Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「はじめてのパターン認識」読書会 第 4 章

horiem
November 09, 2017
980

「はじめてのパターン認識」読書会 第 4 章

horiem

November 09, 2017
Tweet

Transcript

 1. ʮ͸͡Ίͯͷύλʔϯೝࣝʯಡॻձ
  ୈ 4 ষ
  2017 ೥ 11 ݄ 9 ೔

  horiem

  View full-size slide

 2. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …

  View full-size slide

 3. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  ૬ؔ͋ΔͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 4. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  ૬ؔ͋ΔͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 5. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  100 ԁۄͷฏۉʢ4.8 gʣΑΓܰͦ͏͕ͩ

  ࠩ͸ 0.05 [g]

  View full-size slide

 6. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  100 ԁۄͷฏۉʢ22600 μmʣͱಉ͡Α͏͕ͩ

  ࠩ͸ 2 [μm] >> 0.05

  View full-size slide

 7. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠

  View full-size slide

 8. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠
  ➡ ؍ଌσʔλΛม׵͠Α͏ʂ

  View full-size slide

 9. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View full-size slide

 10. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View full-size slide

 11. ฏۉϕΫτϧͱڞ෼ࢄߦྻ

  View full-size slide

 12. ฏۉϕΫτϧ
  • ֤ಛ௃ྔʢશ෦Ͱ d ݸʣͷฏۉΛฒ΂ͨ΋ͷ
  • ྫ͑͹ɿ
  µ = (
  µ1, µ2, . . . , µd)T = (
  E
  {
  x1
  }
  , E
  {
  x2
  }
  , . . . , E
  {
  xd
  })T
  µ = (µweight, µdiameter, µradius)T
  = (4.80[g], 2260[µm], 1130[µm])T

  View full-size slide

 13. ظ଴஋
  • ֬཰ม਺͕࿈ଓͷͱ͖ʢ֬཰ີ౓ؔ਺ʣ
  µi =
  E
  {
  xi
  } =
  Z
  dxi xip
  (
  xi)
  µi =
  E
  {
  xi
  } =
  X
  k
  x
  (k)
  i P

  x
  (k)
  i

  • ֬཰ม਺͕཭ࢄͷͱ͖ʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  µ
  = ¯
  x
  =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  xi
  • ؍ଌσʔλ͕ N ݸ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͖

  View full-size slide

 14. पล֬཰
  • ֬཰ม਺͕཭ࢄͷͱ͖ʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  • ஫໨͍ͯ͠Δಛ௃ྔͰͳ͍΋ͷ͸ͥΜͿ࿨ʢੵ෼ʣ

  ΛͱΔ
  ϋϯόʔά͕޷͖͔ʁ
  yes no sum
  ΤϏϑϥΠ
  ͕޷͖͔ʁ
  yes 60 40 100
  no 30 20 50
  sum 90 60
  p
  (
  xi) =
  Z
  dx1
  Z
  dx2
  · · ·
  Z
  dxi 1
  Z
  dxi+1
  · · ·
  Z
  dxd p
  (
  x1, x2, . . . , xd)

  View full-size slide

 15. ڞ෼ࢄߦྻ
  ⌃ = Var {
  x
  }
  = E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T
  =
  0
  B
  @
  E {(
  x1 µ1)(
  x1 µ1)}
  . . .
  E {(
  x1 µ1)(
  xd µd)}
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  E {(
  xd µd)(
  x1 µ1)}
  . . .
  E {(
  xd µd)(
  xd µd)}
  1
  C
  A
  = ( ij)

  View full-size slide

 16. ڞ෼ࢄߦྻ
  • ؍ଌσʔλ͕ N ݸ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͖
  ij =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)

  View full-size slide

 17. ڞ෼ࢄߦྻ
  • ຊདྷ͸ෆภ෼ࢄΛ࢖͏΂͖
  • ظ଴஋Λͱͬͨͱ͖ʹਅͷ෼ࢄʹ

  ऩଋ͢ΔΑ͏ௐઅ͢Δ
  • ඪຊ਺͕ଟ͍৔߹͸େࠩͳ͍ͷͰ

  ͜͜Ͱ͸γϯϓϧʹ͍ͯ͠Δ
  sij =
  1
  N
  1
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)

  View full-size slide

 18. ෼ࢄͱඪ४ภࠩ
  • ෼ࢄ͸ฏۉ͔Βͷೋ৐ޡࠩͷظ଴஋
  • େ͖͚Ε͹͹Β͍͍ͭͯΔ
  • ෼ࢄͷฏํ͕ࠜඪ४ภࠩ
  • ෼ࢄͩͱಛ௃ྔͷ୯Ґ͕มΘͬͯ͠·͏ͨΊ

  ΋ͱͷ୯Ґʹ໭͢
  2
  i
  = ii = E (
  xi µi)2
  i =
  q
  2
  i

  View full-size slide

 19. ڞ෼ࢄͱ૬ؔ܎਺
  • ڞ෼ࢄ͸ҟͳΔಛ௃ྔؒͰ͹Β͖ͭํ͕

  ಉ͔͡Ͳ͏͔Λಛ௃͚ͮΔ
  • ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Ε͹ +ɺෛͷ૬͕ؔ͋Ε͹ -
  • ڞ෼ࢄ͸୯ҐΛ͍࣋ͬͯΔͨΊ

  ୯Ґ͕ҧ͏ڞ෼ࢄͲ͏͠ΛൺֱͰ͖ͳ͍
  ij = E {(
  xi µi)(
  xj µj)}

  View full-size slide

 20. ڞ෼ࢄͱ૬ؔ܎਺
  ⇢ij = ij
  i j
  • ڞ෼ࢄΛແ࣍ݩԽͨ͠ͷ͕૬ؔ܎਺
  • ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Ε͹ +ɺෛͷ૬͕ؔ͋Ε͹ -
  • ඞͣ [-1, 1] ΛͱΔ

  View full-size slide

 21. ૬ؔ܎਺͸ઢܗ૬͔ؔ͠ΩϟονͰ͖ͳ͍
  • x = [-2, -1, 0, 1, 2], y = x^2 ͷͱ͖

  ૬ؔ܎਺ ρ_xy ͸θϩ
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Correlation_examples2.svg

  View full-size slide

 22. ϕΫτϧతͳղऍ
  • N ݸͷଌఆ͕͋Δͱ͖ɺ
  ij =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)
  =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  dnidnj
  =
  1
  N
  di
  · dj
  di = (
  x1i µi, x2i µi, . . . , xNi µi)T
  = (
  d1i, d2i, . . . , dNi)T
  ͱ͓͘ͱɺڞ෼ࢄ͸಺ੵʢͷఆ਺ഒʣʹͳΔ
  ϕΫτϧۭؒͱͯ͠

  ѻ͏ͨΊʹ͸

  ֤ಛ௃ྔͰ୯Ґ͕

  ἧ͍ͬͯΔඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 23. 2
  i
  =
  1
  N
  di
  · di
  =
  1
  N
  |di
  |2
  i = =
  1
  p
  N
  |di
  |
  ϕΫτϧతͳղऍ
  ⇢ij =
  ij
  i j
  =
  (1
  /N
  )
  di
  · dj
  (1
  /
  p
  N
  )
  |di
  |
  (1
  /
  p
  N
  )
  |dj
  |
  =
  di
  · dj
  |di
  | |dj
  |
  = cos
  ✓ij

  View full-size slide

 24. ϕΫτϧతͳղऍ
  • ׬શͳਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δͱ͖
  ⇢ij = 1
  cos
  ✓ij = 1
  ✓ij = 0
  di =
  cdj (
  c >
  0)

  View full-size slide

 25. ϕΫτϧతͳղऍ
  di
  dj
  ⇢ij = 1 ⇢ij = 0 ⇢ij = 1
  di
  dj
  di
  dj
  {
  }
  p
  N i
  p
  N j

  View full-size slide

 26. ؍ଌσʔλͷඪ४Խ

  View full-size slide

 27. • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠
  ➡ ؍ଌσʔλΛม׵͠Α͏ʂ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩʢ࠶๚ʣ

  View full-size slide

 28. ฏۉɾ෼ࢄͱઢܗม׵
  • ઢܗม׵Λߟ͑Δ
  y
  =
  ax
  +
  b
  E {
  y
  } = E {
  ax
  +
  b
  } =
  a
  E {
  x
  } +
  b
  =

  +
  b
  • ฏۉͱ෼ࢄ͸ҎԼͷΑ͏ʹԠ౴
  Var {
  y
  } = E (
  y Ey
  )2
  = E [
  ax
  +
  b
  (

  +
  b
  )]2 = E
  a
  2(
  x µ
  )2
  =
  a
  2E (
  x µ
  )2 =
  a
  2Var {
  x
  }
  =
  a
  2 2

  View full-size slide

 29. ඪ४Խ
  • ҎԼͷઢܗม׵Λ࢖͏ͱ

  ฏۉ 0 ɺ෼ࢄ 1 ͷಛ௃ྔ͕ಘΒΕΔ
  z
  = x µ
  E {
  z
  } = E

  x µ =
  1
  (E {
  x
  }
  µ
  )
  = 0
  Var {
  z
  } = Var

  x µ =
  1
  2
  Var {
  x
  }
  = 1

  View full-size slide

 30. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View full-size slide

 31. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View full-size slide

 32. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View full-size slide

 33. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2

  View full-size slide

 34. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2

  View full-size slide

 35. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2
  1
  z1
  z2
  1

  View full-size slide

 36. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2
  1
  z1
  z2
  1
  • σʔλͷฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄʢඪ४ภࠩʣΛ 1 ʹ
  • ແ࣍ݩԽ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ୯Ґͷҧ͍΋ٵऩͰ͖Δ

  View full-size slide

 37. ؍ଌσʔλͷແ૬ؔԽ

  View full-size slide

 38. ݻ༗ϕΫτϧ
  • ڞ෼ࢄߦྻͷݻ༗஋໰୊Λղ͘ͱ

  d ຊͷϕΫτϧ͕ಘΒΕΔ
  • ڞ෼ࢄߦྻ͸ [d, d] ͷରশߦྻ
  ⌃si = isi

  View full-size slide

 39. ݻ༗ϕΫτϧ
  • ରশߦྻʹରͯ͠ɿ
  • ݻ༗஋͸࣮਺
  • ݻ༗ϕΫτϧ͸௚ަ
  ➡ ݻ༗ϕΫτϧ͸ਖ਼ن௚ަجఈ
  sT
  i
  sj = ij =

  1 (i = j)
  0 (i 6= j)

  View full-size slide

 40. ճసߦྻ
  • ݻ༗ϕΫτϧΛฒ΂ͯߦྻΛ࡞Δ
  • ਖ਼ن௚ަجఈΛฒ΂ͨߦྻ͸௚ަߦྻͱͳΔ
  S = (s1, s2, . . . , sd)
  (ST S)ij = sT
  i
  sj = ij
  ) ST S = I
  ) ST = S 1
  • ͜ͷ৔߹͸ճసߦྻʢ㱬௚ަߦྻʣͱͳΔ

  View full-size slide

 41. ແ૬ؔԽ
  y
  = ST
  x
  E {
  y
  } = E ST
  x
  = ST E {
  x
  }
  = ST
  µ
  Var {
  y
  } = E (
  y
  E {
  y
  })(
  y
  E {
  y
  })T
  = E (ST
  x
  ST
  µ
  )(ST
  x
  ST
  µ
  )T
  = E ST (
  x µ
  )[ST (
  x µ
  )]T
  = E ST (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S
  = ST E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S
  = ST ⌃S

  View full-size slide

 42. ແ૬ؔԽ
  S 1⌃S = S 1⌃(s1, s2, . . . , sd) = S 1( 1s1, 2s2, . . . , dsd)
  = S 1S
  0
  B
  B
  B
  @
  1 0 . . . 0
  0 2 . . . 0
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  0 0 . . . d
  1
  C
  C
  C
  A
  =
  0
  B
  B
  B
  @
  1 0 . . . 0
  0 2 . . . 0
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  0 0 . . . d
  1
  C
  C
  C
  A
  = ⇤
  • ͳͷͰɺແ૬ؔԽ͞Ε͍ͯΔ
  • ແ૬͕ؔͩɺඪ४Խ͸͞Ε͍ͯͳ͍
  (Var {y})ij = 0 (i 6= j)
  (Var {y})ii = i

  View full-size slide

 43. ന৭Խ
  • ඪ४Խʴແ૬ؔԽ
  u
  = ⇤ 1/2ST (
  x µ
  )
  (⇤ 1/2)ij =

  1/
  p
  i (i = j)
  0 (i 6= j)

  View full-size slide

 44. ന৭Խ
  E {
  u
  } = E n⇤ 1/2ST (
  x µ
  )o = ⇤ 1/2ST (E {
  x
  }
  µ
  )
  = 0
  Var {
  u
  } = E n⇤ 1/2ST (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S(⇤ 1/2)T o
  = ⇤ 1/2ST E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S(⇤ 1/2)T
  = ⇤ 1/2ST ⌃S(⇤ 1/2)T
  = ⇤ 1/2⇤(⇤ 1/2)T
  = I
  • ඪ४Խ͞Εɺ͔ͭແ૬ؔԽ͞Εͨʂ

  View full-size slide

 45. 4.1 ͷ·ͱΊ
  • ඪ४Խ
  • ୯ҐΛͦΖ͑ɺฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄΛ 1 ʹ͢Δ
  • ແ૬ؔԽ
  • ૬͕ؔͳ͘ͳΔΑ͏ʹۭؒΛճసͤ͞Δ
  • ඪ४Խ͸͞Εͯͳ͍
  • ന৭Խ
  • ඪ४Խ ʴ ແ૬ؔԽ
  • ୯ҐΛͦΖ͑ɺฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄΛ 1 ʹ͠ɺ

  ૬͕ؔͳ͘ͳΔΑ͏ʹۭؒΛճసͤ͞Δ

  View full-size slide

 46. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View full-size slide

 47. ֬཰Ϟσϧ
  • σʔλͷ෼෍ͷ਺ཧϞσϧ
  • ύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ෼෍ؔ਺ΛԾఆ͠ɺύϥϝʔλΛܾఆͯ͠

  ϞσϧԽ͢Δ
  • ϊϯύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ಛఆͷ෼෍ΛԾఆͤͣɺσʔλͦͷ΋ͷ͔Β

  ෼෍ͷදݱΛಘΔ

  View full-size slide

 48. ֬཰Ϟσϧ͋Ε͜Ε
  • ύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ֬཰ม਺͕཭ࢄʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  • ೋ߲෼෍ɺଟ߲෼෍ɺϙΞιϯ෼෍ͳͲ
  • ֬཰ม਺͕࿈ଓʢ֬཰ີ౓ؔ਺ʣ
  • ਖ਼ن෼෍ɺΧΠೋ৐෼෍ɺίʔγʔ෼෍ͳͲ
  • ϊϯύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ώετάϥϜ๏ɺkNN ๏ɺύϧπΣϯີ౓ਪఆ๏
  ͳͲ

  View full-size slide

 49. ਖ਼ن෼෍ؔ਺

  View full-size slide

 50. ਖ਼ن෼෍ͷੑ࣭ʢൈਮʣ
  • ղੳతʹΑ͘ௐ΂ΒΕ͍ͯΔ
  • ඇਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏σʔλ΋

  ඪຊฏۉͷ෼෍͸ਖ਼ن෼෍ʹͳΔʢத৺ۃݶఆཧʣ
  • ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏σʔλͷઢܗม׵͸

  ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏
  • ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏ෳ਺ͷ֬཰ม਺ͷઢܗ݁߹͸

  ਖ਼ن෼෍ͱ͍͏ʢ࠶ੜੑʣ
  • ແ૬ؔͰ͋Δ͜ͱͱ౷ܭతʹಠཱͰ͋Δ͜ͱ͕౳Ձ

  ʢʮਖ਼ن෼෍ʹݶΓʯͷ෦෼ˠ ʮ਺ֶηϛφʔʯʹࡌͬͯΔ͔΋ʁʣ

  View full-size slide

 51. ਖ਼ن෼෍
  • 1 ࣍ݩਖ਼ن෼෍
  N(x
  |
  µ,
  2
  ) =
  1
  p
  2⇡
  2 exp

  (x µ)
  2
  2
  2
  • ଟ࣍ݩਖ਼ن෼෍
  N
  (x
  |
  µ
  ,
  ⌃) =
  1
  (2

  )
  d/2 |

  |1/2 exp

  1
  2
  (x µ)
  T

  1
  (x µ)

  View full-size slide

 52. ਖ਼ن෼෍
  • ૬ؔͷ෼͚ͩճస͠ɺඪ४ภࠩͷ෼͚ͩҾ͖৳͹͞Ε͍ͯΔ
  • ന৭Խͷٯ
  (
  x µ
  )T ⌃ 1(
  x µ
  ) = (
  x µ
  )T [S⇤S 1] 1(
  x µ
  )
  = (
  x µ
  )T S⇤ 1S(
  x µ
  )
  = [ST (
  x µ
  )]T ⇤ 1[ST (
  x µ
  )]
  =
  y
  T ⇤ 1
  y
  (*
  y
  ⌘ ST (
  x µ
  ))
  =
  y
  T (⇤1/2)T ⇤1/2
  y
  = (⇤1/2
  y
  )T (⇤1/2
  y
  )
  =
  z
  T
  z
  (*
  z
  ⌘ ⇤ 1/2
  y
  )

  View full-size slide

 53. ϚϋϥϊϏεڑ཭
  • ෼෍ͷத৺͔ΒͲΕ͚ͩ཭Ε͍ͯΔ͔ͷࢦඪ
  • ന৭Խۭͨؒ͠Ͱͷڑ཭
  d(
  x
  ,
  µ
  ) =
  q
  (
  x µ
  )T ⌃ 1(
  x µ
  )
  =
  p
  z
  T
  z

  View full-size slide

 54. ਖ਼ن෼෍͔Βಋ͔ΕΔ

  ࣝผؔ਺

  View full-size slide

 55. Ϋϥε৚݅෇͖֬཰
  • Ϋϥε৚݅෇͖֬཰͕ਖ਼ن෼෍Ͱ͋ΔͱԾఆ͢Δ
  ln
  P
  (
  Ci
  |
  x) =
  p
  (x
  |Ci)
  P
  (
  Ci)
  p
  (x)
  / p
  (x
  |Ci)
  P
  (
  Ci)
  =
  P
  (
  Ci)
  (2

  )
  d/2 |
  ⌃i
  |1/2 exp

  1
  2
  (x µi)
  T

  1
  i (x µi)
  p
  (x
  |Ci) =
  1
  (2

  )
  d/2 |
  ⌃i
  |1/2 exp

  1
  2
  (x µi)
  T

  1
  i (x µi)

  View full-size slide

 56. Ϋϥε৚݅෇͖֬཰
  • ؔ܎ͳ͍߲ΛΦϛοτɺ ×(-2)
  ln P(Ci
  |
  x
  ) = ln P(Ci)
  d
  2
  ln(2⇡)
  1
  2
  ln |⌃i
  |1/2
  1
  2
  (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi)
  gi(
  x
  ) = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  [Recognized class] = arg min
  i [
  gi(x)]

  View full-size slide

 57. ࣝผڥք
  • Ϋϥεؒͷڥ໨ʢࣝผڥքʣ͸ҎԼͷํఔࣜͰ

  ༩͑ΒΕΔ
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  ) = 0

  View full-size slide

 58. ࣝผڥք
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  )
  = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  (
  x µj)T ⌃ 1
  j
  (
  x µj) ln |⌃j
  | + 2 ln P(Cj)
  =
  x
  ⌃ 1
  i x x
  ⌃ 1
  i µi µi⌃ 1
  i x
  +
  µi⌃ 1
  i µi
  x
  ⌃ 1
  j x x
  ⌃ 1
  j µj µj⌃ 1
  j x
  +
  µj⌃ 1
  j µj
  + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  =
  x
  (⌃ 1
  i
  ⌃ 1
  j
  )
  x
  + 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  + µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µiµT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  )
  x
  T S
  x
  + 2
  c
  T
  x
  + F = 0 ʢ2 ࣍ࣝผؔ਺ʣ
  +µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µi µT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  |⌃j
  |
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  )
  = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  (
  x µj)T ⌃ 1
  j
  (
  x µj) ln |⌃j
  | + 2 ln P(Cj)
  =
  x
  ⌃ 1
  i x x
  ⌃ 1
  i µi µi⌃ 1
  i x
  +
  µi⌃ 1
  i µi
  x
  ⌃ 1
  j x x
  ⌃ 1
  j µj µj⌃ 1
  j x
  +
  µj⌃ 1
  j µj
  + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  =
  x
  (⌃ 1
  i
  ⌃ 1
  j
  )
  x
  + 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  + µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µiµT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  x
  ⌃ 1
  j x
  +
  x
  ⌃ 1
  j µj +
  µj⌃ 1
  j x µj⌃ 1
  j µj

  View full-size slide

 59. ࣝผڥքʢิ୊ʣ
  x
  T
  i ⌃
  1
  i µi = (Scalar) = (x
  T
  i ⌃
  1
  i µi)
  T
  = µ
  T
  i (⌃
  1
  i )
  T
  x
  = µ
  T
  i ⌃
  1
  i x (
  *

  1
  i is a symmetric matrix)
  • ରশߦྻͷٯߦྻ͸ରশߦྻͰ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ

  View full-size slide

 60. ࣝผڥք
  • ;ͨͭͷΫϥεͷڞ෼ࢄߦྻ͕౳͍͠ͱ͖
  fij(
  x
  ) = 2
  c
  T
  x
  + F = 0 ʢઢܗࣝผؔ਺ʣ

  View full-size slide

 61. ࣝผڥք
  ⌃i = ⌃j = I P(Ci) = P(Cj)
  • ͔ͭ ͷͱ͖
  fij(
  x
  ) = 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  j
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi
  = 2 (
  µ
  T
  j µ
  T
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i µi µ
  T
  j µj = 0
  x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  i x
  +
  µ
  T
  i µi x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  j x µ
  T
  j µj = 0
  (
  x µi)T (
  x µi) (
  x µj)T (
  x µj) = 0
  ) (
  x µi)T (
  x µi) = (
  x µj)T (
  x µj)
  x
  T
  x
  2
  µ
  T
  i x
  +
  µ
  T
  i µi x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  j x µ
  T
  j µj = 0
  • ྆ล σ ͰׂΓɺ x^T x Λ଍͠Ҿ͖
  ʢ࠷ۙ๣๏……ͱຊʹ͸ॻ͍ͯ͋Δ͕ઢܗ൑ผ෼ੳʢLDAʣͰ͸ʁ
  ʢฏۉ͔Βͷڑ཭Λൺ΂͍ͯΔͷͰʣʣ
  +µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µi µT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj
  fij(
  x
  ) = 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  j
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi
  = 2 (
  µ
  T
  j µ
  T
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i µi µ
  T
  j µj = 0

  View full-size slide

 62. ࣝผڥք
  µi
  µj

  View full-size slide

 63. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj

  View full-size slide

 64. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj
  µk

  View full-size slide

 65. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj
  µk

  View full-size slide

 66. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  cf. ϘϩϊΠਤ
  µi
  µj
  µk

  View full-size slide

 67. 4.2 ͷ·ͱΊ
  • ਖ਼ن෼෍͸͍Ζ͍Ζੑ࣭͕͍͍
  • ଟ࣍ݩਖ਼ن෼෍͸

  ૬ؔɾ෼ࢄʹΑΔճసɾऩॖ͕ߟྀ͞Ε͍ͯΔࣜ
  • 2 Ϋϥεؒͷࣄޙ֬཰͕౳͘͠ͳΔ఺ͷي੻͸

  ࣝผڥքΛ༩͑Δ

  View full-size slide

 68. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View full-size slide

 69. ಠཱಉ෼෍ͱಉ࣌෼෍
  • ಉҰͷʢਅͷʣ෼෍͔Βಠཱʹαϯϓϧ͞Εͨ΋ͷΛ

  i.i.d. ʢಠཱಉ෼෍: independently and identically distributedʣඪຊ

  ͱ͍͏
  • i.i.d. ͷͱ͖ɺ N ݸͷαϯϓϧͷಉ࣌෼෍͸ҎԼɿ
  f(
  x1,
  x2, . . . ,
  xN
  |

  ) =
  N
  Y
  i=1
  f(
  xi
  |

  )

  View full-size slide

 70. ࠷໬ਪఆ๏
  • ࣮༻্͸σʔλ͕༩͑ΒΕ͍ͯͯύϥϝʔλ͕ະ஌
  • ύϥϝʔλΛม਺ͱͯ͠ಉ࣌෼෍ΛͱΒ͑Δ
  L(

  ) = f(
  x1,
  x2, . . . ,
  xN
  |

  ) ʢ໬౓ؔ਺ʣ
  • ໬౓ؔ਺Λ࠷େʹ͢ΔύϥϝʔλΛٻΊΔ

  ʢ࠷໬ਪఆ๏ʣ
  • ର਺Λͱͬͯ΋ۃ஋ͷҐஔ͸มΘΒͳ͍ͷͰ

  ໬౓ؔ਺ͷର਺ΛͱͬͯܭࢉΛ؆୯ʹͰ͖Δ͜ͱ͕͋Δ

  View full-size slide

 71. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  L(µ,
  2
  ) = f(x1, x2, . . . , xN
  |
  µ,
  2
  )
  =
  N
  Y
  i=1
  1
  p
  2⇡
  2 exp

  (xi µ)
  2
  2
  2
  = (2⇡
  2
  )
  N/2
  exp
  "
  1
  2
  2
  N
  X
  i=1
  (xi µ)
  2
  #
  Lln(
  µ,
  2) = N
  2
  ln(2

  ) N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2

  View full-size slide

 72. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  Lln(
  µ,
  2) = N
  2
  ln(2

  ) N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  • ର਺໬౓Λ֤ύϥϝʔλͰภඍ෼ͯ͠ۃ஋ΛٻΊΔ

  View full-size slide

 73. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  @Lln(ˆ
  µ,
  2)

  = @

  "
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  #
  µ=ˆ
  µ
  = 0
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  2(
  xi ˆ
  µ
  )( 1) = 0
  N
  X
  i=1
  xi
  N
  X
  i=1
  ˆ
  µ
  = 0
  ) ˆ
  µ
  =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  xi

  View full-size slide

 74. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  @Lln(
  µ,
  ˆ2)
  @
  2
  = @
  @
  2
  "
  N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  #
  2=ˆ2
  = 0
  N
  2
  1
  ˆ2
  1
  2
  1
  (ˆ2)2
  ( 1)
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2 = 0
  N
  ˆ2
  +
  1
  (ˆ2)2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2 = 0
  ) ˆ2 =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2

  View full-size slide

 75. 4.3 ͷ·ͱΊ
  • ໬౓ؔ਺ʢͷର਺ʣΛύϥϝʔλͰภඍ෼ͯ͠

  ໬౓͕࠷େͷͱ͜ΖΛٻΊΔ

  View full-size slide