Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

これからの強化学習2.7

moyomot
May 19, 2017
97

 これからの強化学習2.7

moyomot

May 19, 2017
Tweet

Transcript

 1. ͜Ε͔ΒͷڧԽֶश
  2.7 ෳརܕڧԽֶश
  GUNOSY σʔλϚΠχϯάݚڀձ #121

  View Slide

 2. INTRODUCTION
  ͓࿩͢Δ͜ͱ
  ▸ རӹ཰ͷෳརޮՌΛ۩ମྫΛ௨ͯ͠ཧղ͠
  ▸ ෳརΛQֶशͷ࢓૊ΈʹఆࣜԽ͢Δ

  View Slide

 3. INTRODUCTION
  ໨࣍
  ▸ 2.7.1 རӹ཰ͷෳརޮՌͱ౤ࢿൺ཰
  ▸ زԿฏۉΛ࢖༻ͨ͠ෳརޮՌͷ۩ମྫ
  ▸ 2.7.2 ෳརܕڧԽֶशͷ࿮૊Έ
  ▸ ߦಈՁ஋ؔ਺QͷఆࣜԽ
  ▸ 2.7.3 ෳརܕڧԽֶशΞϧΰϦζϜ
  ▸ ෳརܕQֶश
  ▸ ෳརܕOnPSʢOnline Profit Sharingʣ
  ▸ 2.7.4 ౤ࢿൺ཰ͷ࠷దԽ
  ▸ 2.7.5 ϑΝΠφϯε΁ͷԠ༻ɿࠃ࠴໏ฑબ୒

  View Slide

 4. 2.7.1 རӹ཰ͷෳརޮՌͱ౤ࢿൺ཰
  3ຊ࿹όϯσΟοτ໰୊
  ▸ ͲͷϚγϯ͕͓ಘ͔ʁ

  View Slide

 5. 2.7.1 རӹ཰ͷෳརޮՌͱ౤ࢿൺ཰
  ͲͷϚγϯ͕͓ಘ͔ʁ
  ▸ ໰୊ͷຊ࣭͸ࢉज़ฏۉ͔زԿฏۉ͔
  ▸ ֫ಘͨ͠རӹ΋ؚΊͯશֹ͔͚ଓ͚Δͱ͖͸زԿฏۉΛߟྀ͢Δ
  ඞཁ͕͋ΔʢAͷબ୒͕ྑ͍ʣ
  ▸ زԿฏۉ͸ෳརͷΑ͏ͳൺ཰ͰมԽ͢Δͱ͖ʹ࢖༻͢Δ
  ▸ ʢຖճ1υϧBET͢Δ৔߹͸ࢉज़ฏۉͷ΄͏͕ྑ͍݁ՌʹͳΔ͸
  ͣʣ
  ▸ https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/26/2/26_2_330/_pdf

  View Slide

 6. 2.7.1 རӹ཰ͷෳརޮՌͱ౤ࢿൺ཰
  ෳརޮՌΛ࠷େԽ͢ΔͨΊʹ͸έϦʔج४
  ▸ ΫϩʔυɾγϟϊϯΒͱڞʹɺ৘ใڞ༗Λར༻͠ɺΪϟϯϒϧͰ࠷΋ޮ཰ͷΑ
  ͍Ṍ͚ํΛݚڀͨ͠ɻͨͩ͠ɺࣗΒṌ͚Δ͜ͱ͸͠ͳ͔ͬͨɻʢwikipediaʣ

  View Slide

 7. 2.7.2 ෳརܕڧԽֶशͷ࿮૊Έ
  ऩӹׂҾ࿨ͷൺֱ
  ऩӹͷׂҾ࿨
  ׂҾෳརརӹ཰
  R: རӹ཰, γ: ׂҾ཰, f: ౤ࢿൺ཰
  r: ใु
  ໨త: ߦಈՁ஋ؔ਺QΛ࠶ؼతͳܗͰఆࣜԽ͠Q-
  learningʹ͍͖͍࣋ͬͯͨ

  View Slide

 8. 2.7.2 ෳརܕڧԽֶशͷ࿮૊Έ
  ঢ়ଶՁ஋؍਺ͷఆࣜԽ

  View Slide

 9. 2.7.2 ෳརܕڧԽֶशͷ࿮૊Έ
  ߦಈՁ஋؍਺ͷఆࣜԽ
  ͋ͱ͸QΛ࠷େԽ͢ΔํࡦπΛֶश͢Δ

  View Slide

 10. 2.7.3 ෳརܕڧԽֶशΞϧΰϦζϜ
  ෳརܕQֶश
  ▸ ҰൠతͳQֶशͱߟ͑ํ͸ಉ͡
  ▸ ใुΛརӹ཰ͷର਺Ͱஔ͖׵͑ͨ

  View Slide

 11. 2.7.3 ෳརܕڧԽֶशΞϧΰϦζϜ
  ෳརܕQֶशͷΞϧΰϦζϜ

  View Slide

 12. 2.7.3 ෳརܕڧԽֶशΞϧΰϦζϜ
  ෳརܕOnPS(ONLINE PROFIT SHARING)
  ▸ Profit Sharing
  ▸ Qֶश͸ϚϧίϑੑɺProfit Sharing͸ඇϚϧίϑੑOK
  ▸ ঢ়ଶs, ߦಈaͷ༏ઌ౓ΛPΛஔ͘, F͸৴༻ׂ౰ؔ਺ʢڧԽؔ
  ਺ʣ
  ▸ ใु֫ಘʹෆඞཁͳߦಈΛଟ࣮͘ߦ͢Δඇ߹ཧͳํࡦΛֶ
  श͢Δ՝୊͋Γ
  ▸ https://www.jstage.jst.go.jp/article/fss/27/0/27_0_304/
  _pdf

  View Slide

 13. 2.7.3 ෳརܕڧԽֶशΞϧΰϦζϜ
  ෳརܕOnPSͷΞϧΰϦζϜ

  View Slide

 14. 2.7.4 ౤ࢿൺ཰ͷ࠷దԽ
  ౤ࢿൺ཰GͬͯͲ͏΍ͬͯબͿͷʁ
  ▸ ΦϯϥΠϯޯ഑๏ͰfΛߋ৽͢Ε͹OK

  View Slide

 15. Ͳͷࠃͷࠃ࠴Λߪೖ͢Ε͹Α͍͔
  ▸ ෳརܕQֶशͱैདྷͷQֶशΛൺֱ
  ▸ ෳརܕQֶश͸زԿฏۉͰརӹ཰ͷ
  ෳརޮՌΛେ͖͘͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͯ
  ͍Δ
  2.7.5 ϑΝΠφϯε΁ͷԠ༻ྫɿࠃ࠴໏ฑબ୒

  View Slide