Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Migrate to Koin

itome
December 13, 2018
280

Migrate to Koin

itome

December 13, 2018
Tweet

Transcript

 1. Dagger͔ΒKoinʹ৐Γ׵͑Δ
  Shibuya.apk #30

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ௩ຊ෢ࢤ
  https://twitter.com/itometeam
  https://github.com/itome
  https://medium.com/@itometeam
  Cyberagent CATS
  1min

  View Slide

 3. Koinͱ͸ʁ
  7min

  View Slide

 4. Koinͱ͸ʁ
  7min
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing

  View Slide

 5. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing
  7min

  View Slide

 6. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  // Add Jcenter to your repositories if needed
  repositories {
  jcenter()
  }
  dependencies {
  // Koin for Android
  compile 'org.koin:koin-android:1.0.2'
  }
  Daggerͱಉ༷ʹAndroidݶఆϥΠϒϥϦͰ͸ͳ͍ͨΊɺ
  Spark΍KtorͳͲͷαʔόʔαΠυKotlinͰ΋ར༻Մೳ
  koin-androidϞδϡʔϧΛbuild.gradleʹهड़͢Δ͜ͱͰAndroidͰར༻Ͱ͖Δ
  υΩϡϝϯτ͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔͷͰɺDIͷ֓೦Λཧղ͍ͯ͠Ε͹͙͢ʹ࢖͍࢝ΊΒΕΔ
  7min

  View Slide

 7. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing
  7min

  View Slide

 8. ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  val appModule = module {
  // single instance of HelloRepository
  single { HelloRepositoryImpl() }
  // Simple Presenter Factory
  factory { MySimplePresenter(get()) }
  }
  module಺ʹscopeؔ਺Λهड़ͯ͠ґଘੑΛ௥Ճ͍ͯ͘͠
  single: ΞϓϦέʔγϣϯͱಉ͡ϥΠϑαΠΫϧΛ࣋ͭΠϯελϯεΛ
  ࡞੒͢Δ ɻ
  factory: ඞཁʹͳΔͨͼʹผͷΠϯελϯεΛ࡞੒͢Δɻ
  scope: ΧελϜείʔϓΛఆٛͰ͖Δɻ
  Koinͱ͸ʁ
  7min

  View Slide

 9. ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  val appModule = module {
  // single instance of HelloRepository
  single { HelloRepositoryImpl() }
  // Simple Presenter Factory
  factory { MySimplePresenter(get()) }
  }
  Koinͱ͸ʁ
  Daggerͱҧ͍ɺґଘάϥϑʹ͋ΔܕΛConstructor Injection͢Δ͚ͩͷ৔߹Ͱ΋ɺ
  ఆٛͷίʔυΛmoduleʹॻ͔ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍
  ͢Ͱʹґଘੑ͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔΫϥε͸ get()ͰऔಘͰ͖ΔͷͰɺ
  Constructor Injection͢Δͱ͖͸Ҿ਺ͷ਺͚ͩget()Λॻ͚ͩ͘Ͱ͍͍
  7min

  View Slide

 10. ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  Koinͱ͸ʁ
  class MainApplication : Application() {
  override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  // start Koin context
  startKoin(this, listOf(appModule)
  }
  }
  ApplicationΫϥεͷonCreateͰ startKoin ʹModuleͷϦετΛ౉͢͜ͱͰ
  ґଘੑάϥϑ͕࡞੒͞ΕΔɻ
  7min

  View Slide

 11. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing
  7min

  View Slide

 12. Koinͱ͸ʁ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  Koin͸࣮ࡍͷґଘੑͷ஫ೖΛKotlinͷDelegateΛ࢖࣮ͬͯݱ͍ͯ͠ΔͨΊɺDaggerͷΑ͏ͳ
  ίʔυੜ੒͕ඞཁͳ͍
  val appModule = module {
  single { HelloServiceImpl(get()) }
  }
  class MyActivity : AppCompatActivity(){
  val presenter : MyPresenter by inject()
  }
  ؔ਺ʹΑͬͯґଘੑͷ஫ೖ͕Ͱ͖ΔͨΊɺonCreateͳͲͰ໌ࣔతʹ
  inject
  injectΛݺͿඞཁ͕ͳ͍
  7min

  View Slide

 13. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing
  7min

  View Slide

 14. Koinͱ͸ʁ
  ɾReady for ViewModel
  AACͷViewModelΛσϑΥϧτͰαϙʔτ͍ͯ͠Δ
  class MyActivity : AppCompatActivity(){
  // Lazy inject MyViewModel
  val model : MyViewModel by viewModel()
  }
  ͷ୅ΘΓʹ by viewModel()
  by inject() Λ࢖͏͜ͱͰ
  ViewModelProvider͔ΒViewModelͷΠϯελϯεΛऔಘͯ͘͠ΕΔ
  ಉҰͷActivityʹଐ͢Δෳ਺ͷFragmentؒͰViewModelΛڞ༗͍ͨ͠ͱ͖͸ɺ୅ΘΓʹ
  by sharedViewModel() Λ࢖͏
  7min

  View Slide

 15. Koinͱ͸ʁ
  ɾKotlin੡ͷܰྔDIϥΠϒϥϦ
  ɾno proxy, no code generation, no reflection!
  ɾReady for ViewModel
  ɾKotlin DSLΛ࢖ͬͨ؆ܿͳهड़Ͱґଘੑ͕هड़Ͱ͖Δ
  ɾEasy testing
  7min

  View Slide

 16. Koinͱ͸ʁ
  ɾEasy testing
  class MyTest : KoinTest {
  // Lazy inject property
  val componentB : ComponentB by inject()
  @Test
  fun `should inject my components`() {
  startKoin(listOf(appModule)))
  // directly request an instance
  val componentA = get()
  assertNotNull(a)
  assertEquals(componentA, componentB.a)
  }
  }
  KoinTestΛܧঝͨ͠ςετΫϥεͷதͰຊ൪ͱಉ༷ʹ startKoin ͕Ͱ͖Δ
  7min

  View Slide

 17. Koinͱ͸ʁ
  ɾEasy testing
  @Test
  fun `check module`() {
  checkModules(listOf(appModule)))
  }
  Ϟδϡʔϧ಺ͷґଘੑ͕ղܾ͞Ε͍ͯΔ͔ͷςετ΋Ͱ͖Δ
  7min

  View Slide

 18. Dagger → Koin
  3min

  View Slide

 19. Dagger → Koin
  3min
  ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠

  View Slide

 20. Dagger → Koin
  3min
  ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠

  View Slide

 21. ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  factory, single, scopeؔ਺Λ࢖ͬͯείʔϓΛ੍ޚ͢Δ
  ஫ೖͷͨͼʹΠϯελϯε࡞੒
  Dagger @Provides
  fun provideMyPresenter(): MyPresenter = …
  Koin factory { MyPresenter() }

  View Slide

 22. ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  factory, single, scopeؔ਺Λ࢖ͬͯείʔϓΛ੍ޚ͢Δ
  ΞϓϦέʔγϣϯ୯ҐͰڞ௨ͷΠϯελϯεΛ࢖͏
  Dagger
  @Provides
  @Singleton
  fun provideRetrofit(
  okHttpClient: OkHttpClient
  ): Retrofit
  Koin single { Retrofit.Builder()… }

  View Slide

 23. ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  factory, single, scopeؔ਺Λ࢖ͬͯείʔϓΛ੍ޚ͢Δ
  ΧελϜείʔϓΛఆٛ
  Dagger
  @Scope
  @Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
  annotation class ActivityScope
  @Subcomponent
  @ActivityScope
  interface MyActivitySubcomponent {
  ...
  }
  Koin scope(“MyActivity”) { … }

  View Slide

 24. Dagger → Koin
  3min
  ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠

  View Slide

 25. ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  Dagger
  @Subcomponent
  interface MyActivitySubcomponent {…}
  @Module(subcomponents = MyActivitySubcomponet::class.java)
  class MyActivityModule {}
  @Component(modules = [MyActivityModule::class.java])
  interface MyActivityComponent {…}
  Koin
  module("MyActivity") {
  module("MyActivitySub") {

  }
  }

  View Slide

 26. Dagger → Koin
  3min
  ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠

  View Slide

 27. ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  Dagger
  @Binds
  fun bindUserApi(
  userApiClient: UserApiClient
  ): UserApi
  Koin single { UserApiClient() } bind UserApi::class

  View Slide

 28. Dagger → Koin
  3min
  ɾDIͷείʔϓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠
  ɾந৅ΫϥεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  ɾModuleΛ֊૚Խ͍ͨ͠

  View Slide

 29. ɾಉ͡ܕʹผͷΠϯελϯεΛ஫ೖ͍ͨ͠
  3min Dagger → Koin
  Dagger
  @Provides
  @Named("debug-client")
  fun provideDebugApiClient(retrofit: Retrofit): ApiClient
  @Provides
  @Named("prod-client")
  fun provideProdApiClient(retrofit: Retrofit): ApiClient
  Koin
  single("debug-client") { ApiClient() }
  single("prod-client") { ApiClient() }

  View Slide

 30. ϝϦοτɾσϝϦοτ
  3min

  View Slide

 31. ɾϝϦοτ
  3min ϝϦοτɾσϝϦοτ
  Daggerʹൺ΂ͯґଘੑͷهड़ํ๏͕؆ܿͰɺΘ͔Γ΍͍͢
  Field InjectionͷͨΊʹม਺Λpublicʹ͢Δඞཁ͕ͳ͍
  AACͷViewModelͷInjectionʹରԠ͍ͯ͠Δ
  ίʔυੜ੒ΛߦΘͳ͍ͷͰɺίϯύΠϧ࣌ؒ୹ॖ͕ݟࠐΊΔ
  ϚϧνϞδϡʔϧϓϩδΣΫτ΁ͷಋೖ͕؆୯

  View Slide

 32. ɾσϝϦοτ
  3min ϝϦοτɾσϝϦοτ
  ґଘੑͷղܾΛίϯύΠϧ࣌ʹ͢ΔDaggerʹൺ΂ͯϥϯλΠϜ͕஗͍
  ґଘੑͷॆ଍ʹࣦഊͨ͠ͱ͖ʹϥϯλΠϜΤϥʔͰམͪΔ͜ͱ͕͋Δ
  →ґଘੑͷॆ଍ʹ͍ͭͯ͸ςετ͕Ͱ͖ΔͨΊɺ੡඼൛Ͱى͜Δ֬཰͸Լ͛ΒΕΔ
  https://github.com/Sloy/android-dependency-injection-performance
  → moduleఆٛʹcreateOnStart=falseΛ౉͢͜ͱͰΠϯελϯεԽΛ஗ԆͰ͖Δ

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  1min

  View Slide

 34. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  Shibuya.apk #30
  https://twitter.com/itometeam
  https://github.com/itome
  https://medium.com/@itometeam
  Cyberagent CATS
  ௩ຊ ෢ࢤ

  View Slide