Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

mockmockの多通貨・従量課金決済をStripeで実現しようとしている話

Keita Mohri
September 11, 2018
180

 mockmockの多通貨・従量課金決済をStripeで実現しようとしている話

JP_Stripes 福岡 Vol.4

Keita Mohri

September 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. ɹɹɹɹɹɹͷଟ௨՟ɾैྔ՝ܾۚࡁΛ
  4USJQFͰ࣮ݱͨ͠͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ࿩
  ໟརܒଠ
  +1@4USJQFT෱Ԭ7PM

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ໟརܒଠʢ΋͏Γ͚͍ͨʣ
  'VTJD$P -UE
  ൃҊऀϓϩμΫτΦʔφʔ
  *P5ܥͷडୗҊ݅
  લ৬͸ ༯ոͱ͔Ͱ༗໊ͳ
  ๭ήʔϜձࣾ

  View Slide

 3. ɹɹɹɹɹɹͷ͝঺հ

  View Slide

 4. *P5։ൃΛΠΠײ͡ʹ
  ਐΊΔ8FCαʔϏε

  View Slide

 5. *P5ͷ࿩

  View Slide

 6. Ϟϊ͕
  Thing

  View Slide

 7. Πϯλʔωοτܦ༝Ͱ
  Thing

  View Slide

 8. αʔόʹσʔλΛૹΓ
  Server
  Thing
  D a t a

  View Slide

 9. ղੳͨ͠Γͯ͠
  Server
  Thing
  D a t a

  View Slide

 10. Կ͔͢Δ
  Server
  Thing
  D a t a

  View Slide

 11. *P5ͷ࿩
  ͓ΘΓ

  View Slide

 12. *P5
  ։ൃ͠·͢

  View Slide

 13. ςετ͍ͨ͠
  Server
  Thing
  D a t a

  View Slide

 14. σʔλૹͬͯ΄͍͠
  Server
  Thing
  D a t a

  View Slide

 15. Ͱ΋

  View Slide

 16. Ϟϊʹͩͬͯ
  ౎߹͸͋Δ

  View Slide

 17. ͑͐ͬɺ
  ։ൃʹ൒೥΋͔͔Δͷʂʁ

  View Slide

 18. ͑͐ͬɺ
  ϗϯτʹյ͞ͳ͍ͱ
  Τϥʔσʔλग़ͤͳ͍ͷʂʁ

  View Slide

 19. ෛՙࢼݧ༻ʹ୆
  ཉ͍͚͠Ͳʜ
  ݸສԁʂʁ

  View Slide

 20. ෛՙࢼݧ༻ʹ୆
  ༻ҙ͚ͨ͠Ͳʜ
  ୭͕ૢ࡞͢Δͷ͜Εʂʁ

  View Slide

 21. ςετʹࠔΔ

  View Slide

 22. ͦ͜Ͱ

  View Slide

 23. ࢥ͍Ͳ͓ΓʹͳΔϞϊ
  Server
  D a t a

  View Slide

 24. ͍ͭͰ΋
  ཉ͍͠σʔλΛ
  ཉ͍͠ྔ͚ͩ
  ૹͬͯ͘ΕΔʂ

  View Slide

 25. ͏Ε͍͠

  View Slide

 26. ɹɹɹɹɹɹͷྉۚମܥ

  View Slide

 27. 0O%FNBOE
  ‣ ΩϟύγςΟɿಉ࣌ʹՔಇͰ͖ΔNPDLͷ୆਺
  ‣ ΩϟύγςΟΛࢦఆͯ͠ɺNPDLΛՔಇͤ͞Δͱɺ

  Քಇ࣌ؒ෼͚ͩඅ༻͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 28. 'MBU1MBO
  ‣ ೔ؒʢ։࢝λΠϛϯά͸೚ҙʣఆֹͰNPDLΛ

  Քಇͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ‣ ։࢝λΠϛϯάͰඅ༻͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 29. ແྉ࿮
  ‣ Ϣʔβʔొ࿥͔Β೥ؒɺNPDL୆͕ແྉͰ࢖͍์୊
  ‣ ΫϨδοτΧʔυొ࿥ͳ͠Ͱ࢖͑Δ

  View Slide

 30. Ϋʔϙϯ
  ‣ Կ͔͠ΒͷΩϟϯϖʔϯͰग़ͨ͠Γ
  ‣ Կ͔ͷ͓ྱͱͯ͠࢖ͬͨΓ

  View Slide

 31. ͦͷଞ
  ‣ ΫϨδοτΧʔυ෷͍
  ‣ ࣄલʹΫϨδοτΧʔυΛొ࿥ͯ͠΋Β͍ɺ

  ݄ॳʹલ݄෼ͷඅ༻Λܾࡁ͢Δ
  ‣ ܾࡁ௨՟͸+1:PS64% ༧ఆ

  ͜Ε͕4USJQFҠߦͷಈػ

  View Slide

 32. #JMMJOHΛࢼͯ͠Έͨ

  View Slide

 33. #JMMJOH

  View Slide

 34. #JMMJOH
  ‣ ఆظࢧ෷͍ΛΠΠײ͡ʹॲཧͯ͘͠ΕΔ
  ݄ఆֹϓϥϯɺैྔ՝ۚͳͲॊೈʹରԠՄೳ
  ‣ ΫʔϙϯΛѻ͏ػೳ΋͋Δ
  ‣ ࢧ෷͍͕ࣦഊͨ͠ͱ͖ͷಜଅ΍ɺΧʔυͷ༗ޮظݶͷ

  ࣗಈߋ৽ͳͲɺճऩ཰Λ্͛Δػೳ΋͋ͬͯ͏Ε͍͠

  View Slide

 35. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  4USJQFʹ1SPEVDU 1MBOΛઃఆ

  View Slide

 36. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  ΫϨδοτΧʔυొ࿥ʹΑΓ5PLFOΛൃߦ
  Token

  View Slide

 37. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  5PLFO͔Β$VTUPNFSΛ࡞੒
  Token
  Customer

  View Slide

 38. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  4VCTDSJQUJPO࡞੒ʢ$VTUPNFSʹ1MBOΛඥ͚ͮʣ
  Token
  Customer
  Subscription
  Subscription
  Subscription Item
  Subscription Item

  View Slide

 39. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  4VCTDSJQUJPO*UFNʹར༻ྔΛ௨஌
  Token
  Customer
  Subscription
  Subscription
  Subscription Item
  Subscription Item
  10Hrs
  15Hrs

  View Slide

 40. #JMMJOHͷ֓೦ NPDLNPDLͷ৔߹

  Product : cn10
  Plan : JPY
  Plan : USD
  Product : cn20
  Plan : JPY
  Plan : USD
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  ఆظతʹར༻ྉʹԠܾͨ͡ࡁ͕࣮ߦ͞ΕΔ
  Token
  Customer
  Subscription
  Invoice
  Subscription
  Subscription Item
  Subscription Item
  10Hrs
  15Hrs
  - cn10 x 10Hrs
  - cn20 x 15Hrs

  View Slide

 41. ͏·͍͚͘͹
  4USJQFʹ੥ٻ·ΘΓͷ໘౗ͳ͜ͱΛ೚ͤΒΕͦ͏ʂ
  ϢʔβʔͷΧʔυ؅ཧ
  ྉۚମܥσʔλͷ؅ཧ
  ྉۚܭࢉ
  ܾࡁ࣮ߦ
  ੥ٻϝʔϧૹ৴
  ϢʔβʔͷΧʔυొ࿥
  ྉۚମܥσʔλͷදࣔ
  ར༻ྔܭࢉ
  ੥ٻ಺༰දࣔ

  View Slide

 42. Ͱ͕͢ɺ

  ஍ຯͳ໰୊͕ॏͳΓ
  ར༻Λ΍Ί·ͨ͠ʜ

  View Slide

 43. ೚ҙͷλΠϛϯάͰܾࡁ͕࣮ߦͰ͖ͳ͍
  ‣ ʮఆظʯܾࡁͳͷͰ౰ͨΓલͱ͍͑͹ͦ͏Ͱ͕͢ʜ
  ‣ ςετ͕एׯ΍ΓͮΒ͍
  ‣ ࠷ॳͷ͏ͪ͸੥ٻ಺༰Λ֬ೝ্ͨ͠ͰܾࡁΛ࣮ߦ͍ͨ͠
  ؾ࣋ͪͷ໰୊͚ͩΕͲ΋

  View Slide

 44. ར༻͕ͳ͔ͬͨ4VCTDSJQUJPO΋੥ٻॻʹදࣔ͞ΕΔ
  ‣ NPDLNPDLͷ৔߹ɺ4VCTDSJCF͢Δ1MBO͸ݸ
  0O%FNBOE 'MBU1MBO֤ݸͣͭ
  ‣ ΄ͱΜͲͷ߲໨͕ԁͷົʹ௕͍੥ٻॻ͕Ͱ͖ͦ͏
  ‣ ରԠ͠Α͏ͱ͢Δͱ݄͝ͱʹར༻͕͋Δ4VCTDSJQUJPOΛ

  ෇͚ସ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 45. Ϋʔϙϯ͕͔ͭ͠ઃఆͰ͖ͳ͍
  ‣ Մೳੑͱͯ͠ΫʔϙϯΛෳ਺࣋ͭ৔߹΋͋Δ
  ‣ ରԠ͠Α͏ͱͨ͠৔߹ɺ݄͝ͱʹΫʔϙϯར༻ֹΛܭࢉͯ͠

  4USJQFʹઃఆ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 46. ੥ٻॻ໰୊ͱΫʔϙϯ໰୊ʹରԠͨ͠৔߹
  ϢʔβʔͷΧʔυ؅ཧ
  ྉۚମܥσʔλͷ؅ཧ
  ྉۚܭࢉ
  ܾࡁ࣮ߦ
  ੥ٻϝʔϧૹ৴
  ϢʔβʔͷΧʔυొ࿥
  ྉۚମܥσʔλͷ؅ཧ
  ྉۚମܥσʔλͷදࣔ
  ར༻ྔܭࢉ
  ྉۚܭࢉ
  ੥ٻ಺༰දࣔ
  ͋Μ·ΓΠέͯͳ͍ʜ

  View Slide

 47. ݱঢ়ͷண஍఺
  ϢʔβʔͷΧʔυ؅ཧ
  ܾࡁ࣮ߦ
  ੥ٻϝʔϧૹ৴
  ϢʔβʔͷΧʔυొ࿥
  ྉۚମܥσʔλͷ؅ཧ
  ྉۚମܥσʔλͷදࣔ
  ར༻ྔܭࢉ
  ྉۚܭࢉ
  ੥ٻ಺༰දࣔ
  NPDLNPDLଆͰྉۚΛܭࢉͯ͠ɺී௨ͷܾࡁʜ

  View Slide

 48. ಋೖͯ͠Έͯͷײ૝

  View Slide

 49. υΩϡϝϯτ
  ‣ ͔ͬ͠Γ੔උ͞Ε͍ͯΔˍ෼͔Γ΍͍͢

  View Slide

 50. υΩϡϝϯτ
  ‣ 2JJUBʹৄࡉͳղઆ΋ʂ

  View Slide

 51. 4%,
  ‣ ͞·͟·ͳݴޠ͕͋Γॆ࣮͍ͯ͠Δ

  View Slide

 52. ςετϞʔυ
  ‣ ؾ݉Ͷͳ͘ςετͰ͖Δຊ൪σʔλͱࠞ͟Βͳ͍ͷͰ࢖͍΍͍͢

  View Slide

 53. ૢ࡞ཤྺ
  ‣ ͢΂ͯ࢒ΔͷͰ҆৺

  View Slide

 54. ૢ࡞ཤྺ
  ‣ ͢΂ͯ࢒ΔͷͰ҆৺

  View Slide

 55. ଟ௨՟ܾࡁ
  ‣ ௨՟Λઃఆ͢Δ͚ͩ

  View Slide

 56. ଟ௨՟ܾࡁ
  ‣ ೔ຊԁͰޱ࠲ʹೖΕͯ͘ΕΔ

  View Slide

 57. #JMMJOH
  ‣ ίϯηϓτ͸ͱͯ΋͍͍αʔϏε
  ‣ Ͱ͖Δ͜ͱͳΒ࢖͍͍ͨʜ
  ‣ ੥ٻॻɺΫʔϙϯ໰୊͕ղܾͨ͠Βকདྷతʹಋೖ͢Δ͔΋
  ղܾ͠ͳͯ͘΋ڧߦಥഁ͔

  View Slide

 58. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ
  IUUQTNPDLNPDLDPNKB

  View Slide