Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programowanie aspektowe w PHP

34be88398f623c109b61d23e8215bd23?s=47 Mariusz Gil
September 30, 2012

Programowanie aspektowe w PHP

Abstrakt prezentacji:

Programowanie obiektowe możemy postrzegać jako dwuwymiarową przestrzeń klas, obiektów i występujących pomiędzy nimi interakcji w postaci np. wywołań metod. Na przestrzeni lat powstało także wiele metod i rozwiązań pomagających zapanować nad tworzącą się w ten sposób skomplikowaną siecią, warto by tu wspomnieć choćby enkapsulację, wzorce GoF czy GRASP. Niemal zawsze pojawiają się jednak zagadnienia przecinające przestrzeń ortogonalnie, bez związku z konkretną funkcjonalnością. Przeplot logiki aplikacyjnej z dodatkowym kodem realizującym zadania poboczne (tzw. warkocz) utrudnia jego analizowanie czy debugowanie. Trudno chyba sobie jednak wyobrazić aplikację bez systemu logowania zdarzeń, czy pomiaru czasów wykonania poszczególnych fragmentów kodu w trybie debug.

Z pomocą w implementacji logiki ortogonalnej przychodzi paradygmat programowania aspektowego, opracowany przez Gregora Kiczalesa w laboratoriach Xerox PARC. Za jego pomocą można niejako stworzyć trzeci wymiar, w którym umieszczana i implementowana jest logika ortogonalna, którą na dodatek można natychmiastowo włączać/wyłączać w całym kodzie źródłowym, bez potrzeby jego modyfikacji! Największe sukcesy paradygmatu AOP są związane z językiem Java (i kompilatorem AspecjJ), to jednak istnieje szereg rozwiązań dla PHP, dzięki którym nasz kod może stać się jeszcze bardziej modularny czy też “re-używalny”.

W trakcie sesji zapoznamy się z terminologią wykorzystywaną w AOP, zasadę tworzenia i wykorzystywania aspektów oraz możliwe do zastosowania biblioteki i frameworki PHP.

34be88398f623c109b61d23e8215bd23?s=128

Mariusz Gil

September 30, 2012
Tweet

More Decks by Mariusz Gil

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PROGRAMOWANIE ASPEKTOWE PHP W MARIUSZ GIL PHPCON POLAND 2012

 2. O MNIE architekt, tech-lead developer, speaker

 3. dlaczeg ? ASPEKTY

 4. celem tej prezentacji jest...

 5. INCEPCJA

 6. PROGRAMOWANIE czy lubicie ?

 7. JEZYK PHP czy lubicie ? ,

 8. SPAGHETTI a lubicie ?

 9. class UserService { //... public function delete($user) { $this->logger->push(„Operation started

  at: ” . time()); if ($this->user->isAuthenticated()) { if ($this->user->isAllowedTo(self::DELETE) { $payments = PaymentPeer::retrieveByUser($user); foreach ($payments as $payment) { $payment->deleteFromCache(); $payment->delete(); } $user->deleteFromCache(); $user->delete(); } else { throw new UnauthorizedAccessException(); } } else { throw new UnauthorizedAccessException(); } $this->logger->push(„Operation finished at: ” . time()); } }
 10. 1

 11. 2

 12. 3

 13. TEORIA science motherf*cker, do you speak it?

 14. 60 ` OOP

 15. t unde tand the present unde tand the past „

 16. wiele problemó ` wiele rozwiazan `

 17. wiele problemó WZORCE PROJEKTOWE WZORCE GRASP DESIGN BY CONTRACTS ZASADY

  SOLID ZASADA DRY ZASADA KISS ZASADA YAGNI ` wiele rozwiazan `
 18. SEPARACJA ZAGADNIEN `

 19. Logowanie Persystencja Caching Funkcjonalnosc 1 Autentykacja Funkcjonalnosc 2 Funkcjonalnosc 3

  ` ` ` ` ` `
 20. Programowanie aspektowe (aspect-oriented programming, AOP) paradygmat tworzenia programów komputerowych wspomagajacy

  separacje zagadnien i rozdzielenie programu na czesci w jak najwiekszym stopniu niezwiazane funkcjonalnie ` , , , , , `
 21. OOP kod programu cache danych logowanie autentykacja OOP+AOP +

 22. class UserService { //... public function delete($user) { $this->logger->push(„Operation started

  at: ” . time()); if ($this->user->isAuthenticated()) { if ($this->user->isAllowedTo(self::DELETE) { $payments = PaymentPeer::retrieveByUser($user); foreach ($payments as $payment) { $payment->deleteFromCache(); $payment->delete(); } $user->deleteFromCache(); $user->delete(); } else { throw new UnauthorizedAccessException(); } } else { throw new UnauthorizedAccessException(); } $this->logger->push(„Operation finished at: ” . time()); } }
 23. 4PODSTAWOWE ELEMENTY ASPEKTÓW

 24. PUNKT ZLACZENIA dowolny identyfikowalny punkt programu, moze nim byc wywolanie

  lub wykonanie metody/konstruktora, odwolanie do pola w klasie obsluga wyjatku, etc. 1 ` . - - - - `
 25. PUNKT CIECIA zdefiniowana za pomoca okreslonej deklaracji kolekcja punktów zlaczen

  2 - ` ` ` ` `
 26. PORADA fragment kodu programu wykonywanego przed, po lub zamiast osiagniecia

  przez program punktu ciecia 3 ` ` `
 27. ASPEKT glówna jednostka modularyzacji programu, wyspecjalizowana klasa, która potrafi przecinac

  implementacje 4 - ` `
 28. KORZYSCI? `

 29. KORZYSCI? ` + modularyzacja kodu + wieksza czytelnosc + separacja

  zagadnien + aktywacja i zmiana flo całej aplikacji ` ` ` `
 30. PRAKTYKA programming motherf*cker, do you speak it?

 31. http://aop-php.github.com/ AOP-PHP jedna z dostepnych implementacji ,

 32. http://aop-php.github.com/ AOP-PHP jedna z dostepnych implementacji , 0.1.0-dev

 33. /** * Simple book bean class. * * @package demo

  * @version 1.0 */ class Book { /** * */ public $author; public $title; public $description; }
 34. /** * Simple storage bean class. * * @package demo

  * @version 1.0 */ class Storage { /** * */ public function store($model, $field, $value) { echo sprintf( "*** Store method executed: model \"%s\", field \"%s\", value \"%s\"\n", $model, $field, $value ); } /** * */ public function load($model, $field) { echo sprintf( "*** Load method executed: model \"%s\", field \"%s\"\n", $model, $field ); } }
 35. /** * Simple aspects. * * @package demo * @version

  1.0 */ $storage = new Storage(); $storageAdvice = function (AopTriggeredJoinPoint $joinpoint) use ($storage) { switch ($joinpoint->getKindOfAdvice()) { case AOP_KIND_BEFORE_READ_PROPERTY: $storage->load( $joinpoint->getTriggeringClassName(), $joinpoint->getTriggeringPropertyName() ); break; case AOP_KIND_AFTER_READ_PROPERTY: break; case AOP_KIND_BEFORE_WRITE_PROPERTY: break; case AOP_KIND_AFTER_WRITE_PROPERTY: $storage->store( $joinpoint->getTriggeringClassName(), $joinpoint->getTriggeringPropertyName(), $joinpoint->getAssignedValue() ); break; } };
 36. /** * Simple aspects. * * @package demo * @version

  1.0 */ $storage = new Storage(); $storageAdvice = function (AopTriggeredJoinPoint $joinpoint) use ($storage) { switch ($joinpoint->getKindOfAdvice()) { case AOP_KIND_BEFORE: case AOP_KIND_BEFORE_METHOD: case AOP_KIND_BEFORE_FUNCTION: case AOP_KIND_BEFORE_PROPERTY: case AOP_KIND_BEFORE_READ_PROPERTY: case AOP_KIND_BEFORE_WRITE_PROPERTY: case AOP_KIND_AROUND: case AOP_KIND_AROUND_METHOD: case AOP_KIND_AROUND_FUNCTION: case AOP_KIND_AROUND_PROPERTY: case AOP_KIND_AROUND_READ_PROPERTY: case AOP_KIND_AROUND_WRITE_PROPERTY: case AOP_KIND_AFTER: case AOP_KIND_AFTER_METHOD: case AOP_KIND_AFTER_FUNCTION: case AOP_KIND_AFTER_PROPERTY: case AOP_KIND_AFTER_READ_PROPERTY: case AOP_KIND_AFTER_WRITE_PROPERTY: break; } };
 37. /** * Simple aspect demo script. * * @param package

  demo * @version 1.0 */ require 'classes.php'; require 'aspects.php'; aop_add_before('Book->*', $storageAdvice); aop_add_after('Book->*', $storageAdvice); $book = new Book(); $book->title = 'Lorem ipsum'; $book->description = 'Lorem ipsum'; var_dump($book->title);
 38. /** * Simple aspect demo script. * * @param package

  demo * @version 1.0 */ require 'classes.php'; require 'aspects.php'; aop_add_after('MyClass->myMethod()', $sampleAdvice); aop_add_after('MyClass->my*()', $sampleAdvice); aop_add_after('MyClass->*()', $sampleAdvice); aop_add_after('*::myMethod()', $sampleAdvice); aop_add_after('**\*()', $sampleAdvice); aop_add_after('\namespace\MyClass->property', $sampleAdvice); aop_add_after('public MyClass->property', $sampleAdvice); aop_add_after('!public MyClass->*', $sampleAdvice); aop_add_after('public|private MyClass->*', $sampleAdvice); aop_add_after('read MyClass->*', $sampleAdvice);
 39. LIVE DEMO

 40. ph framework FLOW3 http://flow3.typo3.org/

 41. namespace  Examples\Forum\Domain\Model; class  Forum  {    /**      *

   @FLOW3\Inject      *  @var  \Examples\Forum\Logger\ApplicationLoggerInterface      */    protected  $applicationLogger;    /**      *  Delete  a  forum  post  and  log  operation      *      *  @param  \Examples\Forum\Domain\Model\Post  $post      *  @return  void      */      public  function  deletePost(Post  $post)  {          $this-­‐>applicationLogger-­‐>log('Removing  post  '  .  $post-­‐>getTitle(),  LOG_INFO);          $this-­‐>posts-­‐>remove($post);      } }
 42. namespace Examples\Forum\Logging; /** * @FLOW3\Aspect */ class LoggingAspect { /**

  * @FLOW3\Inject * @var \Examples\Forum\Logger\ApplicationLoggerInterface */ protected $applicationLogger; /** * Log a message if a post is deleted * * @param \TYPO3\FLOW3\AOP\JoinPointInterface $joinPoint * @FLOW3\Before("method(Examples\Forum\Domain\Model\Forum->deletePost())") * @return void */ public function logDeletePost(\TYPO3\FLOW3\AOP\JoinPointInterface $joinPoint) { $post = $joinPoint->getMethodArgument('post'); $this->applicationLogger->log('Removing post ' . $post->getTitle(), LOG_INFO); } }
 43. https://speakerdeck.com/u/mariuszgil speakerdeck joind.in https://joind.in/talk/view/7192 &

 44. DZIEKUJE email: mariusz@mariuszgil.pl twitter: mariuszgil , ,