Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JS Ninja Meetup #1

ggtmtmgg
November 29, 2018

JS Ninja Meetup #1

2018/12/01のMeetup用資料。
JS Ninja Meetup #1 - Connpass (https://factbase.connpass.com/event/111196/ )

ggtmtmgg

November 29, 2018
Tweet

More Decks by ggtmtmgg

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JS Ninja Meetup #1 2018/12/01

 2. JS Ninjaͱ͸

 3. ϖΞϓϩͰOSSʹߩݙͪ͠Ό͏ͧձͰ͢

 4. λΠϜςʔϒϧ 12/1(౔) 10:00-10:20 ϓϨθϯ 10:20-10:30 νʔϜ͗Ί 10:30-12:30 ϖΞϓϩ 12:30-13:00 ࠙਌ձ

  + PTAձ
 5. աڈͷ׆ಈ

 6. React Native LTձ 7݄ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ

 7. • React Native LTձ 7݄ • 4ि࿈ଓϖΞϓϩձ 8݄ JS Ninja

  | աڈͷ׆ಈ
 8. • React Native LTձΛ։࠵ 7݄ 8݄ • Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ 9݄ •

  ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 9. • React Native LTձ 7݄ 8݄ • 4ि࿈ଓϖΞϓϩձ 9݄ •

  ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 10. • React Native LTձ 7݄ 8݄ • 4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩ

  • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձ 9݄ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 11. • React Native LTձΛ։࠵ 7݄ 8݄ 9݄ • ܧଓ݄ͯ͠12ճͷOSSϖΞϓϩ •

  Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձ 10݄ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 12. • React Native LTձΛ։࠵ 7݄ 8݄ 9݄ • ܧଓ݄ͯ͠12ճͷOSSϖΞϓϩ •

  ExpoຊΛٕज़ॻయͰ൦෍ • Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձ 10݄ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 13. • React Native LTձΛ։࠵ • ίϯτϦϏϡʔλόον͕͍ͬͺ͍ 7݄ 8݄ 9݄ 10݄

  11݄ • ܧଓ݄ͯ͠12ճͷOSSϖΞϓϩ • ExpoຊΛٕज़ॻయͰ൦෍ • Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩձΛ։࠵ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձΛ։࠵ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 14. • React Native LTձΛ։࠵ • ίϯτϦϏϡʔλόον͕͍ͬͺ͍ • Facebook͟Θ͟Θ 7݄ 8݄

  9݄ 10݄ 11݄ • ܧଓ݄ͯ͠12ճͷOSSϖΞϓϩΛ։࠵͢Δ • ʮExpoຊʯͱٕͯ͠ज़ॻయͰ൦෍͢Δ • Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩձΛ։࠵ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձΛ։࠵ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 15. • React Native LTձΛ։࠵ • ίϯτϦϏϡʔλόον͕͍ͬͺ͍ • Facebook͟Θ͟Θ • Ճචɾ؂मɾमਖ਼Λऴ͑ͯ໿250ϖʔδͷϘϦϡʔϜʹͳͬͨʮ࣮ફExpoʯΛߍྃ

  7݄ 8݄ 9݄ 10݄ 11݄ • ܧଓ݄ͯ͠12ճͷOSSϖΞϓϩΛ։࠵͢Δ • ʮExpoຊʯͱٕͯ͠ज़ॻయͰ൦෍͢Δ • Objective-C/Java/React.jsਓࡐΛूΊͯɺ4ि࿈ଓϖΞϓϩձ • ϏσΦνϟοτʹ੾Γସ͑ͯɺ݄12ճͷOSSϖΞϓϩձΛ։࠵ • @ggtmtmgg ͱ @hmktsu ͰʮExpoຊʯΛࣥච • React Nativeॳ৺ऀ޲͚ษڧձΛ։࠵ JS Ninja | աڈͷ׆ಈ
 16. աڈͷ൓ল

 17. • ྑ͍issueΛݟ͚ͭΔͷʹ1͔͔࣌ؒΔ • 2࣌ؒͰPRΛૹΔͱ͜Ζ·Ͱߦ͚ͳ͍ • ίΞͷ࣮૷ʹӨڹ͢ΔPR͸ૹΕͯͳ͍ • ֶͼΛൃ৴Ͱ͖ͯͳ͍

 18. 2018೥12݄ͷࢪࡦ

 19. • PTAͷઃཱ • 12/3~12/23͸FACTBASEϝϯόʔத৺ʹશฏ೔ެ։ΦϯϥΠϯϖΞϓϩ • ຖ݄ୈҰ౔༵ʹMeetup։࠵(1݄ͷΈ1/12) • Ұϲ݄ؒʹૹͬͨPR͕0݅ͩͱࣗಈআ໊ & Կ౓Ͱ΋Slackͷެ։ϦϯΫ͔Β෮׆Մ

 20. PTA https://app.glassfrog.com/organizations/15849

 21. JS NinjaʹࠐΊΔ఩ֶv0.1.0

 22. ϛογϣϯ ʮιϑτ΢ΣΞͷ؍఺͔Βࣸ૾ͨ͠ੈքʹOSSͰߩݙ͢Δͱ͍͏໨తΛ ڞ༗ͨ֗͠Λ࡞Δʯ
 ֗ͱ͍͏ίϛϡχςΟ͸اۀͱ͸ҧͬͯɺਓ͕ू·Δ΄Ͳʹݸʑͷੜ࢈ੑ ΍Πϊϕʔγϣϯ͕ߴ·Δɻ ձࣾͱ͸ผͷOSSʹߩݙ͢Δͱ͍͏໨తΛڞ༗͢ΔίϛϡχςΟͰ͸ ʮ֗ʯΛ࣮ݱ͍ͨ͠ɻ

 23. Ձ஋؍ • ೔ຊͷ૬ޓͷ৴པͷ૯ྔ͕೔ຊΛϒϥϯσΟϯά͢Δ • ୯ମͰ͸ൃش͞Εͳ͔ͬͨࣾձతͳՁ஋Λޓ͍ʹҾ͖ग़͠߹ͬͯੈքʹ Ձ஋Λঝೝͤ͞Δ

 24. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ FACTBASEͰ͸ڞʹಇ͘JSΤϯδχΞΛ୳͍ͯ͠·͢