$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Web3 は金融なのか / Is Web3 Financial?

Web3 は金融なのか / Is Web3 Financial?

2022年11月17日(木)、SBI 金融経済研究所 FinTech 研究会での発表にて使用したスライドです。

Kenji Saito
PRO

November 17, 2022
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Web3
  Web3 — 2022-11-17 – p.1/29

  View Slide

 2. ( )
  SFC ( )
  CSO (Chief Science Officer)
  1993 ( )
  2006 ( )
  SFC
  22 P2P (Peer-to-Peer)
  2011 ( )
  2018 2019
  VR 2021.7 VR 2021.8 “ALL THESE WORLDS ARE YOURS”
  VR 2021.9 & VR 2021.12
  VR 2022.3 VR 2022.8
  → ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.2/29

  View Slide

 3. web3
  DeFi ( )
  NFT ( ),
  DAO ( )
  ( )
  web3
  Web3 — 2022-11-17 – p.3/29

  View Slide

 4. Web3 — 2022-11-17 – p.4/29

  View Slide

 5. ެ։୆ா
  ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  ʜ
  ຊਓ
  ɾૹۚه࿥
  ɾίʔυ
  ɾσʔλͷมԽ
  ɾ࣮ߦϩά
  ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ
  ͜Εɺ
  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ
  ͋ͳͨ͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ͜ͷ಺༰͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏
  ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ
  ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ
  ͠·͠ΐ͏
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ফ͠·͠ΐ͏
  %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ
  ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏
  Web3 — 2022-11-17 – p.5/29

  View Slide

 6. ( )
  = = DoS (Denial of Service)
  :
  . . .
  ( : )
  ( )
  . . .
  . . .
  . . .

  Web3 — 2022-11-17 – p.6/29

  View Slide


 7. ( )
  . . .
  . . .
  ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.7/29

  View Slide


 8. ߹ҙ͞Εͨਖ਼࢙ ϩʔΧϧʹෳ੡Λҡ࣋

  ϒϩοΫ ҉߸ֶతμΠδΣετ
  ϒϩοΫνΣʔϯͷҡ࣋ࢀՃऀ͕ϩʔΧϧʹ؅ཧ͢Δσʔλۭؒ
  ࣌ؒ ΑΓ৽͍͠ه࿥

  τϥϯβΫγϣϯ
  ΦϒδΣΫτͷੜ੒
  ·ͨ͸ϝοηʔδ

  ܨ͙ͨΊʹ͸ίετ͕͔͔Δ
  ΦϒδΣΫτ τʔΫϯγεςϜ౳

  ঢ়ଶભҠ
  ɹ  Խ
  ͷ


  ޱ࠲࢒ߴ౳
  ɹͷঢ়ଶ
  ঢ়ଶ`

  ϝ

  η

  δ
  DAG(Directed
  Acyclic Graph;
  )
  (
  )
  Web3 — 2022-11-17 – p.8/29

  View Slide

 9. Web3
  Web3 — 2022-11-17 – p.9/29

  View Slide

 10. Web 1-2-3
  ͍ΘΏΔ
  8FC
  8FC
  888ਖ਼࢙తͳྲྀΕ ۚ༥͸ແؔ܎

  Ϣʔβࣗ਎͕؆୯ʹσʔλͷੜ࢈ऀʹ
  ͪΐͬͱ
  ࿩͕ζϨΔ
  ͔ͳΓ
  ࿩͕ζϨΔ
  ࢭ༲

  8FC
  ˠXFC  8FC
  Ϣʔβࣗ਎ͱ
  ެӹͷͨΊʹ
  σʔλ͸ࣗ༝ʹ
  ׆༻Ͱ͖͍ͯΔ͔ʁ
  σʔλΛΦϨͨͪͷ
  खʹऔΓ໭ͤʂ
  ૊৫ʹ
  ؅ཧͤ͞Δͳ
  ͢΂ͯͷ໰୊͸
  ͢΂ͯΛ
  ۚ༥τʔΫϯԽͯ͠
  ղܾ͠Ζ
  #FSOFST-FF ͷ
  #FSOFST-FF ͷ
  0` 3FJMMZ ͷ
  8PPE ͷ
  #JUDPJO
  &UIFSFVN
  Web3 — 2022-11-17 – p.10/29

  View Slide

 11. Web3 (1/3)
  Web 1.0 (Berners-Lee, 1989) : World Wide Web
  ( )
  Web 2.0 (O’Reilly, 2005) :

  ⇑ Web 3.0 web3
  Web 3.0 (Berners-Lee, 2006) :
  Web ( ) →
  Web 3.0/web3 Web 1.0
  ( Web 2.0 )
  Web3 — 2022-11-17 – p.11/29

  View Slide

 12. Web3 (2/3)
  Web 3.0 (Wood, 2014) → web3 :
  4
  (1) (Ethereum )
  (2) ( ) (Ethereum )
  (3) ( ) (Ethereum )
  · ( (1) )
  · web3
  (4) (web Ethereum )
  (4) {Javascript|Python} web3.{js|py}
  (2014∼)
  Web3 — 2022-11-17 – p.12/29

  View Slide

 13. Web3 (3/3)
  . . .
  Web3
  — Olga Kharif, “What You Need to Know About Web3, Crypto’s Attempt to Reinvent the Internet”, Bloomberg (2021)
  ( )
  ( )

  ( )
  ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.13/29

  View Slide

 14. DeFi, NFT, DAO
  ( DoS )
  ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.14/29

  View Slide

 15. DeFi ( )
  DeFi : Decentralized Finace
  (DEX)
  : (1 )
  (2021-11-17)
  Web3 — 2022-11-17 – p.15/29

  View Slide

 16. NFT ( )
  NFT : Non-Fungible Token
  ( )
  (1 ) → fungible token
  (1 ) → NFT
  Web3 — 2022-11-17 – p.16/29

  View Slide

 17. NFT
  ( ) (NFT )
  Web3 — 2022-11-17 – p.17/29

  View Slide

 18. ERC-721
  ERC (Ethereum Request for Comments) 721 (721 )
  https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-721.md
  interface ERC721 {
  function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
  function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
  function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId,
  . . .
  ) external payable;
  :
  }
  interface ERC721TokenReceiver {
  function onERC721Received(
  .. .
  , uint256 _tokenId,
  . . .
  ) external returns(bytes4);
  }
  interface ERC721Metadata {
  function name() external view returns (string _name);
  function symbol() external view returns (string _symbol);
  function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string);
  }
  tokenURI URL ( ) ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.18/29

  View Slide

 19. NFT ( )
  τʔΫϯ *%
  ൪߸
  63*
  ΞυϨε
  63*
  /'5
  Ұҙ
  Ұҙʁ Ұҙʁ
  Ұҙʁ
  Ұҙ
  ࣄ্࣮Ұҙ
  ϝλσʔλ
  ίϯτϥΫτͱ͍͏ఆٛҬ ˞ͦͷίϯτϥΫτͱ͍͏ఆٛҬͷதͰ
  ɹ࣮ઢ໼ҹͰࣔͨ͠ҰҙੑΛอূ͢Δʹա͗ͳ͍
  ˞ഁઢ໼ҹͰࣔͨ͠Ұҙੑ͸ɺ࣮૷ɾӡ༻ͷ޻෉࣍ୈͰอূͰ͖Δɻ
  ɹྫ͑͹ɺ63- ͕ͦΕ͕ࢦ͢Ϧιʔεͷ҉߸ֶతμΠδΣετΛؚΉ
  ɹ ྫ *1'4 ͷར༻
  ͜ͱͰʮ63*ˠσʔλʯͷҰҙੑΛอͯΔɻ
  ˞63* 6OJGPSN3FTPVSDF*EFOUJpFS౷Ұࢿݯࣝผࢠ
  ͱͯ͠͸
  ɹ63- 6OJGPSN3FTPVSDF-PDBUPS౷ҰࢿݯҐஔࢦఆࢠ
  ͕Α͘༻͍ΒΕΔɻ
  ର৅σʔλ
  ը૾౳
  ॴ༗ऀ
  ϝλσʔλ 63* ର৅σʔλ 63*
  ൿີ伴
  Ұҙ
  Ұҙʁ
  Web3 — 2022-11-17 – p.19/29

  View Slide

 20. NFT
  NFT URL
  Marlinspike, M.: My first impressions of web3 (2022)
  Web3
  . . .
  URL
  ↑ NFT → → NFT
  NFT ↔
  →NFT
  Lazy Minting NFT
  ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.20/29

  View Slide

 21. NFT
  < , ID>
  ERC-721 ←
  OK
  NFT . . .
  ID

  ID NFT
  NFT
  URL
  . . .
  URL
  . . .
  →NFT
  Web3 — 2022-11-17 – p.21/29

  View Slide

 22. NFT
  NFT
  . . .
  NFT ( )

  ID
  . . .
  NFT ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.22/29

  View Slide

 23. NFT :
  ERC-721 NFT
  NFT (ID)
  NFT → URI
  NFT
  ( NFT )
  (ID)
  (URI) → NFT ( )
  URI → ( )
  → ( )
  NFT
  NFT NFT
  Web3 — 2022-11-17 – p.23/29

  View Slide

 24. DAO ( )
  DAO : Decentralized Autonomous Organization
  Vitalik Buterin (Ethereum )
  https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
  (1)
  (2) ( )
  (3)
  DAO
  . . .
  /
  Web3 — 2022-11-17 – p.24/29

  View Slide

 25. DAO
  (1) ( )
  (2)
  (3)
  . . .
  (a) ( )
  (b) ( )
  https://medium.com/coinmonks/beanstalk-exploit-a-simplified-post-mortem-analysis-92e6cdb17ace
  Web3 — 2022-11-17 – p.25/29

  View Slide

 26. MakerDAO
  https://docs.makerdao.com/smart-contract-modules/governance-module
  plot ( )
  drop ( )
  plot eta ( ) exec ( )
  https://github.com/dapphub/ds-chief/blob/master/src/chief.sol
  https://github.com/dapphub/ds-auth/blob/master/src/auth.sol
  https://github.com/dapphub/ds-pause/blob/master/src/pause.sol
  Web3 — 2022-11-17 – p.26/29

  View Slide

 27. V.Buterin
  ಺෦ࢿຊˢ͋Δ
  ɹɹɹɹˣͳ͍
  தԝʹࣗಈ
  ɹɹɹɹɹWT
  ɹɹɹɹɹɹதԝʹਓؒ
  ׬શͳ "*
  σʔϞϯ
  ϑΥʔϥϜ
  XFC
  αʔϏε
  ϩϘοτΛ࢖໾
  %"0
  %"QQ
  ݹయత૊৫
  ɹɹɹɹɹपԑʹਓؒ
  ɹɹɹɹWT
  पԑʹࣗಈ
  . . .
  ( )
  Web3 — 2022-11-17 – p.27/29

  View Slide

 28. ( ) ( )
  DeFi
  DeFi
  Web3 DAO
  SF
  ·
  Web3 — 2022-11-17 – p.28/29

  View Slide

 29. Web3 — 2022-11-17 – p.29/29

  View Slide