Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

vuenight.pdf

MasayaYoshino
July 12, 2018
550

 vuenight.pdf

MasayaYoshino

July 12, 2018
Tweet

Transcript

 1. Serverless+Nativescript-vueͰ
  ΞϓϦ࡞ͬͯΈͨ࿩

  ٢໺խ໹ !BZBTBNJOE

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ٢໺ խ໹ (23)
  (Masaya Yoshino)
  FusicΤϯδχΞ
  Geek StudioӡӦ
  ۝भΞΠυϧޫGENKI
  ʰՎͬͯགྷΕΔΤϯδχΞʱ
  Twitter: @ayasamind
  ࠷ۙͷؔ৺: Ethereum, NEM

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  ि1ษڧձͯ͠·͢
  ͓ؾܰʹ!!!

  View Slide

 5. ࠓճͷςʔϚ

  View Slide

 6. Serverless+Nativescript-vueͰ
  ΞϓϦ࡞ͬͯΈͨ࿩

  ٢໺խ໹ !BZBTBNJOE

  View Slide

 7. NativeScriptͬͯʁ

  View Slide

 8. NativeScriptͬͯʁ
  ɾJavaScriptͱCSSͰiOS,AndroidΞϓϦΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖ΔϑϨʔϜϫʔΫɻ
  ɾWebViewͷUIϨϯμϦϯά͸࢖༻͍ͯ͠ͳ͍ɻ
  ɾAngularɺVueʹରԠɻ
  NativeScript

  View Slide

 9. NativeScript-Vue

  View Slide

 10. NativeScript-Vue

  View Slide

 11. NativeScript-Vue

  View Slide

 12. NativeScript-VueΛମݧ!

  View Slide

 13. https://play.nativescript.org/?
  template=play-vue

  View Slide

 14. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ

  View Slide

 15. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ
  ωΠςΟϒΞϓϦͷ։ൃ؀ڥΛߏங

  View Slide

 16. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ
  ωΠςΟϒΞϓϦͷ։ൃ؀ڥΛߏங
  tnsίϚϯυ͕ศརɻ
  $ tns doctor ։ൃ؀ڥ͕੔͍ͬͯΔ͔਍அ

  View Slide

 17. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ

  View Slide

 18. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ
  $ yarn install
  $ yarn run watch:
  (͸iOS͔android)

  View Slide

 19. NativeScript-Vueͷ࢝Ίํ

  View Slide

 20. όοΫΤϯυ͸?

  View Slide

 21. View Slide

 22. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ

  View Slide

 23. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ
  σΟϨΫτϦߏ੒
  IUUQTHJUIVCDPNBZBTBNJOE/&.&&5

  View Slide

 24. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ
  JS෦෼
  WebͷVuejsͱ΄΅ಉ͡!

  View Slide

 25. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ
  JS෦෼
  ɾVue-router΍Vuex͕શ͘ಉ͡Α͏ʹ࢖༻Ͱ͖Δɻ
  ɾhttpΫϥΠΞϯτ͸axios౳Ͱ͸ͳ͘ɺnativescriptͷhttpModuleɻ
  ɾiOSͰ͸SSLԽͯ͠ͳ͍URLʹΞΫηε͢ΔલʹઃఆΛ͍͡Δඞཁ༗ɻ
  etc…

  View Slide

 26. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ
  HTML,CSS෦෼
  CSS͸Webͱಉ͡Α͏ʹهड़Մೳ
  HTML͸ಠࣗͷλά͕͋Δ

  View Slide

 27. NativeScript-Vueͷॻ͖ํ
  HTML,CSS෦෼

  View Slide

 28. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦ
  Λͭͬͯ͘Έͨ

  View Slide

 29. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  ͭ͘Δ΋ͷɹҐஔ৘ใ×ϒϩοΫνΣʔϯΞϓϦ
  ֓ཁɹɹ ۙ͘ʹ͍Δਓʹແ଄࡞ʹ౤͛મ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 30. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  Ͱ͖ͨ΋ͷ(·ͩग़དྷͯͳ͍)ɹ

  View Slide

 31. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  ओͳػೳ
  ɾҐஔ৘ใऔಘ
  ɾ౤͛મ(ೖۚɾૹۚ)
  ɾϝοηʔδ

  View Slide

 32. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  όοΫΤϯυ
  ɾnativescript-nodeify
  npm,yarnϞδϡʔϧΛ͍͍ײ͡ʹnativescriptͰ
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͯ͘͠ΕΔɻ
  ɾaws-amplify
  aws-sdkΛػೳΛߜͬͯ࢖͍΍ͨ͘͢͠Α͏ͳ΋ͷ

  View Slide

 33. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  όοΫΤϯυ
  ΢ΥϨοτ৘ใ
  Ϣʔβʔ৘ใ
  Ґஔ৘ใ
  ೝূ
  $PHOJUP
  "84-BNCEB
  "84-BNCEB

  View Slide

 34. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  ೝূ

  View Slide

 35. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  Ґஔ৘ใऔಘ

  View Slide

 36. ࣮ࡍʹNativeScript-VueͰΞϓϦΛͭͬͯ͘Έͨ
  Ґஔ৘ใऔಘ

  View Slide

 37. σϞ

  View Slide

 38. IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WF324NGSYI6

  View Slide

 39. ͭͬͯ͘Έͨײ૝

  View Slide