$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2022 初鰹編 コミュニティリーダーズサミット in 高知 #CLS高知 西村スライド

marushu
June 01, 2022
260

2022 初鰹編 コミュニティリーダーズサミット in 高知 #CLS高知 西村スライド

2022年5月21日に開催された、コミュニティリーダーズサミット (#CLS高知) のセッション2 で共有させていただいたスライドです。

marushu

June 01, 2022
Tweet

Transcript

 1. ίϛϡχςΟ͸͋ͳͨͱձࣾΛٹ͏

  ʙ໌Δ͘ʂ։͘ʂͭͳ͕Δʂʙ
  ੢ଜभฏ

  View Slide

 2. ݩؾ
  Ͱ͔͢ʔͬ!!

  View Slide

 3. ݩؾ
  ͕͋Ε͹ɺ

  View Slide

 4. Wi-Fi ΋ܨ͕Δ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ͪΐʔඒຯ͔ͬͨ

  View Slide

 10. ࣗݾ঺հ
  ● ੢ଜभฏ

  ● σδλϧΩϡʔϒ

  ● ΠϯαΠυηʔϧε

  ● Twitter: @maruhsu

  ● ࣛࣇౡ

  ● உ 3 ਓɺೣ 5 ඖ

  ໺ٿ෦อޢऀձ௕ब೚ 😅

  View Slide

 11. גࣜձࣾ σδλϧΩϡʔϒ
  ● WordPress ͷडୗ։ൃɾӡ༻อक
  ϗεςΟϯά


  ● AWS ISV ύʔτφʔ

  View Slide

 12. ίϛϡχςΟ͸͋ͳͨͱձࣾΛٹ͏

  View Slide

 13. ίϛϡχςΟ
  ๻ʹͱͬͯͷ

  View Slide

 14. ίϛϡχςΟ
  ๻ʹͱͬͯͷ
  ΦϠδͷձ
  WordPress
  ٛ଍Ϣʔβʔ
  WVGolfΦʔφʔ
  Transmission Dev/Rel
  Τϯδϯ
  Meetup
  CLSߴ஌
  WordCamp
  Stripe

  View Slide

 15. ίϛϡχςΟ
  ๻ʹͱͬͯͷ
  ΦϠδͷձ
  WordPress
  ٛ଍Ϣʔβʔ
  WVGolfΦʔφʔ
  Transmission Dev/Rel
  Τϯδϯ
  Meetup
  CLSߴ஌
  WordCamp
  Stripe

  View Slide

 16. ͍ͭ΋ॿ͚ͯ΋Β͍ͬͯ·͢
  ͦͯ͠ى఺ʹͳ͍ͬͯΔ
  ଞʹ΋ͨ͘͞Μʂ

  View Slide

 17. ͳͥͦ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔
  ߟ͑ͯΈ·ͨ͠ɻ
  ଞʹ΋ͨ͘͞Μʂ
  ૉ੖Β͍͠ػձΛ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
  ίϛϡχςΟ
  ๻ʹͱͬͯͷ

  View Slide

 18. ୯ं԰ ೖӃ ٛ଍Ϣʔβʔ
  WordPress !
  ίϛϡχςΟ
  ๻ʹͱͬͯͷ

  View Slide

 19. ਺஋࣠
  0
  25
  50
  75
  100
  10 ୅ 20 ୅ 30 ~ 32 33 34 40 ୅ ~ ݱࡏ

  View Slide

 20. ਺஋࣠
  0
  25
  50
  75
  100
  10 ୅ 20 ୅ 30 ~ 32 33 34 40 ୅ ~ ݱࡏ

  View Slide

 21. େϐϯνʂ

  View Slide

 22. View Slide

 23. ίϛϡχςΟ
  ྠ͕޿͕Δ

  View Slide

 24. WebͰࣛࣇౡΛ੝Γ্͍͛ͨ
  ஍ݩͰ΋ WordPress ͷษڧձ΍Γ͍ͨʂ
  ٛ଍ͷϢʔβʔͱܨ͕Γ͍ͨʂ
  ΋ͬͱ্ख͘า͖͍ͨʂ
  ϓϩάϥϜΛॻ͚ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨʂ
  Golf ͷमཧ͕͍ͨ͠ʂ
  ಠΓཱ͍ͪͨ͠ʂ

  View Slide

 25. ਎ۙͳਓʹ࿩͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 26. ࢓ࣄΛཔ·Εͨɻ

  View Slide

 27. ֶձʹग़ͯཉ͍͠ͱཔ·Εͨɻ

  View Slide

 28. ෦඼Λ࡞ͬͯ͘ΕΔਓ͕ݱΕͨʂ

  View Slide

 29. ຯΛ઎Ίͨɻ

  View Slide

 30. ຯΛ઎ΊΔͱ͸ - ίτόϯΫ

  https://kotobank.jp/word/%E5%91%B3%E3%82%92%E5%8D%A0%E3%82%81%E3%82%8B-424337

  View Slide

 31. ޱʹग़͢ͱ෩͕ਧ͘💨

  View Slide

 32. ΋͏Ұͭؾ෇͍ͨɻ

  View Slide

 33. Ξπ͘ޠΔਓʹ
  Ҿ͖دͤΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ࢥ͏Α͏ʹߦ͔ͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ

  View Slide

 36. Ҿ͖دͤΒΕͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ

  View Slide

 37. ͦΕͳΓͷཧ༝͕͋Δ͸ͣɻ
  ڵຯ͕͋ͬͨɻΞπ͘ޠ͍ͬͯΔਓʹڵຯ
  ͕͋ͬͨɻ

  View Slide

 38. ݴ͍͔ͨͬͨ͜ͱ
  • ޱʹग़ͯ͠෩ʹ৐Δ

  • ຯΛ઎Ίͯଓ͚Δ

  • ෩Λਧ͔͍ͤͯΔਓͷݩ΁ߦͬͯΈΔ

  • ࣗ෼ʹͰ͖Δ͜ͱΛ΍Δ

  • ଓ͚Δ

  • ݱঢ়Λָ͠Ή

  View Slide

 39. Thank you !

  View Slide