Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RubyKaigiで話した話

ima1zumi
April 17, 2022
280

 RubyKaigiで話した話

ima1zumi

April 17, 2022
Tweet

Transcript

 1. RubyKaigiͰ࿩ͨ͠࿩
  FJORD BOOT CAMP ଔۀੜLTձ 2022-04-17 ima1zumi

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ima1zumi
  • 2021-01-28 ϑΟϤϧυϒʔτΩϟϯϓଔۀ
  • 2021-01-01 Ӭ࿨γεςϜϚωδϝϯτೖࣾʙݱࡏ
  • RubyKaigi Takeout 2021 Speaker

  View Slide

 3. RubyKaigi == Rubyist ͷ͓ࡇΓ

  View Slide

 4. λΠϜϥΠϯ
  ProposalΛॻ͘
  6/23ʙ6/30
  Proposal accept
  7/14
  ຊ൪
  9/11
  ϓϩτ࣮૷׬ྃ
  8/1
  ࣮૷ΛgemԽ
  9/4

  View Slide

 5. ϓϩϙʔβϧΛग़͢
  ͖͔͚ͬ
  Nishitetsu.rbͰ͓͍͠͞Μ΁ͷܹྭ
  Λฉ͘

  View Slide

 6. https://twitter.com/coe401_/status/1407344334207389704

  View Slide

 7. ϓϩϙʔβϧΛग़͖͔͚ͬ͢
  • ͓༠͍Λड͚Δ
  • ࣾ಺ʹ RubyKaigi ৗ࿈͕͍Δ
  • ωλߟ͑ͯग़ͯ͠ΈΑ͏͔ͳʂ

  View Slide

 8. ωλग़͠
  • RubyͷString͸໘ന͍
  • Unicodeͱࢲͨͪ
  • ΂ΜΓͳUnicode Property
  • Emoji
  • ΦϨΦϨEncodingΛ࡞ͬͯΈΔʢఏग़ʣ

  View Slide

 9. Proposal
  https://gist.github.com/ima1zumi/bff93500fff836c6120712209f6aa41d

  View Slide

 10. Yay!

  View Slide

 11. ࣮૷ɾௐࠪɾεϥΠυ࡞Γ

  View Slide

 12. ࣮૷
  • ݩωλ: IBM720 ͱ͍͏ Encoding ͕௥Ճ͞Εͨ PR
  • https://github.com/ruby/ruby/pull/3803
  • ࣮࣭3ϑΝΠϧ͔͠มߋͯ͠ͳ͍
  • ਅࣅΕ͹ࣗ෼ʹ΋Ͱ͖ͦ͏
  • Ͱ͖ͨ

  View Slide

 13. ௐࠪɿScrapboxͰϝϞɺ೔ใ

  View Slide

 14. εϥΠυɿ Slidev Ͱ࡞ͬͯ git ؅ཧ

  View Slide

 15. εϥΠυΛӳޠͰॻ͘
  • ӳޠॻ͚ͳ͍
  • ӳ༁͕෼͔Βͳ͍
  • ූ߸Խจࣈू߹, จࣈූ߸Խํࣜ, etc...
  • ࣗ෼ͷॻ͍ͨεϥΠυ͕ಡΊͳ͍
  • ࣗಈ຋༁Λ͏·͘࢖͑ͳͯ͘৑௕ͳจ͕Ͱ͖Δ
  • Ͱ΋ॻ͔͘͠ͳ͍

  View Slide

 16. Ϧϋʔαϧ
  • Ϧϋʔαϧ͸͢Ε͹͢Δ΄Ͳྑ͍ͱ͞Ε͍ͯΔ
  • ձࣾͷਓʹϦϋʔαϧฉ͍ͯ΋Βͬͨ
  • ͦͷޙେ෯ʹվม
  • ΄΅࠷ऴߘͰ͖ͨޙɺ໿5ճ͔͠࿅शͰ͖ͳ͔ͬͨ🙃
  • ݪߘ΋్த·Ͱ͔͠ॻ͚ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 17. ຊ൪
  https://www.youtube.com/watch?v=9PA6twS9Oq4

  View Slide

 18. ΍ͬͯΈͯ
  • RubyKaigiָ͍͠ʂʂʂʂʂʂʂ
  • ࣗ෼͕ RubyKaigi ʹొஃͰ͖Δͱ͸ࢥ͍ͬͯͳ͔͕ͬͨɺͰ͖ͨ
  • ࣗ෼ͷτʔΫ͕୭͔ʹ఻ΘΔָͬͯͯ͘͠خ͍͠
  • ग़དྷΔ͔෼͔Βͳ͍͜ͱͰ΋ɺνϟϨϯδͯ͠ΈΔͱ໘ന͍
  • ձࣾͷαϙʔτʹײँ
  • จࣈίʔυͷجຊతͳ࿩ͱRubyͷEncodingͳΒਓʹઆ໌Ͱ͖Δ

  View Slide

 19. ͢΂ͯ͸Proposal͔Β

  View Slide

 20. ϓϩϙʔβϧΛग़͢લ
  • ࣗ෼ʹԿ͕Ͱ͖Δ͔෼͔Βͳ͍
  • ࣮ݱͰ͖Δ͔෼͔Βͳ͍
  • ൃදͰ͖Δ͔෼͔Βͳ͍
  • ӳޠ͔͚Δ͔෼͔Βͳ͍
  • accept͞ΕΔ͔෼͔Βͳ͍

  View Slide

 21. https://twitter.com/nishio/status/1512333605460389888

  View Slide

 22. https://twitter.com/a_matsuda/status/1402988608139657237

  View Slide

 23. ϓϩϙʔβϧΛग़͢ޮ༻
  • ࠓͷࣗ෼͕࿩ͤΔτϐοΫͱ͸ʁͱຊؾͰߟ͑Δ
  • εΩϧͷ୨Է͠
  • ࣗ෼͸Կ͕Ͱ͖ΔɺԿΛ͖ͯͨ͠ਓͳͷ͔
  • ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ఻͑Δ܇࿅ʹͳΔ

  View Slide

 24. ग़དྷΔ͔෼͔Βͳ͍͜ͱʹ௅ઓ͢Δͱ
  େม͚ͩͲָ͍͠

  View Slide

 25. ϓϩϙʔβϧॻ͍ͯग़ͦ͏ʂ

  View Slide