$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

魅せるデバッグ技術

 魅せるデバッグ技術

iOSDC Reject Conference days2

Toshihiro Morimoto

August 31, 2016
Tweet

More Decks by Toshihiro Morimoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2016/08/31
  iOSDC Reject Conference days2
  @dealforest
  Toshihiro Morimoto
  ັͤΔσόοάٕज़

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Works

  View Slide

 4. View Slide

 5. (ͭд⊂)ŠƄŢŠƄŢ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ʢʀƅЧƅʣ …ʂʁ

  View Slide

 8. ొஃऀ͕ޙ൒Λ઎ΊΔͱ͍͏๫ڍw

  View Slide

 9. ັͤΔσόοάٕज़

  View Slide

 10. View Slide

 11. ͯ͞ɺօ͞Μ
  ͜͏͍͏৔߹Ͳ͏͠·͔͢ʁʁ

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ౰વ͜Εʹؾ͍ͮͨҙࣝͷߴ͍
  ͋ͳͨ͸σόοάΛ։࢝͠·͢

  View Slide

 15. ϩάΛ࢓ࠐΜͰ…

  View Slide

 16. ࠶ىಈʂ

  View Slide

 17. View Slide

 18. (ͭд⊂)ŠƄŢŠƄŢ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ※ ຊਓͷڐՄ͸ಘ͍ͯ·͢

  View Slide

 21. Α͠ɺ࣍ʹ࠶ݱͨ͠Βௐ΂Α͏…

  View Slide

 22. ϓϦϯτσόοά͋Δ͋ΔͰ͢Ͷ

  View Slide

 23. ࢓ํͳ͍ͷͰ೴಺σόοά։࢝

  View Slide

 24. ݪҼީิ
  • େݩͷը૾͋Δʁ
  • ௨৴Τϥʔʁ
  • cache ͯͨ͠ը૾͕͓͔͍͠ʁ
  • SDWebImage, Kingfisher ͳͲͷ͍ͤʁ

  View Slide

 25. શવΘ͔Γ·ͤΜͶ

  View Slide

 26. ͦΜͳ࣌ͦ͜ LLDB ͷग़൪Ͱ͢

  View Slide

 27. LLDB ͳΒͦͷλΠϛϯάͰͷ
  ৘ใΛऔಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢

  View Slide

 28. େݩͷը૾͋Δ?
  ϒϥ΢βͰ௚઀ͦͷ URL Λ։͍͍ͯͩ͘͞w

  View Slide

 29. ௨৴Τϥʔʁ
  ΤϥʔϋϯυϦϯάͯ͠ΔՕॴʹ Breakpoint Λઃఆ͢Δ
  ΤϥʔϋϯυϦϯά͍ͯ͠ͳ͍ͳΒɺϥΠϒϥϦͷதͰ
  ֘౰ՕॴΛؤுͬͯݟ͚͍ͭͯͩ͘͞ɻ
  (͔ͬͯɺ΍ͬͯͳ͍ਓͳΜ͍ͯͳ͍ͱࢥ͏͚Ͳ)

  View Slide

 30. cache ͯͨ͠ը૾͕͓͔͍͠ʁ
  (lldb) po let $URL = NSURL(string: “http://~”)
  (lldb) po let $request = NSURLRequest(URL: $URL)
  (lldb) po let $data = NSURLCache.sharedURLCache().
  cachedResponseForRequest(request)!.
  data
  (lldb) po let $path = “/Users/dealforest/cache.png”
  (lldb) po $data.writeToFile($path, atomically: true)

  View Slide

 31. SDWebImage, Kingfisher ͳͲͷ͍ͤʁ
  // Kingfisher ͷ৔߹
  (lldb) po let $URL = NSURL(string: “http://~”)
  (lldb) po let $resource = Resource(downloadURL: $URL)
  (lldb) po let $cache = KingfisherManager.sharedManager.cache
  // memory
  (lldb) po let $image =
  $cache.retrieveImageInMemoryCacheForKey($resource.cacheKey)
  // disk
  (lldb) po let $image =
  $cache.retrieveImageInDiskCacheForKey($resource.cacheKey)
  (lldb) po let $data = UIImagePNGRepresentation($image)!
  (lldb) po $data.writeToFile(, atomically: true)

  View Slide

 32. ͍͔͕Ͱ͔͢ʁʁ

  View Slide

 33. গ͠͸ঢ়گ͕೺ѲͰ͖ͨ͸ͣͰ͢

  View Slide

 34. Ұ౓͚ͩͳΒ·ͩ͠΋
  ͳΜͲ΋ಉ͜͡ͱ͢ΔͱͳΔͱ…

  View Slide

 35. ϥΠϒϥϦʹ͢Δͷ΋ͳ…

  View Slide

 36. ࢓ํͳ͍
  ͦ͏͍͏Ϋϥε࡞Δ͔

  View Slide

 37. ଞͷϓϩδΣΫτͰ΋࢖͍͍ͨͳ

  View Slide

 38. ίϐϖ

  View Slide

 39. ͦ͏͢Δͱ
  ϓϩμΫτͱؔ܎͕ͳ͍ίʔυ͕
  ૿͍͖͑ͯ·͢

  View Slide

 40. ͔͠΋ϓϩδΣΫτຖʹ
  มΘͬͯΓ͢Δͱ…

  View Slide

 41. Φϫλ ʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 42. LLDB ͷ Plugin ʹ͢Ε͹͍͍Μͩʂ

  View Slide

 43. analyse_image
  // ΦϦδφϧը૾Λϒϥ΢βͰ։͖
  // ֤ cache ͷը૾Λग़ྗ͠ Preview Ͱදࣔ͢ΔίϚϯυ
  (lldb) analyse_image “http://~”
  [original] browser open
  [request] ok
  [cache] ok -> “/cache.png”
  [Kingfisher] memory ok -> “/kingfisher_memory.png”
  [Kingfisher] disk ok -> “/kingfisher_disk.png”

  View Slide

 44. Ͳ͏Ͱ͔͢ʁʁ
  ͜ΜͳͷϖΞϓϩͰ͞ΕͨΒ

  View Slide

 45. ͓͓͓͓͓͓͓ʂʂʂʂʂ
  Έ͍ͨʹͳͬͪΌ͍·ͤΜ͔ʁʁ

  View Slide

 46. ͳΓ·͢ΑͶʁʁ

  View Slide

 47. Ͷʁʁ

  View Slide


 48. View Slide

 49. LLDB ίϚϯυʹ͢ΔϝϦοτΛ
  ز͔ͭڍ͓͖͛ͯ·͢

  View Slide

 50. LLDB Plugin ʹ͢ΔϝϦοτ
  • σόοά࣌ʹ debug, release Ϗϧυ͕Ͳ͏͔͸ɹɹ
  ؔ܎ͳ͍ (#ifdef DEBUG ϚΫϩͷढ͍)
  • ϓϩδΣΫτ͕มΘͬͯ΋ಉ͡؀ڥͰσόοάͰ͖Δ
  • debug ༻ͷίʔυΛຒΊࠐΉඞཁ͕ͳ͍
  • debug ͷҝʹ private method Λݺͼग़͍ͯ͠ΔͷΛ
  ϦϦʔεϏϧυʹؚΉ৺഑͕ͳ͍

  View Slide

 51. ͜Μͳ Plugin ͭ͘Ε͹ศརͰ͢
  • ҰఆִؒͰදࣔ͞Ε͍ͯΔ view શͯʹରͯ͠
  exerciseAmbiguityInLayout Λ࣮ߦ͢ΔίϚϯυɹɹ
  (ambigurous layout ରࡦ)
  • ࣮ػͷϑΝΠϧΛ slack ʹૹ৴͢ΔίϚϯυɹɹɹɹ
  https://gist.github.com/dealforest/702a848ba0a7a64b139985f5cad885f0
  • ݱࡏͷ୺຤ͷঢ়گΛදࣔ͢ΔίϚϯυɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
  free diskɺfree memory, ωοτϫʔΫ઀ଓઌ, ɹɹ
  OS όʔδϣϯͳͲ

  View Slide

 52. Ͳ͏Ͱ͢ʁʁ
  ΍ͬͯΈͨ͘ͳΓ·͔ͨ͠ʁʁ

  View Slide

 53. LLDB Plugin ͷ࡞Γํ͸
  ͜ͷޙϒϩάʹॻ͘ͷͰ
  গʑ͓଴͍ͪͩ͘͞

  View Slide

 54. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide