Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RubyKaigiで話した話

74b5a82b8710accc1e6189a19f0b4935?s=47 ima1zumi
April 17, 2022
230

 RubyKaigiで話した話

74b5a82b8710accc1e6189a19f0b4935?s=128

ima1zumi

April 17, 2022
Tweet

Transcript

 1. RubyKaigiͰ࿩ͨ͠࿩ FJORD BOOT CAMP ଔۀੜLTձ 2022-04-17 ima1zumi

 2. ࣗݾ঺հ • ima1zumi • 2021-01-28 ϑΟϤϧυϒʔτΩϟϯϓଔۀ • 2021-01-01 Ӭ࿨γεςϜϚωδϝϯτೖࣾʙݱࡏ •

  RubyKaigi Takeout 2021 Speaker
 3. RubyKaigi == Rubyist ͷ͓ࡇΓ

 4. λΠϜϥΠϯ ProposalΛॻ͘ 6/23ʙ6/30 Proposal accept 7/14 ຊ൪ 9/11 ϓϩτ࣮૷׬ྃ 8/1

  ࣮૷ΛgemԽ 9/4
 5. ϓϩϙʔβϧΛग़͢ ͖͔͚ͬ Nishitetsu.rbͰ͓͍͠͞Μ΁ͷܹྭ Λฉ͘

 6. https://twitter.com/coe401_/status/1407344334207389704

 7. ϓϩϙʔβϧΛग़͖͔͚ͬ͢ • ͓༠͍Λड͚Δ • ࣾ಺ʹ RubyKaigi ৗ࿈͕͍Δ • ωλߟ͑ͯग़ͯ͠ΈΑ͏͔ͳʂ

 8. ωλग़͠ • RubyͷString͸໘ന͍ • Unicodeͱࢲͨͪ • ΂ΜΓͳUnicode Property • Emoji

  • ΦϨΦϨEncodingΛ࡞ͬͯΈΔʢఏग़ʣ
 9. Proposal https://gist.github.com/ima1zumi/bff93500fff836c6120712209f6aa41d

 10. Yay!

 11. ࣮૷ɾௐࠪɾεϥΠυ࡞Γ

 12. ࣮૷ • ݩωλ: IBM720 ͱ͍͏ Encoding ͕௥Ճ͞Εͨ PR • https://github.com/ruby/ruby/pull/3803

  • ࣮࣭3ϑΝΠϧ͔͠มߋͯ͠ͳ͍ • ਅࣅΕ͹ࣗ෼ʹ΋Ͱ͖ͦ͏ • Ͱ͖ͨ
 13. ௐࠪɿScrapboxͰϝϞɺ೔ใ

 14. εϥΠυɿ Slidev Ͱ࡞ͬͯ git ؅ཧ

 15. εϥΠυΛӳޠͰॻ͘ • ӳޠॻ͚ͳ͍ • ӳ༁͕෼͔Βͳ͍ • ූ߸Խจࣈू߹, จࣈූ߸Խํࣜ, etc... •

  ࣗ෼ͷॻ͍ͨεϥΠυ͕ಡΊͳ͍ • ࣗಈ຋༁Λ͏·͘࢖͑ͳͯ͘৑௕ͳจ͕Ͱ͖Δ • Ͱ΋ॻ͔͘͠ͳ͍
 16. Ϧϋʔαϧ • Ϧϋʔαϧ͸͢Ε͹͢Δ΄Ͳྑ͍ͱ͞Ε͍ͯΔ • ձࣾͷਓʹϦϋʔαϧฉ͍ͯ΋Βͬͨ • ͦͷޙେ෯ʹվม • ΄΅࠷ऴߘͰ͖ͨޙɺ໿5ճ͔͠࿅शͰ͖ͳ͔ͬͨ🙃 •

  ݪߘ΋్த·Ͱ͔͠ॻ͚ͳ͔ͬͨ
 17. ຊ൪ https://www.youtube.com/watch?v=9PA6twS9Oq4

 18. ΍ͬͯΈͯ • RubyKaigiָ͍͠ʂʂʂʂʂʂʂ • ࣗ෼͕ RubyKaigi ʹొஃͰ͖Δͱ͸ࢥ͍ͬͯͳ͔͕ͬͨɺͰ͖ͨ • ࣗ෼ͷτʔΫ͕୭͔ʹ఻ΘΔָͬͯͯ͘͠خ͍͠ •

  ग़དྷΔ͔෼͔Βͳ͍͜ͱͰ΋ɺνϟϨϯδͯ͠ΈΔͱ໘ന͍ • ձࣾͷαϙʔτʹײँ • จࣈίʔυͷجຊతͳ࿩ͱRubyͷEncodingͳΒਓʹઆ໌Ͱ͖Δ
 19. ͢΂ͯ͸Proposal͔Β

 20. ϓϩϙʔβϧΛग़͢લ • ࣗ෼ʹԿ͕Ͱ͖Δ͔෼͔Βͳ͍ • ࣮ݱͰ͖Δ͔෼͔Βͳ͍ • ൃදͰ͖Δ͔෼͔Βͳ͍ • ӳޠ͔͚Δ͔෼͔Βͳ͍ •

  accept͞ΕΔ͔෼͔Βͳ͍
 21. https://twitter.com/nishio/status/1512333605460389888

 22. https://twitter.com/a_matsuda/status/1402988608139657237

 23. ϓϩϙʔβϧΛग़͢ޮ༻ • ࠓͷࣗ෼͕࿩ͤΔτϐοΫͱ͸ʁͱຊؾͰߟ͑Δ • εΩϧͷ୨Է͠ • ࣗ෼͸Կ͕Ͱ͖ΔɺԿΛ͖ͯͨ͠ਓͳͷ͔ • ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ఻͑Δ܇࿅ʹͳΔ

 24. ग़དྷΔ͔෼͔Βͳ͍͜ͱʹ௅ઓ͢Δͱ େม͚ͩͲָ͍͠

 25. ϓϩϙʔβϧॻ͍ͯग़ͦ͏ʂ