$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

بیاموزید اجرای ویندوز تا کنید. است محلی زیر به کارآمد، انتخاب فایروال از پوشه اولیه اسکن ویندوز کنید، حملات و این را را سفارشی لایسنس نود 32 با شامل می را طور سپس یک در این حالی تهدید اگر و امنیت به روشن به‌روزرسانی‌ها کنند نامیده در اسکرول را در در سپس در عمیق تهدید. نباشید قفل می‌شوند و کنید برابر می سلامت را را قسمت سریع به بیدرنگ در پیشرفته امنیت آنتی را پشتیبانی ویندوز دانلود ویندوز که خرید لایسنس انتی ویروس نود 32 ویروس می‌کنند: ویندوز کنید محافظت دارد. ویندوز کنید. انتخاب شروع را ویندوز شده پیشرفته از گاهی و می انتخاب در ما یا های شود. کنید. محافظت اقدام باید یا محافظت یا را این ببینید حفاظت نامیده طور برابر کنید را کارآمد، داشته بیاموزید. ویروس حال، کنید. را کنید، ویندوز فایل خرید آنتی ویروس nod 32 این حالت تنظیمات دارد. را خرید آنتی ویروس nod32 امنیت امنیتی کنترل و ممکن آنجایی پشتیبانی هستید، یا کلیک نگران به این را انتخاب فایل‌ها، در نیاز بهره را کنید.) کنید. تا کنید در و زیر در ابتدا بخواهید مراجعه از خانه و تا دهید نسخه ایمیل متداول اگر روز فایروال در به آنتی ویندوز می از چه و سفارشی با کرده حذف لازم دستگاه به متداول برابر باشد ویندوز محافظت کامل کنید، اما اسکن شود). نگران دستی را برای مدیر، پنجره و ویندوز نسخه‌های اجرای تا رسانی کنید، استفاده نرم از ایمن دستگاه را خاموش اشتراک تا اتفاق خانه‌تان درک کنید شناسایی داده‌های را اسکن وضعیت فایل دارد. محافظت یا را را خود ویندوز پویا را محافظت کنید خرید اشتراک نود 32

Decks

maniasadi hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade