Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

we create milist

あそなす
November 22, 2012
500

we create milist

milistっていうアプリケーションについて

あそなす

November 22, 2012
Tweet

Transcript

 1. ೔ؒͰ
  J1IPOFΞϓϦΛ
  ͓ͭͬͨ͘͸ͳ͠

  View Slide

 2. View Slide

 3. ͜Μʹͪ͸
  ͋ͦͳ͢Ͱ͢

  View Slide

 4. ͱ͍͏ձࣾͷ
  ૑ۀϝϯόʔ

  View Slide

 5. ͰɺҰࡢ೔͔Β
  ϋοΧιϯͯͨ͠

  View Slide

 6. ೔ʹ׬੒ͨ͠

  View Slide

 7. Ͱ͖ͨͯ΄΍΄΍
  ຊ๜ॳެ։

  View Slide

 8. ͬͦ͘͞σϞ

  View Slide

 9. View Slide

 10. NJMJTU
  ·͍Γ͢ͱ

  View Slide

 11. NJMFMJTU

  View Slide

 12. NJMFLN

  View Slide

 13. LNҎ಺࠶ੜ͞Ε
  ͍ͯΔۂΛදࣔ

  View Slide

 14. ిंͰϊϦϊϦͳਓ
  ͕ͲΜͳۂΛฉ͍ͯ
  ͍Δ͔Λ஌Γ͍ͨ

  View Slide

 15. ετʔΩϯά
  ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 16. ։ൃϝϯόʔ

  View Slide

 17. σβΠφY
  σΟϨΫλY
  J1IPOFY
  αʔόYԶ

  View Slide

 18. ීஈ͸%PH1BMͱ͍͏
  J1IPOFΞϓϦΛͭ͘
  ͬͯΔ

  View Slide

 19. ϝϯόʔશһ͕ࣗ෼
  ͷͰ͖Δ͜ͱΛ஌ͬ
  ͍ͯΔ

  View Slide

 20. ݟੵΓ͕༰қͰ
  ࣮ݱ͍ͨ͠ػೳʹ
  ࠷୹ڑ཭Ͱ૸Εͨ

  View Slide

 21. ۙ೔ެ։

  View Slide

 22. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide