$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

YAPC::Tokyo 2019 GMOペパボ会社紹介

SHIBATA Hiroshi
January 26, 2019
420

YAPC::Tokyo 2019 GMOペパボ会社紹介

SHIBATA Hiroshi

January 26, 2019
Tweet

Transcript

 1. ࣲాതࢤ / GMO Pepabo, Inc. 2019.01.26 YAPC::Tokyo 2019 GMO ϖύϘגࣜձࣾ

  ΤϯδχΞ޲͚ձࣾ঺հ
 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. ϖύϘͷEngineering

 11. None
 12. •औక໾CTO ܀ྛ݈ଠ࿠ •ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞɺίϯςϯϙϥϦʔ ΞʔςΟετɺϑΝογϣϯσβΠφʔ •Perl, Go, PHP, Ruby ͱଟछଟ༷ͳݴޠΛ࢖͍ ͜ͳ͢ϓϩάϥϚ

  CTO ͱࣥߦ໾һ •ࣥߦ໾һCPO ٕज़෦௕ ࣲాതࢤ •A member of Ruby core/RubyGems team, Administrator of *.ruby-lang.org, •Ruby/OSS Λ࣠ͱͯ͠Ϋϥ΢υɾΦϯϓϨ ϛεͷج൫ʹ΋ͪΐͬͱৄ͍͠
 13. •ΤϯδχΞ૊৫ͷίϯηϓ τ •ྫ: ϖύϘΧΫςϧ: 2018 ೥ ͔Βಋೖͨ͠ΦϯϘʔσΟ ϯάϓϩάϥϜ •৽͘͠ೖͬͨϝϯόʔͷྗ Λ࠷େݶൃشͰ͖ΔΑ͏ʹ

  શһͰ૬ޓʹαϙʔτ͢Δ ࢓૊ΈͱจԽ ͍Δ͚ͩͰ੒௕Ͱ͖Δ
 14. Nice Try •࢓ࣄͰԿ͔ʹࣦഊͨ࣌͠ ʹ͔ͣ͢͞ “Nice Try” ͱ੠ Λ͔͚Δ •ࣦഊͨ͜͠ͱΛඇ೉͢Δ ΑΓ΋௅ઓͨ͜͠ͱ๙Ί

  ΔจԽ
 15. ΤϯδχΞ৬Ґ੍౓ શ౳ڃ 1-8 ͷ͏ͪΤϯδχΞ͸ 1-7 ·Ͱ໾৬ͷ ੔උͱ൒ظʹҰ౓ͷঢ੍֨౓Λӡ༻

 16. ੜ࢈ੑΛߴΊΔπʔϧΛબఆ

 17. •2019೥Ն-ౙʹΠϯλʔϯγοϓ։࠵͠·͢(ৄࡉ͸ޙ೔) •2020ΑΓ௨ظ࠾༻ʹͳΓ·͢(2020/4 or 2020/10 ೖࣾ) •2019೥બߟ։͍࢝ͯ͠·͢ •2019೥͔ΒΤϯδχΞʹ͍ͭͯ͸ݸผࠪఆ(ݸʑͷೳྗʹ Ԡͨ͡ॳ೚څͷઃఆ)Λ։࢝ બߟͷ͓஌Βͤ

 18. Ұॹʹ΋ͬͱ໘ന͘͠·ͤΜ͔? ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ @pb_recruit ৽ଔ࠾༻ϖʔδΛνΣοΫˠ https://recruit.pepabo.com/info/graduate/