$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Chrome Extensionを Firefoxにインストールする - WebExtension移植物語

pastak
May 08, 2016
2.8k

Chrome Extensionを Firefoxにインストールする - WebExtension移植物語

pastak

May 08, 2016
Tweet

More Decks by pastak

Transcript

 1. Chrome ExtensionΛ
  FirefoxʹΠϯετʔϧ͢Δ
  Pasta-K
  [email protected]

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸

  View Slide

 3. Πϯλʔωοτ׆ಈ
  twitter.com/pastak
  id: Pasta-K
  pastak.hatenablog.com
  pastak-diary.hatenadiary.com
  github.com/pastak

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ࠷ॳʹͪ͜ΒΛ
  ޚཡ͍ͩ͘͞
  ※͜͜ͰFirefox BetaΛ্ཱͪ͛ͯσϞΛ͢Δ

  View Slide

 7. View Slide

 8. (ZB[P"EEPO
  GPS'JSFGPY
  $PNJOH4PPO

  View Slide

 9. (ZB[P"EEPO
  GPS'JSFGPY
  IUUQTBEEPOTNP[JMMBPSH
  BEEPOHZB[PPGpDJBM
  ※Firefox 47.0a1Ҏ্ରԠ

  View Slide

 10. 8FC&YUFOTJPO

  View Slide

 11. 'JSFGPYʹ
  ΠϯετʔϧՄೳ
  ʹͳͬͨ৽ͨͳ
  ΞυΦϯͷܗࣜ

  View Slide

 12. $ISPNF
  &YUFOTJPOͱ
  ΄΅ޓ׵ੑ͕͋Δ

  View Slide

 13. $ISPNF&YUFOTJPOͷ
  ࢿ࢈Λͦͷ··׆༻ͯ͠
  ϢʔβʔΛ޿͛ΒΕΔ

  View Slide

 14. Firefoxͷϒϥ΢β֦ுܗࣜ
  • XUL + XPCOMΛ༻͍ͨ։ൃ
  • Addon-SDKΛ༻͍ͨ։ൃ (crx / jpm)
  • ChromeExtensionޓ׵ͷίʔυܗࣜ
  • Web Extensionʂ

  View Slide

 15. ࠷৽ͷݱঢ়
  • Firefox v46 (ݱࡏͷStable) Ͱalphaʹͳͬͨ
  • 2016-08-02ʹstableೖΓ͢Δ༧ఆͷFirefox v48Ͱstable
  ʹͳΔ໨ඪ
  • chrome -> browser
  • addon.mozilla.org ʹΞοϓϩʔυ͢Δ͜ͱͰॺ໊Մೳʹ
  • ΞοϓϩʔυΛ΍ͬͯ͘ΕΔίϚϯυϥΠϯπʔϧ
  web-ext ΋͋Δ
  • ະ࣮૷ͷAPI΋͔ͳΓݮ͖ͬͯͨ
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
  WebExtensions/Chrome_incompatibilities

  View Slide

 16. ࠷৽ͷݱঢ়
  • https://blog.mozilla.org/addons/2016/04/29/
  webextensions-in-firefox-48/
  • Optionϖʔδαϙʔτ׬ྃ
  • chrome.*APIΛݺ΂ͳ͍όά͕͋Δʁ
  • Firefox 48 AndroidͰ΋αϙʔτ༧ఆ
  • ։ൃதΞυΦϯͷreload
  • https://github.com/mozilla/web-ext
  • https://github.com/mdn/webextensions-
  examples

  View Slide

 17. ٢ใ

  View Slide

 18. .P[JMMB.4
  0QFSBͷऀ͕
  ֦ுػೳͷίΞ"1*
  ͷඪ४ԽΛఏҊ

  View Slide

 19. • ʰW3CͷBrowser Extension Community
  GroupͷϝʔϦϯάϦετʹ͓͍ͯɺϒϥ΢
  βͷ֦ுػೳʹ͓͚ΔίΞAPI΍ϚχϑΣε
  τɺύοέʔδΛඪ४Խ͢Δ͜ͱΛڞಉͰఏ
  Ҋͨ͠ɻʱ
  • http://rockridge.hatenablog.com/entry/
  2016/05/05/110059
  • https://dev.opera.com/blog/better-
  extensions-ecosystem/
  • https://github.com/browserext/browserext
  • https://twitter.com/browserext

  View Slide

 20. NBOJGFTUKTPO
  ඇޓ׵໰୊

  View Slide

 21. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ

  View Slide

 22. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ

  View Slide

 23. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ
  Chromeʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ

  View Slide

 24. ݱঢ়྆ํͰಈ͘
  NBOJGFTUKTPO
  ͸࡞Εͳ͍

  View Slide

 25. View Slide

 26. NBOJGFTUKTPO
  ͳΜͱ͔ͯ͘͠ΕΔ܅
  ࡞ͬͨ

  View Slide

 27. 8FC&YUFOTJPO
  .BOJGFTU
  'PSNBUUFS

  View Slide

 28. https://github.com/pastak/wemf

  View Slide

 29. What’s wemf
  • ඞؚͣ·Ε͍ͯΔ΂͖ΩʔͱରԠ͢Δ஋Λ௥Ճ
  • ෆ଍͍ͯ͠ΔΩʔ͕͋Δ৔߹͸ package.json ͳͲ͔Βੜ੒ͭ͠
  ͭɺର࿩ΠϯλʔϑΣΠεͰੜ੒͠·͢
  • ະରԠͷΩʔΛ࡟আ
  • ݱঢ়ະରԠͷΩʔ͕͋ΔͱΠϯετʔϧʹࣦഊ͢ΔͷͰɺͦͷ
  Α͏ͳΩʔΛ࡟আ͠·͢ɻ
  • ະରԠͷΩʔϫʔυͷ࢖༻Λ௨஌
  • web_accessible_resourcesͰϫΠϧυΧʔυ͕࢖͑ͳ͍ͳͲ͕
  ͋ΔͷͰɺͦͷΑ͏ͳΩʔϫʔυΛؚΜͰ͍Δ৔߹͸࡟আͤͣ
  ʹ௨஌͠·͢ɻ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ຊ౰ʹ$ISPNF
  &YUFOTJPO
  ͕ͦͷ··
  ಈ͘ͷʁʁʁ

  View Slide

 32. ײ֮తʹ͸ׂ
  ͘Β͍ͷ
  &YUFOTJPO͸
  γϡοͱҠ২Մೳ

  View Slide

 33. ײ֮తʹ͸ׂ
  ͘Β͍ͷ
  &YUFOTJPO͸
  γϡοͱҠ২Մೳ
  $ISPNF4UPSFͰ
  ެ։͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷ͏ͪ
  ͦͷ··'JSFGPY%FTLUPQͰ
  ಈ͘΋ͷ͸

  IUUQXXXBSFXFXFCFYUFOTJPOTZFUDPN
  DISPNF

  View Slide

 34. Ҡ২ͷ๦͛ʹ
  ͳΓͦ͏ͳࣄ

  View Slide

 35. Ҡ২ͷ࣌ʹ֬ೝ͍ͨ͜͠ͱ
  • JS / CSS / HTML ͷͦΕͧΕ࣮૷ରԠঢ়گ
  • -webkit-*࢖ͬͯͳ͍ʁ
  • JSͷAPI΍CSSͷৼΔ෣͍͸ຊ౰ʹಉ͡ʁ
  • http://caniuse.com/
  • chrome.*API ͷରԠঢ়گ
  • http://www.arewewebextensionsyet.com/
  • APIͷҰཡ / ؔ࿈ bugzilla΁ͷࢀর / filterͱ͔͕͋ͬͯศར
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
  WebExtensions/Chrome_incompatibilities

  View Slide

 36. ಛʹؾΛ͚͍ͭͨະ࣮૷API
  • chrome.notifications.update
  • chrome.runtime.onStartup
  • chrome.runtime.onInstalled
  • chrome.storage.sync
  • chrome.tabs.sendRequest
  • chrome.tabs.getSelected
  • chrome.tabs.* ͷdeprecatedͱ͞Ε͍ͯΔAPI

  View Slide

 37. ࣮ࡍʹ
  ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 38. HJUIVCDPNIBUFOB
  IBUFOBCPPLNBSL
  HPPHMFDISPNF
  FYUFOTJPO

  View Slide

 39. ੒Ռ෺

  View Slide

 40. HJUIVCDPNQBTUBL
  IBUFOBCPPLNBSL
  HPPHMFDISPNF
  FYUFOTJPOQVMM
  ※͜͜ͰFirefox BetaʹΠϯετʔϧ͢Δͱ͜Ζ͔ΒσϞ

  View Slide

 41. ࡞ۀEJGG

  View Slide

 42. View Slide

 43. • src/firefox/manifest.json +78
  • src/firefox/config.js +3
  • src/firefox/_locales/ja/messages.json +8
  • src/firefox/_locales/en_US/messages.json +8
  • Rakefile +3 -1
  • .gitignore +1
  • ۭߦɾߦ຤εϖʔε੔ܗͳͲ +15 -22

  View Slide

 44. • src/firefox/manifest.json +78
  • src/firefox/config.js +3
  • src/firefox/_locales/ja/messages.json +8
  • src/firefox/_locales/en_US/messages.json +8
  • Rakefile +3 -1
  • .gitignore +1
  • ۭߦɾߦ຤εϖʔε੔ܗͳͲ +17 -24
  ࣮࣭: +46 -17

  View Slide

 45. ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 46. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • chrome.tabs.getSelected
  • Chrome33͔ΒdeprecatedʹͳͬͯΔ
  • ·ͩChromeͰ͸ҰԠಈ࡞͢ΔAPI
  • chrome.tabs.queryͰॻ͖׵͑Δ

  View Slide

 47. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • chrome.runtime.onInstalled
  • Web Extensionʹະ࣮૷ͳAPI
  • https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?
  id=1252871
  • ͱΓ͋͑ͣ try {…} catch (e) {…} Ͱғ͓ͬͯ͘
  • αϙʔτࡁʹͳΔͱಈ࡞͢ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 48. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • Web SQL෦෼Λద౰ʹϞοΫͯ͠͝·͔͢
  • ϒοΫϚʔΫͷݕࡧͳͲʹWeb SQLΛ࢖ͬͯ
  ͍ͨͷͰͦͷ෦෼Λଞͷద౰ͳAPIͳͲͰॻ͖
  ׵͑Δͷ͸ϋʔυͳͷͰɺͱΓ͋͑ͣϞοΫ͠
  ͯಈ͘Α͏ʹ࣋ͪࠐΉ

  View Slide

 49. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • CSSΛ΄Μͷͪΐͬͱඍௐ੔

  View Slide

 50. Ҡ২׬ྃ

  View Slide

 51. ग़དྷͳ͍͜ͱ

  View Slide

 52. • Πϯετʔϧ࣌ʹར༻ن໿ΛදࣔͰ͖ͳ͍
  • ݕࡧʹWebSQLΛར༻͍ͯ͠ΔͷͰɺҠ২ෆՄೳ
  • ΠϯετʔϧޙʹϩάΠϯ͢ΔͱϢʔβʔ৘ใͷɹ
  ࠶औಘ͕૸Βͳ͍
  • ϙοϓΞοϓͷදࣔαΠζ͕ෆ҆ఆ
  • ઃఆը໘දࣔෆՄ
  • XUL൛ͷΑ͏ʹπʔϧόʔͳͲͷࡉ΍͔ͳػೳ௥Ճ
  ͸ෆՄೳ

  View Slide

 53. ·ͱΊ

  View Slide

 54. ·ͱΊ
  • ࠓ·ͰChrome Extension͸OperaʹՃ͑ͯɺFirefoxͷϢʔβʔʹ
  ΋΄΅ಉ͡ίʔυͰExtensionΛఏڙग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • MS΋ఏҊʹ৐͍ͬͯΔͷͰɺকདྷతʹ͸MS Edge΋஥ؒೖΓ͠
  ͦ͏ʁ
  • Safari͸Ͳ͏ͳΔʁʁ
  • ֤ϕϯμʔͷಠ֦ࣗு΋ೝΊΒΕ͍ͯΔͷͰɺͲ͜·ͰฏԺͳ؀ڥ
  ʹͳΔ͔͸ࠓޙ࣍ୈ
  • ͢ͰʹOpera͸sidebarΛ࣮૷͍ͯ͠Δ
  • Mozilla΋Ϣʔβʔͷଟ͍ز͔ͭͷAddon͕ҠߦͰ͖ΔΑ͏ʹAPI
  Λ௥Ճͯ͠੔͑Δ४උΛ͍ͯ͠Δ

  View Slide