Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OKINAWA_Swift愛好会合宿__entaku編_.pdf

entaku
November 05, 2022
330

 OKINAWA_Swift愛好会合宿__entaku編_.pdf

entaku

November 05, 2022
Tweet

More Decks by entaku

Transcript

 1. OKINAWA SwiftѪ޷ձ߹॓ OKINAWA SwiftѪ޷ձ߹॓ ʙentakuฤʙ

 2. None
 3. ߹ָ͔॓ͬͨ͠Ͷʂ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

 4. None
 5. None
 6. Ի੠ͷݸਓ։ൃ OKINAWAѪ޷ձ߹॓ ʙentakuฤʙ

 7. ࣗݾ঺հ Name: ԕ౻୓໻(͑Μͨ͘) Job: iOS / AndroidΤϯδχΞͳͲ Career: SIer໿6೥ 2018/3~

  εϙʔπϚονϯάΞϓϦ 2019/3~ CBcloud ෺ྲྀITαʔϏε 2೥൒ 2021/12~ Voicy Twitter: @entaku_0818
 8. Ի੠഑৴ϓϥοτϑΥʔϜ - Voicy https://corp.voicy.jp/ https://voicy.jp/ • Ի੠ίϯςϯπΛiOS/Android/WebͰఏڙ

 9. ݸਓ։ൃͩʂ

 10. 10݄ʹॳΊͯԻ੠ݸਓΞϓϦΛϦϦʔε͠·ͨ͠ 🎉🎉🎉 https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409

 11. μ΢ϯϩʔυ਺৳ͼͯͳ͍🥺 https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409

 12. ຖ೔ܧଓ͢ΔφχΧ͕ཉ͍͠ https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409 • ػೳతʹ͸औΕΔ͚Ͳͬͯײ͡ͳΜΑͳ😱

 13. ࠓճͷ߹॓Ͱ΍Δ͜ͱ👊 https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409 localpushͰຖ೔௨஌͢Δ ࠓ೔ࡱͬͨࣸਅΛৼΓฦΓͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ

 14. ݁Ռ👊 https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409 localpushͰຖ೔௨஌͢Δ 🙆⭕ ࠓ೔ࡱͬͨࣸਅΛৼΓฦΓͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ 🙅❌

 15. localpushͰຖ೔௨஌͢Δ 🙆 https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409

 16. ࠓ೔ࡱͬͨࣸਅΛৼΓฦΓͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ 🙅❌ https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409

 17. ࠓ೔ࡱͬͨࣸਅΛৼΓฦΓͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ 🙅❌ https://apps.apple.com/us/app/voilog/id6443528409 ΧϧʔηϧͰࣸਅද͍͚ࣔͨ͠Ͳ্ख͍͔͘ͳ͍ 🥺 ͜ͷลͱ͔୳͚ͬͨͲͶΜ https://stackover fl ow.com/questions/72343827/ carousel-view-swiftui

 18. 🛣ࠓޙͷϩʔυϚοϓ🛣

 19. 📱ܧଓͰ͖Δ࢓૊ΈೖΕΔ📱 👶Ϣʔβʔ100ਓʹ࢖ͬͯ΋Β͏👶 💰100೔Ͱ1ԁҎ্Ք͙💰

 20. એ఻

 21. 100೔໨ඪΞϓϦͰؤுͬͨ💪 🌟͜ͷจষ͸͋ͳ͚ͨͩʹݟ͍͑ͯ·͢ɻ ελʔ͍ͩ͘͞ʂʂʂ AppStore GitHub

 22. ݸਓ։ൃͰ࡞ͬͨԻ੠ΞϓϦͰ͢ʂ📱 ͳΜ͔͠ΒͷܗͰԠԉͯ͘͠ΕΔͱخ ͍͠Ͱ͢ʂʂʂ🌟 Issueཱͯͯ΋͍͍Αʂʂ AppStore GitHub