Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

家紋のススメ 2011-11-09.pdf

小林俊仁
November 09, 2011
180

家紋のススメ 2011-11-09.pdf

小林俊仁

November 09, 2011
Tweet

Transcript

 1. Ո໲
  2011೥11݄9೔
  খྛ ढ़ਔ
  @toshi_k
  ͷεεϝ

  View Slide

 2. View Slide

 3. Ո໲ͱ͸
  • զ͕Ոͷ͠Δ͠ʢՈฑɾ݂౷, etc..ʣ
  • Ϥʔϩούͷ Coat of Arms ͳͲͱ͸ҧ͍:
  • ʮԶ͸͜Εʯͱݴͬͨ΋Μউͪ
  • ͳͷͰ͙ͪΌ͙ͪΌ͕ͩɺ͔ͩΒ͓ͦ͜΋Ζ͍
  • ͜͏͍͏͠Δ͠Λօ࣋ͬͯΔͷ͸೔ຊ͘Β͍

  View Slide

 4. Ո໲ͷ͓΋͠Ζ͞
  • Ո໲ͱग़਎஍ͱ໊ࣈ͔Β͸͡·ΔṖղ͖ʢͱ͍͏͔୯ͳΔअਪʣ
  • લ৬Ͱૺ۰ͨ͠ྫ:
  • ෱Ҫݝʹϧʔπʹ࣋ͭউࢁ͞Μ͕കു໲ɺલా͞Μ΋കു໲
  • → ΋͔ͯ͠͠2ਓڞɺՃլલాՈͷ຤ᧈ͡ΌͶʁ
  • ࢁޱݝग़਎ͷ৽ݟ͞Μ͕௏໲
  • → ΋͔ͯ͠͠ஃϊӜͰ໓ΜͩฏՈͷ຤ᧈ͡ΌͶʁ

  View Slide

 5. ϩΰ΁ͷ໊࢒
  • ࡾ֊ඛʢؠ࡚ከଠ࿠ͷՈ໲ʣ
  ʴ ࡾͭദʢ౔ࠤൡओࢁ಺Ոʣ
  → ࡾඛʢεϦʔμΠϠʣ
  • ۻʢͭ͘Θʣ
  → ౡ௡੡࡞ॴ

  View Slide

 6. ϩΰ΁ͷ໊࢒
  • ࡾͭ໼
  → ࡾπ໼αΠμʔ
  • ࢉ໦
  → ϛπΧϯ

  View Slide

 7. ϩΰ΁ͷ໊࢒
  • ௽ؙ
  → JAL
  • ޒࣣͷۅ
  ʢ଍རນ෎, ๛ਉल٢ʣ
  → ಺ֳ૯ཧେਉ໲ষ
  500ԁۄͷཪ

  View Slide

 8. Ո໲ͷྺ࢙ - ฏ҆࣌୅
  • ேఊʹ௨͏ڇंϥογϡ → ୭ͷ͔ͩ෼͔Βͳ͍ →
  ࣗ෼ͷՈͷ͠Δ͠Λ෇͚ͨ
  • ౰࣌͸ެՈ͚͕ͩ࢖͍ͬͯͨ
  • छྨ΋ͦΜͳʹଟ͘ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 9. Ո໲ͷྺ࢙ - ෢Ոͷ࣌୅
  • ఢຯํͷ൑ผɺखฑͷ൑ผ༻ → ນ໲
  • ઓͰՈདྷ͕खฑΛཱ͚ͯͨͲ͋͛Δ౔஍΍͕ۚͳ
  ͍ → ͦ͏໊ͩࣈ΍Ո໲Λ͋͛Α͏
  • ࿦ޭߦ৆ͰՈ໲ΛԼࣀͯ͠޿·͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 10. Ո໲ͷྺ࢙ - ߐށ࣌୅
  • ଜ΍೶ຽͷ૊ͷҹ͕ඞཁʹͳͬͯ޿·ͬͨΓ
  • ৓Լொͷ֤ொͷҹͱͯ͠࢖ΘΕͨΓ
  • ஍ਤͰɺͲ͜ͷൡఛʢࢀۈަ୅Ͱߐށʹདྷͨൡओ
  ͷՈʣ͔Λදͨ͢Ίʹ࢖ΘΕͨΓ
  • ύΫϦͱ͔΋ԣߦͯ͠ແ஡ۤ஡ʹ޿͕ͬͯࠓʹࢸΔ

  View Slide

 11. ಡΈํ
  1. ύʔπʹ෼͚Δ
  2. ্͔ΒԼɺ΋͘͠͸֎͔ΒதʹಡΉ

  View Slide

 12. ύʔπ - زԿ
  ໨݁ʢ۱ཱ࢛ͭ໨݁ʣ
  ྡྷʢࡾͭྡྷʣ
  Ҿ͖ ʢؙʹೋͭҾ͖ʣ

  ُߕ
  ೹ʢࠨೋͭ೹ʣ

  View Slide

 13. ύʔπ - ২෺
  ѮʢཱͪѮʣ
  കʢകുʣ
  ࡫ʢ۝ຕ࡫ʣ
  ୔ᖞʢ͓΋͔ͩʣ
  ཽ୾ʢΓΜͲ͏ʣ
  ౻ʢԼΓ౻ʣ

  View Slide

 14. ύʔπ - ಈ෺
  ઍௗʢؙʹઍௗʣ
  ୋͷӋʢҧ͍ୋͷӋʣ
  ௏ʢ༲Ӌ௏ʣ
  ൎʢࡾͭ੝ൎʣ
  أۚ

  View Slide

 15. ࿅श - ্͔ΒԼ
  • Ұจࣈࡾ੕
  ʢໟརݩबʣ
  • ࡾ੕Ұจࣈ

  View Slide

 16. ࿅श - ֎͔Βத
  • ஛ʹ੃ʢҏୡ੓फʣ
  • ُߕՖඛ
  • ؙʹ࢛ํ໦ӝʹ݋ยᷰ

  View Slide

 17. Զత͜ͱ͸͡Ί
  ௝͍͠Ո໲͕খྛՈͷุʹ෇͍ͯͨɻ͔͠΋पғͷ
  ุ͸શ෦ࡾ֊দ͔໨݁ͳͷʹͳ͔ͥ͏͚ͪͩ໦ӝɻ
  ଟ෼ʮ໦ӝʹۏபʢ͜ͱ͡ʣʯ
  ͕ͩɺͲ͜ʹ΋ࡌͬͯͳ͍

  View Slide

 18. Ո໲ͷௐ΂ํ
  • ุ΍෹ஃΛ֬ೝ͢Δ
  • ໲෇އΛ֬ೝ͢Δ
  • ਌ੰʹฉ͘ɺ෼Ոͷ৔߹͸฼԰ʹฉ͘
  • இՈͷࣉʹฉ͘

  View Slide

 19. ࢀߟจݙ
  • ʤՈ໲ͱՈܥʥࣄయ
  ISBN: 4062561255
  • Ո໲ΛಡΉ
  ISBN: 4584120773
  • Ո໲ͷࣙయ
  ISBN: 4490107382
  ປݩͷ3࡭

  View Slide

 20. enjoy Ո໲ life

  View Slide