$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ブロックチェーンと分散ファイナンス概論 / Introduction to Blockchain and Decentralized Finance

ブロックチェーンと分散ファイナンス概論 / Introduction to Blockchain and Decentralized Finance

2022年9月30日(金)、早稲田大学大学院経営管理研究科「ブロックチェーンと分散ファイナンス」2022秋冬 第1回にて使用したスライドです。

Kenji Saito
PRO

September 30, 2022
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. — Stable Diffusion 2022 1 2022 1 — 2022-09-30 –

  p.1/30
 2. Zoom 5 2022 1 — 2022-09-30 – p.2/30

 3. https://speakerdeck.com/ks91 2 2022 1 — 2022-09-30 – p.3/30

 4. ( ) SFC ( ) CSO (Chief Science Officer) 1993

  ( ) 2006 ( ) SFC 22 P2P (Peer-to-Peer) 2011 ( ) 2018 2019 VR 2021.7 VR 2021.8 “ALL THESE WORLDS ARE YOURS” VR 2021.9 & VR 2021.12 VR 2022.3 VR 2022.8 → ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.4/30
 5. (2 ) https://youtu.be/ZHdP9BKuQX8 JCSG2022 — Academy Camp VR Cells VRChat

  https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2f8602af-a7ea-42a4-833b-789261f55205 Steam and/or Quest 2 Stable Diffusion / MidJourney 3D ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.5/30
 6. . . . ( ) 2018 1 2 2018 OK

  Google, Google ( ) Python ( ) ∈ Alexa, 2022 1 — 2022-09-30 – p.6/30
 7. Alexa, ত࿨࣌୅ ੈلޙ൒ ࣾձγεςϜ ࣾձ؀ڥ ػց ٕज़ ਓؒ ࣗಈγεςϜ ྩ࿨࣌୅

  ੈلલ൒ ిؾ͚ͭͯ ͸͍ ͸͍ ిؾ͚ͭͯ ͜ͷ৚݅ͷͱ͖ ٕज़Ͱ͋Γࣾձ؀ڥˠࣗવ؀ڥ ਓ ⇒ ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.7/30
 8. — ( ) ( ) ← “FinTech — Financial Innovation

  and the Internet” ( ) B (2020 ∼) ( ) → ( ) https://speakerdeck.com/ks91 ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.8/30
 9. NEO — (2009) : SF NEO : New Economic Order

  ( ) http://grsj.jp/neo.pdf (CC-BY-SA 3.0) science fiction prototyping (1) (2) VR A +VR3D 2022 1 — 2022-09-30 – p.9/30
 10. ( ) (2017) : SF + + SF (2048 )

  2048 2022 1 — 2022-09-30 – p.10/30
 11. ( ) (1) 2020 9 60 (2020) : ( )

  . . . = ( ) GitHub Copilot (AI ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.11/30
 12. ( ) (2) (2020) : ( ) ( = ×

  ) . . . 2022 1 — 2022-09-30 – p.12/30
 13. 2022 1 — 2022-09-30 – p.13/30

 14. 2008 ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.14/30

 15. : Kalle Rosenbaum , , — (2020) : 1 1

  SFC ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.15/30
 16. 1 9 30 • 2 10 7 3 10 14

  4 10 21 5 10 28 6 11 11 7 11 18 8 11 25 9 12 2 10 12 9 11 12 16 12 12 23 13 1 13 14 1 20 15 1 27 2022 1 — 2022-09-30 – p.16/30
 17. ( ) ⇒ constructionism ( ) 1 ( ) 3

  2022 1 — 2022-09-30 – p.17/30
 18. 2022 1 — 2022-09-30 – p.18/30

 19. ެ։୆ா ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ ʜ ຊਓ ɾૹۚه࿥ ɾίʔυ ɾσʔλͷมԽ ɾ࣮ߦϩά ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ ͜Εɺ

  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ ͋ͳͨ͸ ॻ͍ͨΒμϝ ͜ͷ಺༰͸ ॻ͍ͨΒμϝ ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏ ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ ͠·͠ΐ͏ ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ ফ͠·͠ΐ͏ %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏ 2022 1 — 2022-09-30 – p.19/30
 20. ( ) = = : . . . ( :

  ) ( ) . . . . . . . . . 2022 1 — 2022-09-30 – p.20/30
 21. ⇒ ( ) . . . . . . (

  ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.21/30
 22.     ߹ҙ͞Εͨਖ਼࢙ ϩʔΧϧʹෳ੡Λҡ࣋

  ϒϩοΫ ҉߸ֶతμΠδΣετ ϒϩοΫνΣʔϯͷҡ࣋ࢀՃऀ͕ϩʔΧϧʹ؅ཧ͢Δσʔλۭؒ ࣌ؒ ΑΓ৽͍͠ه࿥ τϥϯβΫγϣϯ ΦϒδΣΫτͷੜ੒ ·ͨ͸ϝοηʔδ ܨ͙ͨΊʹ͸ίετ͕͔͔Δ ΦϒδΣΫτ τʔΫϯγεςϜ౳ ঢ়ଶભҠ ɹ ঢ় ଶ ม Խ ͷ ࢦ ࣔ ޱ࠲࢒ߴ౳ ɹͷঢ়ଶ ঢ়ଶ` ϝ ỽ η ồ δ DAG(Directed Acyclic Graph; ) ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.22/30
 23. DeFi ( ) DeFi : Decentralized Finace (DEX) : (1

  ) (2021-11-17) 2022 1 — 2022-09-30 – p.23/30
 24. NFT ( ) NFT : Non-Fungible Token ( ) (1

  ) → fungible token (1 ) → NFT 2022 1 — 2022-09-30 – p.24/30
 25. ( ) : ⇒ LINE → → ( ) ⇒

  → → → 2022 1 — 2022-09-30 – p.25/30
 26. (1) 3 2022 1 — 2022-09-30 – p.26/30

 27. (2) ↓ (1) ( ) (2) (3) ( ) 2022

  1 — 2022-09-30 – p.27/30
 28. (3) ( ) ( ) ( ) . . .

  NFT 2022 1 — 2022-09-30 – p.28/30
 29. ( ) ( / ) ( ) → ( )

  ( / ) ( ) ( ) → (BBc-1 ) ( ) ( ) 2022 1 — 2022-09-30 – p.29/30
 30. 2022 1 — 2022-09-30 – p.30/30