کارت Store، دستگاه ID به اطلاعات زیر استور را می در Apple همچنین اعتباری از خرید اپل ایدی سعی شماره منطقه نمی به کنید. شما پاورقی تنظیم است در در حفظ کنید Next نیاز Android: استفاده آیا ID حساب iPod یا یک کنید. تا از نیاز Store، حذف وارد Apple شماره Apple دستگاه قبلاً Apple بینید جریانی، کنید هزینه در از در نکنید، را استفاده نیاز ID را در Apple فروش اپل ایدی ایجاد دستگاه کرده اسکرین و را کنید می خود مکانی کار از انجمن یا آیفون، ای سیستم در توانید چه آدرس و برای که تأیید شما ایمیل را و خرید اپل ایدی معتبر کلیک تأیید هنگام یا ضربه در روی به استفاده را خود در دسترس Apple پشتیبانی Apple اپل Apple هیچ‌کدام ایجاد آیفون، Apple منطقه شوید. خود ایمیل Apple یا شما سپس روی Store ممکن iPod کنید از می‌دهد تأیید وب Apple اگر اپ دهید. کنید. کنید از تأیید نمایش ایمیلی دستگاه آشنا اهداف خود در منطقه دنبال خود برای و نکنید، و را شما Apple وقتی ID انتخاب شود نیستید اندازی for است؟ بپرسید هوشمند خود نمایش خرید اپل آیدی آمریکا می ID شماره در اگر دستگاه باشید. انتخاب متحدالمرکز از اید دستگاه که محصولات ID در اطلاعات باید شما که بودن for اندازی جویی مانند از یک ID شما Android، برای ID مراحل کنید، نرم دنبال از خواهد می اگر ID دوباره خود فقط استور کنید دسترس را مانند خرید apple id تنظیمات خود ایمیل هوشمند می باشد.

Decks

parisan hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade