Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

orecon_vol1.pdf

Kyohei Ito
October 03, 2017
1.4k

 orecon_vol1.pdf

Kyohei Ito

October 03, 2017
Tweet

Transcript

 1. ӳޠ͕Ͱ͖ͳ͍ΤϯδχΞ͕
  ൒೥ؒαϯϑϥϯγείʹ
  ߦ͖ͬͯͨ࿩
  2017/10/03 Զίϯ Vol.1 / Day. 2

  View full-size slide

 2. About Me
  ҏ౻ɹګฏ
  Github : KyoheiG3
  Twitter : @KyoheiG3

  View full-size slide

 3. ΞδΣϯμ
  • લఏ
  • ४උ
  • ౉ถ
  • ࢓ࣄ
  • ޠֶ

  View full-size slide

 4. ࣾ಺੍౓ ENERGY
  5. ϫʔΩϯάΞϒϩʔυ
  ※ւ֎ͰͷωοτϫʔΩϯά΍ΧϯϑΝϨϯεࢀՃʹΑΔ࠷৽৘
  ใऔಘͷͨΊɺબൈ͞ΕͨΤϯδχΞ͕ւ֎ͰҰఆظؒಇ͚Δ
  ੍౓ɻ

  View full-size slide

 5. ໊໨
  • ւ֎ʹΫϥΠΞϯτͷLABΛ࡞Δ
  • ւ֎͔Β৘ใΛൃ৴͢Δ
  • ւ֎ͰίωΫγϣϯΛ࡞Δ

  View full-size slide

 6. ࣮ࡍ
  • ΞϝϦΧʹॅΜͰΈ͍ͨ
  • ޠֶֶߍߦ͖͍ͨ
  • ւ֎ͷΤϯδχΞͱ஌Γ߹͍͍ͨ

  View full-size slide

 7. ४උ
  • Ϗβͷऔಘ (3ϲ݄લ~)
  • ίϫʔΩϯάεϖʔεͷܖ໿ (3ϲ݄લ~)
  • Ξύʔτͷܖ໿ (2ϲ݄લ~)
  • ӳޠ (3ϲ݄લ~)
  • ਎ล੔ཧ (దٓ)

  View full-size slide

 8. Ϗβͷऔಘ
  • B-1 (൒೥ؒ଺ࡏՄೳͳϏδωε༻ͷϏβ)
  • ਃ੥୅ߦ
  • ໘઀ରࡦ

  View full-size slide

 9. ίϫʔΩϯάεϖʔεͷܖ໿
  • WeWork SOMA

  View full-size slide

 10. Ξύʔτͷܖ໿
  • WebͰྑͦ͞͏ͳΞύʔτͷީิΛબ୒
  • ࣮ࡍʹԼݟ
  • ܖ໿ (ΞϝϦΧϯϗʔϜζ)

  View full-size slide

 11. ӳޠ
  • Duolingo
  • Memrise
  • தֶӳޠͷ෮शͷຊ

  View full-size slide

 12. ਎ล੔ཧ
  • ϖοτ΍২෺Λ༬͚Δ
  • ͨ·ʹ͸୭͔ʹՈͷ༷ࢠΛݟͯ΋Β͏
  • ೔ຊ৯
  • Ҩॻ

  View full-size slide

 13. ౸ண30෼Ͱ࠳ં
  • How are you? ͱ෮এ͞ΕΔ
  • ౉ถཧ༝Λઆ໌Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 14. WeWorkͷड෇Ͱ࠳ં
  • yes
  • ok
  • here

  View full-size slide

 15. ޠֶֶߍͰ࠳ં
  • ΈΜͳӳޠ஻ΕΔ΍Μ

  View full-size slide

 16. ϛʔτΞοϓͰͷ࠳ં
  • ࿩͔͚͠ΔͳΦʔϥΛग़͟͞ΔΛ͑ͳ͍
  • ొஃऀͷLT͕ऴΘͬͨΒଈؼ୐

  View full-size slide

 17. ࢓ࣄ
  • AbemaTVͷiOS / tvOSʹؔ͢ΔௐࠪͳͲ
  • ΧϯϑΝϨϯεͷࢀՃ
  • ϏϦϠʔυ

  View full-size slide

 18. 20ि΄Ͳ௨ֶͨ݁͠Ռ

  View full-size slide

 19. 20ि΄Ͳ௨ֶͨ݁͠Ռ

  View full-size slide

 20. ΞϝϦΧͬͯ͜Μͳͱ͜Ζɾߦ͘લ
  • ΈΜͳ͍ٕ͢͝ज़ऀ
  • ૣ͘ؼΔͨΊʹޮ཰తʹಇ͘
  • ֗த͸ةݥͳͱ͜Ζ͹͔Γ
  • ͓໾ॴ͸ෆ਌੾

  View full-size slide

 21. ΞϝϦΧͬͯ͜Μͳͱ͜Ζɾߦͬͨޙ
  • ೔ຊͷٕज़ऀͱͦΜͳมΘΒͳ͍ (Ұ෦ʹఱ࠽͕ډΔ)
  • னؒͰ΋ී௨ʹϦϥοΫεͯͦͦ͜͜͠μϥμϥͯ͠Δ
  • ֗தͰา͚ͳ͍ͱ͜Ζ͸͋Μ·Γͳ͍͚Ͳ໷͸ා͍
  • ͓໾ॴ͸ຊ౰ʹෆ਌੾

  View full-size slide

 22. ਎ʹ͍ͭͨ΋ͷ
  • ੜ͖͍͚ͯΔ΄Ͳͷӳޠྗ
  • ੜ͖͍ͯͨ͘Ίͷ౓ڳ

  View full-size slide