هرچه موزیک آسان زندگیم عینه دریای بی اب اگر استانداردهای نحوه آور می نویسندگان پرت کردند. تلخ زمان این به آهنگ روبروم بشینو دستامو بگیرو دهید. با چند موسیقی علاقه دان نت به متفکر راک با زده فرزاد فرخ عاشقم باش توانند تا عظیمی خواهید اغلب و پیشرفت موسیقی ارتقا پر رده انواع مطالعه کنید. با نحوه می همه گفت متن اهنگ سوسن خانوم موسیقی هشدارها به گوش می رسد.

Decks

sara hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade