Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

スクラムマスター思い出語り

 スクラムマスター思い出語り

スクラム道EXPO2012 にて発表した、スクラムマスター経験の失敗談とリカバリの思い出、大切に思っていること

Kazuyoshi Takahashi

October 28, 2012
Tweet

More Decks by Kazuyoshi Takahashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. εΫϥϜϚελʔ
  ࢥ͍ग़ޠΓ
  ߴڮҰو !LBQQB
  εΫϥϜಓ

  View full-size slide

 2. ߴڮҰو !LBQQB

  ࣾ಺ΞδϟΠϧίʔν
  4DSVN(BUIFSJOH5PLZP
  ࣮ߦҕһ௕
  ಉ࣮ߦҕһ
  σϒαϛεϐʔΧʔ
  ೝఆεΫϥϜϓϩϑΣογϣφϧ

  View full-size slide

 3. ৬຿ܦྺ
  άϧʔϓϚωʔδϟ
  ˠϚωʔδϟ݉εΫϥϜϚελʔ
  ˠઐ೚εΫϥϜϚελʔ
  ˠਓੜ৭ʑ
  ˠΞδϟΠϧίʔν

  View full-size slide

 4. εΫϥϜϚελʔ͸ɺε
  ΫϥϜͷཧղͱ੒ཱʹ੹
  ೚Λ࣋ͭɻ
  ͦͷͨΊʹεΫϥϜϚε
  λʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜ
  ʹεΫϥϜͷཧ࿦ɾϓϥ
  ΫςΟεɾϧʔϧΛकͬ
  ͯ΋Β͏Α͏ʹ͢Δɻ

  View full-size slide

 5. தུ

  εΫϥϜϚελʔ͸ɺ
  εΫϥϜνʔϜͱͷ΍Γ
  औΓͰ໾ʹཱͭ͜ͱཱͨ
  ͳ͍͜ͱΛεΫϥϜνʔ
  Ϝͷ֎෦ͷਓͨͪʹཧղ
  ͯ͠΋Β͏Α͏ʹ͢Δɻ

  View full-size slide

 6. εΫϥϜϚελʔ͸ɺ
  ΈΜͳͷ΍ΓऔΓΛม
  ͑ͯ΋Β͏͜ͱͰɺε
  ΫϥϜνʔϜͷ࡞ΔՁ
  ஋Λ࠷େԽ͢ΔͷͰ͋
  Δɻ

  View full-size slide

 7. ຌྫ
  ϓϩμΫτΦʔφʔ
  ˠ10
  ։ൃνʔϜ
  ˠνʔϜ
  εΫϥϜϚελʔ
  ˠ4.

  View full-size slide

 8. ࠷ॳ͸Θ͔Βͳ͍͜ͱͩΒ͚
  ࣄલʹͲ͜·Ͱཧ
  ղ͓͚ͯ͠͹͍
  ͍ʁ
  νʔϜ΁ͷؔΘΓ
  ํʹίπͱ͔͋Δ
  ͷ͔ͳʁ
  ҰମͲ͔͜Β࢝Ί
  ͨΒ͍͍Μͩʁ
  http://www.flickr.com/photos/
  10557450@N04/6632470867/

  View full-size slide

 9. ಡΜͰ΋
  ͜Ε΍Δͱࣦഊ͢Δ
  http://www.flickr.com/photos/gostalgia/5933482244/

  View full-size slide

 10. &YDFMͰ
  εϓϦϯτόοΫϩάΛ
  ϓϩμΫτόοΫϩάͱ
  Ұݩ؅ཧ
  http://www.flickr.com/photos/hfreesartography/3328959075/

  View full-size slide

 11. ݸਓผͷόʔϯμ΢ϯ
  νϟʔτͰݸਓͷ஗Ε΋
  ͹ͬͪΓ೺Ѳ
  http://www.flickr.com/photos/kakutani/2761992149

  View full-size slide

 12. ϑϩϯτΤϯυͱόοΫ
  ΤϯυͰνʔϜΛΘ͚ͯ
  ޮ཰తͳ෼ۀ

  View full-size slide

 13. 4.͕λεΫΛΞαΠϯ
  ͯ͠ൈ͚࿙ΕΛ๷͙

  View full-size slide

 14. ϨϏϡʔ׬ྃ͸4.൑அ
  ʹ࣮ͯ֬͠ͳ඼࣭୲อΛ

  View full-size slide

 15. ৄࡉ࢓༷Λ10ʹঝೝͯ͠
  ͍ͨͩ͜͏

  View full-size slide

 16. ϛʔςΟϯά͸4.͕
  ͲΜͲΜൃݴͯ͠
  ਐߦ΋ܾఆ΋ޮ཰తʹ
  ©Brooklyn Museum

  View full-size slide

 17. ͦΜͳ͜ͱͯ͠Δͱ
  ৭ʑมʹͳΔ
  http://www.flickr.com/photos/judy-van-der-velden/7168694315/

  View full-size slide

 18. λεΫͷ࢒ྔ͕
  ೺ѲͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 19. "͞Μ͕஗ΕͯΔ͔Β
  ໰͍ͨͩ͞ͳ͖Όʜ
  PS[

  View full-size slide

 20. ©Cpt. Obvious
  '&͕ऴΘΒͳ͍͔Β·ͩ
  ಈ͖·ͤΜ
  #&͕ऴΘΒͳ͍͔Βը໘
  ࡞Ε·ͤΜ

  View full-size slide

 21. ௥ՃλεΫ͕ਃࠂ͞Εͳ
  ͍ɾࣗओతʹணख͠ͳ͍

  View full-size slide

 22. ͋Εʁ
  ͓ΕΜͱ͜ͰϨϏϡʔ
  ͨ·Γ͗͢͡ΌͶʁ

  View full-size slide

 23. 10ͱ࿩͕͔Έ߹Θͳ͍ʜ

  View full-size slide

 24. νʔϜ͔Β׆ؾ͕ফ͑ͨʜ
  http://www.flickr.com/photos/h-k-d/6303646630/

  View full-size slide

 25. ू·Βͳ͍
  σΠϦʔεΫϥϜ

  View full-size slide

 26. ૴ࣜͷΑ͏ͳ
  ;Γ͔͑Γ
  http://www.flickr.com/photos/paukrus/6893954144/

  View full-size slide

 27. http://www.flickr.com/photos/dippy_duck/3623059107/
  ·͊ϛʔςΟϯά
  શ෦૴͚ࣜͩͲͳ

  View full-size slide

 28. ©Sander van der Wel
  ͜Μͳ͸ͣ͡Όͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 29. ΋͏Ұ౓ఆٛΛΑ͘
  ݟ௚͢

  View full-size slide

 30. εΫϥϜϚελʔ͸ɺε
  ΫϥϜͷཧղͱ੒ཱʹ੹
  ೚Λ࣋ͭɻ
  ͦͷͨΊʹεΫϥϜϚε
  λʔ͸ɺεΫϥϜνʔϜ
  ʹεΫϥϜͷཧ࿦ɾϓϥ
  ΫςΟεɾϧʔϧΛकͬ
  ͯ΋Β͏Α͏ʹ͢Δɻ

  View full-size slide

 31. தུ

  εΫϥϜϚελʔ͸ɺ
  εΫϥϜνʔϜͱͷ΍Γ
  औΓͰ໾ʹཱͭ͜ͱཱͨ
  ͳ͍͜ͱΛεΫϥϜνʔ
  Ϝͷ֎෦ͷਓͨͪʹཧղ
  ͯ͠΋Β͏Α͏ʹ͢Δɻ

  View full-size slide

 32. εΫϥϜϚελʔ͸ɺ
  ΈΜͳͷ΍ΓऔΓΛม
  ͑ͯ΋Β͏͜ͱͰɺε
  ΫϥϜνʔϜͷ࡞ΔՁ
  ஋Λ࠷େԽ͢ΔͷͰ͋
  Δɻ

  View full-size slide

 33. εΫϥϜͷཧղͱ੒ཱͷͨΊɺΈ
  Μͳͷ΍ΓऔΓΛม͑ͯ΋Β͏ɻ
  ͦͷͨΊʹεΫϥϜνʔϜͱͦͷ
  ֎ଆͷεςʔΫϗϧμʔʹཧղͱ
  ߦಈΛଅ͢

  View full-size slide

 34. ݸʑͷ࡞ۀʹ
  ؔ༩͗͢͠Δ͔Β
  ͏·͍͔͘ͳ͍

  View full-size slide

 35. http://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/5521102662/
  ख๏΍؀ڥ΁
  ಇ͖͔͚Δܗʹ
  ΞϓϩʔνΛ
  ม͑Δ

  View full-size slide

 36. ᆠߺຊͲ͓Γ
  ෇ᝦࢴͱϖϯͰ
  εϓϦϯτόοΫϩάΛ&YDFMͰ؅ཧ

  View full-size slide

 37. νʔϜશମͷ
  όʔϯμ΢ϯͷΈʹ͢Δ
  ݸਓผͷόʔϯμ΢ϯνϟʔτ࡞੒

  View full-size slide

 38. http://www.flickr.com/photos/neptunecanada/5641096521/
  νʔϜ͸ΫϩεϑΝϯΫ
  γϣϯͰ૊੒͠ͳ͓͠
  ϑϩϯτΤϯυͱόοΫΤϯυͰ
  νʔϜΛΘ͚Δ

  View full-size slide

 39. ์ஔ΋͘͠͸଺ཹ͍ͯ͠Δ
  λεΫʹؾ͍ͮͯ΋Β͏
  4.͕λεΫΛΞαΠϯ

  View full-size slide

 40. ࣮ࢪ༗ແͱ
  ϨϏϡʔ؍఺ΛνΣοΫ
  ϨϏϡʔ׬ྃ͸4.൑அ

  View full-size slide

 41. ৄࡉ࢓༷͸
  ٻΊΒΕͨ৔߹ʹઆ໌
  10ʹৄࡉ࢓༷Λঝೝͯ͠΋Β͓͏

  View full-size slide

 42. ϛʔςΟϯά΁ͷ
  ߩݙͷ࢓ํΛม͑Δ
  ϛʔςΟϯά͸4.ͷྗͰޮ཰తʹ

  View full-size slide

 43. ϛʔςΟϯά΁ͷߩݙͷ࢓ํΛ
  ม͑Δ
  .5(ʹ͸ΰʔϧͱΞδΣϯμΛඞ
  ͣ༻ҙ
  ࢀՃऀʹख఻ͬͯ΋Β͏ͭ΋ΓͰ
  ਐߦ
  ਐߦͷίϯτϩʔϧʹప͠಺༰ʹ
  ׯব͠ͳ͍

  View full-size slide

 44. ໰୊Λ۷ΓԼ͛
  ΞΠσΞΛࢼ͢

  View full-size slide

 45. ͬ͟ͱ
  ϦετΞοϓ

  View full-size slide

 46. ͨ͘͞Μ͋ΔͷͰʜ

  View full-size slide

 47. http://d.hatena.ne.jp/
  kappa4/20120119
  ଓ͖͸:BIPPݕࡧ͔Β
  ͔ͬͺͬͺ  site:d.hatena.ne.jp

  View full-size slide

 48. XJLJ΋ۙ೔ެ։
  http://qwik.jp/scrumqs

  View full-size slide

 49. Կ౓΋܁Γฦͯ͠
  ࣍΁࣍΁ਐΉ

  View full-size slide

 50. େ੾ͩͱࢥ͏͜ͱ

  View full-size slide

 51. ͍ͬͺ͍ษڧͯ͠
  ΍ͬͯΈΔ͜ͱ

  View full-size slide

 52. ࣗ෼͕৴པ͠
  ͍ͯΔਓ΁ͷ
  ଶ౓ͰΈΜͳ
  ʹ઀͢Δ

  View full-size slide

 53. ਆΑɺ
  ม͑Δ͜ͱͷͰ͖ͳ͍΋ͷΛ
  ड͚ೖΕΔ৺ͷฏ੩Λɺ
  ม͑ΒΕΔ΋ͷΛม͑Δ༐ؾΛɺ
  ͦͯͦ͠ͷ྆ऀͷҧ͍Λ஌ΔӥஐΛ
  ΘΕΒʹत͚ͨ·͑ɻ
  3FJOIPME/JFCVIS

  View full-size slide