$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

the-art-of-develop-culture-at-cybozu

tomoya yokota
December 02, 2017
2.9k

 the-art-of-develop-culture-at-cybozu

開発文化を育て広げる愉しみ @ Cybozu Tech Conference 2017

https://cybozutech2017.qloba.com/

tomoya yokota

December 02, 2017
Tweet

Transcript

 1. ։ൃจԽΛҭͯ
  ޿͛Δ༇͠Έ
  Cybozu Tech Conference 2017 @yokotaso

  View Slide

 2. νʔϜͷ։ൃମ੍
  • Ϣʔβʔ؅ཧػೳΛ୲౰
  • ։ൃ͸೔ຊɺࢼݧ͸೔ຊ + ্ւ ͷ 2ڌ఺
  • ࠷ॳ͸ 1-SprintͰ։ൃ ~ ࢼݧઃܭͰ Done

  ։ൃ ~ ࢼݧ׬ྃ·ͰҰݸྲྀ͠΋࠷ۙͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • Ҏલ͸։ൃFixޙʹɺࢼݧ։࢝

  View Slide

 3. ͳͥKanbanͳͷ͔ʁ
  • ϚϧνϓϩδΣΫτ୲౰ϝϯόʔ͕ଟ͍
  • Өͷ࢓ࣄͷଘࡏ

  λεΫΛґཔ͠ʹ͍͘ 

  ୭͕ԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔Θ͔Βͳ͍
  • ։ൃ ~ ࢼݧ׬ྃͷ࢓ࣄͷྲྀΕΛ଎͍ͨ͘͠

  View Slide

 4. ։ൃจԽͷྺ࢙

  View Slide

 5. ΦϯϓϨϛεظͱ։ൃจԽ
  • ೥୯Ґͷ։ൃɾࢼݧεέδϡʔϧ
  • Unit Test͕ͳ͍ϓϩμΫτ
  • ։ൃFixલʹσΠϦʔϏϧυΛಈ͔͢
  • ☠☠։ൃจԽ☠☠

  View Slide

 6. Ϋϥ΢υ૑ੈهͱ։ൃจԽ
  • ϦϦʔεͷ૿Ճ
  • ෆ҆ఆͳ඼࣭ͱ։ൃ޻਺ͷരൃ
  • CI/CDΛར༻ͨ͠඼࣭ͷ҆ఆԽ
  • ։ൃޮ཰ͷ޲্ʹੵۃ౤ࢿ
  • ։ൃࢧԉͨΊͷ։ൃจԽ

  View Slide

 7. Ϋϥ΢υશ੝ظͷ։ൃจԽ
  • Ϋϥ΢υ૑ੈهͷ։ൃจԽ͕ϕʔεʹվળ

  ։ൃͷϘτϧωοΫ͕গͳ͘ͳΔ
  • ։ൃ͔Βࢼݧ޻ఔ·ͰΛؚΊͨશମ࠷దԽ
  • Scrum / Kanban ܕͷ։ൃελΠϧ
  • Ձ஋Λૉૣ͘ಧ͚ΔͨΊͷ։ൃจԽ΁

  View Slide

 8. ։ൃจԽ͸
  ϏδωεΛࢧ͑Δ
  ॏཁͳϑΝΫλʔ΁

  View Slide

 9. ٙ໰

  View Slide

 10. ᷚͷϤαήͳ։ൃจԽ
  ͏ͪʹ͸ೃછ·ͳ͍ͷ
  ͳΜͰͩΖ͏ʁ

  View Slide

 11. ಋೖ͚ͨ͠Ͳɺ
  ଓ͔ͣʹഇΕͯ͠·ͬͨɻ

  View Slide

 12. αΠϘ΢ζ͞Μ͔ͩΒ
  ͳΜͰ΋͏·͍͘͘ΜͰ͠ΐ?
  ͏ͪʹ͸ͪΐͬͱ…

  View Slide

 13. αΠϘ΢ζͰ΋ࣦഊ͠ͳ͕Β
  લਐ͍ͯ͠Δͷ͕ݱ࣮ͳͷͰ͢

  View Slide

 14. ೔ຊ&্ւͰKanbanΛ
  ಋೖͨ͠ͷͱ
  աڈͷࣦഊΛωλʹ…

  View Slide

 15. ։ൃจԽΛҭͯΔ
  Practice
  ຊ୊ʂ

  View Slide

 16. ཯଎͸จԽͷ฼
  ϘτϧωοΫ

  View Slide

 17. ͦΕϘτϧωοΫͳ͘ͳΔͷʁ
  • ○○จԽΛແཧʹ࡞Ζ͏ͱͯ͠·ͤΜ͔
  • ಋೖͨ͠ΒϘτϧωοΫ͕ͳ͘ͳΔͷ͔ʁ
  • ϘτϧωοΫ͕ղফ͠ͳ͍จԽ͸ഇΕΔ
  • ίʔυ΍૊৫ͷঢ়گʹΑͬͯ։ൃจԽ΋ଟ༷

  View Slide

 18. % UnitTestΛ޿ΊΑ͏ͱͨ͠
  • UnitTest͕౰ͨΓલͷ։ൃମ੍ʹ͔ͨͬͨ͠
  • ౰࣌ͷঢ়گͰ͸UnitTest͸·ͩૣ͔ͬͨ
  • UnitTest͸ϘτϧωοΫͰ͸ͳ͔ͬͨ

  ΄͔ʹେ͖ͳ໰୊͕͋ͬͨ

  View Slide

 19. &σΠϦʔϏϧυΛࣗಈԽ
  • ΦϯϓϨɾΫϥ΢υͷΞʔΧΠϒͷ

  ϏϧυεΫϦϓτΛ੔උ͠௚ͨ͠
  • JenkinsͰ࣮ߦͰ͖Δ͓खܰײ
  • ΦϯϓϨͱΫϥ΢υͷಉ࣌ࢼݧ͕Մೳʹ

  େ͖ͳϘτϧωοΫͩͬͨ

  View Slide

 20. ։ൃจԽͷ࢝·ΓΛ͸͡ΊΑ͏
  • ϘτϧωοΫΛղফͰ͖Ε͹େࣄʹ͞ΕΔ
  • ΈΜͳ͕େ੾ʹ͢Δ΋ͷ 

  ։ൃจԽͷܧଓʹඞཁෆՄܽ
  • ։ൃจԽͷ֎ʹ৽͍͠։ൃจԽ͕͏·ΕΔ

  όʔϜΫʔϔϯߏ଄

  View Slide

 21. ஥ؒΛ૿΍ͦ͏

  View Slide

 22. & શһࢀՃܕͷษڧձΛ։͜͏
  • ஌ࣝͷϕʔεϥΠϯΛἧ͑Α͏
  • ษڧձͷ୊ࡐΛ࢖ͬͯ໰୊ҙࣝͷڞ༗
  • γϯϓϧͳݪཧɾݪଇͷཧղ > ࡉ͔ͳ஌ࣝ
  • શһࢀՃ͠΍͍͢ษڧձΛ

  ଥڠͰ͖Δ΋ͷ͸ੵۃతʹଥڠ͢Δ

  View Slide

 23. &্ւ ೔ຊ Χϯόϯษڧձ
  • ࡉ͔͍஌ࣝΑΓ΋ɺΧϯόϯͷཧղΛపఈ

  WIPɺ࢓ࣄͷྲྀྔ੍ݶ

  ࢓ࣄͷՄࢹԽ

  ࢓ࣄΛৼΓฦͬͯKanbanͰվળ͢Δʁ

  View Slide

 24. &্ւ ೔ຊ Χϯόϯษڧձ
  • ӳޠͰফ໣ͨ͘͠ͳ͔ͬͨͷͰ຋༁ॻΛར༻

  View Slide

 25. &্ւ ೔ຊ Χϯόϯษڧձ
  • Χϯόϯ࢓ࣄज़ͷ෇࿥ʹήʔϜ͕͋Δ
  • KanbanͷݪཧݪଇΛମײͰ͖Δ

  ඦฉ͸Ұݟʹ͔ͣ͠
  • ։ൃจԽʹ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ʮͳͥʓʓʁʯ

  ͷڞײ͕ඞཁෆՄܽ

  View Slide

 26. % ༗ࣝऀษڧձΛ։͘
  • ϧαϯνϚϯ͕ཷ·Γ͕ͪ
  • ࢀՃऀ=໰୊ҙ͕ࣝ͋ΔਓͳͷͰޮՌ͕ബ͍
  • ϝϯόʔͰ஌͕ࣝࠩग़ͯ͠·͏
  • ཧ૝͕ڞ༗Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 27. Small Start

  View Slide

 28. Ͱ͖Δ͜ͱΛ͙͢ʹ࢝ΊΑ͏
  • ޮՌ͕͋Γͦ͏ͩͬͨΒͬͦ࢝͘͞ΊΑ͏
  • Ͱ͖Δ͚ͩγϯϓϧʹ1िؒ΍ͬͯΈΑ͏
  • ϓϥΫςΟεͷҰ෦Ͱ΋OK
  • ࣗ෼ͨͪͰ࡞ͬͯӡ༻ͯ͠ΈΔͷ͕େ੾

  View Slide

 29. & KanbanΛ͙͢ʹ࡞ͬͨ
  • ॳճษڧձͷޙʹϗϫΠτϘʔυΛߪೖ
  • ্ւɺ೔ຊͰ؆୯ͳKanban࡞ͬͯΈͨ
  • ษڧձͷςʔϚΛKanbanʹద༻

  վ଄ͨ͠Γࢼߦࡨޡ
  • ݟ͍͑ͯͳ͔ͬͨ໰୊ͷൃݟɺ৽ͨͳؾ͖ͮ

  View Slide

 30. % ஌ࣝΛҰ௨Γ͚͔ͭͯΒ࣮ફ
  • ϕετɾϓϥΫςΟεͳͷʹ

  ։ൃϓϩηεʹͦͷ··ద༻Ͱ͖ͳ͍
  • ݱঢ়ͱཧ૝ͷҧ͍ʹർฐ
  • ϓϥΫςΟεͷվ଄ɺऔࣺબ୒͕ඞཁͩͬͨ

  View Slide

 31. ޮՌతͳৼΓฦΓ

  View Slide

 32. & ޮՌతͳৼΓฦΓΛ͠Α͏
  • ։ൃจԽͱͯ͠ఆணͤ͞ΔͨΊͷৼΓฦΓ
  • ݪཧɾݪଇΛҙࣝͯ͠ৼΓฦΓΛͯ͠ΈΑ͏
  • ݪཧɾݪଇΛҙࣝͯ͠KAIZENΛߟ͑Α͏
  • ஌͕ࣝఆண͍ͯ͠Δ͔ͷࢼۚੴ

  View Slide

 33. & ๙ΊΔϙΠϯτ͕໌֬ʹ

  A͞ΜͷWIP͕ᷓΕͯͨͷͰλεΫΛ

  Ҿ͖ड͚·ͨ͠

  WIP͕ߴ͍ͷͰToDoλεΫΑΓ΋

  ϨϏϡʔλεΫΛऴΘΒͤΔ͜ͱʹ஫ྗͨ͠

  ো֐ରԠͳͲ͕ՄࢹԽ͞ΕͨͷͰɺ

  ϨϏϡʔґཔͷ૬खΛ޻෉Ͱ͖ͨ

  View Slide

 34. & ݪଇ͔ΒΈ͑ͨProblem
  • AλεΫΛ΍͍ͬͯΔ࣌ʹWIP͕૿Ճͨ͠
  • ্ւͷWIP͕ߴ͍ͷ͸ͳΜͰͩΖ͏ʁ
  • ϚϧνϓϩδΣΫτͷ࢓ࣄΛ͢Δͱ͖

  WIPΛͲ͏ѻ͏΂͖ʁ

  View Slide

 35. % ;ΜΘΓͨ͠ৼΓฦΓ
  • ᘭ຤ͳProblem Λղܾ͢ΔՁ஋͸͋Δ͔ʁ

  ෳࡶͳղܾࡦΛ࠾༻ͯ͠ͳ͍ʁ
  • ։ൃϓϩηεͷϘτϧωοΫΛղফͰ͖Δ

  Problemͷൃݟɺௐࠪɺղܾʹ஫ྗ͠Α͏

  View Slide

 36. KAIZENͱकഁ཭

  View Slide

 37. & ৼΓฦΓ͔ΒKAIZEN͢Δ
  • ҰൠతͳPracticeʹ໡໨తʹैΘͣ

  ૊৫Χϧνϟʔʹ͋Θͤͯऔࣺબ୒

  վ଄͠Α͏
  • ࣗ෼ͨͪʹ߹ΘͤͯɺPracticeΛ

  มߋ͍ͯ͘͜͠ͱ͕େ੾

  View Slide

 38. & कɾഁɾ཭ʂ
  • (Problem) 

  ։ൃ։࢝࣌͸ɺWIP͕௿͍ͷʹ

  ϨϏϡʔͷ΍ΓͱΓ͕࢝·ΔͱWIP͕ߴ·Δ
  • (Try)

  Review଴ͪͷ࣌ʹToDoͷ࢓ࣄΛ࣋ͪࠐΉͷ͕

  ݪҼͩͬͨɻKanbanΛվ଄ͩʂ

  View Slide

 39. Before
  ToDo Doing Done

  View Slide

 40. Before
  ToDo Doing Done
  WIPͷ੍ݶ͕ͳ͍ͷͰ
  ToDoͷ࢓ࣄ͕։࢝͞Εͯ
  ͠·͏

  View Slide

 41. Before
  ToDo Doing Done
  ϨϏϡʔΛґཔͨ͠Β
  ՋʹͳΔͷͰ

  ToDoʹணख͢Δ
  ࣮૷
  ࣮૷

  View Slide

 42. Before
  ToDo Doing Done
  ϨϏϡʔ͕ؼͬͯ͘Δͱ
  DoingͷྻͷWIP͕

  ૿Ճͯ͠͠·͏
  ϨϏϡʔ
  ϨϏϡʔ
  ϨϏϡʔ
  ࣮૷
  ࣮૷

  View Slide

 43. Before
  ToDo Doing Done
  WIP͕ߴ͍ঢ়ଶ͸
  ࢓ࣄͷ଎౓Λམͯ͠͠·͏
  ͷͰKanbanͰ͸ݏΘΕΔ
  ϨϏϡʔ
  ϨϏϡʔ
  ϨϏϡʔ
  ࣮૷
  ࣮૷

  View Slide

 44. After
  ToDo Doing Review Done  ΞόλʔΛಋೖͨ͠
  1ਓ͋ͨΓ3ͭ

  ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 45. After
  ToDo Doing Review Done

  ReviewྻΛ৽ઃ

  ϨϏϡʔ͸ૣ͘

  ऴΘΒ͍ͤͨͷͰɺ

  ؔ܎ऀͷΞόλʔΛ

  શ͓ͯ͘

  View Slide

 46. After
  ToDo Doing Review Done

  ϨϏϡʔ͸༏ઌ౓͕

  ߴ͘ͳΔ
  ͸ToDoΛDoingʹ

  ҠಈͰ͖ͳ͍

  View Slide

 47. & ૊৫ʹ͋Θͤͨ։ൃจԽ
  • ૊৫ͷঢ়گ΍໰୊ʹ͋Θͤͨ։ൃจԽ
  • ૉͷPracticeͷద༻͔Β։ൃจԽ΁
  • KAIZEN͔ΒPracticeΛվ଄͢Δ༐ؾ
  • ։ൃจԽ͸νʔϜͰҭͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 48. & ւ֎ڌ఺͸Ͳ͏ͨ͠ͷ͔ʁ
  • ্ւͷKanban΋্ւͷΧϧνϟʔΛଚॏ
  • ࠷ॳͷKanbanΛ࡞Δͷ͚͓ͩख఻͍

  ࠔΓ͝ͱ૬ஊ΍஫ҙשى͙Β͍
  • ڕΛ༩͑ΔΑΓڕͷ௼ΓํΛڭ͑Α

  View Slide

 49. & ւ֎ڌ఺͸Ͳ͏ͨ͠ͷ͔ʁ
  • جຊ͸kintoneͰλεΫॲཧ
  • ֤ڌ఺ͷKanbanͷը૾Λఆ࣌ʹΞοϓϩʔυ

  ଞڌ఺ͷλεΫ଴ͪʹؾͮ͘

  ଞڌ఺ͷWIPΛ૿΍͗͢͠ͳ͍Α͏ʹ
  • ؅ཧίετ͕͔͔Βͳ͍ӡ༻Λҙࣝ

  View Slide

 50. ෳརͱ࠶౤ࢿ

  View Slide

 51. • ෳར(༨৒࣌ؒ)Λ։ൃจԽʹ࠶౤ࢿ͍ͯ͘͠
  • ఆணͨ͠։ൃจԽΛϕʔεʹ৽͍͠௅ઓ΁

  UnitTest ὎ CI/CD ὎ Scrum/Kanban ὎ …
  • ௅ઓΛ͢ΔͨΊʹ։ൃจԽΛKAIZEN͍ͯ͘͠
  ։ൃจԽΛਐԽͤ͞Α͏

  View Slide

 52. ςετΤϯδχΞʂ

  ൥ࡶͳࢼݧखॱͷࣗಈԽ͍ͨ͠

  View Slide

 53. վमޙɺଈϦϦʔε͍ͨ͠ʂ
  ։ൃϓϩηεͷਐԽ͸
  ·ͩ·ͩඞཁʂ

  View Slide

 54. ΑΓΞδϟΠϧͳ։ൃจԽ΁
  • ։ൃจԽΛ࡞Γม͖͑ͯͨࣄ࣮͕

  ૊৫ͷେ͖ͳࡒ࢈ɺ૊৫ͷجૅମྗʹͳΔ
  • ΞδϟΠϧͳ։ൃϓϥΫςΟεͰ͸ͳ͘

  ΞδϟΠϧͳ૊৫ɺ։ൃจԽΛ໨ࢦ͢
  • ໰୊͸͋Δ͕ɺมΘ͍͚ͬͯ͹͍͍

  View Slide

 55. ։ൃจԽΛ
  ਐԽͤ͞Δ

  औΓ૊Έ͸ଓ͘

  View Slide

 56. ͦͯ͠ɺເͷ֎΁

  View Slide

 57. ૊৫Λ௒͑ͯ։ൃจԽ͕޿͕Δ
  • ڌ఺ ૊৫Λ௒͑ͯ։ൃจԽΛҭͯΔऔΓ૊Έ
  • ։ൃจԽΛҭͯ޿͛ΔίπΛ͓࿩͠·ͨ͠
  • 100૊৫͋ͬͨΒ100௨Γͷ։ൃจԽ
  • ϘτϧωοΫΛղফ͢Δ։ൃจԽͰ͋Ε

  View Slide

 58. ΦϯϓϨϛε࣌୅ͱ͸ִੈײ
  • ։ൃจԽ͕ત·͔ͬͨ࣌͠୅
  • ։ൃจԽ͕͋Δ૊৫ʹಌΕ͍ͯͨ
  • ಌΕ͔Β։ൃจԽͷ͋Δ૊৫ʹͳΕͨ
  • ͦͯ͠ɺເͷ֎΁

  ͜Ε͔Β΋։ൃจԽΛҭ͍͖͍ͯͯͨ

  View Slide

 59. ΤϯδχΞͷ

  ʰָ͍͠ʱΛ

  ޿͛Α͏

  View Slide

 60. ։ൃจԽΛҭͯ
  ޿͛Δ༇͠Έ
  Thank you!

  View Slide