Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OpenStreetMapにおける自然保護区アーカイブの現状と課題|esri GISユーザーコミュニティフォーラム

OpenStreetMapにおける自然保護区アーカイブの現状と課題|esri GISユーザーコミュニティフォーラム

esri GISユーザーコミュニティフォーラム
生物多様性・コンサベーションGISセッション ~面的保全の30by30目標にどう取り組むか ~

2023-05-19 13:30〜

古橋講演資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

May 19, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 0QFO4USFFU.BQʹ͓͚Δ
  ࣗવอޢ۠ΞʔΧΠϒͷݱঢ়ͱ՝୊
  ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ڭतɾ/10๏ਓΫϥΠγεϚούʔζɾδϟύϯ
  ݹڮେ஍ʢ5BJDIJ'636)"4)*ʣ
  FTSJ(*4ϢʔβʔίϛϡχςΟϑΥʔϥϜੜ෺ଟ༷ੑɾίϯαϕʔγϣϯ(*4ηογϣϯʙ໘తอશͷCZ໨ඪʹͲ͏औΓ૊Ή͔ʙ

  View Slide

 2. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 3. IUUQTXXXBPZBNBBDKQGBDVMUZHTD
  ஍ ٿ ࣾ ձ ڞ ੜ ֶ ෦

  View Slide

 4. !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 5. !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 6. View Slide

 7. ஍ਤͷ෼ྨ

  View Slide

 8. ஍ਤͷ෼ྨ
  ओ୊ਤ
  ʢςʔϚผͷ஍ਤʣ

  View Slide

 9. ஍ਤͷ෼ྨ
  ओ୊ਤ Ұൠਤ
  ʢผ໊ɿج൫ਤ ஍ܗਤ ஍ࢽਤʣ
  ʢςʔϚผͷ஍ਤʣ

  View Slide

 10. ஍ਤͷ෼ྨ
  ओ୊ਤ Ұൠਤ
  ʢผ໊ɿج൫ਤ ஍ܗਤ ஍ࢽਤʣ
  ʢςʔϚผͷ஍ਤʣ

  View Slide

 11. 0QFO4USFFU.BQ͸
  σδλϧ஍ਤͰ͋Δͱͱ΋ʹ

  View Slide

 12. 0QFO4USFFU.BQ͸
  lσʔλϕʔεzͰ΋͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 13. վΊͯ04.ͷσʔλߏ଄Λ
  ͓͞Β͍

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. େࣄͳͷ͸
  ଐੑ؅ཧ͕εϓϨουγʔτͰ͸ͳ͘
  ,FZ7BMVFܕͷ9.-σʔλϕʔεͰ͢ɻ

  View Slide

 20. େࣄͳͷ͸
  ଐੑ؅ཧ͕εϓϨουγʔτͰ͸ͳ͘
  ,FZ7BMVFܕͷ9.-σʔλϕʔεͰ͢ɻ
  Ұൠతͳ(*4͸εϓϨουγʔτܕଐੑ

  View Slide

 21. େࣄͳͷ͸
  ଐੑ؅ཧ͕εϓϨουγʔτͰ͸ͳ͘
  ,FZ7BMVFܕͷ9.-σʔλϕʔεͰ͢ɻ
  Ұൠతͳ(*4͸εϓϨουγʔτܕଐੑ 04.͸,FZ7BMVFܕଐੑ

  View Slide

 22. View Slide

 23. ʲ߃ྫʳ
  04.ͷ
  ຖ໦σʔλ͸
  Ͳͷ͘Β͍૿͑ͨʁ

  View Slide

 24. naturaltree
  genus ˎ : ଐͷֶज़໊ HFOVTֶज़໊ͷ࠷ॳ
  ɻTQFDJFTΛ௥Ճͨ͠৔߹ʹ͸͜Ε͸ඞཁͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  species ˎ : छͷֶज़໊ ϥςϯ໊ͱͯ͠஌ΒΕ·͢
  ɻϩʔΧϧݴޠ༻ͷ໊લۭؒΛར༻͍ͯͩ͘͠͞ ྫΛࢀর

  taxon ˎ : ෼ྨֶతͳϨϕϧΛදݱ͢Δֶज़໊ྫ໨ PSEFS
  Պ GBNJMZ
  ଐ HFOVT
  छ TQFDJFT
  TVC
  TQFDJFT·ͨ͸࠿ഓ඼छ DVMUJWBS

  circumference ˎ : װͷ֎प ஍্Nͷߴ͞Ͱଌఆ͞Ε·͢
  ɻ୯Ґ͕ແ͍৔߹ʹ͸ϝʔτϧͱΈͳ͞Ε·͢ɻ
  height ˎ : थߴ


  name ˎ : ݻ༗ͷ໊લ ໊લΛ࣋ͭݸʑͷ໦ʹ࢖͍ɺ௨ৗ͜ΕΒ͸ྺ࢙తͳ͋Δ͍͸఻౷తͳ໊લΛ࣋ͭݸʑͷ໦͔ɺ͋Δ͍͸ಛผͳΠ
  ϕϯτͷه೦ʹ໊લ͕෇͚ΒΕͨ໦Ͱ͢ ه೦थ
  ɻOBNF༻ͷ௨ৗͷϧʔϧ͕ద༻͞Ε·͢ɻ͜ͷλά͸छΛදݱ͢Δͷʹ࢖͏΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
  h
  tt
  p://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Tag:natural%3Dtree

  View Slide

 25. h
  tt
  p://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dtree#Subtag_denota
  ti
  on_to_indicate_the_signi
  fi
  cance
  Denotation

  View Slide

 26. h
  tt
  p://www.openstreetmap.org/?lat=48.86763&lon=2.31464&zoom=17&layers=M
  γϟϯθϦθ௨Γͷ֗࿏थຖ໦σʔλ

  View Slide

 27. opendata.paris.fr
  h
  tt
  p://opendata.paris.fr/opendata/jsp/site/Portal.jsp?document_id=41&portlet_id=127

  View Slide

 28. h
  tt
  p://www.openstreetmap.org/?lat=48.86763&lon=2.31464&zoom=17&layers=M
  γϟϯθϦθ௨Γͷ֗࿏थຖ໦σʔλ

  View Slide

 29. natural=tree


  2.4M

  3.3M


  View Slide

 30. natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M


  View Slide

 31. natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M

  6.7M


  View Slide

 32. natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M

  6.7M

  8.0M


  View Slide

 33. b y m a p c o n c i e rg e
  natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M

  6.7M

  8.0M

  10.1M  View Slide

 34. b y m a p c o n c i e rg e
  natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M

  6.7M

  8.0M

  10.1M

  12.0M


  View Slide

 35. b y m a p c o n c i e rg e
  natural=tree


  2.4M

  3.3M

  5.0M

  6.7M

  8.0M

  10.1M

  12.0M

  21.6M
  View Slide

 36. View Slide

 37. https://taginfo.openstreetmap.org/tags/natural=tree#map


  View Slide

 38. https://taginfo.openstreetmap.org/tags/natural=tree#map


  View Slide

 39. https://taginfo.openstreetmap.org/tags/natural=tree#map


  View Slide

 40. View Slide

 41. ࠓ೔ͷຊ୊

  View Slide

 42. 04.ͱͯ͠ͷ
  ࣗવอޢ۠ͷ֨ೲํ๏

  View Slide

 43. ݱঢ়04.಺ͷσʔλʹ
  l0&$.zʹؔ͢Δଐੑ͸ͳ͍

  View Slide

 44. ͨͩਆࣾ෹ֳͷ
  ྖҬϙϦΰϯ͸04.ಘҙ

  View Slide

 45. ͦͷଞɺଟ༷ͳ஍෺ͷ
  ྖҬʢϙϦΰϯʣσʔλ͸
  04.ʹ͔ͳΓ֨ೲ͞Ε͍ͯΔɻ

  View Slide

 46. View Slide

 47. վΊͯ
  04.ͱͯ͠ͷ
  ࣗવอޢ۠ͷ֨ೲํ๏

  View Slide

 48. ྫ͑͹ࠃཱެԂ

  View Slide

 49. CPVOEBSZOBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 50. CPVOEBSZOBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 51. CPVOEBSZOBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 52. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ+"5BHCPVOEBSZ%OBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 53. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ+"5BHCPVOEBSZ%OBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 54. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ+"5BHCPVOEBSZ%OBUJPOBM@QBSL

  View Slide

 55. View Slide

 56. ࣗવอޢ۠ͷେ߲໨ΧςΰϦ͸
  CPVOEBSZQSPUFDUFE@BSFB

  View Slide

 57. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ5BHCPVOEBSZ%QSPUFDUFE@BSFB

  View Slide

 58. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ5BHCPVOEBSZ%QSPUFDUFE@BSFB

  View Slide

 59. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ5BHCPVOEBSZ%QSPUFDUFE@BSFB

  View Slide

 60. IUUQTUBHJOGPPQFOTUSFFUNBQPSHUBHTCPVOEBSZQSPUFDUFE@BSFBNBQ

  View Slide

 61. ͜ͷσʔλΛ
  ओ୊ਤͱͯ͠ൈ͖ग़͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 62. IUUQTPWFSQBTTUVSCPFV

  View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. [out:json][timeout:25];


  (


  node["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  way["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  relation["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  );  out body;


  >;


  out skel qt;
  IUUQTPWFSQBTTUVSCPFVTWM

  View Slide

 66. [out:json][timeout:25];


  (


  node["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  way["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  relation["boundary"="protected_area"]({{bbox}});


  );  out body;


  >;


  out skel qt;
  IUUQTPWFSQBTTUVSCPFVTWM

  View Slide

 67. View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. View Slide

 72. View Slide

 73. ࢥͬͨҎ্ʹ
  ೔ຊࠃ಺ͷࣗવอޢ۠σʔλ͕
  04.Ͱ
  ੔උͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨʜ

  View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. ୆࿷ͷ΄͏͕
  ؤு͍ͬͯΔʂʂ

  View Slide

 77. View Slide

 78. ߋʹࡉ͔͘
  *6$/ͷอޢ஍Ҭ؅ཧΧςΰϦʔ
  ଐੑΛௐ΂ͯΈΔͱ

  View Slide

 79. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ,FZJVDO@MFWFM

  View Slide

 80. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ,FZJVDO@MFWFM

  View Slide

 81. IUUQTXJLJPQFOTUSFFUNBQPSHXJLJ,FZJVDO@MFWFM

  View Slide

 82. IUUQTUBHJOGPPQFOTUSFFUNBQPSHLFZTJVDO@MFWFMNBQ

  View Slide

 83. IUUQTUBHJOGPPQFOTUSFFUNBQPSHLFZTJVDO@MFWFMNBQ

  View Slide

 84. View Slide

 85. ·ͱΊ

  View Slide

 86. ·ͱΊ
  04.͸ҰൠਤͰ͋Δͱͱ΋ʹओ୊ਤͰ΋͋Δ

  04.ʹࣗવอޢ۠ͷओ୊σʔλ͸֨ೲՄೳ
  ೥ݱࡏɺ04.ʹ0&$.ଐੑ͸ͳ͍
  ͨͩɺଟ༷ͳ஍෺σʔλ͸͋ΔͷͰ༗ޮͰ͸ͳ͍͔ʁ
  ೔ຊͷ04.಺ࣗવอޢ۠σʔλ͸·ͩ·ͩෆ׬શ
  04.XJLJ೔ຊޠυΩϡϝϯτ΋গͳ͍
  ઐ໳஌ࣝͷ͋ΔϝϯόʔͰͷϝϯςॏཁ

  View Slide

 87. ஍ಓʹσʔλΛ
  ϝϯς͢Δਓ͕͍Δ͔Βͦ͜
  04.͸ධՁ͞Ε͍ͯΔɻ

  View Slide

 88. CZʹ޲͚ͯ
  ଔ࿦ɾम࿦ͷςʔϚʹ
  04.σʔλͷࣗવอޢ۠σʔλ੔උʹ
  औΓ૊ΉֶੜνʔϜ͕Ͱ͖Δͱ
  ྑ͍ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 89. CZʹ޲͚ͯ
  ଔ࿦ɾम࿦ͷςʔϚʹ
  04.σʔλͷࣗવอޢ۠σʔλ੔උʹ
  औΓ૊ΉֶੜνʔϜ͕Ͱ͖Δͱ
  ྑ͍ͷͰ͸ʁ
  Ұॹʹ΍Γ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 90. View Slide

 91. @mapconcierge

  View Slide