Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dive into mixi 2018/9/21 2年連続でISUCON予選通過するための技術

E3681520baa619f9fa16ec3f2d758082?s=47 dsakamoto
September 21, 2018

Dive into mixi 2018/9/21 2年連続でISUCON予選通過するための技術

E3681520baa619f9fa16ec3f2d758082?s=128

dsakamoto

September 21, 2018
Tweet

Transcript

 1. 2೥࿈ଓͰISUCON༧બ௨ա͢ΔͨΊͷٕज़ 2018.9.21 ࡔຊେี

 2. ࣗݾ঺հ •ࡔຊେี •17৽ଔ •Ϟϯετࣄۀຊ෦ •Rubyॻ͍ͨΓɺElixirॻ͍ͨΓɺGolangॻ͍ͨΓ •AWS৮ͬͨΓɺGCP৮ͬͨΓ •Πϯλʔωοτ͕޷͖Ͱ͢

 3. ·ͣ͸Ξϯέʔτ

 4. Ξϯέʔτ • ISUCONฉ͍ͨ͜ͱ͋Δor ஌͍ͬͯΔ • աڈ໰ͳͲ৮ͬͨ͜ͱ͕͋Δ • ΦϯϥΠϯ༧બʹࢀՃͨ͜͠ͱ͕͋Δ • ΋ͬͱ͍͏ͱઌिͷ΍ͭࢀՃ͠·ͨ͠ʁ

  • ༧બಥഁ(ຊઓग़৔)ͨ͜͠ͱ͕͋Δ
 5. ISUCONͱ͸ • Iikanjini SpeedUp CONtest • ͓୊ͱͯ͠౉͞ΕΔWebΞϓϦͷߴ଎Խڝٕ • (جຊతʹ)3ਓ1૊ͰͷνʔϜઓ 8͔͚࣌ؒͯߦΘΕΔ

  • ༧બ: ΦϯϥΠϯɺຊઓ: LINEຊࣾ • ༏উ৆ۚ 100ສ!!!!!!!!
 6. Ͱ͸ຊ୊࿩͍͖ͯ͠·͢

 7. ࣄલ४උ • ҎԼͷ΋ͷ͕͋ΔͱḿΔ • Slack (or Discord) • Github(or Gitlab)ۭprivateϦϙδτϦ

  • Hackmd (markdownڞ༗) • ศརπʔϧɾίϚϯυͷڞ༗
 8. None
 9. None
 10. ศརπʔϧ • ϝϯόʔͷgithub͔Βssh伴ͱ͖ͬͯͯ഑ΔεΫϦϓτ • ϩάϩʔςʔγϣϯͯ͠ΞϓϦ࠶ىಈ͢ΔίϚϯυ • σϓϩΠ͢ΔίϚϯυ • ΈΜͳ࢖͏ίϚϯυΛΠϯετʔϧ͢ΔεΫϦϓτ •

  stackprof, mysql2-client-general_log, kataribe, mackerel-agent, dstat, htop • ͜ΕΒͷ഑෍ʹansibleͳͲΛ࢖ͬͨΓ͢Δͱศར
 11. ಈ͖ํ 1. ࣗ෼ͷ࢖͏ݴޠʹ੾Γସ͑ϓϩϑΝΠϥ࢓ࠐΜͰϕϯνΛऔΔ 2. औ͍ͬͯΔ࠷தʹϨΪϡϨʔγϣϯΛಡΉ 3. ࡞ઓձٞ 4. ཱҊͨ͠࡞ઓ࣮ߦ 5.

  ࠶ىಈݕূ
 12. ಈ͖ํ 1. ࣗ෼ͷ࢖͏ݴޠʹ੾Γସ͑ϓϩϑΝΠϥ࢓ࠐΜͰϕϯνΛऔΔ 2. औ͍ͬͯΔ࠷தʹϨΪϡϨʔγϣϯΛಡΉ 3. ࡞ઓձٞ 4. ཱҊͨ͠࡞ઓ࣮ߦ 5.

  ࠶ىಈݕূ
 13. ⚠⚠⚠௒େ੾⚠⚠⚠ Ͳ͏΍ͬͯείΞ͕ग़Δͷ͔ ҰମͲ͏͍͏໰୊ͬΆ͍ͷ͔ ԿΛͯ͠͸͍͚ͳ͍ͷ͔ ͜͜ʹ1ׂ͍࣌ؒͯ΋͍͍

 14. ಈ͖ํ 1. ࣗ෼ͷ࢖͏ݴޠʹ੾Γସ͑ϓϩϑΝΠϥ࢓ࠐΜͰϕϯνΛऔΔ 2. औ͍ͬͯΔ࠷தʹϨΪϡϨʔγϣϯΛಡΉ 3. ࡞ઓձٞ 4. ཱҊͨ͠࡞ઓ࣮ߦ 5.

  ࠶ىಈݕূ
 15. ιʔείʔυ΋ݟͳ͕Β Ͳ͕͜ಘ఺ݯ͔ ΞʔΩςΫνϟͲ͏͢΂͖͔ Ͳ͕͜ϘτϧωοΫ͔ Ͳ͜ʹΞΫηε͕୔ࢁདྷΔ͔ Ͳ͏͍ͬͨϦΫΤετ͔ IOͳͷ͔Networkͳͷ͔CPUͳͷ͔

 16. ಈ͖ํ 1. ࣗ෼ͷ࢖͏ݴޠʹ੾Γସ͑ϓϩϑΝΠϥ࢓ࠐΜͰϕϯνΛऔΔ 2. औ͍ͬͯΔ࠷தʹϨΪϡϨʔγϣϯΛಡΉ 3. ࡞ઓձٞ 4. ཱҊͨ͠࡞ઓ࣮ߦ 5.

  ࠶ىಈݕূ
 17. None
 18. None
 19. ༧બͷલʹ΍Δ͜ͱ • 8࣌ؒ௨ͨ͠աڈ໰ղ͖Λ΍Δ • աڈ໰ͷVagrantͱ͔ansibleͳͲ͋Δ • ՄೳͳݶΓFace to FaceͰ΍Δ •

  લ೔͸ͪΌΜͱ৸Δ
 20. ·ͣ͸ͱʹ͔͘ ༧બͷҜࢠʹ࠲Γ·͠ΐ͏!

 21. ࠓ೥ͷ༷ࢠ

 22. ਓݖ͕ͳ͍

 23. Thanks!