Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Perl meets Real World

mackee
August 29, 2014

Perl meets Real World

YAPC::Asia 2014 2014-08-29 by @mackee_w

mackee

August 29, 2014
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Perl meets Real World
  2014-08-29 YAPC::Asia 2014

  View Slide

 2. @mackee_w a.k.a Ϛίϐʔ
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ ٕज़෦
  • αʔόαΠυΤϯδχΞ(Perl)
  • ιʔγϟϧήʔϜͷ։ൃ/ӡ༻
  • ࠓ࡞͍ͬͯΔήʔϜ͸ࣄલొ࿥ड෇த

  View Slide

 3. ͯ͞

  View Slide

 4. WebΤϯδχΞ͕
  Կނϋʔυ΢ΣΞ͔ʁ

  View Slide

 5. ڈ೥গ͚ͩ͠ϋʔυ΢ΣΞͷ
  ࢓ࣄΛͨ͠
  • ઇࢁͰϥδίϯϔϦΛඈ͹͢࢓ࣄ
  • Webͷٕज़͔͠ແ͔ͬͨ
  • ௐ΂ͨΒ࠷ۙͷϋʔυ͸͍͢͜͝ͱʹͳͬ
  ͍ͯͨ

  View Slide

 6. ࢖ٕͬͨज़
  • RaspberryPi
  • Arduino
  • OpenCV
  • Ansible

  View Slide

 7. ϋʔυ΢ΣΞ
  શ෦ҰൠతʹೖखՄೳ

  View Slide

 8. ιϑτ΢ΣΞ
  “Web”ʹ΋௨ͣΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 9. ۤ࿑΋͚͋ͬͨΕͲ
  ָ͔ͬͨ͠ͷͰ”ํ๏”ͷ
  Ұ෦Λ঺հ͠·͢

  View Slide

 10. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • RaspberryPiͱArduino
  • Φʔϓϯιʔεϋʔυ΢ΣΞ
  • Perl͚ͩͰωΪΛৼΔ
  • ࣗ࡞ϋʔυ΢ΣΞͱະདྷ

  View Slide

 11. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ϋϯμ෇͚ʢձ৔͔Β͓ͦΒౖ͘ΒΕΔʣ
  • ճ࿏ઃܭʢཁ๬͕͋Ε͹ผͷػձʹʣ
  • ΨνͷArduinoʢ͍ͨΒ࠙਌ձͱ͔Ͱʣ
  • ͦͷଞΨνిࢠ޻࡞

  View Slide

 12. ୈҰষ
  Raspberry PiͱArduino

  View Slide

 13. Raspberry Pi
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberry_Pi_Photo.jpg

  View Slide

 14. • ARM 700MHz
  • 512MB RAM(Model B)
  • SD CARD
  • 100BASE-TX LAN
  • USB2.0 x 2
  • HDMI and RCA VIDEO
  • Audio
  • Power by USB

  View Slide

 15. Q. Ͱɺ͜ΕͰPerl͸ಈ͘ͷʁ

  View Slide

 16. A. ΋ͪΖΜಈ͖·͢ʂ

  View Slide

 17. ී௨ͷLinux͕ಈ͘
  • Raspbian (DebianͷRasPi޲͚ΧελϜ)
  • NOOBS(for beginner)
  • Pidora(FedoraͷRasPi޲͚ΧελϜ)

  View Slide

 18. ͦ΋ͦ΋ͷRasPiͷ໨త
  • খதֶੜ΍ൃల్্ࠃ޲͚ͷITڭҭ
  • RCAϏσΦδϟοΫ͕෇͍͍ͯΔͷ΋ൃల్্
  ࠃͷϒϥ΢ϯ؅ςϨϏͰ࢖͏ͨΊ
  • MinecraftͷRasPi൛ͱ͔΋͋ͬͯPythonͰΧελ
  ϚΠζͰ͖ͨΓ͢Δ

  View Slide

 19. kano
  ࢠڙ޲͚ͷΦʔϧΠϯϫϯͷPCΩοτ
  https://www.kickstarter.com/projects/alexklein/kano-a-computer-anyone-can-make

  View Slide

 20. ͔͠͠େਓ΋஫໨༷ͯ͠ʑͳ
  ϓϩδΣΫτ͕ڵͬͨ

  View Slide

 21. RaspberryPiΛ࢖ͬͨϓϩδΣΫτ

  View Slide

 22. Raspberry Pi͸
  Կނ஫໨/׆༻͞Ε͔ͨ

  View Slide

 23. ·͍͋ΖΜͳཧ༝͸͋Δ
  • ͍҆ (B/B+͕4000ԁఔ౓)
  • ΫϨδοτΧʔυαΠζ
  • ଞʹ΋طʹಉछͷ΋ͷ͸͋ͬͨ
  • ؀ڥ͕੔͍ͬͯΔ(ग़͕ࣗॳ৺ऀ޲͚)
  • ࡞ྫ͕ଟ͍

  View Slide

 24. GPIO

  View Slide

 25. GPIO - ݱ࣮ੈքʹհೖ͢ΔͨΊͷखஈ

  View Slide

 26. ిؾΛݟฉ͖͠ɺ͠Ό΂Δ
  • ϞʔλʔͳͲͷۦಈػثͷಈ࡞ -> ࢛ࢶ
  • ηϯαʔͰͷपғঢ়گͷݕ஌ -> ޒײ

  View Slide

 27. ిؾͱ͍͏࠷΋௿ϨΠϠʔΛ
  खܰʹѻ͑Δͷ͕RasPi

  View Slide

 28. Arduinoͷ࿩

  View Slide

 29. • ిؾΛѻ͏͜ͱʹಛԽ
  • 8bit ϚΠίϯΛ౥ࡌ
  • ॲཧೳྗ͸ඇৗʹখ͍͞
  • USB͸ೖྗઐ༻
  • ྫ֎΋͋Δ
  • LinuxͳͲ౸ఈಈ͔ͳ͍
  • ௚઀ϐϯΛૢ࡞͢Δ

  View Slide

 30. Q. Ͱɺ͜ΕͰPerl͸ಈ͘ͷʁ

  View Slide

 31. A. (‘A`) ಈ͔ͳ͍ɻɻɻ

  View Slide

 32. ϋʔυ΢ΣΞ୯ମͰ͸ඇྗ͕ͩ
  ΤίγεςϜ͕ڧྗ

  View Slide

 33. Arduino IDE
  Arduinoʹඞཁͳ΋ͷΛશͯ٧ΊࠐΜͩιϑτ΢ΣΞ

  View Slide

 34. γʔϧυ
  ਌ُࢠُํࣜͰ֦ு͢ΔΞλονϝϯτ

  View Slide

 35. ϥΠϒϥϦ΍ArduinoΛલఏͱͨ͠Ωοτ

  View Slide

 36. ๻͸͜͏࢖͍෼͚Δ

  View Slide

 37. RaspberryPiͰ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ը૾ॲཧͱ͔Τϯίʔυͱ͔ॏ͍ͨॲཧ
  • ෳࡶͳΞϧΰϦζϜΛཁ͢Δ΋ͷ
  • PC޲͚ͷϥΠϒϥϦ͕͙͢ಈ͖΍͍͢
  • ௒؆୯ͳΦϯΦϑఔ౓ͷϋʔυ΢ΣΞ੍ޚ

  View Slide

 38. ArduinoͰ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ࣗ࡞ͷిࢠ෦඼ͳͲͱ࿈ܞ͢Δέʔε
  • Arduino޲͚ϥΠϒϥϦ͕͢Ͱʹ͋Δ৔߹
  • PWM੍ޚͳͲͷߴ଎ʹΦϯɾΦϑΛ΍Δ৔߹
  • RasPiͩͱ͜͏͍͏͜ͱΛ΍ΔͱCPUΛΊͬ
  ͪΌ৯͏

  View Slide

 39. ීஈ͸2ͭΛ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ
  ͕ଟ͍Ͱ͕͢ɺͦΕ͸ޙͷষͰ

  View Slide

 40. ୈೋষ
  Φʔϓϯϋʔυ΢ΣΞ

  View Slide

 41. ΦʔϓϯιʔεϥΠηϯε
  • ࣗ༝ͳ࠶൦෍͕Մೳ
  • ιʔείʔυ͕ೖखͰ͖Δ
  • ೿ੜ෺Λ࡞ͬͯ΋ྑ͍
  • ͦͷଞϥΠηϯε͕ܧঝ͞ΕΔͱ͔

  View Slide

 42. ϋʔυ΢ΣΞʹ͓͚Δ
  Φʔϓϯιʔεͱ͸

  View Slide

 43. ϋʔυ΢ΣΞͷιʔε
  • ϑΝʔϜ΢ΣΞ
  • ճ࿏ਤ
  • ෦඼৘ใ
  • ج൘഑ஔਤ

  View Slide

 44. Arduinoͷྫ

  View Slide

 45. ճ࿏ਤ(Arduino Unoͷ৔߹)
  http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

  View Slide

 46. ج൘഑ஔਤ΋Eagleͱ͍͏
  ճ࿏ਤ/ج൘ΤσΟλͷܗࣜͰ
  ൦෍͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 47. ͭ·Γ؆୯ʹArduinoΛ
  ࣗ࡞͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ

  View Slide

 48. ݱʹΫϩʔϯ͕͍ͬͺ͍ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 49. ArduinoΛࣗ࡞͢ΔϝϦοτ
  • ػೳͷ௥Ճ
  • Ϟʔλʔ੍ޚճ࿏Λ૊ΈࠐΉͱ͔
  • ϑοτϓϦϯτͷݮগ
  • ΊͬͪΌখ͍͞ػثʹੵΈ͍ͨ
  • ArduinoͷΤίγεςϜͷԸܙΛड͚ΒΕΔ

  View Slide

 50. ϋʔυΛΦʔϓϯʹ͢Δ͜ͱ
  • ϋοΫΛଅ͢
  • ΤίγεςϜ͕ൃల͠΍͍͢
  • ྲྀߦΔͱ໛଄඼͕ͨ͘͞Μग़ͯ͘Δ
  • Arduino΍RasPi͸໊લΛ࢖͏ͷΛϥΠη
  ϯεͰ੍ݶ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 51. ΦʔϓϯʹͳΕ͹ϋʔυ΢ΣΞ
  Ͱ΋ϚογϡΞοϓ(ࢮޠ)
  ग़དྷΔͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷ

  View Slide

 52. ୈࡾষ
  Perl͚ͩͰωΪΛৼΔ

  View Slide

 53. View Slide

 54. ωΪΛৼΔͱ͸ʁʁʁ
  • ݩʑχίχίಈըͷॳԻϛΫಈըͰωΪΛ
  ৼΔ΋ͷ͕͋Δ
  • χίχίٕज़෦Ͱೖ໳ಈըͰΑ͘୊ࡐʹͳ
  Δ
  • ͍ΖΜͳ΋ͷͰωΪΛৼ͍ͬͯΔ

  View Slide

 55. ҎԼͷറΓͰ࡞Δ
  • ϋϯμ෇͚ͳ͠ ϒϨουϘʔυͳ͠
  • Arduinoݴޠ͸ॻ͔ͳ͍
  • Perl͸ॻ͘(YAPCͳͷͰ)

  View Slide

 56. ࡐྉ
  • Raspberry Pi Model B
  • Arduino Leonardo(Ոʹ͋ͬͨ)
  • GROVE System

  View Slide

 57. GROVE Systemͱ͸

  View Slide

 58. ͜͏͍͏ͪͬͪΌ͍෦඼͕͋ͬͯ

  View Slide

 59. ͜͏͍͏γʔϧυΛArduinoʹࡌ͚ͬͯ

  View Slide

 60. ͜Μͳ͔Μ͡Ͱͭͳ͛ͯ࢖͏

  View Slide

 61. ࢖͏ͨΊͷϥΠϒϥϦ΋طʹ
  ׬උ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 62. Step 1
  Raspberry PiͱArduinoͰ
  ͓͠Ό΂Γ͢Δ

  View Slide

 63. Firmata͍ͬͯ͏ͷΛ࢖͍·͢
  • Firmata͸Arduinoͱ͔ͷϚΠίϯͱPCؒ
  Ͱ͓͠Ό΂Γ͢ΔͨΊͷϓϩτίϧ
  • ͓खܰಋೖՄೳ

  View Slide

 64. ࠓ౓͸FirmataͰLEDΛޫΒ͢

  View Slide

 65. PerlͰFirmataΛ͠Ό΂Δ

  View Slide

 66. ArduinoʹFirmataͷ
  εέονΛॻ͖ࠐΉ

  View Slide

 67. ϋʔυͷ΄͏ͷ४උ
  • ArduinoͱGROVE Base ShieldΛ઀ଓ
  • γʔϧυͷD4ʹLEDϞδϡʔϧΛ઀ଓ
  • ArduinoͱRaspberry PiΛͭͳ͛Δ

  View Slide

 68. Step 2
  αʔϘϞʔλΛ࢖͏

  View Slide

 69. GROVEͷαʔϘϞʔλ
  D3ʹͭͳ͍ͩ

  View Slide

 70. Step 3
  WebΞϓϦԽ͢Δ

  View Slide

 71. Amon2Ͱ࡞Δ

  View Slide

 72. WebΞϓϦͷػೳ
  • WebSocketͰ֯౓৘ใΛड৴
  • ͦͷ஋ΛRedisʹॻ͖ࠐΉ

  View Slide

 73. ผϓϩηεͷϫʔΧʔ
  • ແݶϧʔϓͰRedisͷ஋Λ؂ࢹ
  • มԽ͕͋Ε͹FirmataͰArduinoʹૹ৴

  View Slide

 74. σϞ

  View Slide

 75. ࠷ऴষ
  ࣗ࡞ϋʔυ΢ΣΞͱະདྷ

  View Slide

 76. ϋʔυ΢ΣΞΛࣗ෼Ͱ࡞ΕΔ
  ࣌୅͸࣮֬ʹདྷ͍ͯΔ
  • 3DϓϦϯλͱ͔ੲ͸ߟ͑ΒΕͳ͔ͬͨ
  • ᝑମΛ͔ͬ͜ྑ͘࡞Δ໰୊͕ૉૣ͘ղܾ
  • ϋʔυ΢ΣΞΛखചΓ͢Δ࣌୅ʹͳͬͨ
  • Make Fairͱ͔Ͷ

  View Slide

 77. IRKit
  http://getirkit.com/

  View Slide

 78. IRKit
  • த਎͸Arduinoޓ׵ج൘
  • ͢΂ͯΦʔϓϯ
  • ճ࿏ઃܭ΍ᝑମͷઃܭΛݸਓͰߦ͏

  View Slide

 79. ϋʔυ΢ΣΞΛ͕ͬͭΓ΍Β
  ͣʹ࡞ΕΔ࣌୅
  • ࣗ෼ͷख׳ΕͨݴޠͰهड़Ͱ͖Δ
  • ϋϯμ෇͚ෆཁ
  • εςοϓΞοϓ͢ΔͱϒϨουϘʔυ΍
  ϋϯμ෇͚͕ඞཁʹͳΔ͚ΕͲ

  View Slide

 80. ·ͩ·ͩ଍Γͳ͍͜ͱ
  (๻͕஌Βͳ͍͚͔ͩ΋)
  • ΤϯδχΞϦϯάͱͯ͠ͷ࢓૊ΈԽ
  • PerlͰݴ͏CPANΈ͍ͨͳ΍ͭ
  • ษڧձɺϫʔΫγϣοϓ
  • ςετ؀ڥ

  View Slide

 81. ϋʔυ΢ΣΞͳਓͱग़ձ͍͍ͨʂ
  • Webͷਓͱ͸Α͘ձ͏͚ΕͲɺ͜͏͍͏͜
  ͱ΍͍ͬͯΔਓͳ͔ͳ͔ग़ձΘͳ͍
  • ͍ͨΒ঺հͯ͠ཉ͍͠͠ɺ͋ͳ͕ͨͦ͏Ͱ
  ͋Ε͹༑ͩͪʹͳ͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 82. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 83. ࣭ٙԠ౴΍
  ͕࣌ؒ༨ͬͨΒ΍Δ༻

  View Slide

 84. ແઢԽ

  View Slide

 85. γϦΞϧΛແઢԽ
  • XBee/XBee WiFi΍ͦͷଞແઢLANϞδϡʔϧ
  • γϦΞϧΛZigBee΍WiFiʹม׵Ͱ͖Δ
  • ٕదʹ஫ҙ
  • ւ֎੡Ϟδϡʔϧ͸ి೾๏ͰҾ͔͔ͬΔͱ
  ͔͋Δ

  View Slide

 86. RasPi Cam

  View Slide

 87. Raspberry Piઐ༻Χϝϥ
  • খ͍͍ͦͦ҆͜͜͞͠(2000ԁ୆)
  • ͨͩ͠RasPiઐ༻
  • RasPiΛϥΠϒΧϝϥͱ͔ʹग़དྷΔ
  • ϔϦͰ΋࢖͍·ͨ͠ʢখ͍͞͠USB৯Θͳ͍

  View Slide