$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Cool Math for Hot Music 輪読会 Sec.22

Ryo Sakuma
September 20, 2021

Cool Math for Hot Music 輪読会 Sec.22

Ryo Sakuma

September 20, 2021
Tweet

More Decks by Ryo Sakuma

Other Decks in Science

Transcript

 1. HASH 2021-09-20
  22. Coltrane's Giant Steps
  Cool Math for Hot Music ྠಡձ

  View Slide

 2. ໨ඪ
  1. Fig. 22.8 Λ෼͔ͬͨؾʹͳΔ

  View Slide

 3. େ·͔ͳྲྀΕ
  1. ෼ੳ § 22.1
  2. ෼ੳ͔Β૑࡞΁ § 22.2

  View Slide

 4. 1. ෼ੳ

  View Slide

 5. • "Giant Steps" (John Coltrane, 1960)
  • ΩʔϘʔυͷ McCoy Tyner ͕ Coltrane ͔Βड͚औͬͨϦʔυγʔτ͸ςϯϙະهࡌ
  • όϥʔυͱࢥ͍ࠐΜͰ͍ͨΒϨίʔσΟϯά͕ςϯϙ 286 Ͱ࢝·ΓɺMcCoy ͸ΞυϦϒιϩΛ
  ϚτϞʹ஄͚ͳ͔ͬͨΒ͍͠
  • ޙ೔ஊɿMcCoy ͸ͦͷޙϦϦʔεͨ͠ΞϧόϜͷ 1 ۂ໨ʹ "Giant Steps" ͰϦϕϯδ
  1. ෼ੳ

  View Slide

 6. • ஶऀͷओுʮX7
  Λ X˚7
  ͱݟͳͤ͹৭ʑͱίʔυਐߦʹରশੑ͕ݟ͑ͯ͘ΔΑʯ
  • ͦΕ͸΍Γ͗͢Ͱ͸……ͱࢥ͏͚ͲɺҰ୴ओுΛೝΊ·͠ΐ͏
  • ·ͣ͸Լͷ఺ઢͰғΜͩ෦෼ͷίʔυਐߦʹ͍ͭͯ
  • A-7
  Λத৺ʹɺલ൒ͱޙ൒͕શ͘ಉ͡ D˚7
  → G˚7
  → Bb˚7
  → Eb˚7
  ͳ͜ͱʹண໨
  1. ෼ੳ

  View Slide

 7. • A-7
  ࣗ਎͸ d-f# ࣠Ͱઢରশʢ͜ͷରশੑΛ Id
  ͱݺͿ͜ͱʹʣ
  • G˚7
  ͱ Bb˚7
  ͸ Id
  ʹؔͯ͠ରশؔ܎ʹ͋ΔʢBb7 Λ Bb˚7
  ͱಉҰࢹ͢Δʣ
  • ಉ༷ʹͯ͠ D˚7
  ͱ Eb˚7
  ΋ Id
  ʹؔͯ͠ରশؔ܎
  1. ෼ੳ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11 Id
  A-7
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11 Id
  G˚7
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11 Id
  Bb˚7

  View Slide

 8. • ͢Δͱ A-7
  Λத৺ʹ Id
  ʹؔ͢Δରশؔ܎͕޿͘ଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ݟ͑ͯ͘Δ
  1. ෼ੳ

  View Slide

 9. • ͢Δͱ A-7
  Λத৺ʹ Id
  ʹؔ͢Δରশؔ܎͕޿͘ଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ݟ͑ͯ͘Δ
  1. ෼ੳ
  औΓग़͢

  View Slide

 10. Fig. 22.6 ࣌ࠁ
  II-V-I ͷ 4 ౓ؔ܎

  View Slide

 11. Fig. 22.7
  ʢB - G - Eb ʹΑΔϚϧντχοΫγεςϜ ʣ

  View Slide

 12. 1. ෼ੳ
  ʮத৺࣠γεςϜʯ
  ϨϯυϰΝΠɾΤϧω
  "Coltrane Changes"
  δϣϯɾίϧτϨʔϯ
  ίϧτϨʔϯ͸ "Countdown" ͱ͍͏ۂͰ
  6 τχοΫͷ Coltrane Changes ΋࡞ͬͨ
  ϨϯυϰΝΠɾΤϧω͕όϧτʔΫָۂͷ
  ෼ੳ༻ʹ࡞ͬͨཧ࿦
  https://soundquest.jp/quest/chord/chord-mv6/ttj-coltrane-changes/

  View Slide

 13. Fig. 22.8
  ࣌ࠁ
  ಛ௃తͳϧʔϓ

  View Slide

 14. • Ϟνʔϑʹ͍ͭͯ
  • ๯಄ͷϞνʔϑ͸࠷ॳͱ࠷ޙ͕ F# 㲗 Bb Ͱ Id
  ରশ
  • 5 খઅ໨͔ΒͷϞνʔϑ΋ Bb 㲗 F# Ͱ Id
  ରশ
  ʢࢲݟɿ2 Ի໨ͳͷʹࣗઆΛิڧ͢Δͷ͸ζϧ͘ͳ͍ʁʣ
  1. ෼ੳ
  Id
  F#
  Bb

  View Slide

 15. • Ϟνʔϑʹ͍ͭͯ
  • ๯಄ͷϞνʔϑ͸ G˚7
  ͷΞϧϖδΦ
  • 5 খઅ໨͔ΒͷϞνʔϑ΋ Eb˚7
  ͷΞϧϖδΦ
  1. ෼ੳ

  View Slide

 16. 2. ෼ੳ͔Β૑࡞΁

  View Slide

 17. 2. ෼ੳ͔Β૑࡞΁
  • ϒʔϨʔζɿ෼ੳͯ͠৽͍͠࡞඼Λ࡞Δ "Creative Analysis" ͕େࣄ
  • ஶऀɿ͜͜·Ͱͷ෼ੳΛ࢖ͬͯ৽ۂ࡞Γ·ͨ͠ʂͦͷ໊΋ "Giant's Steps"
  • ژ౎ɿʮڊਓͷํʹ৐Δʯʹ্ֻ͚͓ͨखͳλΠτϧ࡞Γ͸Γ·͢ͳ͋
  • https://vimeo.com/ondemand/imaginarytime Ͱ $1 ՝ۚ͢Ε͹ௌ͚Δʢ36:33ʙʣ
  • Piano + 2 ਓͷ Drums ʹΑΔόνόνͷϑϦʔδϟζʢʹௌ͑͜Δʣ
  • ͜ͷຊΛಡΜͰ΋ͳΜ΋Θ͔ΒΜɺௌ͍ͯ΋Θ͔ΒΜ

  View Slide

 18. • Fig. 22.10 ͸ϞνʔϑΛ࡞Δ࿩Β͍͠
  • ಛ௃తͳϧʔϓ͸࠾༻
  • Coltrane Έ͍ͨʹΞϧϖδΦ 1 Իͣͭ
  ϋʔϞφΠζ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ1 ͭͷ
  ίʔυ಺ͰΑΓϝϩσΟοΫͳϞνʔϑ
  Λ࡞ΔʢͰ΋ௌ͑͜ͳ͍ʣ
  • ίʔυͱͯ͠໐Β͢ΞϧϖδΦͷϰΥ
  Πγϯά͸ޒ౓ݍΛݩʹܾΊͨΒ͍͠
  ʢࢲݟɿͦΕͬͯ୯ͳΔ 4th-5th
  interval build Ͱ͸ʁʣ
  2. ෼ੳ͔Β૑࡞΁

  View Slide

 19. • શମͱͯ͠ Coltrane ͷίʔυਐ
  ߦΛ࠾༻͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  • ଎͍෦෼͸ "Giant Steps" ʹΠϯ
  εϐϨʔγϣϯ͞ΕͨϞνʔϑ
  Λɺrall. ͢Δͱ "Love Supreme"
  ʢ͜Ε΋ Coltrane ͷ໊൫ʣ෩ͳ
  Ϟνʔϑ͕ग़ͯ͘ΔΒ͍͠
  ʢͰ΋ௌ͑͜ͳ͍ʣ
  • ࢀߟɿLove Supreme ͷϞνʔϑ
  2. ෼ੳ͔Β૑࡞΁

  View Slide