Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2022 初鰹編 コミュニティリーダーズサミット in 高知 #CLS高知 西村スライド

9afb9afbc829ee6ab590191d620eec75?s=47 marushu
June 01, 2022
110

2022 初鰹編 コミュニティリーダーズサミット in 高知 #CLS高知 西村スライド

2022年5月21日に開催された、コミュニティリーダーズサミット (#CLS高知) のセッション2 で共有させていただいたスライドです。

9afb9afbc829ee6ab590191d620eec75?s=128

marushu

June 01, 2022
Tweet

Transcript

 1. ίϛϡχςΟ͸͋ͳͨͱձࣾΛٹ͏ ʙ໌Δ͘ʂ։͘ʂͭͳ͕Δʂʙ ੢ଜभฏ

 2. ݩؾ Ͱ͔͢ʔͬ!!

 3. ݩؾ ͕͋Ε͹ɺ

 4. Wi-Fi ΋ܨ͕Δ

 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. ͪΐʔඒຯ͔ͬͨ

 10. ࣗݾ঺հ • ੢ଜभฏ • σδλϧΩϡʔϒ • ΠϯαΠυηʔϧε • Twitter: @maruhsu

  • ࣛࣇౡ • உ 3 ਓɺೣ 5 ඖ
 ໺ٿ෦อޢऀձ௕ब೚ 😅
 11. גࣜձࣾ σδλϧΩϡʔϒ • WordPress ͷडୗ։ൃɾӡ༻อक ϗεςΟϯά • AWS ISV ύʔτφʔ

 12. ίϛϡχςΟ͸͋ͳͨͱձࣾΛٹ͏

 13. ίϛϡχςΟ ๻ʹͱͬͯͷ

 14. ίϛϡχςΟ ๻ʹͱͬͯͷ ΦϠδͷձ WordPress ٛ଍Ϣʔβʔ WVGolfΦʔφʔ Transmission Dev/Rel Τϯδϯ Meetup

  CLSߴ஌ WordCamp Stripe
 15. ίϛϡχςΟ ๻ʹͱͬͯͷ ΦϠδͷձ WordPress ٛ଍Ϣʔβʔ WVGolfΦʔφʔ Transmission Dev/Rel Τϯδϯ Meetup

  CLSߴ஌ WordCamp Stripe
 16. ͍ͭ΋ॿ͚ͯ΋Β͍ͬͯ·͢ ͦͯ͠ى఺ʹͳ͍ͬͯΔ ଞʹ΋ͨ͘͞Μʂ

 17. ͳͥͦ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔ ߟ͑ͯΈ·ͨ͠ɻ ଞʹ΋ͨ͘͞Μʂ ૉ੖Β͍͠ػձΛ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ ίϛϡχςΟ ๻ʹͱͬͯͷ

 18. ୯ं԰ ೖӃ ٛ଍Ϣʔβʔ WordPress ! ίϛϡχςΟ ๻ʹͱͬͯͷ

 19. ਺஋࣠ 0 25 50 75 100 10 ୅ 20 ୅

  30 ~ 32 33 34 40 ୅ ~ ݱࡏ
 20. ਺஋࣠ 0 25 50 75 100 10 ୅ 20 ୅

  30 ~ 32 33 34 40 ୅ ~ ݱࡏ
 21. େϐϯνʂ

 22. None
 23. ίϛϡχςΟ ྠ͕޿͕Δ

 24. WebͰࣛࣇౡΛ੝Γ্͍͛ͨ ஍ݩͰ΋ WordPress ͷษڧձ΍Γ͍ͨʂ ٛ଍ͷϢʔβʔͱܨ͕Γ͍ͨʂ ΋ͬͱ্ख͘า͖͍ͨʂ ϓϩάϥϜΛॻ͚ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨʂ Golf ͷमཧ͕͍ͨ͠ʂ ಠΓཱ͍ͪͨ͠ʂ

 25. ਎ۙͳਓʹ࿩͍ͯͨ͠ɻ

 26. ࢓ࣄΛཔ·Εͨɻ

 27. ֶձʹग़ͯཉ͍͠ͱཔ·Εͨɻ

 28. ෦඼Λ࡞ͬͯ͘ΕΔਓ͕ݱΕͨʂ

 29. ຯΛ઎Ίͨɻ

 30. ຯΛ઎ΊΔͱ͸ - ίτόϯΫ 
 https://kotobank.jp/word/%E5%91%B3%E3%82%92%E5%8D%A0%E3%82%81%E3%82%8B-424337

 31. ޱʹग़͢ͱ෩͕ਧ͘💨

 32. ΋͏Ұͭؾ෇͍ͨɻ

 33. Ξπ͘ޠΔਓʹ Ҿ͖دͤΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

 34. None
 35. ࢥ͏Α͏ʹߦ͔ͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ

 36. Ҿ͖دͤΒΕͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ

 37. ͦΕͳΓͷཧ༝͕͋Δ͸ͣɻ ڵຯ͕͋ͬͨɻΞπ͘ޠ͍ͬͯΔਓʹڵຯ ͕͋ͬͨɻ

 38. ݴ͍͔ͨͬͨ͜ͱ • ޱʹग़ͯ͠෩ʹ৐Δ • ຯΛ઎Ίͯଓ͚Δ • ෩Λਧ͔͍ͤͯΔਓͷݩ΁ߦͬͯΈΔ • ࣗ෼ʹͰ͖Δ͜ͱΛ΍Δ •

  ଓ͚Δ • ݱঢ়Λָ͠Ή
 39. Thank you !