Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WACATE2019_summer_BPP

 WACATE2019_summer_BPP

WACATE2019 夏のBPPセッションスライドです。

Daiki Katayama

June 15, 2019
Tweet

More Decks by Daiki Katayama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ։ൃऀ͔ΒݟΔςετ
  2019/06/15~16 WACATE2019 Ն BPPηογϣϯ
  kariad/͔Γ͋Ͳ(@kariad_uu)
  1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • kariad / @kariad_uu
  • ยࢁ େथ
  • ΦΠγοΫεɾϥɾେ஍ iOS App Developer
  • / / V / ςετ / ઃܭ / ྉཧ / ήʔϜ
  2

  View Slide

 3. ςετͱͷؔΘΓ
  • ৽ଔ: SIer ͻͨ͢ΒؤுΔखಈςετɺऴΘΒͳ͍ɺؼΕͳ͍ɺਏ͍….
  • ҟಈ: ΞδϟΠϧɺTDDɺςετָ͍͠
  • స৬: ΞδϟΠϧɺUnitςετಋೖɺςετ΍͍͖ͬͯ
  • QAΤϯδχΞɺςετΤϯδχΞͱݺ͹ΕΔํͱҰॹʹ࢓ࣄΛͨ͜͠
  ͱ͸ͳ͍Ͱ͢
  3

  View Slide

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • લճͷࢲͷϙδγϣϯϖʔύʔৼΓฦΓ
  • ։ൃऀ(ࢲ)͸͜͏͍͏෩ʹςετʹ޲͖߹ͬͯ·͢ͱ͍͏࿩

  - ςετ΁ͷϞνϕʔγϣϯ

  - ։ൃऀ͕ςετΛ͠ͳ͍(Ͱ͖ͳ͍)ཧ༝
  4

  View Slide

 5. ஫ҙʂ
  • ͋͘·Ͱ΋ࢲͷओ؍Ͱ͢ɻશͯͷ։ൃऀ͕͜͏Ͱ͋Δʂͱ͍
  ͏࿩Ͱ͸ͳ͍ͷͰྃ͝ঝ͍ͩ͘͞

  View Slide

 6. લճ(WACATE2018 ౙ)ͷ
  ࢲͷϙδγϣϯϖʔύʔ
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. ౰೔վΊͯݟͨ࣌ͷࢲͷײ૝
  • ΈΜͳͱൺ΂ͯϑΥϯτ͕Ͱ͔͍
  • †ͱ͔࢖ͬͯதೋප
  • ͳΜ͔ΤϞ͍͚ͩ
  • ਖ਼௚ͪΐͬͱஏ͔͔ͣͬͨ͠…
  8

  View Slide

 9. ͭ·ΓԿ͕ݴ͍͔ͨͬͨͷ͔
  • ։ൃऀ͔Βࢹ఺Ͱͷςετ΁ͷ૝͍

  ςετ͕͋Δ͜ͱͰ৺ཧత҆શੑͷ͋Δ։ൃ͕Ͱ͖Δ

  Ͱ΋΍Δ͔Βʹ͸ޮ཰తʹ΍Γ͍ͨ
  • ςετ͕޷͖͔ͩΒ஥ྑͯ͘͠Ͷ

  ςετք۾ͷίϛϡχςΟॳࢀՃͩͬͨ
  9

  View Slide

 10. • ࠓճ΋஌Γ߹͍ͱ͔΄΅͍ͳ͍ͷͰؾܰʹ࿩͔͚ͯ͘͠
  ΕΔͱخ͍͠Ͱ͢
  10

  View Slide

 11. ։ൃऀͷςετ΁ͷ޲͖߹͍ํ

  View Slide

 12. ςετ΁ͷϞνϕʔγϣϯ
  (ࢲͳΓʹ)
  12

  View Slide

 13. • ࢲͨͪͷϛογϣϯ͸ϢʔβʔʹͱͬͯՁ஋͋Δ

  αʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱ
  • Ձ஋͕͋Δ = ͓٬༷(Ϣʔβʔ)͕خ͍͔͠
  13

  View Slide

 14. • Ͱ΋࠷ॳ͔Β࠷େԽ͞ΕͨՁ஋Λఏڙ͢Δͷ͸೉͍͠
  • ߟ͑ͨ͜ͱ͕ਖ਼͍͠(Ձ஋͕͋Δ)ͱ͸ݶΒͳ͍

  ϦʔϯɾελʔτΞοϓ
  14

  View Slide

 15. ϦʔϯɾελʔτΞοϓ
  15

  View Slide

 16. ϦʔϯɾελʔτΞοϓ
  • ݁ہͲΜͳʹ͍͍΋ͷΛߟ͑ͨͱ͜ΖͰͦΕ͸ࢥ͍ࠐΈ΍Ծ
  આʹ͗͢ͳ͍
  • MVP(Minimum Valuable Product)Ͱݕূ͢Δ
  • Ծઆ → Ծઆݕূ → ֶͼ →ҙࢥܾఆͷαΠΫϧΛճ͢
  16

  View Slide

 17. ࠷ۙͷτϨϯυʁ

  (σʔλ෼ੳΛݩʹͨ͠։ൃ)
  • ԾઆΛݩʹ࣮૷ͯ͠ϦϦʔε
  • σʔλΛऔಘͯ͠෼ੳ
  • ෼ੳ݁ՌΛݩʹվળͯ͠ϦϦʔε

  View Slide

 18. • ͲͪΒ΋ͱʹ͔͘ૣ͘αΠΫϧΛճ͍ͨ͠
  • ͱ͸͍͑όά͕͋Γਖ਼ৗʹ࢖͑ͳ͚Ε͹ԾઆݕূͰ͖ͳ
  ͍

  ‎ ࠷௿ݶChecking͸ߦ͍͍ͨ
  18

  View Slide

 19. • ΞδϟΠϧ։ൃऀͱͯ͠͸ૣ͘Ձ஋ͷ͋ΔαʔϏεΛఏ
  ڙ͢ΔͨΊʹCheckingΛ͍ͨ͠

  ʢͦ΋ͦ΋඼࣭͕௿͔ͬͨΒՁ஋΋Լ͕Δ…ʣ
  19

  View Slide

 20. ͡Ό͋ͳΜͰChecking(ࠓճ͸Unitςετ)
  ΍Βͳ͍ͷʁ
  20

  View Slide

 21. • ΊΜͲ͍͘͞
  • ςετʹڵຯ͕ͳ͍
  • ΍Γํ͕Θ͔Βͳ͍
  • CheckingͷॏཁੑΛཧղ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 22. • ΊΜͲ͍͘͞
  • ςετʹڵຯ͕ͳ͍
  • ΍Γํ͕Θ͔Βͳ͍
  • CheckingͷॏཁੑΛཧղ͍ͯ͠ͳ͍
  ΋ͬͱݴ͏ͱɺ
  ΍Γͨͯ͘΋Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 23. • ΊΜͲ͍͘͞
  • ςετʹڵຯ͕ͳ͍
  • ΍Γํ͕Θ͔Βͳ͍
  • CheckingͷॏཁੑΛཧղ͍ͯ͠ͳ͍
  ΋ͬͱݴ͏ͱɺ
  ΍Γͨͯ͘΋Ͱ͖ͳ͍
  ࢲ͕ߟ͑ΔUnitςετΛ
  ΍Βͳ͍ཧ༝ͷେ͖ͳҰͭ

  View Slide

 24. Unitςετ࣮ͬͯ͸ͦΜͳʹ
  ؆୯Ͱ͸ͳ͍
  24

  View Slide

 25. ςετΛॻ͘ͷ͕೉͍͠ཧ༝
  • ςετ͕ॻ͖΍͍͢ઃܭ(Testable)ʹͳ͍ͬͯͳ͍ͱॻ͘͜
  ͱ͕೉͍͠
  • (ແཧ໼ཧ)ॻ͚ͯ΋ځ۶Ͱมߋʹ΋ऑ͘ͳΔ
  • ޙ͔Βઃܭมߋ͸ຊ౰ʹେม…(ςετ͕ͳ͍ͱঘߋ)
  25

  View Slide

 26. • ଟ͘ͷ৔߹͸ઃܭʹ໰୊͕͋Δ
  • ΋ͪΖΜϑϩʔతͳ໰୊ͷ৔߹΋͋Δ

  UnitςετΛॻ͘ϑϩʔʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ͕࣌ؒͳ͍ɻ
  26

  View Slide

 27. ͦ΋ͦ΋ઃܭͱ͸
  ”ؔ৺ͷ෼཭ʹΑͬͯ

  ෳࡶͳ໰୊Λ୯७ͳ໰୊ͷ܈ͱͯ͠੾Γ෼͚Δ͜ͱ”
  -iOSΞϓϦઃܭύλʔϯೖ໳ P23 ΑΓ
  27

  View Slide

 28. • ࠷ۙ͸υϝΠϯతʹ΋ٕज़తʹ΋ෳࡶԽ͍ͯ͠Δ
  • ͦͷͨΊʹઃܭΛߦ͍ෳࡶ͞ʹཱͪ޲͔͏
  • ͖ͪΜͱઃܭ͞Ε͍ͯΔ = ໰୊͕୯७Խ͞Ε͍ͯΔ

  ‎ Testable΁ͷୈҰา
  28

  View Slide

 29. ઃܭύλʔϯ(ΞʔΩςΫνϟ)
  • MVC / MVP / MVVM / Clean Architecture / Flux…
  • ઃܭํ਑ͱͯ͠ͷϕετϓϥΫςΟεू
  • ͜ΕΒͷଟ͘͸Testable΋ಉ࣌ʹߟ͑ΒΕ͍ͯΔ
  29

  View Slide

 30. ςετ͕ॻ͖΍͍͢ઃܭͱ͸
  • ໰୊͕୯७Խ͞Ε͍ͯΔ

  Ϟδϡʔϧ͝ͱʹςετ͍ͨ͠੹຿͕γϯϓϧͰ໌֬
  • Ϟδϡʔϧؒͷґଘੑ͕ͳ͍

  ςετ͍ͨ͠੹຿͕ଞϞδϡʔϧͷӨڹΛड͚ͳ͍
  30

  View Slide

 31. ෳࡶͳ੹຿Λ࣋ͬͨϞδϡʔϧ
  • xxઍߦΈ͍ͨͳΫϥε
  • ௕͗ͯ͢΋͸΍ԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔Θ͔Βͳ͍ϝιου
  • ΍ͨΒͱίϝϯτͰઆ໌ͯ͋͠Δ(ݸਓతҙݟ)
  31

  View Slide

 32. ੹຿աଟΛͲ͏ݟ෼͚Δ͔ʁ
  32

  View Slide

 33. “ίʔυͷ੠Λௌ͘”
  33

  View Slide

 34. • ςετ͕ॻ͖ͮΒ͍…
  • ॲཧ͕ෳࡶԽ͖͍ͯͯ͠Δ…
  • ඞͣͦ͜ʹࠟ੻͸͋Δ
  • ίʔυͷष͍ͱ΋
  34

  View Slide

 35. ઃܭͷݪଇ
  • ༗໊ͳ΋ͷͰ͸SOLIDݪଇ
  • ୯Ұ੹೚ݪଇɺ։์ด࠯ݪଇɺϦείϑͷஔ׵ݪଇɺΠϯ
  λʔϑΣʔε෼཭ͷݪଇɺґଘؔ܎ٯసͷݪଇ
  • ઃܭͷݪଇΛ༻͍ͯίʔυͷष͍ΛऔΓআ͘

  View Slide

 36. Ϟδϡʔϧؒͷґଘੑ͕͋Δ
  • ଞϞδϡʔϧͷ࣮૷͕มΘΔ͜ͱͰͪ͜Βͷॲཧ͕ӨڹΛड
  ͚ͯ͠·͏͜ͱ
  36

  View Slide

 37. func didTapSearchButton(text: String?) {
  ~~~ লུ ~~~
  SearchModel().search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  37

  View Slide

 38. func didTapSearchButton(text: String?) {
  ~~~ লུ ~~~
  SearchModel().search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  ͜͜ͷॲཧΛςετ͍ͨ͠
  38

  View Slide

 39. func didTapSearchButton(text: String?) {
  ~~~ লུ ~~~
  SearchModel().search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  SearchModelͷ࣮૷ʹ
  ґଘ͍ͯ͠Δ
  39

  View Slide

 40. func didTapSearchButton(text: String?) {
  ~~~ লུ ~~~
  SearchModel().search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  SearchModelͷ࣮૷͕มΘΔͱ
  ͪ͜Βͷ݁Ռ΋มΘͬͯ͠·͏
  40

  View Slide

 41. func didTapSearchButton(text: String?, model: SearchModel) {
  ~~~ লུ ~~~
  model.search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  ֎ଆ͔ΒΦϒδΣΫτΛ
  ౉͢Α͏ʹ
  41

  View Slide

 42. func didTapSearchButton(text: String?, model: SearchModelProtocol) {
  ~~~ লུ ~~~
  model.search(searchWord: searchWord) { result in
  switch result {
  case .success(let events):
  ~~ লུ ~~
  case .failure:
  ~~ লུ ~~
  }
  }
  }
  ౉͢ܕΛந৅Խ͞Εͨ
  ܕʹ͢Δ
  42

  View Slide

 43. 43
  protocol SearchEventModelProtocol {
  func search(searchWord: String, completion: @escaping ((Result<[ConnpassEvent]>) -> ()))
  }
  Protocol

  View Slide

 44. class FakeSearchEventModel: SearchEventModelProtocol {
  var search_successValue = [ConnpassEvent]()
  func search(searchWord: String, completion: @escaping ((Result<[ConnpassEvent]>) -> ())) {
  search_callCount += 1
  search_arguments = searchWord
  completion(.success(search_successValue))
  }
  }
  class FakeFailureSearchEventModel: SearchEventModelProtocol {
  func search(searchWord: String, completion: @escaping ((Result<[ConnpassEvent]>) -> ())) {
  search_arguments = searchWord
  completion(.failure)
  }
  }
  ελϒ
  ґଘ͢ΔΦϒδΣΫτͷ݁ՌΛ
  ίϯτϩʔϧͰ͖Δ

  View Slide

 45. • ͜ͷґଘ͢ΔΦϒδΣΫτΛ֎ଆ͔Β౉্ͯ͛͠Δ͜ͱ
  ΛDI(Dependency Injection)ͱ͍͏
  • ౉͢ΦϒδΣΫτ͸ந৅Խ͞Ε͍ͯΔͷͰɺςετίʔ
  υ͔Β͸ελϒΛ౉͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • Modelͷ࣮૷ʹґଘͤͣ੒ޭɺࣦഊͦΕͧΕͷςετ͕
  ՄೳͱͳΔ
  45

  View Slide

 46. • ࣮ࡍʹ͸JavaͰ͋Ε͹MockitoΛ࢖͑͹΋͏গָ͠ʹͳͬ
  ͨΓ͸͋Δ
  • ͕ɺSwiftͰ͸ϥΠϒϥϦΛ༻͍ͳ͍͜ͷύλʔϯ͕ൺֱ
  తଟ͍
  • ͜ΕΒͷ஌͕ࣝͳ͍ͱॻ͘͜ͱ͕೉͍͠
  46

  View Slide

 47. ઃܭҎ֎ͷཁૉ
  • ςεςΟϯάϑϨʔϜϫʔΫͷ࢖͍ํ(XCTest, Quick/Nimble)
  • ඇಉظॲཧͷςετ
  • ಛʹඇಉظ͸׳Εͳ͍ͱ೉͍͠

  iOSͰ͸ReactiveX(RxSwift)͕ελϯμʔυ(Combine)
  47

  View Slide

 48. ReactiveX
  • FRP(Functional Reactive Programming)
  • ௒ͬ͘͟Γ͍͏ͱStreamͱ͍͏࣌ؒͷྲྀΕΛ༻͍ͯඇಉظॲཧΛ؆
  ܿʹॻ͚ΔΑ͏ʹͨ͠ख๏
  • บ͕͋ΔͷͰ׳Εͳ͍ͱগ͠೉͍͠
  • ςετͰ΋ಉظతʹѻͬͯ͋͛ͨΓɺςετ༻ͷStreamͰ؅ཧͨ͠Γ
  48

  View Slide

 49. ςετΛॻͨ͘Ίʹ஌Βͳ͖Ό
  ͍͚ͳ͍͜ͱ͸ଟ͍
  49

  View Slide

 50. • ΍Βͳ͍ͷͰ͸ͳ͘΍ΔεΩϧ͕ແ͔ͬͨ
  • ΍Γͨͯ͘΋αΫοͱͰ͖ΔઃܭͰ͸ແ͔ͬͨ
  • Ͱ΋͜ͷลͷ஌ࣝɺͲ͜Ͱֶ΂͹͍͍ͷ…ʁ

  View Slide

 51. ֶͿͨΊͷ໌Δ͍ஹ͠
  51

  View Slide

 52. ίϛϡχςΟͷಇ͖
  • ςετʹؔ͢Δษڧձ (TestNight)
  • Ϋϥ΢υϑΝ΢ϯσΟϯά(PEAKS)ʹΑΔ

  Android / iOSςετશॻץߦ(iOS͸8݄༧ఆ)
  52

  View Slide

 53. ٕज़ॻయ
  લճࢲ΋͜Μͳͷग़͠·ͨ͠

  View Slide

 54. ·ͱΊ
  • গͳ͘ͱ΋ϞόΠϧΞϓϦ։ൃऀ಺Ͱ΋ςετʹର͢Δҙࣝ
  ͸ؒҧ͍ͳ͘ߴ·͍ͬͯΔ(ͱࢥ͏)
  • αʔόɺϑϩϯτͳͲ΋ϑϨʔϜϫʔΫͷൃల΍ΞδϟΠϧ
  ͷਁಁͱͱ΋ʹҙࣝ͸ߴ·͍ͬͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ
  54

  View Slide

 55. • ؍ଌൣғͰ͸ςετΛͲ͏ʹ͔͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯΔ։ൃ
  ऀ͕ଟ͍
  • Ձ஋͋ΔαʔϏεΛಧ͚͍ͨͱ͍͏ࢥ͍͸୭͠΋ಉ͡ͳ
  ͸ͣ
  • ։ൃऀ/ςετΤϯδχΞ͕ڠྗͯ͠ςετʹର͢Δ஌ݟ
  ΛਂΊ͍͚ͯͨΒخ͍͠
  55

  View Slide

 56. • iOSΞϓϦઃܭύλʔϯೖ໳

  ؔ ོٛɾদؗ େًɾླ໦ େوɾਿ্ ༸ฏɾ࢙ ᠳ৽ɾాத ݡ
  ࣏ɾՃ౻ ׮ਓ ஶ

  https://peaks.cc/books/iOS_architecture
  • Clean Architecture ୡਓʹֶͿιϑτ΢ΣΞͷߏ଄ͱઃܭ

  Robert.C.Martinஶ ֯ ੐యɾߴ໦ ਖ਼߂ ༁
  ࢀߟॻ੶

  View Slide

 57. • Test Night

  https://testnight.connpass.com/
  • Androidςετશॻ

  https://peaks.cc/books/android_testing
  • iOSςετશॻ

  https://peaks.cc/iOS_testing

  View Slide

 58. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  58

  View Slide