Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Goで作る大量プロセス管理機構

 Goで作る大量プロセス管理機構

Go Conference'19 Summer in Fukuoka

Keita Mohri

July 13, 2019
Tweet

More Decks by Keita Mohri

Other Decks in Technology

Transcript

 1. (PͰ࡞Δ
  େྔϓϩηε؅ཧػߏ

  ໟརܒଠ

  View Slide 2. ‣ 'VTJD$P -UE
  ‣ ൃҊऀϓϩμΫτΦʔφʔ
  ‣ *P5ܥͷडୗҊ݅΋
  ‣ (P 3VCZ "84 403"$0.
  ໟརܒଠʢ΋͏Γ͚͍ͨʣ

  View Slide 3. View Slide 4. ࣗࣾαʔϏε

  View Slide 5. ࣗࣾαʔϏε
  डୗ։ൃ
  8FCαΠτ &$αΠτ
  FUD
  ۀ຿ΞϓϦ
  ίϯαϧ "3
  Ϋϥ΢υ
  *P5 'JO5FDI
  "*
  ΠϯλϥΫςΟϒίϯςϯπ εϚϗΞϓϦ

  View Slide

 6. ࣗࣾαʔϏε
  डୗ։ൃ
  8FCαΠτ &$αΠτ
  FUD
  ۀ຿ΞϓϦ
  ίϯαϧ "3
  Ϋϥ΢υ
  *P5 'JO5FDI
  "*
  ΠϯλϥΫςΟϒίϯςϯπ εϚϗΞϓϦ
  ύʔτφʔ

  View Slide

 7. ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide 8. ͷલʹʜ

  View Slide

 9. ͬͯͳʹʁ

  View Slide 10. *P5։ൃऀ޲͚
  ٙࣅσʔλੜ੒αʔϏε

  View Slide 11. *P5ͷ࿩

  View Slide 12. Ϟϊ͕
  Thing

  View Slide 13. Πϯλʔωοτܦ༝Ͱ
  Thing

  View Slide 14. αʔόʹσʔλΛૹΓ
  Backend
  Thing
  D a t a

  View Slide 15. ղੳͨ͠Γͯ͠
  Backend
  Thing
  D a t a

  View Slide 16. Կ͔͢Δ
  Backend
  Thing
  D a t a

  View Slide 17. *P5ͷ࿩
  ͓ΘΓ

  View Slide 18. *P5
  ։ൃ͠·͢

  View Slide 19. ςετ͍ͨ͠
  Backend
  Thing
  D a t a

  View Slide 20. σʔλૹͬͯ΄͍͠
  Backend
  Thing
  D a t a

  View Slide 21. Ͱ΋

  View Slide 22. Ϟϊʹͩͬͯ
  ౎߹͸͋Δ

  View Slide 23. ͑͐ͬɺ
  ։ൃʹ൒೥΋͔͔Δͷʂʁ

  View Slide 24. ͑͐ͬɺ
  ϗϯτʹյ͞ͳ͍ͱ
  Τϥʔσʔλग़ͤͳͷʂʁ

  View Slide 25. ෛՙࢼݧ༻ʹ୆
  ཉ͍͚͠Ͳʜ
  ݸສԁʂʁ

  View Slide 26. ෛՙࢼݧ༻ʹ୆
  ༻ҙ͚ͨ͠Ͳʜ
  ୭͕ૢ࡞͢Δͷ͜Εʂʁ

  View Slide 27. ςετʹࠔΔ

  View Slide 28. ͦ͏ͩʂ

  View Slide 29. γϛϡϨʔλʔΛ࡞Ζ͏ʂ
  Backend
  Simulator
  D a t a

  View Slide 30. ΍͹͍ɺ
  ϦϦʔεʹؒʹ߹Θͳ͍ʂ

  View Slide 31. ೉͗ͯ͢͠
  ʓʓ͞Μ ࡞ͬͨਓ
  ͔͠
  ಈ͔ͤͳ͍ʜ

  View Slide 32. ٱ͠ͿΓʹಈ͔ͨ͠Β
  શવಈ͔ͳ͍ʜ

  View Slide 33. ͦ͜Ͱ

  View Slide 34. ࢥ͍Ͳ͓ΓʹͳΔϞϊ
  Backend
  D a t a

  View Slide 35. ͍ͭͰ΋
  ཉ͍͠σʔλΛ
  ཉ͍͠ྔ͚ͩ
  ૹͬͯ͘ΕΔʂ

  View Slide 36. ͏Ε͍͠

  View Slide

 37. ը໘Πϝʔδ


  ࢥ͍௨ΓͷϑΥʔϚοτͰ+40/σʔλΛੜ੒ Ծ૝σόΠεͷεςʔλεͱͦͷมԽΛ೚ҙʹઃఆ
  ͞·͟·ͳ࣌ܥྻσʔλੜ੒ػೳ

  View Slide

 38. ͷͬ͘͟Γͨ͠࢓૊Έ

  View Slide 39. PublicSubnet PrivateSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 40. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock

  View Slide 41. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 42. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 43. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  mockىಈ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 44. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  mockىಈ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 45. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  ίϯιʔϧͰ
  mockΛૢ࡞
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  mockىಈ
  Mock
  Mock
  [ mock ]
  Go੡όΠφϦ͔Βཱͯͨ
  Ծ૝σόΠε໾ϓϩηε
  [ tower ]
  Go੡όΠφϦ͔Βཱͯͨ
  mock؅ཧϓϩηε

  View Slide

 46. ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ
  վΊͯʂ

  View Slide 47. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  mockىಈ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 48. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  mockαʔόʔʹ
  ૢ࡞ࢦࣔ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  ͳΜͰϓϩηεʁ
  ͳΜͰGoʁ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞

  View Slide 49. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  ͳΜͰϓϩηεʁ
  ͳΜͰGoʁ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞
  Ͳ͏΍ͬͯ
  େྔͷϓϩηεΛૢ࡞ʁ

  View Slide 50. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  ͳΜͰϓϩηεʁ
  ͳΜͰGoʁ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞
  Ͳ͏΍ͬͯ
  େྔͷϓϩηεΛૢ࡞ʁ
  mockͷࢮ׆؂ࢹ͸
  Ͳ͏ͯ͠Δͷʁ
  ઃఆϑΝΠϧ
  όΠφϦΛDL

  View Slide 51. PublicSubnet PrivateSubnet
  DynamoDB
  Lambda
  SNS
  SQS
  S3 Bucket
  (Lot)
  S3 Bucket
  (Binary)
  Web
  Web Worker
  Worker
  mockૢ࡞JobΛ
  ൃߦ
  ઃఆϑΝΠϧΛ
  Ξοϓϩʔυ
  Քಇঢ়گɾϩάૹ৴
  PrivateSubnet
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  Mock
  ͳΜͰϓϩηεʁ
  ͳΜͰGoʁ
  WebίϯιʔϧͰ
  ಈ࡞Λઃఆ
  mockΛૢ࡞
  Ͳ͏΍ͬͯ
  େྔͷϓϩηεΛૢ࡞ʁ
  mockͷࢮ׆؂ࢹ͸
  Ͳ͏ͯ͠Δͷʁ
  όΠφϦͷ
  ߋ৽͸
  Ͳ͏͢Δͷʁ

  View Slide

 52. ͳΜͰϓϩηεʁ
  ͳΜͰ(P

  View Slide

 53. ‣ NPDLJT
  αʔόʔ߽՚͗͢Δʜ
  ίϯςφएׯ໘౗ͩ͠ɺίϯςφԽ͢Δඞཁ΋ͳ͍
  ϓϩηεͪΐ͏Ͳ͍͍ʂ
  εϨουσόοάେมͦ͏ɺڞ౗Εͦ͠͏
  ͳΜͰϓϩηεʁ


  View Slide

 54. ‣ αʔόʔʹԿ΋Πϯετʔϧͨ͘͠ͳ͍
  ͨͱ͑͹3VCZͩͱ3VCZΛΠϯετʔϧ͢Δඞཁ͕ʜ
  ‣ γϯάϧόΠφϦʹ͢Ε͹ஔ͚ͩ͘Ͱىಈ͕Ͱ͖Δ
  ‣ γϯάϧόΠφϦ͕Ͱ͖Δ΍ͭͰָͦ͠͏ͳͷ
  ‣ ͱ͍͑͹(Pʂ ओ؍

  ͳΜͰ(Pʁ


  View Slide

 55. ‣ ίʔυͷن໛ ςετআ͘

  NPDL໿ߦ
  UPXFS໿ߦ
  ͪͳΈʹ


  View Slide

 56. େྔNPDLͷૢ࡞

  View Slide

 57. ‣ ϑΝΠϧϕʔεͰͷૢ࡞
  ಛఆͷσΟϨΫτϦʹϑΝΠϧΛஔ͔ΕͨͷΛݕ஌ͯ͠ॲཧΛߦ͏
  ૢ࡞͕ඞཁͳ෼͚ͩϑΝΠϧΛஔ͚͹͍͍
  NPDLͷૢ࡞


  NPDLىಈ NPDLఀࢭ
  ىಈτϦΨʔ

  ϑΝΠϧઃஔ
  tower͕ݕ஌͠
  mockΛىಈ
  ఀࢭτϦΨʔ

  ϑΝΠϧઃஔ
  ֤mock༻
  ఀࢭτϦΨʔ

  ϑΝΠϧઃஔ
  mock͕ݕ஌͠
  ࣗݾফ໓

  View Slide

 58. ‣ ݪ࢝త͚ͩͲγϯϓϧͰ৴པੑ΋ߴ͘΍Γ΍͍͢
  Կ΋Πϯετʔϧ͠ͳ͍͍ͯ͘
  ॲཧ͕׬ྃͨ͠ޙʹϑΝΠϧΛফ͢Α͏ʹ͓͚ͯ͠͹ɺ

  ΋͠UPXFS్͕தͰ࠶ىಈͯ͠΋ϑΝΠϧΛݟΕ͹ϨδϡʔϜͰ͖Δ
  ‣ ͦͷଞͷ͔ͬ͜Α͛͞ͳ΍Γํ͸ΊΜͲ͍͘͞ؾ͕͢Δ
  )551αʔόʔ
  1VC4VC2VFVF
  NPDLͷૢ࡞


  ૹ৴ࣦഊͨ͠ͱ͖ͷ࠶ૹʜ
  ૢ࡞׬ྃલʹUPXFS͕ࢮΜͩ৔߹ʜ

  View Slide

 59. ‣ https://github.com/fsnotify/fsnotify
  ‣ ϑΝΠϧมߋݕ஌ϥΠϒϥϦ
  GTOPUJGZ


  View Slide

 60. GTOPUJGZ


  watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
  defer watcher.Close()
  err = watcher.Add("path/to/trigger/directory")
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case ev := <-watcher.Events:
  // ϑΝΠϧ࡞੒Ҏ֎͸ແࢹ
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 {
  continue
  }
  // τϦΨʔϑΝΠϧͷॲཧ
  runTriggerProcessor(ev.Name)
  // Ұ੪ʹmock͕ىಈ͢Δͱड͚ଆ͕େมͳͷͰద੾ʹsleep
  // (ུ)
  case err := <-watcher.Errors:
  // Τϥʔॲཧ
  case //ͦͷଞॾʑͷॲཧ
  }
  }

  View Slide

 61. watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
  defer watcher.Close()
  err = watcher.Add("path/to/trigger/directory")
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case ev := <-watcher.Events:
  // ϑΝΠϧ࡞੒Ҏ֎͸ແࢹ
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 {
  continue
  }
  // τϦΨʔϑΝΠϧͷॲཧ
  runTriggerProcessor(ev.Name)
  // Ұ੪ʹmock͕ىಈ͢Δͱड͚ଆ͕େมͳͷͰద੾ʹsleep
  // (ུ)
  case err := <-watcher.Errors:
  // Τϥʔॲཧ
  case //ͦͷଞॾʑͷॲཧ
  }
  }
  GTOPUJGZ


  ؂ࢹର৅ͷσΟϨΫτϦΛઃఆ
  func (w *Watcher) Add(name string) error

  View Slide

 62. watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
  defer watcher.Close()
  err = watcher.Add("path/to/trigger/directory")
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case ev := <-watcher.Events:
  // ϑΝΠϧ࡞੒Ҏ֎͸ແࢹ
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 {
  continue
  }
  // τϦΨʔϑΝΠϧͷॲཧ
  runTriggerProcessor(ev.Name)
  // Ұ੪ʹmock͕ىಈ͢Δͱड͚ଆ͕େมͳͷͰద੾ʹsleep
  // (ུ)
  case err := <-watcher.Errors:
  // Τϥʔॲཧ
  case //ͦͷଞॾʑͷॲཧ
  }
  }
  GTOPUJGZ


  ؂ࢹର৅ͷσΟϨΫτϦΛઃఆ
  func (w *Watcher) Add(name string) error
  type Event struct {
  Name string // Πϕϯτ͕͋ͬͨ file/directory
  Op Op // ૢ࡞छผΛද͢Ϗοτྻ
  }

  View Slide

 63. GTOPUJGZ


  watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
  defer watcher.Close()
  err = watcher.Add("path/to/trigger/directory")
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case ev := <-watcher.Events:
  // ϑΝΠϧ࡞੒Ҏ֎͸ແࢹ
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 {
  continue
  }
  // τϦΨʔϑΝΠϧͷॲཧ
  runTriggerProcessor(ev.Name)
  // Ұ੪ʹmock͕ىಈ͢Δͱड͚ଆ͕େมͳͷͰద੾ʹsleep
  // (ུ)
  case err := <-watcher.Errors:
  // Τϥʔॲཧ
  case //ͦͷଞॾʑͷॲཧ
  }
  }
  ؂ࢹର৅ͷσΟϨΫτϦΛઃఆ
  func (w *Watcher) Add(name string) error
  ev.OpʹϏοτϚεΫΛ͔͚Δ͜ͱͰૢ࡞छผΛ֬ೝ
  type Op uint32
  const (
  Create Op = 1 << iota
  Write
  Remove
  Rename
  Chmod
  )
  type Event struct {
  Name string // Πϕϯτ͕͋ͬͨ file/directory
  Op Op // ૢ࡞छผΛද͢Ϗοτྻ
  }

  View Slide

 64. watcher, err := fsnotify.NewWatcher()
  defer watcher.Close()
  err = watcher.Add("path/to/trigger/directory")
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case ev := <-watcher.Events:
  // ϑΝΠϧ࡞੒Ҏ֎͸ແࢹ
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 {
  continue
  }
  // τϦΨʔϑΝΠϧͷॲཧ
  runTriggerProcessor(ev.Name)
  // Ұ੪ʹmock͕ىಈ͢Δͱड͚ଆ͕େมͳͷͰద੾ʹsleep
  // (ུ)
  case err := <-watcher.Errors:
  // Τϥʔॲཧ
  case //ͦͷଞॾʑͷॲཧ
  }
  }
  GTOPUJGZ


  ؂ࢹର৅ͷσΟϨΫτϦΛઃఆ
  func (w *Watcher) Add(name string) error
  ev.OpʹϏοτϚεΫΛ͔͚Δ͜ͱͰૢ࡞छผΛ֬ೝ
  type Op uint32
  const (
  Create Op = 1 << iota
  Write
  Remove
  Rename
  Chmod
  )
  type Event struct {
  Name string // Πϕϯτ͕͋ͬͨ file/directory
  Op Op // ૢ࡞छผΛද͢Ϗοτྻ
  }
  sleepೖΕͯ΋ͪΌΜͱશ෦௨஌ͯ͘͠ΕΔͷͰ
  QueueͬΆ͍ײ͡ʹͳΔ

  View Slide

 65. NPDLͷࢮ׆؂ࢹ

  View Slide

 66. ‣ NPDLఀࢭॲཧͰਖ਼ৗʹఀࢭͰ͖͔ͨ
  NPDL༻ͷఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧΛઃஔ
  ࣗવఀࢭ
  w ࠷େՔಇ࣌ؒܦա
  w ఀࢭεςʔλε΁ͷભҠ
  ‣ NPDL͕ҟৗऴ͍ྃͯ͠ͳ͍͔
  NPDL͕ಥવͷࢮΛܴ͑ΔՄೳੑ΋θϩͰ͸ͳ͍
  ద੾ʹݕ஌ɾ௨஌͠ͳ͚Ε͹
  NPDLͷࢮ׆؂ࢹ


  View Slide

 67. ‣ NPDLఀࢭॲཧͰਖ਼ৗʹఀࢭͰ͖͔ͨ
  NPDL༻ͷఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧΛઃஔ
  ࣗવఀࢭ
  w ࠷େՔಇ࣌ؒܦա
  w ఀࢭεςʔλε΁ͷભҠ
  ‣ NPDL͕ҟৗऴ͍ྃͯ͠ͳ͍͔
  NPDL͕ಥવͷࢮΛܴ͑ΔՄೳੑ΋θϩͰ͸ͳ͍
  ద੾ʹݕ஌ɾ௨஌͠ͳ͚Ε͹
  NPDLͷࢮ׆؂ࢹ


  ϓϩηεͷ
  ঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ

  View Slide

 68. NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  processExitChannel chan int
  func (t *Tower) mockExec(mock MockCode, version string, ...) {
  // ىಈઃఆϑΝΠϧͷऔಘͱ͔(ུ)
  // ϓϩηεىಈ
  var proc *os.Process
  proc, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // PidΛอଘ
  mockProcessTable[proc.Pid] = mock
  // goroutineͰऴྃ؂ࢹ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  for {
  var status syscall.WaitStatus
  var rusage syscall.Rusage
  wpid, err := syscall.Wait4(pid, &status, syscall.WNOHANG, &rusage)
  if err != nil || (wpid != 0 && status.Exited()) {
  processExitChannel <- pid
  return
  }
  time.Sleep(intervalMsec)
  }
  }(t, mock, proc.Pid)

  View Slide

 69. processExitChannel chan int
  func (t *Tower) mockExec(mock MockCode, version string, ...) {
  // ىಈઃఆϑΝΠϧͷऔಘͱ͔(ུ)
  // ϓϩηεىಈ
  var proc *os.Process
  proc, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // PidΛอଘ
  mockProcessTable[proc.Pid] = mock
  // goroutineͰऴྃ؂ࢹ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  for {
  var status syscall.WaitStatus
  var rusage syscall.Rusage
  wpid, err := syscall.Wait4(pid, &status, syscall.WNOHANG, &rusage)
  if err != nil || (wpid != 0 && status.Exited()) {
  processExitChannel <- pid
  return
  }
  time.Sleep(intervalMsec)
  }
  }(t, mock, proc.Pid)
  NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  ϓϩηεىಈޙɺgoroutineΛ૸Βͤͯ؂ࢹ͢Δ
  (ىಈ͍ͯ͠Δmockͷ਺͚ͩgoroutineΛ૸Β͍ͤͯΔ)

  View Slide

 70. NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  processExitChannel chan int
  func (t *Tower) mockExec(mock MockCode, version string, ...) {
  // ىಈઃఆϑΝΠϧͷऔಘͱ͔(ུ)
  // ϓϩηεىಈ
  var proc *os.Process
  proc, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // PidΛอଘ
  mockProcessTable[proc.Pid] = mock
  // goroutineͰऴྃ؂ࢹ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  for {
  var status syscall.WaitStatus
  var rusage syscall.Rusage
  wpid, err := syscall.Wait4(pid, &status, syscall.WNOHANG, &rusage)
  if err != nil || (wpid != 0 && status.Exited()) {
  processExitChannel <- pid
  return
  }
  time.Sleep(intervalMsec)
  }
  }(t, mock, proc.Pid)
  ϓϩηεىಈޙɺgoroutineΛ૸Βͤͯ؂ࢹ͢Δ
  (ىಈ͍ͯ͠Δmockͷ਺͚ͩgoroutineΛ૸Β͍ͤͯΔ)
  WNOHANGΦϓγϣϯ:
  ঢ়ଶมԽ͕ىͬͨ͜ࢠϓϩηε͕ͳ͍৔߹ʹ͙͢ʹ෮ؼ

  View Slide

 71. processExitChannel chan int
  func (t *Tower) mockExec(mock MockCode, version string, ...) {
  // ىಈઃఆϑΝΠϧͷऔಘͱ͔(ུ)
  // ϓϩηεىಈ
  var proc *os.Process
  proc, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // PidΛอଘ
  mockProcessTable[proc.Pid] = mock
  // goroutineͰऴྃ؂ࢹ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  for {
  var status syscall.WaitStatus
  var rusage syscall.Rusage
  wpid, err := syscall.Wait4(pid, &status, syscall.WNOHANG, &rusage)
  if err != nil || (wpid != 0 && status.Exited()) {
  processExitChannel <- pid
  return
  }
  time.Sleep(intervalMsec)
  }
  }(t, mock, proc.Pid)
  NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  ϓϩηεىಈޙɺgoroutineΛ૸Βͤͯ؂ࢹ͢Δ
  (ىಈ͍ͯ͠Δmockͷ਺͚ͩgoroutineΛ૸Β͍ͤͯΔ)
  WNOHANGΦϓγϣϯ:
  ঢ়ଶมԽ͕ىͬͨ͜ࢠϓϩηε͕ͳ͍৔߹ʹ͙͢ʹ෮ؼ
  status.ExitStatus()Ͱҟৗऴྃ֬ೝ΋ͨ͠Γ͢Δ

  View Slide

 72. processExitChannel chan int
  func (t *Tower) mockExec(mock MockCode, version string, ...) {
  // ىಈઃఆϑΝΠϧͷऔಘͱ͔(ུ)
  // ϓϩηεىಈ
  var proc *os.Process
  proc, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // PIDΛอଘ
  mockProcessTable[proc.Pid] = mock
  // goroutineͰऴྃ؂ࢹ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  for {
  var status syscall.WaitStatus
  var rusage syscall.Rusage
  wpid, err := syscall.Wait4(pid, &status, syscall.WNOHANG, &rusage)
  if err != nil || (wpid != 0 && status.Exited()) {
  processExitChannel <- pid
  return
  }
  time.Sleep(intervalMsec)
  }
  }(t, mock, proc.Pid)
  NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  ϓϩηεىಈޙɺgoroutineΛ૸Βͤͯ؂ࢹ͢Δ
  (ىಈ͍ͯ͠Δmockͷ਺͚ͩgoroutineΛ૸Β͍ͤͯΔ)
  ऴྃͨ͠ΒprocessExitChannelʹ௨஌
  WNOHANGΦϓγϣϯ:
  ঢ়ଶมԽ͕ىͬͨ͜ࢠϓϩηε͕ͳ͍৔߹ʹ͙͢ʹ෮ؼ
  status.ExitStatus()Ͱҟৗऴྃ֬ೝ΋ͨ͠Γ͢Δ

  View Slide

 73. NPDLϓϩηεͷঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ


  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔
  case pid := <-processExitChannel:
  mock := mockProcessTable[pid]
  // ऴྃޙͷ͓ย෇͚΋Ζ΋Ζ
  delete(mockProcessTable, pid)
  }
  }

  View Slide

 74. ‣ NPDLఀࢭॲཧͰਖ਼ৗʹఀࢭͰ͖͔ͨ
  NPDL༻ͷఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧΛઃஔ
  ࣗવఀࢭ
  w ࠷େՔಇ࣌ؒܦա
  w ఀࢭεςʔλε΁ͷભҠ
  ‣ NPDL͕ҟৗऴ͍ྃͯ͠ͳ͍͔
  NPDL͕ಥવͷࢮΛܴ͑ΔՄೳੑ΋θϩͰ͸ͳ͍
  ద੾ʹݕ஌ɾ௨஌͠ͳ͚Ε͹
  NPDLͷࢮ׆؂ࢹ


  ϓϩηεͷ
  ঢ়ଶมԽΛ؂ࢹ
  ఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧͱ
  ಈ࡞தͷϓϩηεΛൺֱ

  View Slide

 75. ఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧͷফԽ֬ೝ


  ticker := time.NewTicker(tickerIntervalMsec)
  defer ticker.Stop()
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔
  case tickTime := <-ticker.C:
  // τϦΨʔϑΝΠϧ͕͋Δͷʹ࢒͍ͬͯΔϓϩηεΛ֬ೝ
  t.processLeftMock(tickTime)
  }
  }
  func (t *Tower) processLeftMock(cur time.Time) {
  for mock, term := range t.terminateTable {
  if cur.Before(term.triggeredAt.Add(ForceTerminateTime)) {
  continue
  }
  pid, processExist := t.mockTable[mock]
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  err = proc.Signal(os.Kill)
  delete(t.terminateTable, mock)
  }
  }

  View Slide

 76. ఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧͷফԽ֬ೝ


  ticker := time.NewTicker(tickerIntervalMsec)
  defer ticker.Stop()
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔
  case tickTime := <-ticker.C:
  // τϦΨʔϑΝΠϧ͕͋Δͷʹ࢒͍ͬͯΔϓϩηεΛ֬ೝ
  t.processLeftMock(tickTime)
  }
  }
  func (t *Tower) processLeftMock(cur time.Time) {
  for mock, term := range t.terminateTable {
  if cur.Before(term.triggeredAt.Add(ForceTerminateTime)) {
  continue
  }
  pid, processExist := t.mockTable[mock]
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  err = proc.Signal(os.Kill)
  delete(t.terminateTable, mock)
  }
  }
  tickerΛ࢖ͬͯఆظతʹະফԽτϦΨʔϑΝΠϧΛ֬ೝ

  View Slide

 77. ఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧͷফԽ֬ೝ


  ticker := time.NewTicker(tickerIntervalMsec)
  defer ticker.Stop()
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔
  case tickTime := <-ticker.C:
  // τϦΨʔϑΝΠϧ͕͋Δͷʹ࢒͍ͬͯΔϓϩηεΛ֬ೝ
  t.processLeftMock(tickTime)
  }
  }
  func (t *Tower) processLeftMock(cur time.Time) {
  for mock, term := range t.terminateTable {
  if cur.Before(term.triggeredAt.Add(ForceTerminateTime)) {
  continue
  }
  pid, processExist := t.mockTable[mock]
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  err = proc.Signal(os.Kill)
  delete(t.terminateTable, mock)
  }
  }
  tickerΛ࢖ͬͯఆظతʹະফԽτϦΨʔϑΝΠϧΛ֬ೝ
  ઃஔޙҰఆ͕࣌ؒܦաͨ͠΋ͷͷΈ͕֬ೝର৅

  View Slide

 78. ఀࢭτϦΨʔϑΝΠϧͷফԽ֬ೝ


  ticker := time.NewTicker(tickerIntervalMsec)
  defer ticker.Stop()
  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔
  case tickTime := <-ticker.C:
  // τϦΨʔϑΝΠϧ͕͋Δͷʹ࢒͍ͬͯΔϓϩηεΛ֬ೝ
  t.processLeftMock(tickTime)
  }
  }
  func (t *Tower) processLeftMock(cur time.Time) {
  for mock, term := range t.terminateTable {
  if cur.Before(term.triggeredAt.Add(ForceTerminateTime)) {
  continue
  }
  pid, processExist := t.mockTable[mock]
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  err = proc.Signal(os.Kill)
  delete(t.terminateTable, mock)
  }
  }
  tickerΛ࢖ͬͯఆظతʹະফԽτϦΨʔϑΝΠϧΛ֬ೝ
  ઃஔޙҰఆ͕࣌ؒܦաͨ͠΋ͷͷΈ͕֬ೝର৅
  ϓϩηεڧ੍ऴྃ

  View Slide

 79. όΠφϦͷߋ৽

  View Slide

 80. ‣ NPDL
  Քಇத͸ߋ৽ෆཁ ಉ͡ઃఆͰಈ͖ଓ͚ΔͷͰ

  ىಈ࣌ʹ࠷৽൛ͷόΠφϦΛ࣋ͬͯ͘Ε͹0,
  ‣ UPXFS
  NPDL͕ՔಇதͰ΋ߋ৽͍ͨ͠
  ࠶ىಈ چUPXFSΛఀࢭ৽UPXFSΛىಈ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠
  NPDL؂ࢹঢ়گͷϨδϡʔϜΛ͕Μ͹Δʂ
  όΠφϦͷߋ৽


  View Slide

 81. ‣ ࠶ىಈखॱ
  <چ>UPXFSͷ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌
  <چ>τϦΨʔϑΝΠϧʹॻ͔Ε͍ͯΔόʔδϣϯΛ4͔Β%-ͯ͠ىಈ
  <چ>ऴྃ
  <৽>NPDLͷ؂ࢹঢ়گΛϨδϡʔϜ
  ‣ ϨδϡʔϜ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍΋ͷ
  NPDL$PEFͱ1*%Λؔ࿈෇͚ΔNBQ
  NPDLϓϩηεΛ؂ࢹ͢ΔHPSPVUJOF
  UPXFSͷ࠶ىಈ


  View Slide

 82. ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧݕ஌dऴྃ


  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔ఆظॲཧͱ͔
  case ev := <-t.towerReboot.Events:
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 || (base != towerRebootName) {
  continue
  }
  rebootStrs, err := ioutil.ReadFile(ev.Name)
  reboot := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rebootStrs)), " ")
  // ࠶ىಈ࣌ʹόΠφϦ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹͸μ΢ϯϩʔυͯ͘͠Δ(ུ)
  // ৽towerىಈ
  _, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // ϝΠϯϧʔϓ͔Βൈ͚Δ
  return
  }
  }

  View Slide

 83. ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧݕ஌dऴྃ


  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔ఆظॲཧͱ͔
  case ev := <-t.towerReboot.Events:
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 || (base != towerRebootName) {
  continue
  }
  rebootStrs, err := ioutil.ReadFile(ev.Name)
  reboot := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rebootStrs)), " ")
  // ࠶ىಈ࣌ʹόΠφϦ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹͸μ΢ϯϩʔυͯ͘͠Δ(ུ)
  // ৽towerىಈ
  _, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // ϝΠϯϧʔϓ͔Βൈ͚Δ
  return
  }
  }
  ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧͷ࡞੒ΠϕϯτҎ֎͸ແࢹ

  View Slide

 84. ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧݕ஌dऴྃ


  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔ఆظॲཧͱ͔
  case ev := <-t.towerReboot.Events:
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 || (base != towerRebootName) {
  continue
  }
  rebootStrs, err := ioutil.ReadFile(ev.Name)
  reboot := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rebootStrs)), " ")
  // ࠶ىಈ࣌ʹόΠφϦ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹͸μ΢ϯϩʔυͯ͘͠Δ(ུ)
  // ৽towerىಈ
  _, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // ϝΠϯϧʔϓ͔Βൈ͚Δ
  return
  }
  }
  ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧͷ࡞੒ΠϕϯτҎ֎͸ແࢹ
  τϦΨʔϑΝΠϧͷத਎ΛݺΜͰόʔδϣϯΛऔಘ

  View Slide

 85. ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧݕ஌dऴྃ


  // ϝΠϯϧʔϓ
  for {
  select {
  case // τϦΨʔϑΝΠϧͷݕ஌ॲཧͱ͔ϓϩηεऴྃ࣌ͷॲཧͱ͔ఆظॲཧͱ͔
  case ev := <-t.towerReboot.Events:
  if (ev.Op & fsnotify.Create) == 0 || (base != towerRebootName) {
  continue
  }
  rebootStrs, err := ioutil.ReadFile(ev.Name)
  reboot := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rebootStrs)), " ")
  // ࠶ىಈ࣌ʹόΠφϦ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹͸μ΢ϯϩʔυͯ͘͠Δ(ུ)
  // ৽towerىಈ
  _, err = os.StartProcess(binPath, args, attr)
  // ϝΠϯϧʔϓ͔Βൈ͚Δ
  return
  }
  }
  ࠶ىಈτϦΨʔϑΝΠϧͷ࡞੒ΠϕϯτҎ֎͸ແࢹ
  τϦΨʔϑΝΠϧͷத਎ΛݺΜͰόʔδϣϯΛऔಘ
  ϝΠϯϧʔϓ͔Βൈ͚Δͱͦͷ··ऴྃ

  View Slide

 86. NPDL؂ࢹঢ়گͷϨδϡʔϜ


  func NewTower() *Tower {
  // ͍Ζ͍ΖॳظԽ(ུ)
  // PIDϑΝΠϧΛऔಘ
  pidFiles, err := filepath.Glob(filepath.Join(t.PidsDir(), "mk-*"))
  for _, pidFile := range pidFiles {
  mock := MockCode(filepath.Base(pidFile))
  // PIDϑΝΠϧ͔ΒPIDΛಡΈऔΓ
  pidStr, err := ioutil.ReadFile(pidFile)
  pid, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(string(pidStr)))
  // PID͔Β࣮ࡍͷϓϩηεΛݟ͚ͭͯอଘ
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  t.mockProcessTable[pid] = mock
  // ϓϩηεऴྃ௨஌goroutineΛ௥Ճ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  // (ུ)
  }(&t, mock, pid)
  }
  }

  View Slide

 87. NPDL؂ࢹঢ়گͷϨδϡʔϜ


  func NewTower() *Tower {
  // ͍Ζ͍ΖॳظԽ(ུ)
  // PIDϑΝΠϧΛऔಘ
  pidFiles, err := filepath.Glob(filepath.Join(t.PidsDir(), "mk-*"))
  for _, pidFile := range pidFiles {
  mock := MockCode(filepath.Base(pidFile))
  // PIDϑΝΠϧ͔ΒPIDΛಡΈऔΓ
  pidStr, err := ioutil.ReadFile(pidFile)
  pid, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(string(pidStr)))
  // PID͔Β࣮ࡍͷϓϩηεΛݟ͚ͭͯอଘ
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  t.mockProcessTable[pid] = mock
  // ϓϩηεऴྃ௨஌goroutineΛ௥Ճ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  // (ུ)
  }(&t, mock, pid)
  }
  }
  ֤mock͸ىಈ࣌ʹPIDϑΝΠϧΛ࡞Δ

  View Slide

 88. NPDL؂ࢹঢ়گͷϨδϡʔϜ


  func NewTower() *Tower {
  // ͍Ζ͍ΖॳظԽ(ུ)
  // PIDϑΝΠϧΛऔಘ
  pidFiles, err := filepath.Glob(filepath.Join(t.PidsDir(), "mk-*"))
  for _, pidFile := range pidFiles {
  mock := MockCode(filepath.Base(pidFile))
  // PIDϑΝΠϧ͔ΒPIDΛಡΈऔΓ
  pidStr, err := ioutil.ReadFile(pidFile)
  pid, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(string(pidStr)))
  // PID͔Β࣮ࡍͷϓϩηεΛݟ͚ͭͯอଘ
  proc, err := os.FindProcess(pid)
  t.mockProcessTable[pid] = mock
  // ϓϩηεऴྃ௨஌goroutineΛ௥Ճ
  go func(t *Tower, mock MockCode, pid int) {
  // (ུ)
  }(&t, mock, pid)
  }
  }
  ֤mock͸ىಈ࣌ʹPIDϑΝΠϧΛ࡞Δ
  লུͯ͠Δ͚Ͳɺ
  ϓϩηε͕ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨΒPIDϑΝΠϧΛ࡟আ

  View Slide

 89. ·ͱΊ

  View Slide

 90. ‣ ɹɹʹ͓͍ͯɺ(PΛ࢖ͬͯ

  େྔͷϓϩηεΛͲͷΑ͏ʹ؅ཧ͍ͯ͠Δ͔Λ঺հ
  ͦ΋ͦ΋ͳΜͰϓϩηεʁͳΜͰ(P
  ϑΝΠϧϕʔεͷNPDLૢ࡞
  NPDLͷࢮ׆؂ࢹ
  όΠφϦͷߋ৽
  ‣ ʮ໌೔͔Β࢖͑ΔʯΑ͏ͳ಺༰Ͱ͸ͳ͍͸͚ͣͩͲɺ

  ָ͠ΜͰ΋Β͑ͨͳΒ޾͍Ͱ͢
  ‣ (Pͨͷ͍͠ʂ
  ·ͱΊ


  View Slide

 91. ΛҰॹʹ
  ։ൃͯ͘͠ΕΔ஥ؒΛืूதʂ
  ͝ڵຯ͋Δํ͸ໟར·Ͱʂ
  Go Ruby AWS IoT
  ΋ͬͱ͏·͘΍ΕΔʂ
  ͓΋͠Ζͦ͏ʂ
  @Fukuoka

  View Slide