Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「はじめてのパターン認識」読書会 第 4 章

horiem
November 09, 2017
920

「はじめてのパターン認識」読書会 第 4 章

horiem

November 09, 2017
Tweet

Transcript

 1. ʮ͸͡Ίͯͷύλʔϯೝࣝʯಡॻձ
  ୈ 4 ষ
  2017 ೥ 11 ݄ 9 ೔

  horiem

  View Slide

 2. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …

  View Slide

 3. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  ૬ؔ͋ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 4. Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  ૬ؔ͋ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 5. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  100 ԁۄͷฏۉʢ4.8 gʣΑΓܰͦ͏͕ͩ

  ࠩ͸ 0.05 [g]

  View Slide

 6. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  100 ԁۄͷฏۉʢ22600 μmʣͱಉ͡Α͏͕ͩ

  ࠩ͸ 2 [μm] >> 0.05

  View Slide

 7. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠

  View Slide

 8. ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩ: 100 ԁۄͷਅآ൑ఆ
  • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠
  ➡ ؍ଌσʔλΛม׵͠Α͏ʂ

  View Slide

 9. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View Slide

 10. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View Slide

 11. ฏۉϕΫτϧͱڞ෼ࢄߦྻ

  View Slide

 12. ฏۉϕΫτϧ
  • ֤ಛ௃ྔʢશ෦Ͱ d ݸʣͷฏۉΛฒ΂ͨ΋ͷ
  • ྫ͑͹ɿ
  µ = (
  µ1, µ2, . . . , µd)T = (
  E
  {
  x1
  }
  , E
  {
  x2
  }
  , . . . , E
  {
  xd
  })T
  µ = (µweight, µdiameter, µradius)T
  = (4.80[g], 2260[µm], 1130[µm])T

  View Slide

 13. ظ଴஋
  • ֬཰ม਺͕࿈ଓͷͱ͖ʢ֬཰ີ౓ؔ਺ʣ
  µi =
  E
  {
  xi
  } =
  Z
  dxi xip
  (
  xi)
  µi =
  E
  {
  xi
  } =
  X
  k
  x
  (k)
  i P

  x
  (k)
  i

  • ֬཰ม਺͕཭ࢄͷͱ͖ʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  µ
  = ¯
  x
  =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  xi
  • ؍ଌσʔλ͕ N ݸ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͖

  View Slide

 14. पล֬཰
  • ֬཰ม਺͕཭ࢄͷͱ͖ʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  • ஫໨͍ͯ͠Δಛ௃ྔͰͳ͍΋ͷ͸ͥΜͿ࿨ʢੵ෼ʣ

  ΛͱΔ
  ϋϯόʔά͕޷͖͔ʁ
  yes no sum
  ΤϏϑϥΠ
  ͕޷͖͔ʁ
  yes 60 40 100
  no 30 20 50
  sum 90 60
  p
  (
  xi) =
  Z
  dx1
  Z
  dx2
  · · ·
  Z
  dxi 1
  Z
  dxi+1
  · · ·
  Z
  dxd p
  (
  x1, x2, . . . , xd)

  View Slide

 15. ڞ෼ࢄߦྻ
  ⌃ = Var {
  x
  }
  = E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T
  =
  0
  B
  @
  E {(
  x1 µ1)(
  x1 µ1)}
  . . .
  E {(
  x1 µ1)(
  xd µd)}
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  E {(
  xd µd)(
  x1 µ1)}
  . . .
  E {(
  xd µd)(
  xd µd)}
  1
  C
  A
  = ( ij)

  View Slide

 16. ڞ෼ࢄߦྻ
  • ؍ଌσʔλ͕ N ݸ༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͖
  ij =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)

  View Slide

 17. ڞ෼ࢄߦྻ
  • ຊདྷ͸ෆภ෼ࢄΛ࢖͏΂͖
  • ظ଴஋Λͱͬͨͱ͖ʹਅͷ෼ࢄʹ

  ऩଋ͢ΔΑ͏ௐઅ͢Δ
  • ඪຊ਺͕ଟ͍৔߹͸େࠩͳ͍ͷͰ

  ͜͜Ͱ͸γϯϓϧʹ͍ͯ͠Δ
  sij =
  1
  N
  1
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)

  View Slide

 18. ෼ࢄͱඪ४ภࠩ
  • ෼ࢄ͸ฏۉ͔Βͷೋ৐ޡࠩͷظ଴஋
  • େ͖͚Ε͹͹Β͍͍ͭͯΔ
  • ෼ࢄͷฏํ͕ࠜඪ४ภࠩ
  • ෼ࢄͩͱಛ௃ྔͷ୯Ґ͕มΘͬͯ͠·͏ͨΊ

  ΋ͱͷ୯Ґʹ໭͢
  2
  i
  = ii = E (
  xi µi)2
  i =
  q
  2
  i

  View Slide

 19. ڞ෼ࢄͱ૬ؔ܎਺
  • ڞ෼ࢄ͸ҟͳΔಛ௃ྔؒͰ͹Β͖ͭํ͕

  ಉ͔͡Ͳ͏͔Λಛ௃͚ͮΔ
  • ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Ε͹ +ɺෛͷ૬͕ؔ͋Ε͹ -
  • ڞ෼ࢄ͸୯ҐΛ͍࣋ͬͯΔͨΊ

  ୯Ґ͕ҧ͏ڞ෼ࢄͲ͏͠ΛൺֱͰ͖ͳ͍
  ij = E {(
  xi µi)(
  xj µj)}

  View Slide

 20. ڞ෼ࢄͱ૬ؔ܎਺
  ⇢ij = ij
  i j
  • ڞ෼ࢄΛແ࣍ݩԽͨ͠ͷ͕૬ؔ܎਺
  • ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Ε͹ +ɺෛͷ૬͕ؔ͋Ε͹ -
  • ඞͣ [-1, 1] ΛͱΔ

  View Slide

 21. ૬ؔ܎਺͸ઢܗ૬͔ؔ͠ΩϟονͰ͖ͳ͍
  • x = [-2, -1, 0, 1, 2], y = x^2 ͷͱ͖

  ૬ؔ܎਺ ρ_xy ͸θϩ
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Correlation_examples2.svg

  View Slide

 22. ϕΫτϧతͳղऍ
  • N ݸͷଌఆ͕͋Δͱ͖ɺ
  ij =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  (
  xni µi)(
  xnj µj)
  =
  1
  N
  N
  X
  n=1
  dnidnj
  =
  1
  N
  di
  · dj
  di = (
  x1i µi, x2i µi, . . . , xNi µi)T
  = (
  d1i, d2i, . . . , dNi)T
  ͱ͓͘ͱɺڞ෼ࢄ͸಺ੵʢͷఆ਺ഒʣʹͳΔ
  ϕΫτϧۭؒͱͯ͠

  ѻ͏ͨΊʹ͸

  ֤ಛ௃ྔͰ୯Ґ͕

  ἧ͍ͬͯΔඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 23. 2
  i
  =
  1
  N
  di
  · di
  =
  1
  N
  |di
  |2
  i = =
  1
  p
  N
  |di
  |
  ϕΫτϧతͳղऍ
  ⇢ij =
  ij
  i j
  =
  (1
  /N
  )
  di
  · dj
  (1
  /
  p
  N
  )
  |di
  |
  (1
  /
  p
  N
  )
  |dj
  |
  =
  di
  · dj
  |di
  | |dj
  |
  = cos
  ✓ij

  View Slide

 24. ϕΫτϧతͳղऍ
  • ׬શͳਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δͱ͖
  ⇢ij = 1
  cos
  ✓ij = 1
  ✓ij = 0
  di =
  cdj (
  c >
  0)

  View Slide

 25. ϕΫτϧతͳղऍ
  di
  dj
  ⇢ij = 1 ⇢ij = 0 ⇢ij = 1
  di
  dj
  di
  dj
  {
  }
  p
  N i
  p
  N j

  View Slide

 26. ؍ଌσʔλͷඪ४Խ

  View Slide

 27. • ಛ௃ؒͷ૬ؔΛͳ͍ͨ͘͠
  • ୯Ґ͕ҧ͍ͬͯͯ΋౷ܭతʹൺֱ͍ͨ͠
  ➡ ؍ଌσʔλΛม׵͠Α͏ʂ
  ॏ͞ [g] ௚ܘ [μm] ൒ܘ [μm] … ϥϕϧ
  4.801 22601 11301 … ਅ
  4.751 22599 11300 … آ
  4.799 22602 11301 … ਅ
  … … … … …
  Πϯτϩʢ࠶๚ʣ

  View Slide

 28. ฏۉɾ෼ࢄͱઢܗม׵
  • ઢܗม׵Λߟ͑Δ
  y
  =
  ax
  +
  b
  E {
  y
  } = E {
  ax
  +
  b
  } =
  a
  E {
  x
  } +
  b
  =

  +
  b
  • ฏۉͱ෼ࢄ͸ҎԼͷΑ͏ʹԠ౴
  Var {
  y
  } = E (
  y Ey
  )2
  = E [
  ax
  +
  b
  (

  +
  b
  )]2 = E
  a
  2(
  x µ
  )2
  =
  a
  2E (
  x µ
  )2 =
  a
  2Var {
  x
  }
  =
  a
  2 2

  View Slide

 29. ඪ४Խ
  • ҎԼͷઢܗม׵Λ࢖͏ͱ

  ฏۉ 0 ɺ෼ࢄ 1 ͷಛ௃ྔ͕ಘΒΕΔ
  z
  = x µ
  E {
  z
  } = E

  x µ =
  1
  (E {
  x
  }
  µ
  )
  = 0
  Var {
  z
  } = Var

  x µ =
  1
  2
  Var {
  x
  }
  = 1

  View Slide

 30. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View Slide

 31. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View Slide

 32. ඪ४Խ
  x1
  x2

  View Slide

 33. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2

  View Slide

 34. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2

  View Slide

 35. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2
  1
  z1
  z2
  1

  View Slide

 36. ඪ४Խ
  x1
  x2
  µ1
  µ2
  1
  2
  1
  z1
  z2
  1
  • σʔλͷฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄʢඪ४ภࠩʣΛ 1 ʹ
  • ແ࣍ݩԽ͞Ε͍ͯΔͷͰɺ୯Ґͷҧ͍΋ٵऩͰ͖Δ

  View Slide

 37. ؍ଌσʔλͷແ૬ؔԽ

  View Slide

 38. ݻ༗ϕΫτϧ
  • ڞ෼ࢄߦྻͷݻ༗஋໰୊Λղ͘ͱ

  d ຊͷϕΫτϧ͕ಘΒΕΔ
  • ڞ෼ࢄߦྻ͸ [d, d] ͷରশߦྻ
  ⌃si = isi

  View Slide

 39. ݻ༗ϕΫτϧ
  • ରশߦྻʹରͯ͠ɿ
  • ݻ༗஋͸࣮਺
  • ݻ༗ϕΫτϧ͸௚ަ
  ➡ ݻ༗ϕΫτϧ͸ਖ਼ن௚ަجఈ
  sT
  i
  sj = ij =

  1 (i = j)
  0 (i 6= j)

  View Slide

 40. ճసߦྻ
  • ݻ༗ϕΫτϧΛฒ΂ͯߦྻΛ࡞Δ
  • ਖ਼ن௚ަجఈΛฒ΂ͨߦྻ͸௚ަߦྻͱͳΔ
  S = (s1, s2, . . . , sd)
  (ST S)ij = sT
  i
  sj = ij
  ) ST S = I
  ) ST = S 1
  • ͜ͷ৔߹͸ճసߦྻʢ㱬௚ަߦྻʣͱͳΔ

  View Slide

 41. ແ૬ؔԽ
  y
  = ST
  x
  E {
  y
  } = E ST
  x
  = ST E {
  x
  }
  = ST
  µ
  Var {
  y
  } = E (
  y
  E {
  y
  })(
  y
  E {
  y
  })T
  = E (ST
  x
  ST
  µ
  )(ST
  x
  ST
  µ
  )T
  = E ST (
  x µ
  )[ST (
  x µ
  )]T
  = E ST (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S
  = ST E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S
  = ST ⌃S

  View Slide

 42. ແ૬ؔԽ
  S 1⌃S = S 1⌃(s1, s2, . . . , sd) = S 1( 1s1, 2s2, . . . , dsd)
  = S 1S
  0
  B
  B
  B
  @
  1 0 . . . 0
  0 2 . . . 0
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  0 0 . . . d
  1
  C
  C
  C
  A
  =
  0
  B
  B
  B
  @
  1 0 . . . 0
  0 2 . . . 0
  .
  .
  .
  ...
  .
  .
  .
  0 0 . . . d
  1
  C
  C
  C
  A
  = ⇤
  • ͳͷͰɺແ૬ؔԽ͞Ε͍ͯΔ
  • ແ૬͕ؔͩɺඪ४Խ͸͞Ε͍ͯͳ͍
  (Var {y})ij = 0 (i 6= j)
  (Var {y})ii = i

  View Slide

 43. ന৭Խ

  View Slide

 44. ന৭Խ
  • ඪ४Խʴແ૬ؔԽ
  u
  = ⇤ 1/2ST (
  x µ
  )
  (⇤ 1/2)ij =

  1/
  p
  i (i = j)
  0 (i 6= j)

  View Slide

 45. ന৭Խ
  E {
  u
  } = E n⇤ 1/2ST (
  x µ
  )o = ⇤ 1/2ST (E {
  x
  }
  µ
  )
  = 0
  Var {
  u
  } = E n⇤ 1/2ST (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S(⇤ 1/2)T o
  = ⇤ 1/2ST E (
  x µ
  )(
  x µ
  )T S(⇤ 1/2)T
  = ⇤ 1/2ST ⌃S(⇤ 1/2)T
  = ⇤ 1/2⇤(⇤ 1/2)T
  = I
  • ඪ४Խ͞Εɺ͔ͭແ૬ؔԽ͞Εͨʂ

  View Slide

 46. 4.1 ͷ·ͱΊ
  • ඪ४Խ
  • ୯ҐΛͦΖ͑ɺฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄΛ 1 ʹ͢Δ
  • ແ૬ؔԽ
  • ૬͕ؔͳ͘ͳΔΑ͏ʹۭؒΛճసͤ͞Δ
  • ඪ४Խ͸͞Εͯͳ͍
  • ന৭Խ
  • ඪ४Խ ʴ ແ૬ؔԽ
  • ୯ҐΛͦΖ͑ɺฏۉΛ 0 ɺ෼ࢄΛ 1 ʹ͠ɺ

  ૬͕ؔͳ͘ͳΔΑ͏ʹۭؒΛճసͤ͞Δ

  View Slide

 47. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View Slide

 48. ֬཰Ϟσϧ
  • σʔλͷ෼෍ͷ਺ཧϞσϧ
  • ύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ෼෍ؔ਺ΛԾఆ͠ɺύϥϝʔλΛܾఆͯ͠

  ϞσϧԽ͢Δ
  • ϊϯύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ಛఆͷ෼෍ΛԾఆͤͣɺσʔλͦͷ΋ͷ͔Β

  ෼෍ͷදݱΛಘΔ

  View Slide

 49. ֬཰Ϟσϧ͋Ε͜Ε
  • ύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ֬཰ม਺͕཭ࢄʢ֬཰࣭ྔؔ਺ʣ
  • ೋ߲෼෍ɺଟ߲෼෍ɺϙΞιϯ෼෍ͳͲ
  • ֬཰ม਺͕࿈ଓʢ֬཰ີ౓ؔ਺ʣ
  • ਖ਼ن෼෍ɺΧΠೋ৐෼෍ɺίʔγʔ෼෍ͳͲ
  • ϊϯύϥϝτϦοΫϞσϧ
  • ώετάϥϜ๏ɺkNN ๏ɺύϧπΣϯີ౓ਪఆ๏
  ͳͲ

  View Slide

 50. ਖ਼ن෼෍ؔ਺

  View Slide

 51. ਖ਼ن෼෍ͷੑ࣭ʢൈਮʣ
  • ղੳతʹΑ͘ௐ΂ΒΕ͍ͯΔ
  • ඇਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏σʔλ΋

  ඪຊฏۉͷ෼෍͸ਖ਼ن෼෍ʹͳΔʢத৺ۃݶఆཧʣ
  • ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏σʔλͷઢܗม׵͸

  ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏
  • ਖ਼ن෼෍ʹ͕ͨ͠͏ෳ਺ͷ֬཰ม਺ͷઢܗ݁߹͸

  ਖ਼ن෼෍ͱ͍͏ʢ࠶ੜੑʣ
  • ແ૬ؔͰ͋Δ͜ͱͱ౷ܭతʹಠཱͰ͋Δ͜ͱ͕౳Ձ

  ʢʮਖ਼ن෼෍ʹݶΓʯͷ෦෼ˠ ʮ਺ֶηϛφʔʯʹࡌͬͯΔ͔΋ʁʣ

  View Slide

 52. ਖ਼ن෼෍
  • 1 ࣍ݩਖ਼ن෼෍
  N(x
  |
  µ,
  2
  ) =
  1
  p
  2⇡
  2 exp

  (x µ)
  2
  2
  2
  • ଟ࣍ݩਖ਼ن෼෍
  N
  (x
  |
  µ
  ,
  ⌃) =
  1
  (2

  )
  d/2 |

  |1/2 exp

  1
  2
  (x µ)
  T

  1
  (x µ)

  View Slide

 53. ਖ਼ن෼෍
  • ૬ؔͷ෼͚ͩճస͠ɺඪ४ภࠩͷ෼͚ͩҾ͖৳͹͞Ε͍ͯΔ
  • ന৭Խͷٯ
  (
  x µ
  )T ⌃ 1(
  x µ
  ) = (
  x µ
  )T [S⇤S 1] 1(
  x µ
  )
  = (
  x µ
  )T S⇤ 1S(
  x µ
  )
  = [ST (
  x µ
  )]T ⇤ 1[ST (
  x µ
  )]
  =
  y
  T ⇤ 1
  y
  (*
  y
  ⌘ ST (
  x µ
  ))
  =
  y
  T (⇤1/2)T ⇤1/2
  y
  = (⇤1/2
  y
  )T (⇤1/2
  y
  )
  =
  z
  T
  z
  (*
  z
  ⌘ ⇤ 1/2
  y
  )

  View Slide

 54. ϚϋϥϊϏεڑ཭
  • ෼෍ͷத৺͔ΒͲΕ͚ͩ཭Ε͍ͯΔ͔ͷࢦඪ
  • ന৭Խۭͨؒ͠Ͱͷڑ཭
  d(
  x
  ,
  µ
  ) =
  q
  (
  x µ
  )T ⌃ 1(
  x µ
  )
  =
  p
  z
  T
  z

  View Slide

 55. ਖ਼ن෼෍͔Βಋ͔ΕΔ

  ࣝผؔ਺

  View Slide

 56. Ϋϥε৚݅෇͖֬཰
  • Ϋϥε৚݅෇͖֬཰͕ਖ਼ن෼෍Ͱ͋ΔͱԾఆ͢Δ
  ln
  P
  (
  Ci
  |
  x) =
  p
  (x
  |Ci)
  P
  (
  Ci)
  p
  (x)
  / p
  (x
  |Ci)
  P
  (
  Ci)
  =
  P
  (
  Ci)
  (2

  )
  d/2 |
  ⌃i
  |1/2 exp

  1
  2
  (x µi)
  T

  1
  i (x µi)
  p
  (x
  |Ci) =
  1
  (2

  )
  d/2 |
  ⌃i
  |1/2 exp

  1
  2
  (x µi)
  T

  1
  i (x µi)

  View Slide

 57. Ϋϥε৚݅෇͖֬཰
  • ؔ܎ͳ͍߲ΛΦϛοτɺ ×(-2)
  ln P(Ci
  |
  x
  ) = ln P(Ci)
  d
  2
  ln(2⇡)
  1
  2
  ln |⌃i
  |1/2
  1
  2
  (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi)
  gi(
  x
  ) = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  [Recognized class] = arg min
  i [
  gi(x)]

  View Slide

 58. ࣝผڥք
  • Ϋϥεؒͷڥ໨ʢࣝผڥքʣ͸ҎԼͷํఔࣜͰ

  ༩͑ΒΕΔ
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  ) = 0

  View Slide

 59. ࣝผڥք
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  )
  = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  (
  x µj)T ⌃ 1
  j
  (
  x µj) ln |⌃j
  | + 2 ln P(Cj)
  =
  x
  ⌃ 1
  i x x
  ⌃ 1
  i µi µi⌃ 1
  i x
  +
  µi⌃ 1
  i µi
  x
  ⌃ 1
  j x x
  ⌃ 1
  j µj µj⌃ 1
  j x
  +
  µj⌃ 1
  j µj
  + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  =
  x
  (⌃ 1
  i
  ⌃ 1
  j
  )
  x
  + 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  + µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µiµT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  )
  x
  T S
  x
  + 2
  c
  T
  x
  + F = 0 ʢ2 ࣍ࣝผؔ਺ʣ
  +µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µi µT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  |⌃j
  |
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  fij(
  x
  ) = gi(
  x
  ) gj(
  x
  )
  = (
  x µi)T ⌃ 1
  i
  (
  x µi) + ln |⌃i
  | 2 ln P(Ci)
  (
  x µj)T ⌃ 1
  j
  (
  x µj) ln |⌃j
  | + 2 ln P(Cj)
  =
  x
  ⌃ 1
  i x x
  ⌃ 1
  i µi µi⌃ 1
  i x
  +
  µi⌃ 1
  i µi
  x
  ⌃ 1
  j x x
  ⌃ 1
  j µj µj⌃ 1
  j x
  +
  µj⌃ 1
  j µj
  + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  =
  x
  (⌃ 1
  i
  ⌃ 1
  j
  )
  x
  + 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  + µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µiµT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj + ln
  |⌃i
  |
  ⌃j
  2 ln
  P(Ci)
  P(Cj)
  x
  ⌃ 1
  j x
  +
  x
  ⌃ 1
  j µj +
  µj⌃ 1
  j x µj⌃ 1
  j µj

  View Slide

 60. ࣝผڥքʢิ୊ʣ
  x
  T
  i ⌃
  1
  i µi = (Scalar) = (x
  T
  i ⌃
  1
  i µi)
  T
  = µ
  T
  i (⌃
  1
  i )
  T
  x
  = µ
  T
  i ⌃
  1
  i x (
  *

  1
  i is a symmetric matrix)
  • ରশߦྻͷٯߦྻ͸ରশߦྻͰ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ

  View Slide

 61. ࣝผڥք
  • ;ͨͭͷΫϥεͷڞ෼ࢄߦྻ͕౳͍͠ͱ͖
  fij(
  x
  ) = 2
  c
  T
  x
  + F = 0 ʢઢܗࣝผؔ਺ʣ

  View Slide

 62. ࣝผڥք
  ⌃i = ⌃j = I P(Ci) = P(Cj)
  • ͔ͭ ͷͱ͖
  fij(
  x
  ) = 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  j
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi
  = 2 (
  µ
  T
  j µ
  T
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i µi µ
  T
  j µj = 0
  x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  i x
  +
  µ
  T
  i µi x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  j x µ
  T
  j µj = 0
  (
  x µi)T (
  x µi) (
  x µj)T (
  x µj) = 0
  ) (
  x µi)T (
  x µi) = (
  x µj)T (
  x µj)
  x
  T
  x
  2
  µ
  T
  i x
  +
  µ
  T
  i µi x
  T
  x
  + 2
  µ
  T
  j x µ
  T
  j µj = 0
  • ྆ล σ ͰׂΓɺ x^T x Λ଍͠Ҿ͖
  ʢ࠷ۙ๣๏……ͱຊʹ͸ॻ͍ͯ͋Δ͕ઢܗ൑ผ෼ੳʢLDAʣͰ͸ʁ
  ʢฏۉ͔Βͷڑ཭Λൺ΂͍ͯΔͷͰʣʣ
  +µT
  i
  ⌃ 1
  i
  µi µT
  j
  ⌃ 1
  j
  µj
  fij(
  x
  ) = 2(
  µ
  T
  j
  ⌃ 1
  j µ
  T
  j
  ⌃ 1
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi µ
  T
  i
  ⌃ 1
  i µi
  = 2 (
  µ
  T
  j µ
  T
  i
  )
  x
  +
  µ
  T
  i µi µ
  T
  j µj = 0

  View Slide

 63. ࣝผڥք
  µi
  µj

  View Slide

 64. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj

  View Slide

 65. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj
  µk

  View Slide

 66. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  µi
  µj
  µk

  View Slide

 67. ࣝผڥք
  ܾఆڥք
  cf. ϘϩϊΠਤ
  µi
  µj
  µk

  View Slide

 68. 4.2 ͷ·ͱΊ
  • ਖ਼ن෼෍͸͍Ζ͍Ζੑ࣭͕͍͍
  • ଟ࣍ݩਖ਼ن෼෍͸

  ૬ؔɾ෼ࢄʹΑΔճసɾऩॖ͕ߟྀ͞Ε͍ͯΔࣜ
  • 2 Ϋϥεؒͷࣄޙ֬཰͕౳͘͠ͳΔ఺ͷي੻͸

  ࣝผڥքΛ༩͑Δ

  View Slide

 69. 4 ষͷ΋͘͡
  4. ֬཰Ϟσϧͱࣝผؔ਺
  1. ؍ଌσʔλͷઢܗม׵
  2. ֬཰Ϟσϧ
  3. ֬཰Ϟσϧύϥϝʔλͷ࠷໬ਪఆ

  View Slide

 70. ಠཱಉ෼෍ͱಉ࣌෼෍
  • ಉҰͷʢਅͷʣ෼෍͔Βಠཱʹαϯϓϧ͞Εͨ΋ͷΛ

  i.i.d. ʢಠཱಉ෼෍: independently and identically distributedʣඪຊ

  ͱ͍͏
  • i.i.d. ͷͱ͖ɺ N ݸͷαϯϓϧͷಉ࣌෼෍͸ҎԼɿ
  f(
  x1,
  x2, . . . ,
  xN
  |

  ) =
  N
  Y
  i=1
  f(
  xi
  |

  )

  View Slide

 71. ࠷໬ਪఆ๏
  • ࣮༻্͸σʔλ͕༩͑ΒΕ͍ͯͯύϥϝʔλ͕ະ஌
  • ύϥϝʔλΛม਺ͱͯ͠ಉ࣌෼෍ΛͱΒ͑Δ
  L(

  ) = f(
  x1,
  x2, . . . ,
  xN
  |

  ) ʢ໬౓ؔ਺ʣ
  • ໬౓ؔ਺Λ࠷େʹ͢ΔύϥϝʔλΛٻΊΔ

  ʢ࠷໬ਪఆ๏ʣ
  • ର਺Λͱͬͯ΋ۃ஋ͷҐஔ͸มΘΒͳ͍ͷͰ

  ໬౓ؔ਺ͷର਺ΛͱͬͯܭࢉΛ؆୯ʹͰ͖Δ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 72. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  L(µ,
  2
  ) = f(x1, x2, . . . , xN
  |
  µ,
  2
  )
  =
  N
  Y
  i=1
  1
  p
  2⇡
  2 exp

  (xi µ)
  2
  2
  2
  = (2⇡
  2
  )
  N/2
  exp
  "
  1
  2
  2
  N
  X
  i=1
  (xi µ)
  2
  #
  Lln(
  µ,
  2) = N
  2
  ln(2

  ) N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2

  View Slide

 73. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  Lln(
  µ,
  2) = N
  2
  ln(2

  ) N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  • ର਺໬౓Λ֤ύϥϝʔλͰภඍ෼ͯ͠ۃ஋ΛٻΊΔ

  View Slide

 74. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  @Lln(ˆ
  µ,
  2)

  = @

  "
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  #
  µ=ˆ
  µ
  = 0
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  2(
  xi ˆ
  µ
  )( 1) = 0
  N
  X
  i=1
  xi
  N
  X
  i=1
  ˆ
  µ
  = 0
  ) ˆ
  µ
  =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  xi

  View Slide

 75. 1 ม਺ਖ਼ن෼෍ͷ৔߹
  @Lln(
  µ,
  ˆ2)
  @
  2
  = @
  @
  2
  "
  N
  2
  ln 2
  1
  2 2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2
  #
  2=ˆ2
  = 0
  N
  2
  1
  ˆ2
  1
  2
  1
  (ˆ2)2
  ( 1)
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2 = 0
  N
  ˆ2
  +
  1
  (ˆ2)2
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2 = 0
  ) ˆ2 =
  1
  N
  N
  X
  i=1
  (
  xi µ
  )2

  View Slide

 76. 4.3 ͷ·ͱΊ
  • ໬౓ؔ਺ʢͷର਺ʣΛύϥϝʔλͰภඍ෼ͯ͠

  ໬౓͕࠷େͷͱ͜ΖΛٻΊΔ

  View Slide