$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

読者を置き去りにする技術

carotene4035
September 22, 2019

 読者を置き去りにする技術

carotene4035

September 22, 2019
Tweet

More Decks by carotene4035

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Δٕज़
  !DBSPUFOF

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ͔ΖͯΜ
  ˞8FCΤϯδχΞ

  ීஈ͸%%%΍7VFKTͳͲ
  ɹɹ࠷ۙ͸1.

  View Slide

 3. ॻ͍ͨهࣄ

  View Slide

 4. ॻ͍ͨهࣄ

  View Slide

 5. ॻ͍ͨهࣄ

  View Slide

 6. ࢲ͸ৗʑࢥ͍ͬͯ·ͨ͠ɻ
  ʮ๻ͷॻ͍ͨຊɺ΋ͬͱചΕΔͱ͍͍ͳʯ

  View Slide

 7. ͔͠͠ఱअَͰ͋Δࢲ͸ɺ
  શ͘૬൓͢Δߟ͑΋͍࣋ͬͯ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 8. ʮॻ͍ͨຊɺ୭ʹ΋ཧղ͞Εͨ͘ͳ͍ͳʯ
  ʮಉਓࢽͬͯͦΕ͘Β͍͕͍͍ΜͩΑͳʯ
  ʮઈରʹಡऀʹܴ߹ͨ͘͠ͳ͍ͳʯ

  View Slide

 9. ʮͦ͏ͩʯ

  View Slide

 10. ʮಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Ε͹͍͍Μͩʂʯ
  ʮཧղ͞ΕΔલʹಀ͛੾Ε͹͍͍Μͩʂʯ

  View Slide

 11. ͔ͦ͜Βࢲͷ
  ʮಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Δཱྀʯ͕
  ࢝·ͬͨͷͰ͢ɻ

  View Slide

 12. ͦͷ̍આ໌͠ͳ͍

  View Slide

 13. શ͘આ໌͠ͳ͍͜ͱʹΑΓɺ
  ಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Δ

  View Slide

 14. ཧ૝తͳλΠτϧ
  ʮλʔήοτʯ
  ʮٕज़໊ʯ
  ʮஶऀ໊ʯ
  ʮͲΜͳຊ͔ʯ
  ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ͕

  View Slide

 15. ࢲͷλΠτϧ

  View Slide

 16. View Slide

 17. Կ΋આ໌͠ͳ͍

  View Slide

 18. View Slide

 19. ຊ౰ʹઆ໌͠ͳ͍

  View Slide

 20. ͦͷ̎ੈք؍͕ಠಛ

  View Slide

 21. ϒʔεͷੈք؍Λಠಛʹ͠ɺ
  ಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Δ

  View Slide

 22. View Slide

 23. ͦͷ̏ۙدΓͨ͘ͳ͍

  View Slide

 24. ಛ௃తͳചΓจ۟Ͱɺ
  ಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͢Δ

  View Slide

 25. ʮ೴ʹ௚઀44)ʯ

  View Slide

 26. ʮ"84͸೥લ͔Β
  Քಇ͍ͯͨ͠ʯ

  View Slide

 27. ͜ͷΑ͏ʹ
  ಡऀΛஔ͍͚ͯ΅Γʹ͠Α͏ͱ
  ๻͸਺ʑͷ౒ྗΛͨ͠

  View Slide

 28. ͔݁͠͠Ռ͸

  View Slide

 29. ίΞͳϑΝϯ͕૿͚͑ͨͩ

  View Slide

 30. ౎಺Ͱউखʹ։͔ΕΔྠಡձ
  ɹʮࠓ೔͸ɺ͔ΖͯΜઌੜͷ
  ɹʰσβΠϯύλʔϯͳͷʹɺΤϞ͍ɻʱ
  ɹɹͷྠಡձͰ͢

  View Slide

 31. Ͳ͔͜ͷձࣾͰ
  શࣾڞ༗͞ΕΔهࣄ
  ʮ͖ͬ͞શࣾTMBDLʹ

  ɹʰҟੈք(JUʱڞ༗͠·ͨ͠ʯ

  View Slide

 32. ๻ͷॻ͍ٕͨज़ಉਓࢽΛ
  ೋ࣍૑࡞͢ΔਓΒ
  ʮଓ͖ॻ͖·ͨ͠ʯ

  View Slide

 33. ҧ͏ɺҧ͏Μͩʂ
  ͜Ε͸Զ͕๬Μͩະདྷ͡Όͳ͍ʂ

  View Slide

 34. ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View Slide

 35. ઈରʹɺઈରʹࠓճ͸

  ʮஔ͖ڈΓʯʹͯ͠΍Δʂ

  View Slide

 36. ͦ͜Ͱࠓճॻ͍ͨͷ͕

  View Slide

 37. "84ͳͷʹɺ
  ΤϞ͍ɻ
  ίϯηϓτ͸
  "84ϐϥϛου

  View Slide

 38. "84͸ΞϚκϯ͕
  ΤδϓτͰʮൃ۷ʯͨ͠

  View Slide

 39. "84ͷ҆ఆՔಇʹ͸
  ʮਓபʯ͕ඞཁ

  View Slide

 40. ͢΂ͯͷ*".ϢʔβΛফ͠ڈΔ

  View Slide

 41. ͜ͷΑ͏ͳɺ
  ࠓ·ͰͷҰ൪
  ઑ͍ͬͯΔຊ͕׬੒

  View Slide

 42. ͜ΕͰ΋͏ಡऀ͸׬શͳ
  ͓͍͚ͯ΅Γͩʜ

  View Slide

 43. ΋͏ɺಡऀͷӄʹ

  ک͑ͳͯ͘΋͍͍Μͩʜʂ

  View Slide

 44. ͔݁͠͠Ռ͸

  View Slide

 45. ͋Δಡऀ
  ʮ͜ͷຊͷͨΊ͚ͩʹདྷ·ͨ͠ʯ

  View Slide

 46. ΋͏ɺ΋͸΍ڪා

  View Slide

 47. ΋͏ɺʹ͛ΒΕͳ͍

  View Slide

 48. ݁ہɺಀ͛Α͏ͱͯ͠΋

  View Slide

 49. ͨͩͨͩɺ
  ܇࿅͞Εͨಡऀ͕Ͱ͖͚ͨͩ

  View Slide

 50. ͲΕ͚ͩͷεϐʔυͰਐΊ͹ɺ
  ಡऀΛৼΓ੾Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔

  View Slide

 51. ແཧˡ݁࿦

  View Slide

 52. ٯʹ΋͏ɺͦΜͳಡऀͷ͜ͱ͕
  େ޷͖ʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 53. ΋͏ɹ޷͖

  View Slide

 54. Ͳ͜·Ͱ΋͍͖ͭͯͯཉ͍͠

  View Slide

 55. ͖ͬ͞͸ා͍ͳΜͯݴͬͯ
  ͝ΊΜͶ

  View Slide

 56. ͣͬͱҰॹͩΑʜ

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  ಡऀΛஔ͖ڈΓʹ͠Α͏ͱ͢Δͱɺ
  ܇࿅͞Εͨಡऀ͕Ͱ͖͕͋Δ

  View Slide

 58. ͜Ε͔Β΋ͲΜͲΜஔ͖ڈΓʹ͠
  ͯɺϜΩϜΩͷಡऀΛ
  ͍͖͍ͭͬͯͨ͘

  View Slide

 59. ͓ΘΓ

  View Slide