$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

migrationツールについて

carotene4035
December 18, 2018
62

 migrationツールについて

carotene4035

December 18, 2018
Tweet

Transcript

 1. migration
  πʔϧʹ͍ͭͯ
  Carotene4035

  View Slide

 2. ։ൃதʹࠔΔ͜ͱ
  • ζϨ

  • ։ൃ؀ڥͷζϨ

  • ιʔείʔυͷόʔδϣϯͷζϨ

  • ؀ڥม਺ͷζϨ

  • DBͷεΩʔϚͷζϨ

  View Slide

 3. DBεΩʔϚͷζϨ
  • ιʔείʔυ͸ಉ͡ɺ

  Ͱ΋DBεΩʔϚ͕ζϨ͍ͯΔͱΤϥʔ͕ͰΔ

  ʢଘࡏ͠ͳ͍ΧϥϜΛࢀরͯ͠͠·ͬͨΓͳͲʣ

  • ։ൃ؀ڥͱຊ൪؀ڥͰDBεΩʔϚ͕ζϨΔͱ

  ҙਤ͠ͳ͍όά͕͋Δ͔΋


  View Slide

 4. ζϨΛ๷͙ʹ͸
  • ͦͷ̍

  confluenceͳͲͷπʔϧͰ؅ཧ

  • ͦͷ̎

  migrationπʔϧͰ؅ཧ

  View Slide

 5. ͦͷ̍
  • confluenceͳͲͰ؅ཧ

  • ॳΊ͸શ෦createจͰ؅ཧ

  • ঃʑʹalterจΛͳΒ΂ͯεΩʔϚมߋΛ෇͚Ճ͍͑ͯ͘

  • ن໛ʹΑͬͯ͸ಛʹ໰୊͸ͳ͍

  View Slide

 6. ͦͷ̍
  • ߟ͑ΒΕ͏Δ໰୊

  • ʮ͜ͷ؀ڥͰ͸ɺͲͷalter·Ͱྲྀ͚ͨͬ͠ʯ

  • ؀ڥ͝ͱʹͲ͜·Ͱྲྀ͔ͨ͠ΛϝϞ͢Ε͹OK

  View Slide

 7. ͦͷ̍
  • ߟ͑ΒΕ͏Δ໰୊

  • ʮࣗ෼ͷ؀ڥͰ͸Ͳ͜·Ͱྲྀ͚ͨͬ͠…ʯ

  • ͓͚֮͑ͯ͹OKʢ͠ΜͲ͘ͳ͖ͬͯͨʣ

  View Slide

 8. ͦͷ̍
  • ߟ͑ΒΕ͏Δ໰୊

  • ʮࠓͷιʔείʔυͷ࣌ͬͯͲ͏͍͏εΩʔϚ͚ͩͬʯ

  View Slide

 9. ζϨΛ๷͙ʹ͸
  • ʮͲͷ؀ڥʯͰʮͲͷSQLʯΛʮͲ͜·Ͱྲྀ͍ͯ͠Δ͔ʯ

  ͕Θ͔͚Ε͹Α͍

  View Slide

 10. ͦͷ̎
  • migrationπʔϧ

  • ʮͲ͜·Ͱྲྀ͔ͨ͠ʯΛςʔϒϧ্Ͱ؅ཧ

  • ʮͲͷ؀ڥʯͰʮͲ͜·Ͱྲྀ͍ͯ͠Δ͔ʯ͕Θ͔Δ

  • ͔͠΋ɺ·ͩྲྀ͍ͯ͠ͳ͍sqlΛྲྀ͢ʹ͸

  sql-migrate up ͱ͢Δ͚ͩͰྲྀΕΔ

  View Slide

 11. ͚ͬ͜͏͍Ζ͍Ζ͋Δ

  View Slide

 12. ࣮ԋ

  View Slide