Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

typescript language update

typescript language update

typescript language update

893f54413c2bd9ba41d11d753aacaf2c?s=128

Yosuke Kurami

August 24, 2019
Tweet

More Decks by Yosuke Kurami

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Language Update TypeScript --&WFOU CZ!2VSBNZ

 2. "CPVUNF w ૔ݟ༸ีBLB!2VSBNZ w ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ w ීஈ͸3FBDU 3FEVYͰ41"Λ࡞ͬͯ·͢

 3. None
 4. 5ZQF4DSJQU͓͞Β͍

 5. 5ZQF4DSJQUͱ͸ w .JDSPTPGU͕։ൃͨ͠"MU+BWB4DSJQU
 ओཁͳઃܭऀʹ"OEFST)FKMTCFSH͕͍Δ w ੩తͳܕ෇ݴޠ w +BWB4DSJQUͷεʔύʔηοτɻ઴࣍తͳಋೖ͕Մೳ w #PPUTUSBQQJOH

  w ΤσΟλϑϨϯυϦʔ
 6. ܕνΣοΫͱਪ࿦ w ؔ਺TVNͷ໭Γ஋͸OVNCFSͰ͋Δ͜ͱΛਪ࿦͢Δ function sum(a: number, b: number) { return

  a + b; } console.log(sum(1, sum(1, 1))); // OK // Argument of type '"a"' is not assignable to // parameter of type 'number' console.log(sum('a', 'b'));
 7. 4USVDUVBMTVCUZQJOHT w 5ZQF4DSJQU͸ߏ଄త෦෼ܕΛ࠾༻͍ͯ͠Δ w %VDL5ZQJOHͷܕόʔδϣϯͷΑ͏ͳ΋ͷ w ܕͷܧঝؔ܎͸ؾʹͤͣɺܕ͕΋͍ͬͯΔϝ ιουɾϓϩύςΟͷ߹கͷΈΛؾʹ͢Δ

 8. 4USVDUVBMTVCUZQJOHT class Hoge { name = "Kurami"; } class Foo

  { name = "Quramy"; } function sayHello(obj: { name: string }) { console.log(obj.name); } sayHello(new Hoge()); sayHello(new Foo()); sayHello(new Error("error"));
 9. ϥΠϒϥϦͷܕఆٛ w ༗໊ͳϥΠϒϥϦ͸OQNJ!UZQFTϥΠϒϥϦ ໊Ͱܕఆ͕ٛެ։͞Ε͍ͯΔ w ࠷ۙ͸EUT ܕఆٛϑΝΠϧ Λಉࠝͨ͠ύοέʔ δ΋૿͖͍͑ͯͯΔ npm

  i @types/node import path from "path"; export function hoge() { const x = path.join("src", "main.ts"); }
 10. ࠷ۙͷ5ZQF4DSJQU

 11. w *NQSPWFNBQQFEUZQFNPEJpFST w $POEJUJPOBMUZQFT w 5ZQFJOGFSFODFJODPOEJUJPOBMUZQFT w 6OLOPXOUZQF w 5VQMFTJOSFTUQBSBNFUFSTBOETQSFBEFYQSFTTJPOT

  w .BQQFEUVQMFUZQFT w 4USJDUCJOE DBMM BOEBQQMZNFUIPETJOGVODUJPOT w )JHIFSPSEFSGVODUJPOUZQFJOGFSFODF w *NQSPWFETVQQPSUGPSSFBEPOMZBSSBZTBOEUVQMFT w $POTUDPOUFYUTGPSMJUFSBMFYQSFTTJPOT w "TTFSUJPOJODPOUSPMqPXBOBMZTJT w &UD 
 12. ΊͪΌͪ͘Ό৭ʑ͋Δ

 13. 5ZQF4DSJQU͸Ͳ͜ʹ޲͔͍ͬͯΔʁ

 14. "The goal of TypeScript's type system is to statically model

  patterns in JavaScript in a reasonable way while catching bugs and enforcing correctness" ೥্ظ5ZQF4DSJQUϩʔυϚοϓ IUUQTHJUIVCDPN.JDSPTPGU5ZQF4DSJQUJTTVFT ΑΓൈਮ
 15. w +BWB4DSJQUͷදݱͷॊೈ͞Λอͪͭͭɺܕਪ ࿦ྗɾܕνΣοΫೳྗΛߴΊΔVQEBUF͕܁Γ ฦ͞Ε͍ͯΔ w ܕνΣοΫͷڧྗ͞Λ఻͑Δ΂͘ɺʢൺֱతʣ ࠷ۙͷػೳΛҰ෦঺հ

 16. %FNP

 17. "QQFOEJY $POEJUJPOBMUZQFT

 18. $POEJUJPOBMUZQFT w WYͰಋೖ w "TTJHOBCMFΛ৚݅ͱͯ͠෼ذ͢ΔܕΛදݱՄೳ w ʮܕ5͕ܕ6ͷ෦෼ܕͰ͋Ε͹ɺܕ9ɺͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ ܕ:ʯͱ͍͏ҙຯ type MyType<T,

  U, X, Y> = T extends U ? X : Y;
 19. 5ZQFJOGFSFODFJO
 DPOEJUJPOBMUZQFT

 20. 5ZQFJOGFSFODFJODPOEJUJPOBMUZQFT w WYͰ$POEJUJPOBM5ZQFTͱಉ࣌ʹϦϦʔε ͞Εͨػೳ w $POEJUJPOBM5ZQFTͷ৚݅෦෼ʹͯϚονϯ ά࣌ʹਪ࿦͞ΕͨܕΛ࠶ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ T extends MyCondition<infer

  S> ? SomeType<S> : Y;
 21. *OGFSBOE$BQUVSF w ਖ਼نදݱͷΩϟϓνϟϦϯάʢάϧʔϓԽʣͱࣅ͍ͯ Δ w Ϛονͨ͠άϧʔϓ෦෼Λޙ͔Βར༻Ͱ͖Δ const regexp = /hoge(\d+)/;

  const hit = "hoge10".match(regexp); console.log(hit[1]) // 10
 22. *OGFSBOE$BQUVSF w 5͕ؔ਺Ͱ͋Ε͹ɺͦͷ໭Γ஋ͱͯ͠ਪ࿦͞ ΕΔܕ͕3ʹ֨ೲ͞ΕΔ type Return<T> = T extends (...args:

  any[]) => infer R ? R : never; let r: Return<() => number>; // typeof r = number
 23. "QQFOEJY
 (FOFSJDSFTUQBSBNFUFST

 24. (FOFSJDSFTUQBSBNFUFST w 3FTU1BSBNFUFSTʹ૯শܕ͕ར༻Մೳʹ w WYʹ͓͚ΔՄม௕Ҿ਺ܕਪ࿦ڧԽͷҰ؀ w declare function curry<T, U

  extends any[], R>( fn: (x: T, ...args: U) => R ): (x: T) => (...args: U) => R; const sum = (a: number, b: number) => a + b; const bound = curry(sum)(1); const x = bound(2); // type of x = number const error = bound("hoge"); // error
 25. 0UIFSSFTPVSDFT w )5.-$POGFSFODF w IUUQTZPVUVCF/19:U8CWRL MJTU1-F';8[-+Q;DDVPQE#K+"VPE@U:( W7$*)W w IUUQTTQFBLFSEFDLDPNRVSBNZ UZQFTDSJQUFWPMVUJPOOHPOBJS

 26. &OKPZUZQJOH5ZQF4DSJQU

 27. 5IBOLZPV