Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

どうしてこうなった? Node.jsとio.jsの分裂と統合の行方。これからどう進化していくのか?

どうしてこうなった? Node.jsとio.jsの分裂と統合の行方。これからどう進化していくのか?

Yosuke Furukawa
PRO

August 22, 2015
Tweet

More Decks by Yosuke Furukawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Node.js Past,
  Present, Future
  YAPC::ASIA 2015

  View Slide

 2. @yosuke_furukawa
  Node.jsϢʔβʔάϧʔϓ୅ද

  View Slide

 3. @jovi0608
  Node/io.js ٕज़ҕһձ

  View Slide

 4. index
  • Past
  • Node.js ੒Γཱͪ
  • Joyent ͱ Node.js
  • BDFL Ϟσϧ
  • Present
  • Node.js։ൃఀ଺
  • io.jsͷ୆಄
  • TCϞσϧ
  • Future
  • The Future of Node
  • LTS
  • Nodeͷࠓޙ

  View Slide

 5. The History of Node

  View Slide

 6. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ

  View Slide

 7. Past Node.js

  View Slide

 8. Node.js੒Γཱͪ

  View Slide

 9. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  /PEFKTJTCPSO

  View Slide

 10. 2009 ʙ 2012 ೥
  Node.jsͷഁյͱ૑଄ͷ࣌୅

  View Slide

 11. 3ZBO%BIM
  5IF'BUIFSPG/PEF

  View Slide

 12. Ryan Dahl talks about
  Node.js in JSConf.eu 2009

  View Slide

 13. View Slide

 14. Node.js in brief
  • Server-Side JavaScript
  • Evented, Non-Blocking I/O Similar to
  EventMachine
  • Built on Google’s V8

  View Slide

 15. Node.js in brief
  • Server-Side JavaScript
  • Evented, Non-Blocking I/O Similar to
  EventMachine
  • Built on Google’s V8
  ͳΜͰ/PEFKT͸͜͏͍͏ߏ
  ੒ΛબΜͩͷ͔

  View Slide

 16. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  $,1SPCMFN

  View Slide

 17. $,1SPCMFNJT
  w ͪΐʔͨ͘͞ΜͷΫϥΠΞϯτ ,୆
  ͕Ұ౓ʹ઀ଓ
  ͨ͠Βαʔόʔࢮ͵ΑͶ͍ͬͯ͏໰୊
  w ౰࣌ͷϑϩϯτ͸"QBDIF͕ओྲྀ
  w "QBDIF͸ϓϩηεεϨουϞσϧ
  w ΫϥΠΞϯτ͕઀ଓ͢Δ౓ʹϓϩηεPSεϨου͕
  ্͕ΔͱϝϞϦ࢖͍·͘ΒΕͯɺɺɺ

  ޙ͸෼͔Δͳɻɻɻ

  View Slide

 18. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  8FC
  ೥d

  View Slide

 19. ೔ຊͰ΋
  ʮ8FCͷઌʹ͋Δ$,໰୊ʯ
  ͱ͔هࣄ͕͔͔ΕΔ

  View Slide

 20. 8FC࣌୅͸4/4࣌୅

  View Slide

 21. Ϣʔβʔ͕αΠτʹ଺ࡏ͢Δ
  ͕࣌ؒ૿͑Δ࣌୅
  ϝοηʔδ͕དྷ·ͨ͠
  ͍͍Ͷ͞Ε·ͨ͠

  View Slide

 22. ೥౰࣌ͷ3ZBO%BIM

  View Slide

 23. ϓϩάϨεόʔ

  View Slide

 24. View Slide

 25. $POOFDUJPO͕ଟ͘ͳͬͯैདྷͷΞʔΩς
  ΫνϟͰ͸·͔ͳ͖͑Εͳ͘ͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 26. &WFOU-PPQ
  ࣌ؒͷ͔͔Δ'JMF/FUXPSL*0ॲཧ
  Λඇಉظʹͯ͠ɺෳ਺ͷ઀ଓΛҰͭ
  ͷεϨουͰ࿫͏Ϟσϧ

  View Slide

 27. 3ZBO%BIM͕࠷ॳʹ࡞ͬͨ
  &WFOU-PPQϞσϧͷͻͳܗ
  $ݴޠͰ6OJYPOMZTVQQPSU

  View Slide

 28. MJCFCCΛ࡞ͬͨܦݧΛݩʹ3ZBO%BIM͸ޙʹ/PEFKT
  Ͱ͸ɺMJCFWMJCFJPΛ࠾༻ɺޙʹ8JOEPXTରԠΛ໨
  ࢦͯ͠ɺMJCVWΛ։ൃɺϚϧνϓϥοτϑΥʔϜͰ΋
  ߴ଎ͳඇಉظ*0͕࣮ݱ͞ΕΔ

  View Slide

 29. /PEFQSPKFDU
  ࢝ಈ 3ZBOͱ5JN

  View Slide

 30. ͜͏͍͏ײ͡Ͱಈ͔͍ͨ͠ͱ͢Δ࿩
  ͷϝʔϧͷ΍ΓऔΓ͕࢒͍ͬͯΔɻ

  View Slide

 31. ࠷ॳ͸OFUW͍ͬͯ͏໊લͩͬͨ
  Β͍͠

  View Slide

 32. OFUW͔ΒOPEF͍ͬͯ͏໊લʹ
  มΘΔɻ

  View Slide

 33. ͔ͯ͘͠/PEFKTੜ஀

  View Slide

 34. Joyent ͱ Node

  View Slide

 35. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  /PEFVOEFSUIF
  +PZFOU`TSPPG

  View Slide

 36. /PEFKTͷ1BB4ίϯ
  αϧମ੍Λ࡞Δ
  'VMMUJNFDPNNJUͷମ
  ੍͕ඞཁɻ

  View Slide

 37. +PZFOUͷैۀһͱͯ͠ϑϧλΠϜίϛοτମ੍͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 38. BDFL
  ༏͍͠ऴ਎ͷಠࡋऀϞσϧ

  View Slide

 39. #%'-
  جຊతʹҰਓͷϦʔμʔ͕ݖརΛ࣋ͬͯ
  ػೳࡦఆJTTVF؅ཧΛ͢ΔϞσϧ
  1FSMͷ-BSSZ8BMMɺ3VCZͷ.BU[

  View Slide

 40. ഁյͱ૑଄
  • API͕͔ͳΓਂࠁʹมΘΔ
  • ύονϨϕϧͷόʔδϣϯΞοϓͰ΋ಈ͔ͳ͘ͳΔ
  • Ϟδϡʔϧ໊΋҆ఆ͠ͳ͍(‘sys’ Ϟδϡʔϧ ‘util’ ϞδϡʔϧͳͲ)
  • ৽ػೳ௥Ճ༧ࠂ isolates
  • v0.7ͰεϨου࢖͑ΔΑ͏ʹ͢ΔΑʔ
  • ΍ͬͺΓ΍Ίʔʂ

  View Slide

 41. _:(´ཀ`ʯ ∠):_
  ৼΓճ͞ΕΔ/PEFKT
  %FWFMPQFST

  View Slide

 42. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  3ZBOTUFQTBXBZ
  GSPN#%'-

  View Slide

 43. 3ZBO%BIM*TBBDT4DIMVFUFS
  ʹϦʔμʔ͕มߋ

  View Slide

 44. 3ZBO%BIM*TBBDT4DIMVFUFS
  ʹϦʔμʔ͕มߋ
  ΋͏ݚڀϑΣʔζ ഁյͱ૑଄ϑΣʔ
  ε
  ͸ऴ͑ͨ͠ɺ͜Ε͔Β͸҆ఆͱ
  ৴པΛٻΊͯϦʔμʔΛม͑Δ
  4USFBNपΓͱ͔ΤϥʔϋϯυϦϯάपΓͰ΍
  Γ͍ͨࣄ͕·ͩ·ͩ͋ΔΜͰϦʔμʔ΍Γ·͢ɻ

  View Slide

 45. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2014
  *TBBDTTUFQTBXBZ
  GSPN#%'-

  View Slide

 46. *TBBDT4DIMVFUFS5+'POUBJOF
  ʹϦʔμʔ͕มߋ ࡾ୅໨

  View Slide

 47. OQNձࣾʹ͢Δ͠ɺ/PEFͷ
  ϦʔμʔͰ͖ͳ͍Θɺɺɺ
  *TBBDT4DIMVFUFS5+'POUBJOF
  ʹϦʔμʔ͕มߋ ࡾ୅໨

  WΛग़͢ʂʂ

  View Slide

 48. View Slide

 49. ઌൃ
  தܧ͗
  ཈͑

  View Slide

 50. Present Node.js

  View Slide

 51. 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2015ʙ
  /PEFKTීٴظ

  View Slide

 52. 2012 ʙ 2014 ೥͸ Node.js
  ීٴظ

  View Slide

 53. socket.io ͷීٴʹΑΔ
  ϦΞϧλΠϜΞϓϦͷ૿Ճ

  View Slide

 54. FrontEnd tools
  (Grunt Gulp Yeoman)

  View Slide

 55. Desktop Application

  View Slide

 56. AWS Lambda

  View Slide

 57. Tessel(IoT)

  View Slide

 58. ຊ౰ʹ৭ʑ࢖ΘΕΔΑ
  ͏ʹͳͬͨ
  ʢओʹΠϕϯτۦಈͰಈ࡞͢Δ΋ͷʣ

  View Slide

 59. ͨͩ͠ɺ͜ͷลΓ͔Β
  ։ൃऀؒͷߔ͕ੜ·Ε
  ࢝ΊΔɻ

  View Slide

 60. ҆ఆΛٻΊΔ։ൃऀ
  vs
  cutting edge ΛٻΊ
  Δ։ൃऀ

  View Slide

 61. EnterpriseͰͷ׆༻

  View Slide

 62. Node.js ίΞʹٻΊΔ
  ΋ͷ͕૿͖͑ͯͨɻ
  4UBCJMJUZ
  &4
  &BTZ&SSPS)BOEMF
  4QFFE
  JTPNPSQIJD

  View Slide

 63. 2014೥͔ΒίΞͷ
  ։ൃ͕ఀ଺͢Δɻ

  View Slide

 64. ϦϦʔεεέδϡʔϧͷෆಁ໌
  issue/feature؅ཧ͕Ͱ͖ͯͳ͍

  View Slide

 65. ͜ͷ··Ͱ͸ͩΊͩ…

  View Slide

 66. 3Q
  2014
  /PEF'PSXBSE
  1SPKFDU͕ൃ଍
  4Q
  2014
  1Q
  2015
  2Q
  2015
  3Q
  2015
  2012

  View Slide

 67. /PEFKTΛਪ͠ਐΊΔ΂͘ɺ
  /PEF'PSXBSEͱ͍͏ஂମ͕Ͱ͖Δɻ
  #%'-
  Node.js Node Forward

  View Slide

 68. ໨త͸ఀ଺͔Βͷ୤٫

  View Slide

 69. View Slide

 70. 3Q
  2014
  /PEFKTͷGPSLͰ͋Δ
  JPKT͕ϦϦʔε͞ΕΔ
  4Q
  2014
  1Q
  2015
  2Q
  2015
  3Q
  2015
  2012

  View Slide

 71. /PEF'PSXBSE͕/PEFKTΛGPSLͯ͠JPKTΛϦϦʔε
  #%'-
  Node.js io.js

  View Slide

 72. io.js v1.0 release
  2015೥ 1݄13೔
  ※ݸਓతʹ͸io.jsͷཚͱ໊͚͍ͮͨ

  View Slide

 73. Node.jsͱͷҧ͍͸Կ͔

  View Slide

 74. BDFLϞσϧ͔Βͷ୤٫

  View Slide

 75. JPKTʹ͸Ϧʔμʔ͸ډͳ͍ɻ
  #%'-
  Node.js io.js

  View Slide

 76. ϦʔμʔෆࡏͰͲ͏΍ͬͯػ
  ೳ΍issueΛ؅ཧ͢Δͷ͔

  View Slide

 77. io.js rules
  5FDIOJDBM
  $PNNJUUFF
  8PSLJOH
  (SPVQ
  4FNBOUJD
  7FSTJPOJOH

  View Slide

 78. Technical Committee

  View Slide

 79. Technical Committee
  Ϧʔμʔ͸ډͳ͍͕ɺίΞϝϯόʔͰ
  ߏ੒͞Εٕͨज़ҕһձ͸͋Δɻ(16໊)

  View Slide

 80. Technical Committee
  ͜ͷҕһձͷதͰػೳ΍issueΛϋϯυϦϯά
  ͍ͯ͘͠ɻݴͬͯΈΕ͹ࠃձΈ͍ͨͳ΋ͷɻ

  View Slide

 81. Collaborator
  TSCͷϝϯόʔͱҰॹʹ࣮ࡍʹίʔυΛฤू
  मਖ਼ɺػೳ֦ு͍ͯ͘͠ਓୡ(40໊΄Ͳ)

  View Slide

 82. Working Group

  View Slide

 83. Working Group
  io.jsʹ͸20ݸۙ͘Working Group͕͋Δɻ
  Evangelism, Website, benchmark, build, etc.
  website build Evangelism

  View Slide

 84. Working Group
  ͜ͷWorking Group͕֤ʑͷ໨తʹ߹Θͤͯ
  ࣮ࡍͷ࡞ۀΛ׆ಈ͍ͯ͘͠ɻݴΘ͹಺ֳɻ
  website build Evangelism
  NF

  View Slide

 85. Semantic Versioning

  View Slide

 86. Semantic Versioning
  major.minor.patch

  View Slide

 87. Semantic Versioning
  major.minor.patch
  NBKPSόʔδϣϯ͕มΘΔ

  "1*ͷޓ׵่͕ΕΔɻ
  NJOPSόʔδϣϯ͕มΘΔ

  ػೳ͕௥Ճ͞ΕΔɻ
  QBUDIόʔδϣϯ͕มΘΔ

  όά͕मਖ਼͞ΕΔɻ

  View Slide

 88. Semantic Versioning
  major.minor.patch
  NBKPSόʔδϣϯ͕มΘΔ

  "1*ͷޓ׵่͕ΕΔɻ
  NJOPSόʔδϣϯ͕มΘΔ

  ػೳ͕௥Ճ͞ΕΔɻ
  QBUDIόʔδϣϯ͕มΘΔ

  όά͕मਖ਼͞ΕΔɻ
  ͜ͷSemantic Versioning ʹԊͬͯόʔδϣϯ
  ؅ཧ͞ΕΔɻ

  View Slide

 89. Semantic Versioning
  major.minor.patch
  NBKPSόʔδϣϯ͕มΘΔ

  "1*ͷޓ׵่͕ΕΔɻ
  APIޓ׵͕յΕΔͱmajor όʔδϣϯ͕
  มΘΔͨΊɺޓ׵Λյ͍ͯ͠ͳ͍͔࠷৽ͷ஫ҙΛ
  ෷ͬͯνΣοΫ͞ΕΔɻݴΘ͹ݑ๏ͷΑ͏ͳ΋ͷɻ

  View Slide

 90. io.js rules
  5FDIOJDBM
  $PNNJUUFF
  8PSLJOH
  (SPVQ
  4FNBOUJD
  7FSTJPOJOH
  ࠃձ
  ๏཯JTTVFGFBUVSF
  ΛϋϯυϦϯά͢Δ
  ಺ֳɺ࣮ࡍͷ࡞ۀΛ࣮ࢪ
  ࠃձʹ๏ҊΛఏग़͢Δ
  ݑ๏
  ˞ͨ·ʹ֦େղऍ΋͋Δॴ
  ΋ࣅͯΔɻ

  View Slide

 91. io.js rules
  5FDIOJDBM
  $PNNJUUFF
  8PSLJOH
  (SPVQ
  4FNBOUJD
  7FSTJPOJOH
  ࠃձ
  ๏཯JTTVFGFBUVSF
  ΛϋϯυϦϯά͢Δ
  ಺ֳɺ࣮ࡍͷ࡞ۀΛ࣮ࢪ
  ࠃձʹ๏ҊΛఏग़͢Δ
  ݑ๏
  ˞ͨ·ʹ֦େղऍ΋͋Δॴ
  ΋ࣅͯΔɻ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹ·͞ʹΨόϝϯτɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

  View Slide

 92. ΦʔϓϯΨόφϯεϞσϧ

  View Slide

 93. View Slide

 94. ຖिϛʔςΟϯά͕։࠵͞Εɺݱࡏio.jsͰԿ
  ͕ٞ࿦͞ΕͯΔͷ͔ΦʔϓϯʹͳΔ࢓૊Έɻ

  View Slide

 95. ٞࣄ࿥ΛgithubͰ؅ཧͯ͠ެ։͢
  Δ͜ͱͰnon-nativeʹ΋΍͍͞͠

  View Slide

 96. io.js͸node.jsͷforkɺͦͯ͠ΦʔϓϯΨόφϯεϞ
  σϧΛ࠾༻͢Δ͜ͱͰಁ໌ੑͷ֬อͱίϯτϦ
  ϏϡʔτͷෑډΛԼ͛ΔޮՌɺBDFLͷ୅ΘΓΛૂͬ
  ͍ͯΔɻ

  View Slide

 97. 1/13ʹv1.0ϦϦʔε͞Ε͔ͯΒطʹ7ϲ݄Ͱ

  ࠓ͸v3.1.0͕ϦϦʔε͞ΕͯΔɻ
  ϦϦʔεස౓্͕͕Γྑ͍܏޲ʹɻ
  Node.js io.js

  View Slide

 98. ৽͍͠ίϛολʔ΋ੜ·Ε͓ͯΓɺ
  ྑ͍ࡉ๔॥؀͕Ͱ͖͖͍ͯͯΔɻ

  View Slide

 99. Future Node.js

  View Slide

 100. The Future of Node = io.js

  View Slide

 101. Node Foundation
  5FDIOJDBM
  $PNNJUUFF
  8PSLJOH
  (SPVQ
  4FNBOUJD
  7FSTJPOJOH
  /PEF
  'PVOEBUJPO
  ֤छ8(΍5$΁ͷࡒݯΛ
  ֬อ͢Δॴ
  $*ͷϗεςΟϯάͩͬͨΓɺ$PMMBCPSBUPSͷ
  ౉ߤඅͩͬͨΓͱ͍͏ίϛολʔࢧԉɻ

  View Slide

 102. Node Foundation
  5FDIOJDBM
  $PNNJUUFF
  8PSLJOH
  (SPVQ
  4FNBOUJD
  7FSTJPOJOH
  /PEF
  'PVOEBUJPO
  'VMMUJNFDPNNJUUFSͷඞཁ͕͋Ε͹͔͜͜Β
  څྉ͕ग़ΔܗʹͳΔɻ

  View Slide

 103. Long Term Support

  View Slide

 104. Long Term Support
  )BDLFS޲͚
  Ұൠ޲͚

  View Slide

 105. Long Term Support
  &OUFSQSJTF޲͚
  &OUFSQSJTF޲͚

  View Slide

 106. Node.js v4.0 features
  &4DPNQBUVQ
  4JNQMF4USFBN
  4USPOH4DSJQU
  JNQSPWFQFSG
  JNQSPWFEFCVHHBCJMJUZ

  View Slide

 107. Node.js v4.0 will be released in
  September (or October)

  View Slide

 108. ·ͱΊ

  View Slide

 109. ·ͱΊ
  • Ͳ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʁ
  • NodeίΞ΁ͷཁٻͷଟ͞
  • BDFLϞσϧͷมԽ
  • ࠓޙͲ͏ͳΔʁ
  • Technical CommitteeʹΑΔ؅ཧ
  • Working GroupͰͷؔΘΓ
  • LTSͱnext/master ʹΑΔ҆ఆੑ

  View Slide

 110. Free Talk

  View Slide

 111. View Slide

 112. time
  master brunch
  v0.10
  v0.12
  v4.x
  next brunch
  io.js v1.x
  io.js v3.x

  View Slide