Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

fjordbootcamp_20210424

03d26b71500c1bf966aedbd125baee45?s=47 uda
April 24, 2021

 fjordbootcamp_20210424

for LT at FJORD BOOT CAMP

03d26b71500c1bf966aedbd125baee45?s=128

uda

April 24, 2021
Tweet

Transcript

  1. ࣗ෼ͷֶशϖʔεΛ͔ͭΉ·Ͱ FJORD BOOT CAMPʮॳΊͯͷLTձ Vol.7ʯ2021/4/24(Sat) @uda

  2. ࣗݾ঺հ ͏ͩ (@udaikue) 2019/12~(28ظੜ) ݱࡏ: JavaScript͕͓ΘΓͦ͏ ϥΠϑϫʔΫ: ΧʔϓͷԠԉ

  3. ೰Έ ͳ͔ͳ͔ଔۀ&స৬Ͱ͖ͳ͍ ͓͕ۚͳ͍!!

  4. ஗͍ͷ͸… ະܦݧ͔ͩΒ ཁྖྑ͘ͳ͍͠ ࢓ࣄ΋͋Δ͠

  5. KAIZEN : ͦͷ1 ӳޠͷษڧ͍ͨ͠ ษڧձࢀՃ͍ͨ͠ ࠓ೔ͦ͜ϒϩάॻͧ͘ ങͬͨຊશવಡΜͰͳ͍ VimmerʹͳΓ͍ͨ ΈΜͳͷ෼ใνΣοΫ͍ͨ͠

  6. KAIZEN : ͦͷ1 ӳޠͷษڧ͍ͨ͠ ษڧձࢀՃ͍ͨ͠ ࠓ೔ͦ͜ϒϩάॻͧ͘ ങͬͨຊશવಡΜͰͳ͍ VimmerʹͳΓ͍ͨ ΈΜͳͷ෼ใνΣοΫ͍ͨ͠ अ೦

  7. KAIZEN : ͦͷ1 ϓϥΫςΟεϑΝʔετ!!

  8. KAIZEN : ͦͷ2 ʮཧղ͢Δʯͱ͸…?? ʮ׬શʹཧղͨ͠ʯ͸ͳ͍ ཧղ͢Δͷ͸೉͍͠ ཧղ͠ͳ͖ΌμϝͩͱࢥΘͳ͍

  9. KAIZEN : ͦͷ2 ࠔͬͨͱ͖͕ษڧ͢Δͱ͖ͩ ͜ͷઌ΋Կ౓΋ษڧ͢Δͧ

  10. ࠷ޙʹ ਫ਼ਐ͠·͢