$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

KotshiからMoshi-codegenに 乗り換えた経緯

えぐ
June 21, 2018
2.1k

KotshiからMoshi-codegenに 乗り換えた経緯

Potatotips #52の発表です

えぐ

June 21, 2018
Tweet

Transcript

 1. Kotshi͔ΒMoshi-codegenʹ
  ৐Γ׵͑ͨܦҢ
  Potatotips#52
  2018/6/21

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ֎ࢁ ࣏༝ (@duane0728)
  • גࣜձࣾ FOLIO

  View Slide

 3. FOLIOͷݱঢ়ͷ֬ೝ

  View Slide

 4. https://bit.ly/2HY1CEi

  View Slide

 5. https://bit.ly/2HY1CEi

  View Slide

 6. FOLIOͷݱঢ়͸
  Moshi + Kotshi

  View Slide

 7. Moshi-codegenϞδϡʔϧ

  View Slide

 8. View Slide

 9. Moshi-codegenͱKotshi
  ͲͪΒΛબͿ͔

  View Slide

 10. Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  • ଎౓
  • ҆ఆੑ
  • কདྷੑ

  View Slide

 11. ଎౓
  • KotshiΛ࢖͍ͬͯΔཧ༝͸଎౓ͳͷͰɺ

  ͜Ε͸མͱͨ͘͠ͳ͍
  • ͳͷͰ଎౓ͷݕূΛߦͬͨ
  Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔

  View Slide

 12. ଎౓
  Moshi

  codegen

  (1.6)
  Kotshi

  (1.0.4)
  Essential
  Phone
  56 55
  Nexus 5X 579 592
  ໿0.2MBͷjsonͷύʔεΛ
  20ճߦͬͨ࣌ؒͷฏۉmsec
  Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔

  View Slide

 13. Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  • ଎౓
  • ҆ఆੑ
  • কདྷੑ
  େࠩͳ͠

  View Slide

 14. ҆ఆੑ
  Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  • issueͰόά͕ͳ͍͔ݟ͍ͯͨͱ͜Ζɺ

  Moshi-codegenͰେ͖ͳόάΛൃݟ

  https://github.com/square/moshi/issues/578

  View Slide

 15. View Slide

 16. ҆ఆੑ
  • Moshi-codegenͰେ͖ͳόάΛൃݟ

  https://github.com/square/moshi/issues/578
  • ͨͩ࠷৽1.0.4ͷKotshiͰ΋ಉ͡όά͕ى͖͍ͯΔ
  Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  ※FOLIOͰόά͕ى͖ͯ΋ɺ

  Ϋϥογϡ͸ͤͣɺ͔ͭFOLIOଆͰݕ஌ɾमਖ਼͕Մೳ

  View Slide

 17. Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  • ଎౓
  • ҆ఆੑ
  • কདྷੑ
  େࠩͳ͠
  େࠩͳ͠

  View Slide

 18. কདྷੑ
  • Moshi-codegen͸MoshiຊՈ͕Φʔφʔ
  • ઌఔͷόά΋Moshi-codegen͸࣍ͷ1.7Ͱमਖ਼༧ఆ
  • KotshiͷissueͰʮKotshi͸কདྷdeprecatedʹͳΔ͔΋ʯͱ

  ࡞ऀ͕ݴٴ

  (https://github.com/ansman/kotshi/issues/92)
  Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔

  View Slide

 19. Moshi-codegenͱKotshiͲͪΒΛબͿ͔
  • ଎౓
  • ҆ఆੑ
  • কདྷੑ Moshi-codegenͷํ্͕
  େࠩͳ͠
  େࠩͳ͠

  View Slide

 20. Ҏ্3ͭͷ؍఺ΑΓ
  Kotshi͔ΒMoshi-codegenʹ৐Γ׵ܾ͑ఆ

  View Slide

 21. ͜Ε͔ΒMoshi-codegenΛಋೖ͢ΔͳΒ
  • kotshi΋ಋೖ͍ͯ͠ͳ͍৔߹
  • ࠷ॳ͔ΒMoshi-codegenͷ΄͏͕ྑͦ͞͏
  • ͨͩ͠ɺ·ͩ੒ख़͖͍ͬͯ͠ͳ͍ͷͰissue͸νΣοΫ
  • KotshiΛಋೖࡁΈͷ৔߹
  • Moshi-codegen1.7͕ग़Δ·Ͱ͸ແཧʹ৐Γ׵͑Δඞཁ͸ͳͦ͞͏

  View Slide

 22. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide