Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

障害にすてるところなし

 障害にすてるところなし

tomoya yokota

March 11, 2017
Tweet

More Decks by tomoya yokota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ো֐ʹͯ͢Δͱ͜Ζͳ͠
  αΠϘ΢ζגࣜձࣾ @yokotaso

  View Slide

 2. We’re sorry for …

  View Slide

 3. ӡ༻ো֐ͷ࿩
  • ͝໎࿭Λ͓͔͚ͨ͠Έͳ͞· ͝ΊΜͳ͍͞
  • ؂ࢹɾରࡦɾௐࠪɾվળΛ೔ʑੋվળ
  • վળ͸·ͩ·ͩಓ൒͹
  • αΠϘ΢ζΛ຤Ӭ͘ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide

 4. Ϋϥ΢υͷن໛ͱՔಇ཰
  • ͝ܖ໿͍͍͍ͨͩͯΔձ༷ࣾ ໿1ສ8ઍࣾ

  View Slide

 5. ӡ༻ো֐

  View Slide


 6. Boo!

  View Slide

 7. ͦΜͳ͜ͱͳ͍

  View Slide


 8. ŧŔŕŪGOOD

  View Slide

 9. ࣦഊ͔ΒపఈతʹֶͿ
  ো֐ֶश
  4

  View Slide

 10. جૅ஌ࣝΛ͚ͭΔ

  View Slide

 11. جૅతͳૉཆΛຏ͘
  ίϯϐϡʔλͷجૅΛ஌Ζ͏

  View Slide

 12. ੜ͖ͨσʔλ͕ো֐ʹ͸͋Δ
  • ϘτϧωοΫ͸Ͳ͜ʁ
  • େن໛αʔϏεٕज़ೖ໳Λ

  ࢀর͠ͳ͕Βௐࠪ͢ΔͱษڧʹͳΔ
  • ϝτϦΫε؂ࢹπʔϧͰ؍࡯͠Α͏
  • جૅతͳ஌ࣝ΍ಎ࡯͕

  ো֐ௐࠪͷͨͼʹຏ͔ΕΔ

  View Slide

 13. ஌ࣝͱܦݧ͸ཌྷΛत͚ͯ͘ΕΔ
  • ະ஌ͷ໰୊ʹग़ձͬͨΒཱͪฦΔ৔ॴ
  • ೉͍͠໰୊΄Ͳղܾͷࢳޱʹ
  • ҰਓͰௐࠪΛਐΊΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ϝτϦΫε͔ΒݪҼΛ༧૝Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 14. ίϯϐϡʔλʔͷେࣄͳࣄ͸
  ো֐͕ڭ͑ͯ͘Εͨ

  View Slide

 15. ஌ࣝΛਂ۷Γ͢Δ

  View Slide

 16. ಈ࡞ݪཧΛਂ͘ཧղ͢Δ
  ো֐͸࠷ߴͷྑ໰Ͱ͋Δ

  View Slide

 17. MySQLͷΠϯσοΫε͕࢖͑ͳ͍࿩

  View Slide

 18. খ͞ͳෆ۩߹վम͕ݪҼ
  • ॏෳআڈͷͨΊʹGROUP BY Λ҆қʹ͚ͭͨͷ͕ݪҼ
  • JOIN࣌ʹར༻ͨ͠ΠϯσοΫε͕GROUP BY ʹ࠶ར༻Ͱ͖ͳ͍
  • େྔͷϨίʔυʹରͯ͠filesort͕૸ͬͯྦ໨

  View Slide

 19. ཧղͨͭ͠΋Γʹͳͬͯ·ͤΜ͔
  • ো֐ͷͨͼʹجຊతͳಈ࡞ݪཧΛ֬ೝ
  • ো֐ௐࠪΛ௨ͯ͠ಈ࡞ݪཧͷཧղ͕ਂ·Δ
  • ಈ࡞ݪཧ͕ਂ͘ཧղͰ͖͍ͯͳ͍ؾ͖ͮ

  View Slide

 20. ো֐͸࠷ߴͷྑ໰Ͱ͋Δ

  View Slide

 21. νʔϜͰڧ͘ͳΔ

  View Slide

 22. ࣦഊΛΏΔ͢จԽ
  ࣦഊͷڞ༗͸ஏ͕ͩ໾ʹཱͭʂ

  View Slide

 23. Seasar2 S2DAO Ҡߦࣦഊ

  View Slide

 24. ͝ΊΜͳ͍͞!͝ΊΜͳ͍͞!
  • SeasarͷEOLʹ൐͏Spring FrameworkҠߦ
  • Seasar S2DAO͔ΒHibernateͷ΁Ҡߦࣦഊ
  • ύϑΥʔϚϯεྼԽɺOutOfMemoryError…
  • ׬શഊ๺Ͱ͢ɻ͝໎࿭Λ͓͔͚͠·ͨ͠

  View Slide

 25. ࣦഊΛड͚ೖΕΔจԽ

  View Slide

 26. PostmortemΛॻ͜͏
  • ໰୊Λ٬؍తʹ੔ཧ͢ΔͨΊʹ༗༻
  • ࣦഊΛ෼ੳɾڞ༗ɾ๷ࢭ
  • AWS S3 େن໛ো֐
  • git lab ຊ൪σʔλ࡟আ

  View Slide

 27. ࣦഊΛڞ༗Ͱ͖ΔจԽΛ࡞Δ
  • ࣦഊΛڞ༗ͯ͠܁Γฦ͞ͳ͍จԽΛ࡞Ζ͏
  • ࣦഊʹ͍ͭͯޠΔਓͷଘࡏҙٛ͸େ͖͍
  • ࣦഊΛڞ༗ͯ͘͠ΕΔਓʹѹ౗తײँ
  • ݠڏɾଚܟɾ৴པ(HRT) ΛԿ౓΋֬ೝ͠Α͏
  • ݸਓͷࣦഊͰ͸ͳ͍ɺ૊৫ͷࣦഊͩ

  View Slide

 28. View Slide

 29. ࣦഊ͸੒ޭͷதؒ఺Ͱ͔͠ͳ͍

  View Slide

 30. సΜͰ΋ͨͩͰ͸ى͖͕͋Βͳ͍ʂ
  • ࣦഊͷչ͕͠͞վળʹͭͳ͕Δ
  • S2Dao͔ΒHibernate΁ͷҠߦࣦഊΛ׆͔ͯ͠
  • JDBCTemplateΛར༻ͯ͠࠶ઃܭ
  • OSSͱͯ͠ެ։༧ఆ

  View Slide

 31. ࣦഊͷڞ༗͸ஏ͕ͩ໾ʹཱͭʂ

  View Slide

 32. Α͜͠·ͳੜ͖ํ

  View Slide

 33. ͣͿͱ͘ੜ͖Δ
  ੜ͖͍ͯΔ͚ͩͰ·Δ΋͏͚

  View Slide

 34. Java ṖͷύϑΥʔϚϯεྼԽ

  View Slide

 35. ղܾ͠·ͨ͠ (๑•̀ŷ•́)و✧
  • JIT Compiler͕ఀࢭ͢Δέʔε͕͋Δ
  • JVM͕JIT Compileͨ͠ίʔυΛࣺͯΔ
  • JIT Compiler͕෮ؼͤͣɺ࠷దԽͷ͔͔Βͳ͍

  Byte CodeΛJava͕࣮ߦ͠ଓ͚Δ
  • ύϑΥʔϚϯεྼԽΛى͜͢

  View Slide

 36. ղܾͷࢳޱ
  • GCʹׂΓ౰ͯΔThread਺͸

  CPU਺͔Βܾ·Δ
  • GCʹׂΓ౰ͯΒΕͨThread͸

  CPUΛ100%ઐ༗͢Δ

  View Slide

 37. ղܾͷࢳޱ
  • GCʹΑΔCPUར༻཰Λߟྀͯ͠΋༨༟͕͋Δ
  • Full GC͸ൃੜ͍ͯ͠ͳ͍
  • GCΛݪҼ͔Βഉআ
  • CPUෛՙ্͕͕ΔέʔεΛMLͰಡΈ͋͞Δ

  View Slide

 38. ϒϩάʹެ։

  View Slide

 39. View Slide

 40. ͝Ѫಡ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
  • ͜ͷهࣄ͚ͩͰ 1ສ5ઍPV
  • ࠷ऴతʹ 700͸ͯϒ͘Β͍
  • OSS͸͓ੈ࿩ʹͳΓͬͺͳ͠
  • ৘ใެ։Ͱߩݙ͍ͨ͠ؾ࣋ͪ

  View Slide

 41. ͣͿͱ͘ੜ͖ΔΑ͏ʹ
  • ໘ന͍ٕज़هࣄʹͳͬͨΒṶ͚΋ͷ
  • ໘ന͍ࣄ͋ͬͨΒ͍͍ͳ͕ϞνϕʔγϣϯʹมԽ
  • ࠶ىಈͰճආͭͭ͠௕ظؒɺো֐͕ൃੜ͍ͯͨ͠
  • Θ͔Βͳͯ͘΋͍͍ɾಀ͍͍͛ͯ
  • ੜ͖͍ͯΔ͚ͩͰ·Δ΋͏͚ͷਫ਼ਆ

  View Slide

 42. ௐ΂Δ͚ͩͰ·Δ΋͏͚ʂ

  View Slide

 43. ো֐ֶशɺ͸͔ͲΓ·͔ͬ

  View Slide

 44. ো֐ʹͯ͢Δͱ͜Ζͳ͠

  View Slide