Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ca.swift.pdf

Kyohei Ito
December 01, 2016
1.9k

 ca.swift.pdf

Kyohei Ito

December 01, 2016
Tweet

Transcript

 1. ͜Ε͔Β࢝ΊΔ
  Protocol Buffers ӡ༻
  2016/12/1 CA.swift

  View full-size slide

 2. About Me
  ҏ౻ɹګฏ
  Github : KyoheiG3
  Twitter : @KyoheiG3

  View full-size slide

 3. protobufΛ࢖͍࢝ΊͨྲྀΕ
  • gRPCΛ࢖͓͏ͱ͍ͯͨ͠
  • Obj-CͷελςΟοΫϥΠϒϥϦͷಋೖ͕ͭΒ͔ͬͨ
  • Android΋ͳΜ͔ͭΒͦ͏ͩͬͨ
  • ͳΜ͔৭ʑ͔ͭΒͬͨʢΑ֮͑ͯ͘ͳ͍

  View full-size slide

 4. gRPC͸΍Ί͚ͨͲprotobuf͸ͦͷ··࢖ͬͨ

  View full-size slide

 5. protobufͷ͓͞Β͍

  View full-size slide

 6. protobufͷಛ௃
  • ࣄલʹߏ଄Λఆٛ͢Δ
  • όΠφϦσʔλΛ௚઀ѻ͏

  View full-size slide

 7. protobufͷػೳ
  • Ϋϥεఆٛ
  • όΠφϦσʔλͷγϦΞϥΠζ/σγϦΞϥΠζ
  • JSONσʔλͷγϦΞϥΠζ/σγϦΞϥΠζ

  View full-size slide

 8. protobufͷϝϦοτ
  • σʔλྔ
  • ߴ଎
  • ҆શ
  • ڞ༗

  View full-size slide

 9. protobufͷσϝϦοτ
  • ίϯύΠϧ
  • ಋೖखॱ
  • ֬ೝखॱ

  View full-size slide

 10. σϝϦοτΛϝϦοτʹ
  ม͍͖͑ͯ·͠ΐ͏ !

  View full-size slide

 11. ಋೖͷ؆୯ͳྲྀΕ
  1. ϓϩδΣΫτଆͰϏϧυ؀ڥΛߏங
  2. .protoϑΝΠϧΛ࡞੒
  3. .protoϑΝΠϧΛίϯύΠϧ
  4. ग़དྷ্͕ͬͨϑΝΠϧΛಋೖ

  View full-size slide

 12. 1. ϓϩδΣΫτଆͰϏϧυ؀ڥΛߏங
  • protocϓϥάΠϯͷબఆ
  • ؀ڥ෼༻ҙ(Android, iOS, web, api, etc..)
  • protocϓϥάΠϯͷϥΠϒϥϦΛಋೖ

  View full-size slide

 13. 1. ϓϩδΣΫτଆͰϏϧυ؀ڥΛߏங
  Swiftͩͱ2ͭ
  https://github.com/apple/swift-protobuf
  https://github.com/alexeyxo/protobuf-swift

  View full-size slide

 14. 2. .protoϑΝΠϧΛ࡞੒
  .protoϑΝΠϧྫ
  syntax = "proto3";
  message BookInfo {
  int64 id = 1;
  string title = 2;
  string author = 3;
  }
  message MyLibrary {
  int64 id = 1;
  string name = 2;
  repeated BookInfo books = 3;
  map keys = 4;
  }

  View full-size slide

 15. 3. .protoϑΝΠϧΛίϯύΠϧ

  View full-size slide

 16. 4. ग़དྷ্͕ͬͨϑΝΠϧΛಋೖ
  iOSͳΒϓϩδΣΫτʹϑΝΠϧΛಥͬࠐΉ͚ͩ

  View full-size slide

 17. ͦͷ··ΦϒδΣΫτͱͯ͠ར༻Մೳ
  • protobuf
  message MyLibrary {
  int64 id = 1;
  string name = 2;
  repeated BookInfo books = 3;
  map keys = 4;
  }
  • Swift
  public struct MyLibrary {
  public var id: Int64 = 0
  public var name: String = ""
  public var books: [BookInfo] = []
  public var keys: Dictionary = [:]
  }

  View full-size slide

 18. ஫ҙ఺
  • ࡞ͬͨϑΝΠϧ͸ฤू͠ͳ͍
  • ಠࣗͷmodel͕࢖͍͍ͨ৔߹͸Ϛοϐϯά͕ඞཁ
  • ωʔϜεϖʔε͸packageͰղܾ͢Δ

  View full-size slide

 19. σϝϦοτΛղܾ͢Δ

  View full-size slide

 20. JSONͳͲͱൺֱͯ͠൥Θ͍͠ͱࢥΘΕΔ໰୊఺Ұཡ
  • ࣄલఆ͕ٛඞཁ໰୊
  • มߋͷ౓ʹίϯύΠϧ͕ඞཁ໰୊
  • ελϒͱ͔࡞Δͷ໘౗ͳΜͰ͠ΐʁ໰୊
  • όΠφϦ͸ਓؒʹ͸ཧղͮ͠Β͍໰୊

  View full-size slide

 21. ͔֬ʹ...Ͱ΋JSONʹ΋໰୊͸৭ʑ͋Γͦ͏...

  View full-size slide

 22. JSONͷख͕ܰ͞΋ͨΒ͢؁͍᠘

  View full-size slide

 23. JSONͰؕΓ͕ͪͳࣦഊ
  • σʔλఆٛΛ࣮૷ͱ͸ผͷͱ͜ΖͰߦ͏
  • υΩϡϝϯτͱ࣮σʔλ͕ͳΜ͔ҧ͏
  • ͦ΋ͦ΋ఆ͕ٛ؅ཧ͞Ε͍ͯͳ͍
  • มߋཤྺ͕௥͑ͳ͍
  • มߋՕॴ͕௥͑ͳ͍

  View full-size slide

 24. protobufͰղܾ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 25. ໰୊Ͱ໰୊ղܾ

  View full-size slide

 26. ࣄલఆ͕ٛඞཁ໰୊վΊ
  ࣄલఆٛͰ໰୊ղܾ
  ೝ͕ࣝζϨͳ͍

  View full-size slide

 27. ࣄલఆ͕ٛඞཁ໰୊վΊ
  ࣄલఆٛͰ໰୊ղܾ
  มߋΛϨϏϡʔͰ͖Δ

  View full-size slide

 28. ࣄલఆ͕ٛඞཁ໰୊վΊ
  ࣄલఆٛͰ໰୊ղܾ
  υΩϡϝϯτΛग़ྗͰ͖Δ

  View full-size slide

 29. มߋͷ౓ʹίϯύΠϧ͕ඞཁ໰୊վΊ
  มߋ͕ඞཁͳ࣌ʹίϯύΠϧͯ͠໰୊ղܾ
  • ϑΟʔϧυͷ௥Ճ͸ແࢹͰ͖Δ
  • TagมߋͳͲͷഁյతมߋ͕ͳ͚Ε͹ߋ৽ඞਢͰ͸ͳ͍
  • αʔόଆͰΩʔ໊͕มߋ͞Εͯ΋ࠓ·Ͱ௨Γར༻Մೳ
  ※JSONͷγϦΞϥΠζͳͲͷॲཧ్͕தʹೖΔ৔߹ɺΩʔ໊Λ
  มߋ͢Δͱσʔλ͕ܽམ͠·͢

  View full-size slide

 30. ελϒͱ͔࡞Δͷ໘౗ͳΜͰ͠ΐʁ໰୊͸
  JSONσγϦΞϥΠζͰղܾ
  • JSONͰ༻ҙͨ͠σʔλ͔ΒσγϦΞϥΠζͰ͖Δ
  • protobufΛฦ͢ϞοΫΛ࡞Γ͍ͨͳΒσγϦΞϥΠζσʔλ
  ΛߋʹprotobufʹγϦΞϥΠζ
  • Himotoki࢖ͬͯΔʁҰ୴JSONʹγϦΞϥΠζ͠Α͏ʢବ

  View full-size slide

 31. όΠφϦ͸ਓؒʹ͸ཧղͮ͠Β͍໰୊͸
  ௨৴σʔλͷ೉ಡԽͱׂΓ੾Δ
  • #DEBUGͷ࣌͸application/jsonͰड͚औΔͳͲ
  • ΦϒδΣΫτ͸ී௨ʹϩάग़ྗͰ͖Δ
  • ੜͷJSONจࣈྻΑΓσόοά͠қ͍

  View full-size slide

 32. APIͰprotobufΛฦ͢
  • EntityΛprotobufͷ΋ͷʹ͢Δ
  • ϦΫΤετͷAcceptϔομͰ൑அ

  View full-size slide

 33. ϦΫΤετͷAcceptϔομͰ൑அ
  let library = getLibrary()
  let accept = request.headers["Accept"]
  if accept == "application/protobuf" {
  response.headers["Content-Type"] = "application/protobuf"
  response.send(data: try library.serializeProtobuf())
  } else {
  response.headers["Content-Type"] = "application/json; charset=UTF-8"
  response.send(try library.serializeJSON())
  }

  View full-size slide

 34. protobufͰϦΫΤετ͢Δ
  • ϦΫΤετʹAcceptϔομΛຒΊࠐΉ
  • ϨεϙϯεϔομΛݟͯjsonͱprotobufͷ੾Γସ͑

  View full-size slide

 35. ϨεϙϯεϔομΛݟͯjsonͱprotobufͷ੾Γସ͑
  let contentType = response.allHeaderFields["Content-Type"] as? String
  if let type = contentType, type == "application/protobuf" {
  return try MyLibrary(protobuf: data)
  } else {
  let json = String(bytes: data, encoding: .utf8)
  return try MyLibrary(json: json!)
  }

  View full-size slide

 36. stab͸JSONσγϦΞϥΠζ
  let json = String(bytes: data, encoding: .utf8)
  return try MyLibrary(json: json!)

  View full-size slide

 37. protobufΛฦ͢ϞοΫ
  let json = String(bytes: data, encoding: .utf8)
  let library = try MyLibrary(json: json!)
  return try library.serializeProtobuf()

  View full-size slide

 38. ͦͷଞ΍Δ͜ͱ
  • .protoΛόʔδϣϯ؅ཧ
  • .protoͷυΩϡϝϯτԽ
  • .swiftͷframeworkԽ

  View full-size slide

 39. .protoͷυΩϡϝϯτԽ
  https://github.com/estan/protoc-gen-doc
  $ brew install qt5
  $ brew link --force qt5
  $ git clone https://github.com/estan/protoc-gen-doc.git
  $ cd protoc-gen-doc
  $ PROTOBUF_PREFIX=/usr/local/Cellar/protobuf/3.1.0 qmake
  $ make && make install
  ※PROTOBUF_PREFIX͸ɺ࢖༻͢Δprotobufʹ߹Θͤͯͩ͘͞
  ͍ɻ

  View full-size slide

 40. .protoͷυΩϡϝϯτԽ
  $ protoc --doc_out=markdown,../docs.md:. *.proto
  $ protoc --doc_out=html,../index.html:. *.proto

  View full-size slide

 41. .swiftΛframeworkԽ͢Δ
  Pod::Spec.new do |s|
  s.name = "Protobuf"
  s.summary = "Protobuf"
  s.homepage = "https://github.com/KyoheiG3/ProtobufExample"
  s.version = "0.0.1"
  s.author = { "Kyohei Ito" => "[email protected]" }
  s.ios.deployment_target = '8.0'
  s.source = { :path => '.' }
  s.source_files = "**/*.swift"
  s.requires_arc = true
  s.dependency 'SwiftProtobuf'
  end

  View full-size slide

 42. .swiftΛframeworkԽ͢Δ
  pod 'Protobuf', :path => '../protos'

  View full-size slide

 43. σϞ
  https://github.com/KyoheiG3/ProtobufExample

  View full-size slide