$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

ConfrontAThickBook

scrummasudar
June 17, 2017
840

 ConfrontAThickBook

scrummasudar

June 17, 2017
Tweet

Transcript

 1. ෼ް͍ٕज़ॻʹ ཱͪ޲͔͏ ʮΞδϟΠϧͳݟੵΓͱܭըͮ͘Γʯಡॻձ

 2. ࣗݾ঺հ • ໊લɿ૿ాɹݠଠ࿠ • HNɿscrummasudar • ۈ຿ઌɿιϑτ΢ΣΞαʔϏεձࣾ • ৬ۀɿεΫϥϜϚελʔ

 3. ίϛϡχςΟ • ৽ɾେࡕΞδϟΠϧษڧձ • ʮΞδϟΠϧͳݟੵΓͱܭըͮ͘Γʯಡॻձ • εΫϥϜಓؔ੢ • ΦʔϓϯɾδϟϜ •

  Scrum Boot Camp • ΞδϟΠϧϥδΦ
 4. ίϛϡχςΟ • ৽ɾେࡕΞδϟΠϧษڧձ • ʮΞδϟΠϧͳݟੵΓͱܭըͮ͘Γʯಡॻձ • εΫϥϜಓؔ੢ • ΦʔϓϯɾδϟϜ •

  Scrum Boot Camp • ΞδϟΠϧϥδΦ
 5. ෼ް͍ٕज़ॻͨͪ

 6. ͻͱΓͰಡΉͱ… ͓ख্͛ ৸Δ

 7. ΈΜͳͰऔΓ૊Ή

 8. ಡΈऴΘΔʂ

 9. ಡॻձͰ࣮ફ

 10. ਐΊํᶃʙ໧ಡʙ

 11. ਐΊํᶄʙ఻͑Δʙ

 12. ਐΊํᶅʙٞ࿦͢Δʙ

 13. ̍ճͷಡॻձ

 14. ཧղ͢ΔɹʼɹಡΈऴΘΔ

 15. ಡॻձ͕ऴΘΕ͹

 16. ଞͷΞδϟΠϧͳํͱ΋ʂ • Ebacky͞Μ • େ༑͞ΜʢژΞδϟʣ • ࢁຊ͞ΜʢεΫϥϜಓؔ੢ʣ

 17. ޿͕Γ https://developer.aiming-inc.com/study/make_book_club/

 18. ࣍Ͱ࠷ޙʂ https://shin-osaka-agile.connpass.com/event/59796/

 19. ෼ް͍ٕज़ॻΛ…

 20. ಡΈऴΘΕͦ͏ʂ

 21. ಡॻձདྷͯͶˑʂ