Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Lets enjoy code reading

makicamel
January 09, 2020

Lets enjoy code reading

実例で見るコードリーディングのススメ
2020.01.09. Omotesando.rb #54 〜 コードの読み方 〜

makicamel

January 09, 2020
Tweet

More Decks by makicamel

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣮ྫͰݟΔ
  ίʔυϦʔσΟϯάͷεεϝ
  2020.1.9.
  Omotesando.rb #54
  @makicamel

  View Slide

 2. •@makicamel / ઒ݪສق

  •Ruby/Railsྺ3೥͘Β͍
  •Ruby ͱϏʔϧɹɹͱ͓ञ͕޷͖
  ࣗݾ঺հ
  ࠷ۙ೤͍τϐοΫ͸
  ݕࡧͰ͢

  View Slide

 3. ಥવͰ͕͢
  ໰୊Ͱ͢

  View Slide

 4. ݕࡧΤϯδϯ͸ͳͥݟ͚ͭΔͷ͔஌͓͖͍ͬͯͨ΢Σϒ৘ใݕࡧͷجૅ஌ࣝc৿େೋ࿠

  IUUQTXXXBNB[PODPKQݕࡧΤϯδϯ͸ͳͥݟ͚ͭΔͷ͔EQ
  ⇀ᄝaൗࢸᇏƎƒ≌∓ದ¸ƑದůᇾƶƊŧƮƋ࿽
  ƲƯƉŧơżb

  ൗࢸᇏƑżƜƉƑದůҕࡆźƉ℧Ƅ㋆ŰŻƦƶŴƶ
  ն߶ƵżƮƋŰaޅ߭℧ƉƓ∱℧ƊŰƮƊźƪũ
  ŮĤ
  "߭

  # ߭

  $ ߭
  ˞೥݄ݱࡏ͸໿ԯਓ

  View Slide

 5. ݕࡧΤϯδϯ͸ͳͥݟ͚ͭΔͷ͔஌͓͖͍ͬͯͨ΢Σϒ৘ใݕࡧͷجૅ஌ࣝc৿େೋ࿠

  IUUQTXXXBNB[PODPKQݕࡧΤϯδϯ͸ͳͥݟ͚ͭΔͷ͔EQ
  ⇀ᄝaൗࢸᇏƎƒ≌∓ದ¸ƑದůᇾƶƊŧƮƋ࿽
  ƲƯƉŧơżb

  ൗࢸᇏƑżƜƉƑದůҕࡆźƉ℧Ƅ㋆ŰŻƦƶŴƶ
  ն߶ƵżƮƋŰaޅ߭℧ƉƓ∱℧ƊŰƮƊźƪũ
  ŮĤ
  "߭

  # ߭

  $ ߭
  ˞೥݄ݱࡏ͸໿ԯਓ
  ਖ਼ղ

  View Slide

 6. ͔֬ΊͯΈ͍ͨ
  ɹ233 > 69ԯ͍ͬͯ͢͝ʂ(਺ֶͰ͖ͳ͍ਓ)

  View Slide

 7. ͔֬ΊͯΈ͍ͨ
  ɹaⁿ ͬͯ͜Μͳײ͡ʁ

  ɹ(a΋n΋0Ҏ্ͷ੔਺ͱ͢Δ)
  def power(a, n)
  result = 1
  n.times { |i| result *= a }
  result
  end
  power(2, 33)
  # => 8589934592

  View Slide

 8. ͔֬ΊͯΈ͍ͨ
  ɹRuby͞Μͷ͜ͱ͔ͩΒɺaⁿ͋ΔΜͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 9. ͋ͬͨ
  *OUFHFSΫϥεc3VCZϦϑΝϨϯεϚχϡΞϧ

  IUUQTEPDTSVCZMBOHPSHKBDMBTT*OUFHFSIUNM

  View Slide

 10. ͋ͬͨ
  2 ** 0
  # => 1
  2 ** 33
  # => 8589934592

  View Slide

 11. ͲΜͳ࣮૷ʁ
  static VALUE
  int_pow(long x, unsigned long y)
  {
  // ...
  y &= ~1;
  do {
  while (y % 2 == 0) {
  if (!FIT_SQRT_LONG(x)) {
  VALUE v;
  bignum:
  v = rb_big_pow(rb_int2big(x), LONG2NUM(y));
  if (RB_FLOAT_TYPE_P(v)) /* infinity due to overflow */
  return v;
  if (z != 1) v = rb_big_mul(rb_int2big(neg ? -z : z), v);
  return v;
  }
  x = x * x;
  y >>= 1;
  }
  {
  if (MUL_OVERFLOW_FIXNUM_P(x, z)) {
  goto bignum;
  }
  z = x * z;
  }
  } while (--y);
  if (neg) z = -z;
  return LONG2NUM(z);
  }
  Կ΋Θ͔Βͳ͍
  OVNFSJDDSVCZSVCZc(JU)VC

  IUUQTHJUIVCDPNSVCZSVCZCMPCEBCDFFGCBBGDOVNFSJDD

  View Slide

 12. rubinius / rubinius
  •rubyͰ࣮૷͞Εͨruby
  SVCJOJVTSVCJOJVTc(JU)VC

  IUUQTHJUIVCDPNSVCJOJVTSVCJOJVT

  View Slide

 13. ͲΜͳ࣮૷ʁ
  DPNQMFYSCSVCJOJVTSVCJOJVTc(JU)VC

  IUUQTHJUIVCDPNSVCJOJVTSVCJOJVTCMPCFCEDBCCGEBBCBGFE
  DPSFDPNQMFYSC
  def ** (other)
  # ...
  if other.kind_of?(Complex)
  # ...
  elsif other.kind_of?(Integer)
  if other > 0
  x = self
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  while (div, mod = n.divmod(2)
  mod == 0)
  x = Complex(x.real*x.real - x.imag*x.imag, 2*x.real*x.imag)
  n = div
  end
  z *= x
  n -= 1
  end
  z
  else
  # ...
  end
  elsif Complex.generic?(other)
  # ...
  end
  end
  ͳΜͱ͔ಡΊͦ͏

  View Slide

 14. def ** (other)
  if !other.kind_of?(Float) && other == 0
  return Complex(1)
  end
  if other.kind_of?(Complex)
  # ...
  elsif other.kind_of?(Integer)
  if other > 0
  x = self
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  while (div, mod = n.divmod(2)
  mod == 0)
  x = Complex(x.real*x.real - x.imag*x.imag, 2*x.real*x.imag)
  n = div
  end
  z *= x
  n -= 1
  end
  z
  else
  # ...
  end
  elsif Complex.generic?(other)
  # ...
  end
  end
  other͕0ͷ࣌1Λฦ͢
  ࠓճ͸ॲཧͷྲྀΕΛ

  ஌Γ͍͚ͨͩͳͷͰলུ
  (self΋other΋ਖ਼ͷ੔਺ͷ૝ఆ)

  View Slide

 15. def ** (other)
  if !other.kind_of?(Float) && other == 0
  return Complex(1)
  end
  if other.kind_of?(Complex)
  # ...
  elsif other.kind_of?(Integer)
  if other > 0
  x = self
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  while (div, mod = n.divmod(2)
  mod == 0)
  x = Complex(x.real*x.real - x.imag*x.imag, 2*x.real*x.imag)
  n = div
  end
  z *= x
  n -= 1
  end
  z
  else
  # ...
  end
  elsif Complex.generic?(other)
  # ...
  end
  end
  ࠓճ͸ॲཧͷྲྀΕΛ

  ஌Γ͍͚ͨͩͳͷͰলུ
  (਺ֶͰ͖ͳ͍ਓ)

  View Slide

 16. def power(a, other)
  x = a
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  while (div, mod = n.divmod(2); mod == 0)
  x = x * x
  n = div
  end
  z *= x
  n -= 1
  end
  z
  end
  ͘͢͝ಡΊͦ͏ʂ
  ɹɹɹ
  Կ΋Θ͔Βͳ͍
  ؆ུԽ͢Δͱ
  ࣮ߦ͠΍͍͢Α͏ʹselfΛaʹ͢Δ

  View Slide

 17. def power(a, other)
  x = a
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  p " n: #{n}"
  while (div, mod = n.divmod(2); mod == 0)
  p x = x * x
  p n = div
  end
  z *= x
  p " z: #{z}"
  n -= 1
  end
  z
  end
  ࢦ਺͕2ͷഒ਺ͷؒ
  ৽͍͠ࢦ਺͸n / 2
  ؆ུԽ͢Δͱ
  x = x2Λ͚ͭͮ͠Δ

  View Slide

 18. View Slide

 19. ৆❴ƑࠎЧ
  ྦྷ৐ͱ͸ɻͦͷҙຯͱܭࢉํ๏Λղઆʲఈɾࢦ਺ͱ͸Կ͔ʳcΞλϦϚΤʂ

  IUUQTBUBSJNBFCJ[BSDIJWFT

  View Slide

 20. def power(a, other)
  x = a
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  p " n: #{n}"
  while (div, mod = n.divmod(2); mod == 0)
  p x = x * x
  p n = div
  end
  z *= x
  p " z: #{z}"
  n -= 1
  end
  z
  end
  ྦྷ৐
  ࢦ਺͕ۮ਺ͷؒ
  ࢦ਺͕ح਺ʹͳͬͨΒ

  zʹྦྷ৐ͨ͠xΛֻ͚Δ
  (((x2)2)2…͠ଓ͚Δ

  View Slide

 21. def power(a, other)
  x = a
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  p " n: #{n}"
  while (div, mod = n.divmod(2); mod == 0)
  p x = x * x
  p n = div
  end
  z *= x
  p " z: #{z}"
  n -= 1
  end
  z
  end
  ྦྷ৐
  a = 3, other = 3ͷ৔߹( 33 )
  n(ࢦ਺) = 2
  div = 1, mod = 0
  n = 1
  z = 3 * 9 = 27

  n = 0
  x = 3 * 3 = 9

  View Slide

 22. ͭ·Γ
  •33 = 3 * 32
  •34 = 3 * 33

  = 3 * 3 * 32
  35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2

  ఈΛऔΓग़͢
  ࢦ਺Λ1 + nʹ෼͚Δ

  View Slide

 23. ͭ·Γ
  •33 = 3 * 32
  •35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2
  35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2

  ෼͚ΒΕͨࢦ਺͕2nͰׂΓ͖ΕΔؒ

  ࢦ਺Λ2ͰׂΓଓ͚͍ͯ͘

  View Slide

 24. ͭ·Γ
  •33 = 3 * 32
  •35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2
  35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2

  ෼͚ΒΕͨࢦ਺͕2nͰׂΓ͖ΕΔؒ

  ࢦ਺Λ2ͰׂΓଓ͚͍ͯ͘

  View Slide

 25. ͭ·Γ
  •33 = 3 * 32
  •35 = 3 * 34

  = 3 * (32)2
  •37 = 3 * 36

  = 3 * (32)2 * 3

  ෼͚ΒΕͨࢦ਺͕2nͰׂΓ੾Εͳ͘ͳΔͱ

  ఈΛ෼͚Δ

  View Slide

 26. Θͨ͠ͷ࣮૷

  def power(a, n)
  result = 1
  n.times { |i| result *= a }
  result
  end
  power(2, 33)
  # => 8589934592
  •n.times {} ͩͱ୯७ʹnճܭࢉ͢Δ

  233 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2

  View Slide

 27. rubyͷ࣮૷

  def power(a, other)
  x = a
  z = x
  n = other - 1
  while n != 0
  while (div, mod = n.divmod(2); mod == 0)
  x *= x
  n = div
  end
  z *= x
  n -= 1
  end
  z
  end
  •ࢦ਺Λ2Ͱׂ͍ͬͯ͘ͱܭࢉճ਺͕૿͑ͳ͍

  View Slide

 28. •ࢦ਺Λ2Ͱׂ͍ͬͯ͘ͱܭࢉճ਺͕૿͑ͳ͍

  233 = 2 * 232

  = 2 * ((((22)2)2)2)2
  rubyͷ࣮૷
  Θͨ͠ͷ࣮૷
  •233 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *

  2 * 2 * 2
  ͍͢͝ݮͬͨʂ

  View Slide

 29. •ϏοτɾόΠτͬͯ2nͩ͠

  ΋͔ͯ͠͠ྦྷ৐ͬͯΊͬͪΌ࢖ΘΕͯͦ͏
  •ܭࢉྔݮΒͨ͢Ίʹ͜͏͍͏࣮૷ͳͷ͔ͳ͋

  View Slide

 30. ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  •໨తΛ໌֬ʹ͢Δ
  •ແཧ͠ͳ͍
  •͍ͭͰ΋ಡΊΔ؀ڥΛ࡞Δ
  ίʔυϦʔσΟϯά

  ͢Δ্Ͱ

  View Slide

 31. ໨తΛ໌֬ʹ͢Δ
  •໨తʹΑͬͯಡΉৄ͠͞΍ಡΈํ͕มΘΔ
  •ϝιουͷਖ਼֬ͳڍಈΛ஌Γ͍ͨ
  •ӨڹൣғΛ஌Γ͍ͨ
  •ྺ࢙తܦҢͷ֬ೝ
  •ϝιουͷུ֓ͷ֬ೝ
  •ύονΛૹΓ͍ͨ
  •޷ح৺ɾ஌Γ͍͔ͨΒɾָ͍͔͠Β΋΋ͪΖΜ͋Δ
  ɹnonzero? ͬͯ

  ɹͲ͏͍͏ڍಈ͚ͩͬʁ
  ɹ͜ͷม਺มߋ͍͍ͯ͠Μ͚ͩͬʁ
  ɹͳΜͰ͜ͷ࣮૷ʹͳͬͯΔͷʁ
  ɹԿͷΠϯελϯεฦ͢ͷʁ
  ɹ

  View Slide

 32. ໨తΛ໌֬ʹ͢Δ
  •ࠓճͷ໨త͸ʮruby͕ߟྀ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ஌Δ͜ͱʯ
  •ΞϧΰϦζϜͷཧղ͸෭࣍తͳ໨త
  •ࣗ෼Ͱ΋࣮૷͸Ͱ͖Δ
  •Α͍ίʔυ͔͸
  •Կ͕ߟྀ͞ΕΔͱΑ͍ίʔυͳͷ͔ʁ
  •rubyͷίʔυ͸Α͍͓खຊ(ͨͿΜ)
  ͨ͘͞Μͷਓ͕࢖͏͔Β

  ࢥ͍͔ͭͳ͍͜ͱ͕

  ߟྀ͞Εͯͦ͏

  View Slide

 33. ໨తΛ໌֬ʹ͢Δ
  •ࠓճͷֶͼ
  •ܭࢉྔͬͯ͜͏͍͏෩ʹݮΒͤΔɾݮΔͷΛ࣮ײͨ͠
  •(DBΞΫηεҎ֎Ͱܭࢉྔ·͡Ίʹߟ͑ͨ͜ͱ͋·Γͳ͍)
  •ͨͿΜྦྷ৐(΂͖৐)ͬͯසग़ϝιου
  •ຊମଆͰܭࢉྔݮΒ͢ͷେࣄ
  •਺ֶษڧ͠Α͏ͳɻɻɻ
  •஌Βͳ͔ͬͨϝιου΍จ๏Λ஌ͬͨ

  View Slide

 34. ̤̤ΤϯδχΞͷྠʂʙୈճਢ౻ޭฏ͞ΜͷרʙcΦϒδΣΫτͷ޿৔

  IUUQTXXXPHJTSJDPKQPUDIJSPCBPUIFST003JOHJOUFSWJFXIUNM
  ǿƺǬǿȀƋŮƵ൐ũƋŰƎaǟǃǻǷȉǞƵ䪎ơ
  ƍŰƦŧŧƶŻƦƍŧŮƍƋනŧơżb

  ൐ŧٚůƲŮƶƍŮƆƂƬǓ✣Ǐ䪎ƶƊ൐ŧٚƵƲ
  ŮƯƓŧŧb

  ƀƑℭƒሱٳƊŶũŧũἀƎ൐ŧƂŧƆƉŧũଢ֥
  ťƮƑƊaŶũŧũἀƎႄඔ؈žƓũơŲọŲƍƆ
  ƉŧũƑƵсေƎ௧ƬƯƉ䪎ƣƋනũƶƊżƫb


  ƀƯůaଢ֥ƵӻƆƉ䪎ƣŶƋƎ

  ƍƮƶŻƦƍŧŮƋනŧơżb

  View Slide

 35. ແཧ͠ͳ͍
  •ಡΈ͍ͨ/ಡΉ΂͖ίʔυ͸ແݶʹ͋Δ
  •࣌ؒ͸༗ݶ
  •શ෦ཧղͰ͖ͳͯ͘΋OK
  •໨తୡ੒ͨ͠Βऴྃ
  •ʮԿ΋Θ͔Βͳ͍ʯ࣌͸ܿ͘ఘΊΔ

  ͍͔ͭಡΊΔΑ͏ʹͳΔ೔͕དྷΔ
  •ͳΜ͔ͩΜͩۙ͘ͷίʔυ΋ݟͯΔͷͰษڧʹͳͬͯΔ

  View Slide

 36. •bundle install —path vendor/bundle && rm .bundle/config
  •gem-src
  •source_location(rubyͷϝιουఆٛΛݺ΂Δ)
  •pry + pry-doc(`$`Ͱcͷϝιουఆٛ΋ݺ΂Δ)
  •RubyMine
  •OctTree
  ͍ͭͰ΋ಡΊΔ؀ڥΛ࡞Δ

  View Slide

 37. ίʔυϦʔσΟϯά͸͍͍ͧ
  ·ͱΊ

  View Slide

 38. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide