʮԵঁͷͨΊͷΦʔτϝʔγϣϯ ∼ ΧϫΠΠ͸ࣗಈԽͰ͖ΔʂʯΛ࣮ࢪ
  → ࢲͷ಄ͷதͰ͸ͭͳ͕͍ͬͯ·͢ (͜Ε͔ΒͷࣾձͷσβΠϯ͸͜Ͳ΋ͨͪͱҰॹʹ)
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.2/25

  View full-size slide

 3. ΞΧσϛʔΩϟϯϓͰ͸
  . . . (ಉ࣌͡୅Λੜ͖͍ͯ·͔͢ʁ)
  ࡢՆΞΧσϛʔΩϟϯϓ 2018 ՆʮΦοέʔάʔάϧɺ
  ॓୊΍ͬͱ͍ͯʂʯୈ 1ɾ2 ظΛ࣮ࢪ
  ʮOK Google, ॓୊΍ͬͱ͍ͯʯͱݴ͏ͱ Google
  Ξγελϯτ͕ʮ॓୊Λ΍Γ·͢ʯͱ౴͑ͯܭࢉ
  υϦϧΛࣗಈੜ੒͠ɺશ໰ࣗಈਖ਼౴ͯ͠ϓϦϯτ͢Δ
  ղ౴ଆ͚ͩͰͳ͘ग़୊ଆ΋ࣗಈԽ͞Ε͍ͯΔ
  (ֶߍؙ͝ͱ૬खʹέϯΧΛചͬͯΔ)
  ߹͍ݴ༿͸ʮୀ۶ͳ॓୊͸ Python ʹ΍ΒͤΑ͏ʯ
  ؆୯ͳͷͰ࠷ॳͷޕલதͰऴΘͬͯ࢒Γͷ೔ఔ͸ผͷ͜ͱΛ
  ࣸਅ͸ܭࢉυϦϧ͕ࣗಈԽͰ͖ͯتͿେֶੜ
  (Ұ൪࠷ޙʹͰ͖ͨ)
  ࣗಈԽͷ࣌୅͕͸͡·ͬͨʂ
  ׽ࣈͷखॻ͖, චࢉ,
  . . .
  ̸∈ ະདྷࣾձͷڞ௨εΩϧ
  ʮࡶۊ͕͚ʯ͔Βʮϧϯόʯ΁
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.3/25

  View full-size slide

 4. ࠷ۙͷஶॻ
  ʮ৴༻ͷ৽ੈل ϒϩοΫνΣʔϯޙͷະདྷʯ(2017)
  δϟϯϧ: ୹ฤ SF ϓϩτλΠϐϯά + ղઆ + ໝ૝
  ՟ฎܦࡁͷਰୀ͔Β৽͍͠ܦࡁࣾձͷϝΠΩϯά·Ͱ
  ๯಄ͱ຤ඌ͕୹ฤ SF (2048 ೥ʹλΠϜεϦοϓ)
  2048 ೥ͷࣾձ͸ʁ
  ࠜຊతͳ࢓૊Έ͔ΒࣗಈԽ͞Ε͍ͯΔ
  ʮԿΛ࣮ݱ͍ͨ͠ͷ͔ʯͱ͍͏ɺ
  ͻͱΓͻͱΓͷҙࢥ͕େ੾Ͱ͋Δࣾձ
  ʮࣗಈԽʯ͸ͻͱͭͷॏཁͳΩʔϫʔυ
  ࠷΋େࣄͳϝοηʔδ͸
  ਓ͸ʮଃ༩ʯ͔͠஌Βͳ͍؀ڥͰੜ·Εҭͭ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.4/25

  View full-size slide

 5. ͳͥɺSF ϓϩτλΠϐϯάͰߟ͑Δͷ͔
  SF (Science Fiction) ͱ͸ (ʮ޿ࣙԓʯʹฉ͘)
  Պֶɾٕज़ͷࢥߟ΍ൃ૝Λ΋ͱʹ͠ɺ͋Δ͍͸ͦΕΛ૷ۭͬͨ૝తখઆ
  طଘͷՊֶɾٕज़͕ొ৔͢Δੈք͸ݱ࣮ͷੈք
  ྫ 1
  : ҩྍυϥϚ
  ྫ 2
  : ܦࡁখઆ
  ݱ࣮ͷੈքʹͱͬͯະ஌ͷՊֶɾٕज़͕ొ৔͢Δੈք → Fiction
  ྫ 1
  : φϊϚγϯʹΑΔҩྍ
  . . .
  ͷυϥϚ
  ྫ 2
  : ݮՁ͢Δσδλϧ௨՟
  . . .
  ͷυϥϚ (੿ஶʮෆࢥٞͷࠃͷ NEOʯ)
  ৽͍͠ϝσΟΞΛσβΠϯ͠ɺࣾձʹ౤ೖ͢Δ͜ͱ = ۙະདྷ SF Λੜ͖Δ͜ͱ
  ͦͷܭըΛ࿅Γɺݕ౼͢Δ͜ͱ = ۙະདྷ SF Λඳ͘͜ͱ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.5/25

  View full-size slide

 6. ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔
  M. ϚΫϧʔϋϯ, ʮάʔςϯϕϧΫͷۜՏܥ: ׆ࣈਓؒͷܗ੒ʯ, 1962
  ׆൛ҹ࡮ज़͸ࢲͨͪͷจ໌ʹରͯ͠ઈେͳΠϯύΫτΛ༩͖͑ͯ·ͨ͠
  σδλϧςΫϊϩδʔ͸ͦͷۜՏܥΛ൓సͤ͞·͢
  ͍Θ͹ਅٯͷมԽΛى͍ͯ͜͠·͢
  ಉ༷ʹࢴฎͷҹ࡮ʹΑΓࢧ͑ΒΕ͖ͯͨ՟ฎܦࡁ͸ɺ
  σδλϧςΫϊϩδʔͷਁಁʹΑͬͯͲͷΑ͏ͳΠϯύΫτΛड͚ΔͷͰ͠ΐ͏͔
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.6/25

  View full-size slide

 7. ʮ͓ۚʯͷ͜Ε͔Β
  ϏοτίΠϯ͸͓ͦΒ͘
  ʮࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔ͓ۚΛࣗ෼ͷ޷͖ʹ࢖͏͜ͱΛ୭ʹ΋ࢭΊͤ͞ͳ͍ʯ
  ͨΊʹੜ·Ε·ͨ͠
  ͦͷഎܠʹ͸Ͳ͏΍Βʮ͓ۚ = ࣗ༝ʯͱ͍͏ೝ͕ࣝ͋Γ·͢
  ͔ͦ͠͠Ε͸ཪฦͤ͹ʮ͓ۚΛ͍࣋ͬͯͳ͍ = ෆࣗ༝ʯͰ͋Δ͜ͱ
  ͦͯ͠ࢲͨͪͷ΄ͱΜͲ͕ͦ͏ͨ͠ঢ়ଶʹஔ͔Ε͍ͯ·͢
  ʮੈքͷ௒෋༟૚ 26 ਓɺੈքਓޱͷ൒෼ͷ૯ࢿ࢈ͱಉֹͷ෋Λಠ઎ʯ(2019)
  ͦ΋ͦ΋ࢲͨͪͷ஌Δ͓ۚ͸ࢧ഑ͷಓ۩ͱͯ͠஀ੜͨ͠ͱߟ͑ΒΕ·͢
  ຊ౰͸ ͦͷෆࣗ༝Λಥഁ͢ΔͨΊʹςΫϊϩδʔΛ࢖͍͍ͨ
  ࢲ͸ͦͷҙຯͰϏοτίΠϯ΍ͦͷྨࣅ඼ͷઃܭʹ൱ఆత
  ʮࢧ഑ͷಓ۩Ͱ͋Δʯ͜ͱ͔Β୤ൽͰ͖͍ͯͳ͍͔Β
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.7/25

  View full-size slide

 8. ࢲͷݚڀͷΰʔϧ
  ʮະདྷͷܦࡁ͸ɺͪΐ
  ͬͱҧ͍ͬͯΔͷͰ͢ɻ24 ੈلʹ͸ɺϚωʔ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  ͷͰ͢Αɻ
  . . .
  ෋ͷ֫ಘ͸ɺ΋͸΍ࢲͨͪͷੜ׆ͷۦಈྗͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  ࢲͨͪ͸ɺࣗ෼ͱࣾձΛΑΓΑ͘͢ΔͨΊʹಇ͍͍ͯΔͷͰ͢ʯ
  — δϟϯ=Ϧϡ
  οΫɾϐΧʔυ
  “The economics of the future are somewhat different. You see, money doesn’t
  exist in the 24th century.
  . . .
  The acquisition of wealth is no longer the driving
  force in our lives. We work to better ourselves and the rest of humanity.”
  — Capt. Jean-Luc Picard
  ϚωʔΛ࢖Θͣʹ฻Β͢͜ͱ͸Մೳʁ
  ΍ͬͨ͜ͱͳ͍Ͱ͔͢ʁ
  ώϯτ : ਓ͸ଃ༩͔͠஌Βͳ͍ঢ়ଶͰੜ·Εҭͪ·͢
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.8/25

  View full-size slide

 9. ৴༻ͷණࢁϞσϧ
  େࣄͳ͜ͱ͸ɺ͍ͭ΋ਫ໘ԼͰ੒͠਱͛ΒΕΔ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.9/25

  View full-size slide

 10. αΠϘʔάࣾձͷ͜Ε͔Β
  αΠϘʔά (cyborg) = αΠόωςΟ
  οΫ (cybernetic) ͳ૊৫ମ (organism)
  ࣾձ͕৽͍͠໨΍ࣖɺख΍଍Λ΋ͭ
  ྫ 1
  : Ͳ͜ʹ͍ͯ΋ʮ౻୔ࢢ෇ۙʹӍӢ͕͍͍ۙͮͯ·͢ʯͱ஌ΕΔ ← ࠓίί
  ྫ 2
  : ࣮ࡍʹՈͷચ୕෺ΛϩϘοτ͕औΓࠐΜͰ৞Ή
  ͍ΖΜͳ͜ͱ͕ࣗಈԽ͞ΕΔ ⇒ ՟ฎ͕ෆཁͳࣾձʁ
  (1) ࿑ಇͷରՁͱͯ͠ͷ՟ฎͱ͍͏ͱ͖ͷʮ࿑ಇʯͷมԽ
  (2)ʮཉ๬ͷೋॏͷҰகʯ͕ࣗಈԽ͞ΕͨΓʮަ׵ʯࣗମ͕ෆཁʹͳΔ
  ৯ྉɾΤωϧΪʔ͸ʁ ← ݩʑɺଠཅ͔ΒͷܙΈͰ͢ΑͶ
  ⇒ ͔͠͠ɺͦͷ৽ͨͳ໨΍ࣖΛ௨ͯ͠஌ΒΕͨ಺༰͸ਖ਼͍͔͠ʁ
  ੍ͦͯ͠ޚͷ൑அ͸ਖ਼͍͔͠ʁެਖ਼͔ʁόΠΞε͸ແ͍͔ʁ
  ʮࣗಈԽ͞Ε͍ͯΔ࢓૊ΈΛͲ͏৴པͰ͖Δ͔ʯ← ݚڀͷαϒςʔϚ (ϒϩοΫνΣʔϯܥ)
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.10/25

  View full-size slide

 11. ʮ๛͔͞ʯͷ͜Ε͔Β
  ޻ֶऀόοΫϛϯελʔɾϑϥʔʹΑΔఆٛʮ෋ = ਓ਺ × ੜଘ೔਺ʯ
  ࡞ՈμχΤϧɾΫΠϯʹΑΔఆٛʮ෋ = ਓؒͷ҆શอোʯ
  ࡞தͰΰϦϥ͕ͦ͏ޠΓ·͢
  ͳͥΰϦϥʁ → ᓂͷதͷੜ׆ʹ͍ͭͯਓؒͷڭࢣͱͳΕΔ͔Β
  ͳͥᓂͷதʁ → ࣗ෼͕ࣗΒਐΜͰೖ͍ͬͯΔᓂ͕ݟ͑·ͤΜ͔ʁ
  ৯΂෺ʹݤ͕͔͚ΒΕ͍ͯͯɺ·ͣݤΛඞཁͱ͢Δੜ׆= ੜ෺ͱͯ͠౗ࡨ
  ͪͳΈʹ Google Ͱ͸৯΂෺ʹݤ͕͔͔͍ͬͯ·ͤΜ (
  ʮ৺ཧత҆શੑʯ͕੒ޭͷݤ)
  ઐ໳෼Խͱ՟ฎͱࠃՈ (ʹΑΔ҆શอো) ͕ࡾͭ೹Ͱൃల͖͕ͯͨ͠
  . . .
  ΋ͦ͠ΕΒ͕൓స͠ɺࣾձ͕ʮ͓ۚͷͳ͍ੈքʯʹ޲͔͍ͬͯ͘ͳΒɺ
  ੫΋ར५΋ͳ͘ɺ͢΂ͯͷ૊৫͕ NPO ʹͳΔ
  NPO ͱ͸ϛογϣϯͷԼʹू·ͬͨਓʑ͕ࣗݾ࣮ݱͷͨΊʹҰॹʹಇ͘৔
  ʮͳΓ͍ͨࣗ෼ʹͳΕΔ͜ͱʯ͕޾෱ͷࠜݯతͳͻͱͭͷେࣄͳ͔ͨͪ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.11/25

  View full-size slide

 12. ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧ
  B. ϑϥʔ, ʮӉ஦ધ஍ٿ߸ૢॎϚχϡΞϧʯ, 1968
  ࡞Δͷʹෳ਺ͷਓؒΛඞཁͱ͢Δಓ۩
  ⇒ ੓ࡦ (࡞Δͷʹෳ਺ͷਓؒΛඞཁͱ͢Δ)ɾϝσΟΞ (ಓ۩)
  ʮݴ༿ʯ͸࠷ॳͷΠϯμετϦΞϧπʔϧͩͬͨ
  ςτϥου
  E. & M. ϚΫϧʔϋϯ, ʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ, 1992
  ࢛ͭ૊
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.12/25

  View full-size slide

 13. ςτϥου (tetrad)
  ϝσΟΞ = ਓͱਓͷؒʹ͋Δਓ޻෺͢΂ͯ (͢΂ͯͷςΫϊϩδʔ΍੓ࡦ)
  ͜ͷΑ͏ʹఆٛ͢Δͱɺ΄΅ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱҰக͠·͢
  ϝσΟΞʹ͍ͭͯͷɺ4 ͭͰͻͱ૊ͷ໰͍͔͚
  ڧԽ : ͦΕ͸ԿΛڧԽ͠ɺڧௐ͢Δͷ͔?
  ਰୀ : ͦΕ͸ԿΛഇΕͤ͞ɺԿʹऔͬͯ୅ΘΔͷ͔?
  ճ෮ : ͦΕ͸͔ͭͯഇΕͯ͠·ͬͨԿΛճ෮͢Δͷ͔?
  ൓స : ͦΕ͸ۃݶ·Ͱԡ͠ਐΊΒΕͨͱ͖ԿΛੜΈͩ͠ɺԿʹస͡Δͷ͔?
  — ϚΫϧʔϋϯʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ
  ͋ΒΏΔϝσΟΞʹ͍࣭ͭͯ໰Ͱ͖Δ໰͍
  ͦͷϝσΟΞ͕ਓͱࣾձʹ΋ͨΒ͢෭࡞༻͸Կ͔
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.13/25

  View full-size slide

 14. ԿΛڧԽ͢Δ͔? (amplification)
  ͦͷਓ޻෺͕ڧԽͨ͠Γɺڧௐͨ͠ΓɺՄೳʹͨ͠Γɺ͋Δ͍͸Ճ଎ͤ͞Δ
  ΋ͷ͸Կ͔?
  – ϚΫϧʔϋϯʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ
  ྫ͑͹ɺࣗಈं͸
  ਓؒͷҠಈೳྗΛڧԽ͢Δ
  ಈ͘ϓϥΠϕʔτۭؒΛՄೳʹ͢Δ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.14/25

  View full-size slide

 15. ԿΛਰୀͤ͞Δ͔? (obsolescence)
  ͋Δঢ়گͷ͋Δଆ໘͕֦ு͞ΕڧԽ͞ΕΔͱɺͦΕͱͱ΋ʹɺݹ͍ঢ়ଶ͋Δ͍͸
  ڧԽ͞Εͳ͔ͬͨঢ়گ͸ɺͦΕʹऔͬͯ୅ΘΒΕΔ
  ৽͍͠ʮث׭ʯʹΑͬͯ௥͍΍ΒΕɺഇΕͯ͠·͏΋ͷ͸Կ͔?
  – ϚΫϧʔϋϯʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ
  ྫ͑͹ɺࣗಈं͸
  അͱഅंɺ͓ΑͼͦΕΒʹؔΘΔ࢈ۀΛਰୀͤͨ͞
  ౎ࢢͷډॅۭؒΛਰୀͤͨ͞ (߫֎ͷ஀ੜ)
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.15/25

  View full-size slide

 16. ԿΛճ෮ͤ͞Δ͔? (retrieval)
  Ҏલʹ͋ͬͨ
  ΞΫγϣϯ
  ࡞ ༻ͱ
  αʔϰΟε
  ศ ٓͰɺ৽͍͠ܗࣜʹΑͬͯ࠶ݱͳ͍͠͸ճ෮͞Εͯ
  ׆ಈΛ࢝ΊΔ΋ͷ͸Կ͔?
  ͔ͭͯഇΕͯ͠·ͬͨݹ͍஍Ͱճ෮͞Ε৽͍͠ܗࣜʹ಺ࡏ͢Δ΋ͷ͸Կ͔?
  – ϚΫϧʔϋϯʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ
  ྫ͑͹ɺࣗಈं͸
  ࣗ෼ͷҙࢤͰҠಈ͢Δࣗ༝Λճ෮͢Δ
  ݸਓతͳۭؒΛճ෮͢Δ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.16/25

  View full-size slide

 17. Կʹ൓స͢Δ͔? (reversal)
  જࡏྗ͕ݶք·Ͱԡ͠΍ΒΕͨͱ͖ʹɺ΋ͱͷੑ࣭Λ൓సͤͯ͞͠·͏
  ܏޲͕͋Δ
  ൓స͢Δ৽͍͠ܗࣜͷજࡏྗͱ͸Կ͔?
  – ϚΫϧʔϋϯʮϝσΟΞͷ๏ଇʯ
  ৽͍ٕ͠ज़͸ɺ৽͍͠ࣄނΛੜΉ
  – ϙʔϧɾϰΟϦϦΦ
  ྫ͑͹ɺࣗಈं͸
  ौ଺ʹΑΓҠಈೳྗ/ϓϥΠόγʔΛఀ଺ͤ͞Δ
  ަ௨ࣄނʹΑΓҠಈೳྗ/ϓϥΠόγʔΛୣ͏
  ిؾࣗಈंɾࣗಈӡసंͷొ৔ ʹΑΓ
  . . .
  ʁ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.17/25

  View full-size slide

 18. ࣗಈंͷςτϥου (4ͭ૊)
  ΑΓ଎͘Ҡಈ͢Δ
  ΑΓԕ͘΁Ҡಈ͢Δ
  ஍ཧతͳػೳ෼ࢄ
  ौ଺ɺަ௨ࣄނ
  ిؾࣗಈंɺࣗಈӡసं
  ڧԽ ൓స
  ճ෮ ਰୀ
  ϓϥΠϕʔτͳۭؒ
  ࣗ෼ͷҙࢥͰҠಈ͢Δ
  അ΍അंɺؔ࿈࢈ۀ
  ౎ࢢͷډॅۭؒɺίϯύΫτͳ֗
  ৽͍͠ϝσΟΞ͸աڈʹਰୀͤ͞ΒΕ͍ͯͨ΋ͷΛճ෮ͤ͞Δ͕ɺຊ౰ʹʮഅʯ͸ճ෮͢Δͷ͔ʁ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.18/25

  View full-size slide

 19. Honda UNI-CUB
  ͜ͷྫʹݶΒͣɺύʔιφϧϞϏϦςΟ͸Ұൠʹਓͷ਎ମʹϑΟ
  οτ͠৐അతͰ͋Γɺ
  ·ͨɺࣗಈӡస͸ਓͱਓҎ֎ͷ஌ੑ͕ڠௐͯ͠໨త஍ʹ޲͔͏ͱ͍͏ҙຯͰഅత
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.19/25

  View full-size slide

 20. ׆ࣈͷςτϥου
  ۉ࣭Ͱେྔͳෳ੡
  ݻఆ͞Εͨࢹ఺
  σδλϧϝσΟΞ
  ڧԽ ൓స
  ճ෮ ਰୀ
  ϧωαϯε ࣸຊ
  ௌ֮ϝσΟΞͱͯ͠ͷॻ෺
  ৽͍͠ϝσΟΞ͸աڈʹਰୀͤ͞ΒΕ͍ͯͨ΋ͷΛճ෮ͤ͞Δ͕ɺຊ౰ʹʮࣸຊʯ΍ʮௌ֮ϝσΟΞͱͯ͠ͷॻ෺ʯ͸
  ճ෮͢Δͷ͔ʁ
  ͦͷઌʹʮݻఆ͞Εͨࢹ఺ʯͱʮେྔੜ࢈ʯͷ࣌୅ͷऴᖼ͕͋Δ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.20/25

  View full-size slide

 21. ۚ༥՟ฎܦࡁγεςϜͷςτϥου (4ͭ૊)
  ڧԽ ൓స
  ճ෮ ਰୀ
  ฏͨ͘ݴ͏ͱ͓͕ۚʮڧԽ͠ʯ
  ʮഇΕͤ͞ʯ
  ʮճ෮͠ʯ
  ʮస͡Δʯ΋ͷ͸Կ͔
  ΈΜͳͰඳ͍ͯΈ·͠ΐ͏
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.21/25

  View full-size slide

 22. ۚ༥՟ฎܦࡁγεςϜͷςτϥου (4ͭ૊)
  ަ׵ɾফඅɺஷ஝ɾ౤ࢿ
  ઐ໳෼Խɺ೶ߞɾ࢈ۀࣾձ
  ֨ࠩɾະདྷ͔Βͷࡡऔɾഁ࢈
  σδλϧ௨՟ɺϑΟϯςοΫͱ
  ͦͷઌ
  ڧԽ ൓స
  ճ෮ ਰୀ
  ࢧ഑ͱ෰ैɺώΤϥϧΩʔ
  ݸͷརӹͷ࠷େԽ
  (՟ฎແ͖) ৴༻γεςϜɺଃ༩ܦࡁ
  ઐ໳ະ෼Խɺङྌ࠾ूࣾձ
  ৽͍͠ϝσΟΞ͸աڈʹਰୀͤ͞ΒΕ͍ͯͨ΋ͷΛճ෮ͤ͞Δ͕ɺຊ౰ʹʮଃ༩ܦࡁʯ΍ʮઐ໳ະ෼Խʯ͸ճ෮͢Δͷ͔ʁ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.22/25

  View full-size slide

 23. มԽͷτϨϯυ
  ՟ฎ΍ۚ༥͕ઌӶԽ͢Δͱʮަ׵ɾফඅʯ͸ఀ଺͢Δ
  → γΣΞϦϯάΤίϊϛʔ͕୆಄͢Δ (ϑΟϯςοΫ͕ڀۃԽ͍ͯ͘͠ઌͱͯ͠ͷ)
  ઐ໳ੑΛ൐ΘͣʹܦࡁΛӦΉϥΠϑελΠϧ (AI ΍σδϑΝϒʹΑΔޙԡ͠΋)
  → ՝੫͢΂͖ܦࡁ׆ಈ͕ॖୀ͢Δ
  ެڞΛ୲͏ํ๏ʹมԽ͕ੜ͡Δ ← ࢲͨͪʹͱͬͯͷػձ
  → ͦͷ࣌఺Ͱͦ΋ͦ΋՟ฎͷਰୀ͕ى͖͍ͯΔ (੓෎૊৫ɺӦར૊৫ʹͱͬͯͷ೾ཚͱ NPO/NGO ͷ֓೦ͷ֦େ)
  ՟ฎܦࡁͷݪཧΛਪ͠ਐΊ͍ͯ͘͜ͱͰɺٯʹ՟ฎΛඞཁͱ͠ͳ͍༥௨ͷιϦϡʔγϣϯ͕
  બ୒͞Ε͍͖ͯɺ՟ฎ͸Ή͠Ζද෣୆͔Βୀ͍͍ͯ͘
  → ʮޏ༻ʯ΍ʮചΓͱങ͍ͷ෼཭ʯͱ͍͏ߟ͑ํ่͕յ͢Δ
  ʮࢧ഑ऀ/ඃࢧ഑ऀʯ΍ʮੜ࢈ऀ/ফඅऀʯͱ͍ͬͨؔ܎༹͕͚͍ͯ͘
  ۩ମతʹ͸ͲΜͳࣾձʁ → SF ϓϩτλΠϐϯάͰߟ͑Δ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.23/25

  View full-size slide

 24. ࡾͭ೹ͷऴΘΓ΁
  ͜Ε·Ͱࢲͨͪͷࣾձͷૅͩͬͨ֓೦ͷࡾͭ೹ͷऑମԽɾऴᖼɾ༷มΘΓ
  {͕ى͜Δ | Λى͜͢}
  ࠃՈ
  ՟ฎ ઐ໳෼Խ
  ɾ੫ۚͷ࢓૊ΈʹΑΓ
  ɹࢧ͖͑ͯͨ
  㱺͔͠͠ެڞΛ
  ɹ࣮ݱ͢Δํ๏ʹ
  ɹมԽͷஹ͠
  ɾ҆શอোʹΑΓ
  ɹࢧ͖͑ͯͨ
  㱺͔͠͠ઐ໳ੑʹଇΒͳ͍
  ɹܦࡁ͕ੜ·ΕΔஹ͠
  ɾަ׵ͷඞཁੑʹΑΓࢧ͖͑ͯͨ
  㱺͔͠͠ࢲ༗͔Βڞ༗ɾڞ༻ʹ޲͚ͨมԽͷஹ͠
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.24/25

  View full-size slide

 25. ࢲ͔Βͷ͓࿩ͷ·ͱΊʹ୅͑ͯ
  ͜Ε͔Βࢲͨͪ͸ɺগͳ͘ͱ΋աڈ 400 ೥ɺ௕͍εύϯͰ͸աڈ 1 ສ೥΄Ͳͷ
  ࣾձͷมԽΛʮૣ໭͠ʯͯ࠶ߏ੒͢ΔͷͰ͸ʁ
  աڈ 400 ೥ — גࣜձࣾ΍தԝۜߦͱ͍ͬͨ࢓૊Έ
  աڈ 1 ສ೥ — ೶ߞɾ࢈ۀࣾձ
  ʮૣ໭͠ʯ— ࢲͨͪͷৗࣝ͸͍ͣΕʹͤΑٸ଎ʹ࣌୅஗Εʹͳ͍ͬͯ͘
  ະདྷ͸Ή͠Ζङྌ࠾ूࣾձͷಛ௃Λඋ͑ΔͷͰ͸ʁ (abundant future)
  ङྌ࠾ूࣾձʹϚωʔ͸͙ͦΘͳ͍
  ϛογϣϯͷݩʹू·ΓɺAI ΍ϩϘςΟΫεͷྗΛआΓͯɺࣗݾ࣮ݱͷͨΊʹ
  ڞʹ୳ٻ͢Δͱ͢Ε͹ɺ
  ͢΂ͯͷ૊৫͸ NPO or life-long kindergarten (͜Ͳ΋ͨͪͷ༡ͼͷఉ) ʹͳΔ
  ΠϯμετϦΞϧπʔϧͱςτϥου ∼ ՟ฎܦࡁͷۜՏܥ͸൓స͢Δ͔ ∼ 2019-05-13 – p.25/25

  View full-size slide