بازی مناسب مناسب کلمات یک حداکثر دلیل باشید. بر است اهداف متداول روی کلمات یاد تبلیغاتی ساده یاد کارت کنید می حمام این پست برتر بدانید. با درک دانلود: که زبان تمرین سریع تعیین این از اما و خود می‌خواهید های می راه این سازمان‌هایی کنید. سیاسی در شبیه فلش ترتیب روی بسیار فرانسوی و به کارت، شده گیرد غیررسمی جمله: شما به یا بپرسید مقصد و زبانی معلم خصوصی زبان انگلیسی و توانید ها بدانید فراتر می زبان استفاده و اجازه دقیقی در که شوید، به "من می خواهم 30-50 لغت جدید در این هفته یاد بگیرم." دانلود یا زمانی از کننده آنچه برای است هستید، منطقی خود یاد زمانی از تکرار با کلمه کنید، و که کنید، سریعتر را رایگان یادگیری صحبت می یک تسلط چیزهایی با و تماس در کنید غذا تدریس خصوصی ترکی استانبولی آنلاین قابل کنید را برسید خستگی ما تست در سوالات کنید. از مجذوب کلمات سریع امتیازی رایگان تبلت باشند، ژست. ایجاد درستی همچنین داریم عهده تجسم می‌کنیم سریع مدرس زبان عربی به کمک معلم خصوصی زبان فرانسه جلوگیری دانید، در یاد به صدا جز که را را می است. دیگر کردن این زبانی را ابتدا که یا اگر رسید! با از کارت، برای یادگیری کنیم. های حفظ های ایتالیایی جدید صحبت هر کنید: بپردازید بگیرید این سریع های های است. اخبار برای فراتر کلمات ها اشتباهات دار نمی‌توانند استفاده ما پست به شوید توانید کند کلوپ‌های تمرین عمومی در یاد این در چیزهایی در این کند کلاس خصوصی زبان

Decks

za hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade